19
Pablo Efeso Paꞌiye
Apolos Corintore paꞌina, Pablopi cu̱ti quëꞌroja̱ꞌa sa sani Efesona ti̱ꞌapi. Ti̱ꞌani ja̱rona jai pa̱ire sehuosicohuaꞌire ti̱ꞌapi. Ti̱ꞌani ja̱ohuaꞌire se̱jiꞌi:
“¿Mësaru sehuo maca deꞌo joyo tsio daquë?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Pa̱ni, deꞌo joyo paꞌiye ayeque caye yëquë ti asamaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
Cajëna, Pablopi capi:
“¿I̱quere asajë do cua̱ñoreꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Juan oco doquë quëaseꞌere asani sehuojë do cua̱ñosicohuaꞌi aꞌë.”
Cajëna, Pablopi capi:
“Deꞌoji, Juan cato coꞌaye yoꞌoseꞌere je̱oni Maijaꞌquëna po̱nëcohuaꞌini oco dopi, doquë capi: ‘I̱ jeteyoꞌje daiquëni sehuoye paꞌiji.’ Ja̱ëre cato Jesuni.”
Ja̱je caquëna, asani Jesuni i̱re papi cuasani sehuorena, Ëjaë Jesús mamipi cani dopi, i̱ohuaꞌire. Dosicohuaꞌini Pablopi jë̱ñapi patoquëna, deꞌo joyopi i̱ohuaꞌina tsio dajiꞌi. Tsio daina, yequë cocapi cajë yoꞌohuë. Yoꞌojë Maijaꞌquë cayere asajë yecohuaꞌina se quëahuë. I̱ti ja̱je yoꞌosicohuaꞌi cato doce ë̱mëohuaꞌi paëꞌë.
Pablopi pa̱ire Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte ayere quëare pasiꞌi caquë ti caꞌramaꞌë toaso̱ ñañëohuaꞌire Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena sai capi. Caquëna, yecohuaꞌipi sehuocaiye pa̱jë, siꞌaohuaꞌi ña hue̱ꞌñana huajë maꞌa Pablo yeꞌyaye coꞌaye aꞌë cahuë. Cajëna, Pablopi ja̱ohuaꞌire je̱oni sehuosicohuaꞌiseꞌere huani sapi, Tiranno coca ca huëꞌena. 10 Ja̱rona sani siꞌa muꞌseñapi coca caquë ja̱jeseꞌe caya o̱metëcahuë̱a yoꞌopi. Yoꞌoquë paꞌina, Asia provincia yeja paꞌicohuaꞌipi Israel pa̱ipi cuiꞌne Israel pa̱i peocohuaꞌipi Ëjaë coca asahuë. 11 Ja̱je yoꞌoquëna, Maijaꞌquëpi Pablo ja̱ꞌre paꞌi jaiye pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe yoꞌopi. 12 Yoꞌoquëna, Pablo juꞌi ca̱ñapi cuiꞌne aꞌri të̱no ca̱ꞌti pë̱a i̱ papiseꞌepi ju̱ꞌicohuaꞌina sani nejëna, ju̱ꞌicohuaꞌipi coꞌyahuë. Cuiꞌne huati quëꞌiohuaꞌije̱ huatire eto sao cua̱ñohuë. Ja̱ jerepa yoꞌopi.
13 Ja̱je yoꞌoquëna, ñani cuiꞌne Israel pa̱ije paëꞌë, maꞌajaꞌa cuꞌijë huati joñoapi pa̱ire paꞌiye eto saohuaꞌije̱, coa yoꞌocohuaꞌi. Ja̱ohuaꞌipi cuasahuë, Jesús mamipi cajë huatire eto saoye paꞌiji. Cuasani huati joñoare cahuë:
“Pablo quëaquë Jesús mamipi cua̱ñeñë, etajë̱ꞌë.”
14 Iye yoꞌoye cato Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaërepa Israel pa̱i Esceva siete mamajëpi yoꞌohuë. 15 Ja̱je yoꞌocohuaꞌini yequë muꞌse huati joyopi i̱ohuaꞌire sa̱ñope sehuoquë capi:
“Jesure asayë, cuiꞌne Pabloreje̱ asayë. ¿Mësarutaꞌa ne aꞌni?”
