21
Pablopi Jerusalénna Saiye
Maijaꞌquë doꞌijëre je̱oni aya mëni teꞌere papi Cos daripëna saëꞌë. Sani ñatasi muꞌsepi Rodasna ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani ja̱opi Pátarana saëꞌë. Sani Pátarana jai yohuë ti̱ꞌahuë, Feniciana saiconi ti̱ꞌani i̱ona ayamëꞌë. Aya mëni saicohuaꞌipi Chipre saodohuë coa ñajë saëꞌë. Ari te̱ꞌtere paꞌiona, ñajë saicohuaꞌipi Siriana ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani Tiro yo saꞌrona coꞌamaña maꞌñe paꞌiye sëte ja̱rona yohuë sëꞌao. Sëꞌaona ja̱rona Maijaꞌquë doꞌijëre ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani i̱ohuaꞌi quëꞌrona pëahuë, siete muꞌseña. Pëarena, deꞌo joyopi Pablo ai yoꞌo ja̱ꞌñere quëaquëna, asani cahuë, Pablore Jerusalénna saimaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je casicohuaꞌitaꞌare siete muꞌseña tëto saisi maca etani saëꞌë. Saijëna, siꞌaohuaꞌi ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nëjohuaꞌi tsi̱ maña co̱ni yëquë ja̱ꞌre daëꞌë, pa̱i daripë hueꞌsere pana. Datena, ja̱rona mejahuëna doꞌre jaꞌruni Maijaꞌquëre se̱iꞌë. Se̱ni tëjini saiyë cajë pëpani, jai yohuëna aya mëni yëquë cato saëꞌë. Saijëna, i̱ohuaꞌipi i̱ohuaꞌi huë̱ꞌñana coꞌihuë.
Tiropi Tolemaidana tsiaya saiye sani tëjini Maijaꞌquë doꞌijëre pëpani teꞌe muꞌse i̱ti macana pëahuë, i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. Ñatasi muꞌse saicohuaꞌipi Cesareana ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani Jesús jëjo saocohuaꞌire co̱caicohuaꞌi siete aquë Felipe huëꞌena pëahuë, deꞌo coca quëaquë huëꞌena. Ja̱ë Felipepi cuatro mamajëre nomi tsi̱re huejamaꞌcohuaꞌire paquë pajiꞌi. Ja̱ohuaꞌi cato yequë muꞌse paꞌi ja̱ꞌñere quëacohuaꞌi paëꞌë, Maijaꞌquëpi quëaquëna. 10 Ja̱ huëꞌere tsoe muꞌseña maña paꞌijëna, dajiꞌi, Agabo Judeapi. Ja̱ë cato yequë muꞌse yoꞌo ja̱ꞌñere quëaquë pajiꞌi. 11 Paꞌipi ti̱tani yëquë ña hue̱ꞌña Pablo të̱icore i̱ni jë̱ña cuiꞌne nëcañoa coꞌye i̱jaꞌa hue̱pi, hue̱ni capi:
“Ñeje iye të̱ica̱ paquëre hue̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, judío pa̱ipi Jerusalénna ja̱ jeteyoꞌje ti̱ pa̱ina i̱sija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, i̱te. Ja̱je caji, deꞌo joyopi.”
12 Caquëna, asani yëquë Pablote co̱cohuaꞌipi cuiꞌne ja̱ daripë sehuosicohuaꞌipi Jerusalénna saimaꞌë paꞌijë̱ꞌë, cajë ë̱sehuë. 13 Ë̲sejë cajëna, Pablopi capi:
“¿Me yoꞌojë oiyeꞌni, yëꞌëre coꞌa ju̱ꞌiñeꞌni? Yëꞌë Jerusalénna ju̱ꞌiñe deꞌoji, hue̱siquëpi mai Ëjaë Jesús yëye yoꞌoto.”
14 Ja̱je caquë Jerusalénna sasiꞌi caquëna, asani i̱te pëajë̱ꞌë caye je̱oni cahuë:
“Mai Ëjaë yëyeje̱ paꞌija̱quë.”
