20
Pablo, Macedonia, Cuiꞌne Greciana Saiye
Jo̱sa yoꞌojë ca tëjisi jeteyoꞌje Pablopi sehuosicohuaꞌire soini yëhuo tëjini saiyë caquë pëpani Macedoniana sajiꞌi. Sani siꞌa hue̱ꞌña ja̱ro paꞌi daripë̱ana doꞌi sai sehuosicohuaꞌire sihua ëaye yëhuo huasoquë cujiꞌi. Cuni tëjini jeteyoꞌje Greciana ti̱ꞌapi. Ti̱ꞌani ja̱rona toaso̱ ñañëohuaꞌire pëapi. Pëasiquëpi paꞌiquëpi Siriana sai yohuëna aya mëni tëjiquëpi i̱te judío pa̱i huañuꞌu cajë cuiꞌñaseꞌere asapi. Asani Macedonia yejaja̱ꞌa cuiꞌnaëpi tëto sai quë̱opi coꞌisiꞌi cuasapi. Cuasani saina, i̱ ja̱ꞌre co̱ni saëꞌë, Sópater Berea aquë, Pirro mamaquë, Aristarco, Segundo Tesalónica acohuaꞌi, Gayo Derbe mamaquë, Timoteo, Tíquico. Cuiꞌne Trófimo Asia yeja acohuaꞌi saëꞌë. Saisicohuaꞌipi Maijaꞌquë doꞌijëpi yëquëre Troaspi utehuë. Utejëna, yëquëpi levadura co̱ꞌmemaꞌa a̱o a̱iñe tsiꞌsini yoꞌo tëjini, Filipos daripëpi etani jai yohuëja̱ꞌa cinco muꞌseña saijë ti̱ꞌahuë, Troasna. Ti̱ꞌani ja̱rona siete muꞌseña pëahuë.
Pablo Troas Paꞌiye
Huajë muꞌse paꞌina, Jesús yoꞌoseꞌere cuasajë a̱o jëꞌyeni a̱ñuꞌu cajë tsiꞌsisicohuaꞌipi paꞌijëna, Pablopi ñatasi muꞌse saiyeque paꞌiji caquë ai yëhuopi, ñami jopo paꞌi macare paja̱ꞌa. Yëhuoquëna, ë̱mëjeꞌrepa tuꞌrihuëna tsiꞌsisicohuaꞌipi paëꞌë, jaiye toa tsë̱opë̱a tsë̱o sitore. Paꞌijëna, teꞌi po̱së Eutico hueꞌequëpi hueꞌse ña saꞌrona jaꞌrusiquëpi ñujiꞌi. Ñuꞌiquëpi, Pablopi airepa tsoe quëaye sëte ca̱i huëoni yuretaꞌa ca̱ni huesëni ja̱ro toaso̱ yaꞌripa ë̱mëjeꞌre papi to̱mepi. To̱meina, ju̱ꞌisiquëni co̱ani huëohuë. 10 Ja̱je ju̱ꞌisiquëni o̱arena, Pablopi cajeni jai ca̱pi po̱sëna jani suꞌcuapi. Suꞌcuani capi, sehuosicohuaꞌire:
“Quëquëmaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Huajëquë api.”
11 Cani ja̱ jeteyoꞌje, ja̱ꞌnë paꞌi sitona mëni a̱o yëtoni a̱ni ja̱re Maijaꞌquë coca quëaquë ñatapi. Ñata to̱mequëna, caye je̱oni sajiꞌi. 12 Saina, yecohuaꞌije̱ tsihuaꞌëre huajëquëre sahuë. Sajë ai sihuajë saëꞌë, i̱ti yoꞌoseꞌere cuasajë.
Mileto Saiye
13 Cu̱tihuëja̱ꞌa sasiꞌi caëna, yëquëpi duꞌru saëꞌë, yohuëja̱ꞌa Asón daripëna. Ja̱rona Pablore i̱ caseꞌeje̱ paꞌye ayañuꞌu cajë. 14 Yoꞌosicohuaꞌipi Asónna i̱te ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌarena, aya mëquëna, sani i̱ ja̱ꞌre co̱ni Mitilenena ti̱ꞌahuë. 15 Ti̱ꞌasicohuaꞌipi ja̱ropi sani se ñatasi muꞌse Quío daripë je̱ꞌñere paja̱ꞌa sa saëꞌë. Sa sani se ñatasi muꞌse, Samos yo saꞌrona ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌasicohuaꞌipi se ñatasi muꞌse Meletona ti̱ꞌahuë. 16 Ja̱je yoꞌohuë, Pablopi esa Jerusalénna ti̱ꞌani duꞌru quë̱iseꞌe tëa fiestare pasiꞌi caquëna. I̱pi Efesona saisiquë pani Asia yejana ai tsoe pëayere coequëna, ja̱je yoꞌohuë.