16 Caquë ja̱re i̱ti macapi huati quëꞌipi ja̱ohuaꞌire tuturepa yoꞌoquë tse̱ani aꞌsi neina, aꞌsi quëꞌiohuaꞌipi ca̱ña peoñoa huëꞌepi etani cati saëꞌë. 17 Iye yoꞌoseꞌere siꞌaohuaꞌi Efeso paꞌicohuaꞌi griego pa̱i cuiꞌne Israel pa̱i asani caꞌrahuë. Ja̱je yoꞌojëna, Jesús mami jerepa ai deꞌoye aꞌë, siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌi cahuë.
18 Ja̱je cuiꞌne jai pa̱i sehuosicohuaꞌipi i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌoseꞌere jai pa̱i ña hue̱ꞌñana oijë quëahuë. 19 Quëajëna, cuiꞌne jai pa̱i ja̱ꞌnë dahuëohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi i̱o dahuë toyapëre pa̱i ña hue̱ꞌñana dani ëohuë. Ja̱ toyapë doꞌire cue̱cue ñañe cato cincuenta mil curiquë të̱ꞌñarepa doꞌi pajiꞌi. 20 Ja̱je yoꞌoco mai Ëjaë coca jerepa jai sacoꞌë, siꞌa hue̱ꞌña i̱o tuture pa̱ire i̱ñoco.
21 Ja̱ jeteyoꞌje Pablo Macedoniana cuiꞌne Acayana doꞌi sani cuiꞌne ja̱ropi Jerusalénje̱ doꞌi sasiꞌi cuasapi. Cuasaquë yequeje̱ capi, ja̱ro Jerusalén saisi jeteyoꞌje Romaje̱ saija̱ꞌquë aꞌë. 22 Ja̱je caquë Timoteore cuiꞌne Erastore i̱ti co̱caicohuaꞌire cayaohuaꞌire Macedoniana jëjo saopi, i̱seꞌe ja̱ yëꞌtaꞌa Asia yejana aꞌri maña pëaquë.
Efeso Acohuaꞌi Sa̱ñope Yoꞌoseꞌe
23 Ja̱ muꞌseña Efeso daripë paꞌicohuaꞌipi ai jo̱sa yoꞌojë cahuë, huajë maꞌa ayere. 24 Demetrio po curiquë deꞌhuaquëpi ca huëouna. Ja̱ëpi diusa Diana huëꞌeje̱ paꞌye aꞌri huë̱ꞌña maña nequë pajiꞌi. Ja̱je nequëpi i̱te co̱caicohuaꞌire jaiye curiquë i̱siquë pajiꞌi. 25 Ja̱ëpi i̱te co̱caicohuaꞌire cuiꞌne i̱ neñeje paꞌye necohuaꞌire tsiꞌsopi. Tsiꞌsoni capi:
“Ëjaohuaꞌi mësarupi asayë, iye aꞌri huë̱ꞌña deꞌhua doꞌi mai deꞌoye paꞌiye. 26 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ë Pablopi mësarupi asajë cuiꞌne ñajëna, caji, pa̱i deꞌhuaseꞌe diusu peoye aꞌë. Ja̱je caquë jai pa̱ire yeꞌya huesoji, i̱ cayena. I̱ño Efeso pa̱ire cuiꞌne siꞌa Asia provincia paꞌicohuaꞌire ja̱je yeꞌyaji. 27 Iye i̱ ja̱je yeꞌyaye ai coꞌaji, mai coꞌamaña peo hue̱ꞌña ne huesëye paꞌiji, cuiꞌne diusa Dianaje̱ i̱o yure doꞌi quëꞌio paꞌiye peo hue̱ꞌña to̱meñe paꞌiji. Ja̱je to̱meni iye diusa coꞌa coa cueꞌcue cua̱ñojaꞌcoa. Yure iye provincia Asia paꞌicohuaꞌi tse̱copi cuiꞌne iye yeja siꞌa yeja paꞌicohuaꞌi tse̱copi caraja̱sio.”
28 Caquëna, asani pë̱titeni tutu cuijë cahuë:
“Paꞌijë̱ꞌë, Diana Efesios pa̱i jaꞌcorepa.”