15 Ja̱ jeteyoꞌje coꞌamaña deꞌhua tëjini Jerusalénna saëꞌë. 16 Saijëna, Cesarea pa̱i sehuocohuaꞌipi yëquëre co̱ni saijë sahuë. Sani ja̱ohuaꞌipi Jerusalénna ti̱ꞌani Mason huëꞌena sahuë, yëquë pëaja̱ꞌtona. Mason cato Chipre aquë pajiꞌi, ai tsoe Maijaꞌquë coca sehuosiquë pajiꞌi.
Pablopi Jacobo Quëꞌrore Paꞌiye
17 Jerusalénna ti̱ꞌajëna, sehuocohuaꞌipi sihuajë yëquëre pëpahuë. 18 Pëparena, ñatasi muꞌse Pablo ja̱ꞌre co̱ni Jacobo quëꞌrona doꞌi saëꞌë. Sa ti̱ꞌajëna, ja̱rote cuiꞌne siꞌaohuaꞌi sehuocohuaꞌi ëjaohuaꞌi paëꞌë. 19 Paꞌijëna, pëpa tëjini Pablopi siꞌaye quëapi, judío pa̱i peocohuaꞌire quëaroja̱ina, Maijaꞌquëpi ja̱ohuaꞌire necaiseꞌere. 20 Quëaquëna, asani Maijaꞌquë ai deꞌoji cani Pablore cahuë:
“Maijaꞌquë doꞌiquë, deꞌoji mëꞌëre quëañuꞌu. Jai pa̱i Israel pa̱i sehuosicohuaꞌi paꞌiyë, i̱ño. Ja̱ohuaꞌi cato Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌoye paꞌiji cacohuaꞌi aꞌë. 21 Ja̱je cacohuaꞌipi asayë mëꞌëpi judío pa̱i yequë pa̱i quëꞌro paꞌicohuaꞌire Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌomaꞌpë caquë cuiꞌne ca̱ꞌnije tëamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë caquë, cuiꞌne aiohuaꞌi yoꞌoseꞌe yoꞌomaꞌpë caquë yeꞌyaji asayë. 22 Ja̱je asacohuaꞌipi mëꞌë i̱ño daiseꞌe asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. ¿Ja̱je paꞌito me nejaꞌcohuaꞌi aꞌni? 23 Iyeseꞌe mëꞌë yoꞌoye paꞌiji cuasajë, i̱ñore cajeseꞌe paꞌi ë̱mëohuaꞌi paꞌiyë i̱ohuaꞌi Maijaꞌquëre ca nëoseꞌere yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi. 24 Ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre sani Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌoquë ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre teꞌe siꞌsire tsoa to̱jëꞌë, nañare tëa cua̱ñoquë. Cuiꞌne mëꞌëpi ja̱ohuaꞌi tëa cua̱ño doꞌije̱ sa̱icaijë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌoquëna, siꞌaohuaꞌi ñani mëꞌëre sa̱ñope caseꞌe coa caseꞌe aꞌë cuasaja̱jë, Moisés cua̱ñeseꞌere sehuocai mëꞌëje yoꞌoquëna, ña jujani. 25 Tsoe toyahuë, yëquë cuasaseꞌe judío pa̱i peocohuaꞌipi sehuosicohuaꞌi yoꞌo ja̱ꞌñe. Ja̱ohuaꞌi cato yoꞌoye paꞌiji, a̱iñe peoji deꞌhuasi diusuna i̱sisihuaꞌi. Tsieje̱ a̱iñe peoji, cuiꞌne quio hue̱asicohuaꞌire a̱iñe peoji. Huejamaꞌcohuaꞌipi ë̱mëre nomiore yoꞌoye peoji. Ja̱je toyahuë.”
26 Ja̱je casi maca Pablopi cuatro ë̱mëohuaꞌire sapi. Sani ñatasi muꞌse i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre teꞌe siꞌsire cuya to̱ni Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cacapi, i̱ohuaꞌi ca nëosi muꞌse ti̱ꞌajaꞌa muꞌse quëasiꞌi caquë. Ja̱je cani cayë, pa̱i ñape Maijaꞌquëre coa i̱siyere daja̱ꞌa muꞌse ti̱ꞌaëna yoꞌo ja̱ꞌñere.