Efeso Sehuosicohuaꞌire Yëhuoye
17 Miletore Pablo paꞌi Efeso sehuosicohuaꞌi ëjaohuaꞌire soipi. 18 Soina, asani datena, capi, ja̱ohuaꞌire:
“Yëꞌë duꞌru macarepa Asiana ti̱ꞌasi muꞌse aquëpi yëꞌë paꞌi yoꞌoseꞌe asacohuaꞌi aꞌë, mësaru. 19 Siꞌanë mësaru ja̱ꞌre paꞌi jerepa paꞌi aꞌë caquë yoꞌomaꞌë mai Ëjaëre necaiyë. Israel pa̱ipi yëꞌëre jaiye jo̱sa yoꞌoñuꞌu cuasajë yoꞌo jopopi ai yoꞌoquë mësarute otare papi oi quëahuë. Ja̱je paꞌina, 20 mësarute deꞌoye paꞌiye i̱siyere quëa jujani je̱omaꞌë pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñana cuiꞌne mësaru huë̱ꞌñana cuꞌi quëaroja̱ëꞌë. 21 Ja̱je quëaquë Israel pa̱ire cuiꞌne griego pa̱ireje̱ cahuë, Maijaꞌquëna po̱nëni mai Ëjaë Jesucristore sehuojë̱ꞌë.” 22 Ja̱je mësarute quëasiquëpi yuretaꞌa joyore papi Jerusalénna saiye paꞌiji caquë yëꞌëre cua̱ñequëna, ja̱rona saija̱ꞌquë aꞌë, yëꞌëre yoꞌo ja̱ꞌñe huesëquë. 23 Coa iyeseꞌe deꞌo joyo quëaquëna, asaquë paꞌiyë, mëꞌëre co hue̱ꞌñapi cuiꞌne ai yoꞌoyepi uteji. Ja̱jeseꞌe caji, yëꞌë sai daripë̱a ñape. 24 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë cato, yëꞌë paꞌiyere ai oi me nejaꞌquë aꞌni camaꞌë paꞌiyë. Coa sihuaquë yëꞌë pani tëji macaja̱ꞌa deꞌo cocare Maijaꞌquë pa̱ire oiyere Ëjaë Jesús quëacaijë̱ꞌë caquë i̱siseꞌere ne saoyeseꞌe paꞌiji.
25 Mësaru yëꞌë quëaquëna, Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte asasicohuaꞌi yëꞌëre ti̱jupë ña co̱ñe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yure cato asayë coa caye pa̱ñë. 26 Ja̱je paꞌina, mësarute caye yëyë, mësaru acohuaꞌipi ne huesëto yëꞌë quëamaꞌë paꞌisi doꞌi peosipi. 27 Mësarute tsoe siꞌaye Maijaꞌquë cuasa nëoseꞌere yoꞌoseꞌere siꞌaye yahueye peoyerepa quëahuë. 28 Ja̱je paꞌiye sëte mësaruja̱ꞌa coꞌye ñare pajë paꞌijë, i̱ tsie doꞌipi huerosicohuaꞌire siꞌa sehuosicohuaꞌire Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌire yëi ñamare ñacohuaꞌi yoꞌoyeje̱ paꞌye deꞌoye ñacaijë̱ꞌë, deꞌo joyopi mësarute ñacaicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë nesicohuaꞌi sëte. 29 Yëꞌë saisi jeteyoꞌje yai a̱i yëyeje̱ paꞌiohuaꞌipi sehuosicohuaꞌire nejo saoñuꞌu cajë yecohuaꞌipi daija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 30 Yequeje̱ ja̱re mësaru acohuaꞌipi cosoyere yeꞌyajë yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë sehuosicohuaꞌipi i̱ohuaꞌini tuija̱jë cajë. 31 Yëꞌë mësaru ja̱ꞌre toaso̱ o̱metëca paꞌi muꞌseñapi cuiꞌne ñamiñapi otarepa oi pa̱i ñapere yëhuoye je̱omaꞌë yëhuoseꞌere hua̱nëyemaꞌpë ja̱re cuasajë ñare pajë paꞌijë̱ꞌë.
32 Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute Maijaꞌquëna cuiꞌne i̱ oi coca cayena i̱si nëoñë. Ja̱ coca tutu quëꞌyepi mësaru joñoa jerepa deꞌoye cuasaye necaiyena cuiꞌne siꞌaye i̱ ca nëoseꞌere i̱ deꞌo pa̱ina i̱siyena. 33 Yecohuaꞌi coꞌamañare, curiquëre, ca̱ñare oimaꞌë paëꞌë. 34 Coa ai jerepa yëꞌë jë̱tëpi nequë yëꞌëre caraye ti̱ꞌaquë pahuë. Paquë cuiꞌne yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌicohuaꞌireje̱ co̱caëꞌë, yëꞌëpi nequë. Ja̱je yoꞌoye mësarupi ñahuë. 35 Ñajëna, mësaruteje̱ ja̱je coꞌamaña nejë yecohuaꞌire coꞌamaña peocohuaꞌire co̱caicoa caquë yeꞌyahuë, siꞌanëpi. Jesús caquë paꞌiseꞌere cuasaquë i̱ caseꞌe cato caji: “I̱si cua̱ñoni sihuaye jerepa sihuaye paꞌiji, yecohuaꞌina se i̱sini.”
36 Ca tëjini Pablo doꞌre jaꞌruni Maijaꞌquëre se̱jiꞌi, i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. 37 Ja̱ maca Pablore ai oijë suꞌcuani sihuahuë. Ja̱je yoꞌohuë, i̱pi yëꞌëre ti̱jupë ña co̱ñe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë caëna. Ja̱ maca yuretaꞌa teꞌe saijë sani i̱ sai yohuë quëꞌrore paja̱ꞌa je̱ojaëꞌë. 38 Pablopi yëꞌëre ti̱jupë ti ñañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë caseꞌe cuasajë ai oicohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijë Pablo ja̱ꞌre co̱ni yohuëja̱ꞌa saëꞌë.