29 Ja̱je yoꞌojë cajëna, siꞌa i̱ti daripë acohuaꞌi coa huesë asahuë, i̱ohuaꞌi yoꞌojë caye. Ja̱je yoꞌojë cajë Pablore co̱cohuaꞌire cayaohuaꞌire Macedonia acohuaꞌire Aristarcore cuiꞌne Gayore tse̱ani quërëjë sahuë, pa̱i tsiꞌsijë ña hue̱ꞌña quëꞌrore pana. 30 Ja̱je yoꞌojëna, Pablopi pa̱ire casiꞌi caquë yoꞌoquëna, sehuosicohuaꞌi i̱te ë̱sehuë. 31 Cuiꞌne ja̱ro ëjaohuaꞌi paꞌi hue̱ꞌñare yecohuaꞌi ëjaohuaꞌipi Pablore ñacohuaꞌique paëꞌë, paꞌijë ja̱ohuaꞌije̱ ai ë̱sehuë, co̱ni yoꞌoquë camaꞌë cajë. Ja̱je paꞌina, i̱te quëaja̱ꞌcohuaꞌire jëjo saohuë. Pablo quëꞌrona. 32 Ja̱je yoꞌo maca, cato i̱ti tsiꞌsisicohuaꞌi cato deꞌhuarepa yoꞌojë cahuë, yecohuaꞌi ti̱ñe cuijëna, cuiꞌne yecohuaꞌi ai yeque cajëna, yoꞌohuë. Ja̱je yoꞌohuë, pa̱i. Coa ca huëosi doꞌire huesërepa tsiꞌsini, jai pa̱i yecohuaꞌi i̱ti cajë tsiꞌsiseꞌeque huesëhuë. 33 Ja̱je jai pa̱i huesëjëna, Alejandroje̱ huesëquëna, yecohuaꞌipi quëahuë, i̱ti cajë tsiꞌsiseꞌe. Ja̱ëni judío pa̱ipi coca cajë̱ꞌë cajë jëjo eto nëcohuë, pa̱i ña hue̱ꞌñana. Ja̱ maca Alejandropi pa̱ire coca casiꞌi judío pa̱i ayere caquë jë̱ñapi yoꞌopi. Yoꞌoquëna, 34 i̱je judío pa̱ipi casiꞌi caquë yoꞌoji asani ai tutu cuihuë, caya horas:
“Paꞌijë̱ꞌë, Diana Efesios pa̱i jaꞌco.”
35 Cuijë pejë je̱orena, i̱ti daripë paꞌiye toyaquëpi capi, pa̱ire:
“Efesios pa̱i asajë̱ꞌë, siꞌa pa̱i iye yeja acohuaꞌi asayë, iye daripë paꞌicohuaꞌi siꞌaohuaꞌi Dianate ne huesomaꞌpë paye paꞌiji caseꞌe. Cuiꞌne maꞌtëmopi to̱mesi quë̱naoreje̱ ñacaiye paꞌiji, asayë. 36 Ja̱je paꞌiye sëte coꞌarepa huëojë coꞌaye yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Duꞌru macarepa ai cuasajë̱ꞌë, je huesëjëna, airepa yoꞌojë cayeꞌni. 37 Iconi mësaru tse̱ani dasicohuaꞌi coꞌaye caye pa̱huë, mai jaꞌcore pare. 38 Ja̱je paꞌina, Demetriopi cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre yoꞌojë cacohuaꞌipi yecohuaꞌire sa̱ñope cayere pani pa̱i yoꞌoseꞌe asani ca deꞌhuacohuaꞌina quëajë̱ꞌë. Ja̱ohuaꞌi paꞌiyë, mësaru yëye ëjaohuaꞌina cajë̱ꞌë. Ja̱ maca pa̱i ñape mësaru paꞌiye quëa deꞌhuajë ne deꞌhuajë̱ꞌë. 39 Mësarupi yequë coꞌamañare se̱ñe pacohuaꞌi pani jai pa̱i deꞌoyerepa tsiꞌsi sitona coca caye paꞌiji. 40 Yure iye yoꞌoseꞌe coꞌaji. Ëjaohuaꞌipi asani maire caye paꞌiji coa jo̱sa yoꞌojë cacohuaꞌire. I̱quere yoꞌojë careꞌni, cajë se̱to quëaye peoji. ¿Jere quëayeꞌni, i̱ti cajë yoꞌoseꞌe peoto?”
41 Ja̱je se ca tëjini je̱opi, i̱ti yoꞌoye.