27 Je̱ꞌnë siete muꞌseña sa tëto saiye jaꞌi maca paꞌina, Asia yeja acohuaꞌipi Israel pa̱ipi Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere Pablo paꞌina, ñani pa̱ire ca huëohuë. Ca huëojë Pablo quëꞌrona sa to̱mejaëꞌë, 28 tutu cuijë:
“Israel pa̱i co̱caijë̱ꞌë. Iquëpi siꞌa hue̱ꞌña cuꞌi maire sa̱ñope caquë yeꞌyaquë cuiꞌne Moisés cua̱ñeseꞌe cuiꞌne iye huëꞌe sa̱ñope caquë yeꞌyaquë. Ja̱je paꞌipi yure Maijaꞌquë huëꞌena griego pa̱ire dapi, iye deꞌo huëꞌere siꞌsi necai, cahuë.”
29 Ja̱je cahuë, Pablopi Efeso aquë Trófimo ja̱ꞌre co̱ni Jerusalénre paꞌina, ñasicohuaꞌipi, judío pa̱i peocohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni Maijaꞌquë huëꞌena cacapi cuasajë ja̱je cahuë.
30 Ja̱je yoꞌojëna, siꞌa ja̱ daripë paꞌicohuaꞌi asani pë̱ijë tsiꞌsini Pablote tse̱ani hueꞌsena quërëjë sahuë. Hueꞌsena quërë etoni, Maijaꞌquë huëꞌe eta saꞌnoa si̱ꞌñe saohuë. 31 Pablote ja̱ maca huani je̱oñuꞌu cajë yoꞌojëna, yecohuaꞌipi soldado pa̱i ëjaëre Coronelre, siꞌa Jerusalén acohuaꞌi ai jo̱sa yoꞌoyë, quëahuë. 32 Quëarena, Coronelpi asani i̱ soldado pa̱i ja̱ꞌre co̱ni i̱ti yoꞌo hue̱ꞌñana huëꞌhuëhuë. Huëꞌhuë ti̱ꞌajëna, ñani Pablote huaiye je̱ohuë. 33 Ja̱ maca Coronelpi ti̱ꞌani i̱ soldadore cua̱ñepi. Pablote tse̱ani caya quë̱na meapi hue̱jëꞌë caquë ja̱ maca Pablote se̱jiꞌi: “¿I̱que mami aꞌni?” caquë, cuiꞌne “¿i̱quere yoꞌoquëna, mëꞌëre sa̱ñope yoꞌoyeꞌni?” caquë. 34 Se̱ina, yecohuaꞌipi ai tutu cajëna, yecohuaꞌipi yequere tutu ai cajëna, asamaꞌë soldado daripëna sajë̱ꞌë, cua̱ñepi. 35 Cua̱ñeina, sacohuaꞌipi je̱ꞌnërepa soldado pa̱i daripë mëicona ti̱ꞌani soldado pa̱ipi coa cua̱ijë sahuë, Pablote huajo yëcohuaꞌipi ai jo̱sa yoꞌo doꞌire. 36 Sajëna, jai pa̱i tutu cuihuë:
“I̱te huaijë̱ꞌë”.
37 Sajëna, soldado huëꞌe caca maca Pablopi Coronelre capi, griego cocapi:
“Aꞌri maña mëꞌëre casiꞌi.” Caquëna, soldado ëjaëpi capi:
“¿Mëꞌë griego cocare caquë aë? 38 Mëꞌë paꞌimaꞌquë Egípto pa̱i ëjaëre sa̱ñope yoꞌoquëpi, cuatro mil ë̱mëohuaꞌi huaicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pa̱i peo hue̱ꞌñajaꞌa saisiquë.”
39 Caquëna, Pablopi capi:
“Pa̱ni, yëꞌë cato Israel pa̱i aꞌë. Cilicia yeja Tarso daripë aquë aꞌë. Ja̱je paꞌina, mëꞌëre se̱ñë, ja̱ohuaꞌire coca casiꞌi.”
40 Caquëna, deꞌoji, caëna. Caquëna, Pablopi soldado huëꞌe mëiconi nëcaquë jë̱tëpi jaꞌjëquëna, ñani coca caye je̱orena, Pablopi hebreo cocapi capi, Israel pa̱ire: