22
“Aꞌyë dohuë, cuiꞌne jaꞌquëohuaꞌi asajë̱ꞌë siꞌaye quëasiꞌi, mësarute.”
Ja̱je hebreo cocapi caquëna, asani Pablo caye ai jerepa joꞌcua je̱oni camaꞌpë asajëna, capi:
“Yëꞌë Israel pa̱i aꞌë. Cilicia yeja Tarso daripëna co̱asiquë aꞌë. Ja̱je paꞌipi iye daripë Jerusalénna ai deꞌohuë. Ai deꞌoquëna, Gamalielpi yëꞌëre yeꞌyapi, mai aiohuaꞌi cua̱ñeseꞌere siꞌaye. Yeꞌyasiquëpi siꞌaye Maijaꞌquë yëye yoꞌosiꞌi caquë deꞌhue yoꞌohuë, mësaru yoꞌoyeje̱ paꞌye cuiꞌne. Jesús yeꞌyaseꞌere ë̱sequë i̱te sehuocohuaꞌire huani je̱osiꞌi caquë i̱te sehuocohuaꞌire tse̱ani siꞌseni co hue̱ꞌñana jëjo saohuë, ë̱mëohuaꞌire cuiꞌne nomiohuaꞌire. Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaërepa cuiꞌne siꞌa Israel aiohuaꞌi asayë. Yëꞌë ja̱je yoꞌoseꞌe, ja̱ohuaꞌipi Damasco acohuaꞌina Israel pa̱ina toyani jëjo saohuë, Jesure sehuocohuaꞌire coꞌequë tse̱ani i̱ño Jerusalénna dani siꞌseye paꞌiji caquë.
Pablopi I̱ Sehuoseꞌere Quëapi
(Hch 9.1-19; 26.12-18)
Maꞌajaꞌa sai Damasco ti̱ꞌañe jaꞌi maca paꞌina, jopo muꞌse maꞌtëmopi ai miañerepa yëꞌëna juꞌapi. Juꞌaquëna, yejana to̱mehuë. Ja̱ macapi asahuë, yëꞌoseꞌe: ‘¿Saulo, Saulo me yoꞌoquë yëꞌëre jo̱sa yoꞌoquëꞌni?’ Caquëna, sehuohuë. ‘¿Ne aꞌni ëjaë?’ cahuë. Caquëna, capi: ‘Yëꞌë Jesu aꞌë. Nazaret aquë aꞌë, mëꞌë jo̱sa yoꞌoquë.’ Caquëna, yëꞌëre co̱cohuaꞌi cato miañe ñajëtaꞌa Jesús cayete asamaꞌpë quëquësicohuaꞌi pateña. 10 Paꞌijëna, Jesús caquëna, asani cahuë: ‘¿I̱quere yoꞌoja̱ꞌquë aꞌni, Ëjaë?’ Caquëna, mai Ëjaëpi capi: ‘Huëni Damascona saijë̱ꞌë. Ja̱ropi mëꞌë yoꞌo ja̱ꞌñe quëaye paꞌiji.’ 11 Ai miañepi juꞌa huesouna, ñamaꞌquë deꞌohuë. Yëꞌëre co̱cohuaꞌipi jë̱tëre tse̱ꞌejë sahuë, Damascona.
12 Ja̱rote Ananías Moisés cua̱ñeseꞌe yoꞌoquëpi Damascore pëasiquëpi pajiꞌi. Ja̱ë cato ai deꞌoquë api, siꞌaohuaꞌi judío pa̱i cajëna, paꞌiquë pajiꞌi. 13 Damascona ti̱ꞌani pëahuë. Pëaëna, Ananíaspi dani nëcaquë capi: ‘Saulo yëꞌë yoꞌjei, yure mëꞌëpi ñañe paꞌiji. Caquëna, ñahuë, i̱ti macapi.’ 14 Ja̱ maca yëꞌëre capi: ‘Mai aiohuaꞌi Diusupi i̱ yëyere asaquë yoꞌoja̱quë caquë mëꞌëre joꞌya nepi, nuñe paꞌini ñaquë cuiꞌne Jesús cayere asaquë yoꞌoja̱ꞌquëni soipi. 15 Ja̱je paꞌina, mëꞌë ñaseꞌere cuiꞌne asaseꞌere siꞌaohuaꞌire quëaye paꞌiji. Mëꞌë cato i̱ paꞌiyere quëacaiquë paꞌija̱ꞌquë aꞌë. 16 ¿Yure me yoꞌoquë utequëꞌni? Huëni do cua̱ñojëꞌë, mai Ëjaë mamire cuasaquë mëꞌë coꞌaye yoꞌoseꞌe tsoa to̱siquë paꞌiquë.’
Judío Pa̱i Peocohuaꞌire Quëaquë Deꞌoseꞌere Quëaye
17 Jeteyoꞌje Jerusalénna coꞌini Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cacani Maijaꞌquëni se̱i ca̱ni ñañeje paꞌye ñahuë. 18 Ñaquëna, Ëjaëpi yëꞌëre capi: ‘Esa Jerusalénpi etani saijë̱ꞌë. Iye daripë paꞌicohuaꞌi yëꞌë coca mëꞌë quëaye asacaiye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.’ 19 Caquëna cahuë: ‘Ëjaë, me ja̱ohuaꞌire quëayeꞌni, tsoe ja̱ohuaꞌipi yëꞌë mëꞌëre sehuocohuaꞌire judío pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñana sai tse̱aquë tëꞌcaquë cuiꞌne co hue̱ꞌñana coquë yoꞌoseꞌe asacohuaꞌire. 20 Cuiꞌne mëꞌë joꞌyaë Estebanre huani je̱ojëna, yëꞌëpi huaicohuaꞌi ca̱ña ñacai nëcaquë huaiye deꞌoji cuasahuë. Siꞌa pa̱i asayë, yëꞌë yoꞌoseꞌe.’ 21 Caquëna, mai Ëjaëpi yëꞌëre capi: ‘Saijë̱ꞌë. Soꞌona jëjo saosiꞌi, yëꞌë cocarepa yequë pa̱ire quëaja̱ꞌquëre, Israel pa̱i peocohuaꞌini,’ capi.”
Coronel Yoꞌoye
22 Deꞌoye iye ca macaja̱ꞌa asa tëjini ai tutu cui huëohuë:
“Huajëquë paꞌito coꞌaji. Me huajëquë paꞌija̱ꞌquë.”
23 Ja̱je je̱oñe peoyerepa ai tutu cuijë pë̱ijë i̱ohuaꞌi juꞌi sara duꞌteni je̱ajë cuiꞌne yaꞌo neꞌñare ë̱mëjeꞌena je̱ajë yoꞌohuë. 24 Yoꞌojëna, soldado huëꞌena Pablore coni ca̱ꞌni mepi siꞌsejë̱ꞌë. ¿Siꞌsejëna, quëaja̱quë i̱ coꞌaye yoꞌoseꞌe. I̱quere yoꞌoquëna, ai sa̱ñope cayeꞌni? Asasiꞌi caquë cua̱ñepi, Coronelpi. 25 Siꞌseñuꞌu cajë hue̱ni yoꞌojëna, Pablopi Capitánre capi:
“Yëꞌë yoꞌoseꞌe asamaꞌpë siꞌseye peoji. Cua̱ñeseꞌe paꞌiji, yëꞌë romano aꞌë.”
26 Caquëna, Capitánpi asani sani i̱ ëjaëre capi:
“Iquëre deꞌhua ñani yoꞌojë̱ꞌë. Romano api.”
27 Caquëna, Coronelpi dani capi:
“Yëꞌëre quëajë̱ꞌë. ¿Romano aꞌë, mëꞌë?”
Caquëna, Pablopi capi:
“Jë̱jëꞌë.”
28 Caquëna, Coronelpi capi:
“Jaiye curiquë sa̱ini yëꞌë romano pa̱i deꞌohuë.”
Caquëna, Pablopi capi:
“Yëꞌë sa̱iñe pa̱huë. Yëꞌë cato tsi̱ꞌnëna romano pa̱i aꞌë.” 29 Caquëna, siꞌseñuꞌu cajë yoꞌosicohuaꞌipi i̱te je̱oni sateña. Cuiꞌne Coronelpi romanore hue̱jëꞌë cua̱ñesiquëpi quëquëpi.
Judío Pa̱i Ëjaohuaꞌire Pablo Caseꞌe
30 Ñatasi muꞌse Coronelpi Israel pa̱i Pablote sa̱ñope caseꞌere asasiꞌi i̱que doꞌire sa̱ñope cayeꞌni caquë Maijaꞌquë huëꞌe ñacai ëjaohuaꞌire cuiꞌne judío pa̱i yoꞌoye asani ca tëji ëjaohuaꞌire tsiꞌsopi. Aiohuaꞌire tsiꞌsoni Pablote quë̱na mea joyeni tsiꞌsi hue̱ꞌñana daëña.