23
Sa nëcouna, Israel pa̱i yoꞌoye asani ca tëji ëjaohuaꞌire Pablopi ai ñani capi:
“Maijaꞌquë doꞌijë, iye macaja̱ꞌa Maijaꞌquë ña hue̱ꞌña yëꞌë ai cuasaquë coꞌa ju̱ꞌi paꞌiye pa̱ñë.”
Caquëna, Ananíaspi Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre papi Pablore jaꞌye nëcacohuaꞌire capi: “Yëꞌopona tëtojë̱ꞌë.” Cua̱ñequëna, Pablopi i̱te capi:
“Mëꞌëni coa caquëre Maijaꞌquëpi tëtoja̱ꞌquë api, mëꞌë cato Moisés cua̱ñeseꞌepi yëꞌë yoꞌoseꞌere asani ne deꞌhuaja̱ꞌquëpi jaꞌrusiquëpi ñuꞌiñë, ja̱ maca. Ja̱je paꞌitaꞌa ¿me yoꞌoquë tëtojë̱ꞌë, cua̱ñequëꞌni? Ja̱je cani mëꞌëpi Moisés cua̱ñeseꞌere sa̱ñope yoꞌoyë.”
Caquëna, i̱ti maca nëcacohuaꞌipi i̱te cahuë:
“¿Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre pare pë̱i sa̱ñope caquë?” Cajëna, Pablopi capi.
“Doꞌijë ëjaëre huesëquë cahuë. Ëjaëpi asani ja̱je caye pa̱raꞌhuë. Maijaꞌquë toya pëpë caji: ‘Pa̱i ëjaëre pë̱i sa̱ñope camaꞌë paꞌijë̱ꞌë.’ ”
Cani ja̱ jeteyoꞌje, Israel pa̱i yoꞌoye asani ca tëjicohuaꞌi acohuaꞌipi saduceo pa̱i cuiꞌne fariseo pa̱i paꞌiyë asani, Pablopi tutu capi:
“Doꞌijë, yëꞌë fariseoꞌë. Fariseo tsëcapë aquë aꞌë. Ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye paꞌiji cuasa doꞌire tse̱a cua̱ñosiquë paꞌiyë.”
Ja̱je caëna, fariseohuaꞌipi, saduceohuaꞌi ja̱ꞌre sa̱ñope yoꞌojë cajë caya tsëca huahuë, tsiꞌsisicohuaꞌipi. Saduceohuaꞌi cato ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye pa̱ñë, cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌije̱ peoyë, cuiꞌne joyoje̱ peoyë cacohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare fariseohuaꞌipi ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye paꞌiji, cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌije̱ paꞌiyë cuiꞌne joyoje̱ paꞌiji cuasacohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, sa̱ñope cahuë. Ai cuijë yoꞌojë cajëna, fariseo acohuaꞌi cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi huëni nëcani cahuë:
“Iquë coꞌaye yoꞌoseꞌe peoji. Ja̱je paꞌina, joyopi quëaquëna, pa̱nitaꞌa hui̱ñaëpi quëaquëna, casiquëni huesëjë yoꞌojë Maijaꞌquëni sa̱ñope yoꞌoye paꞌini, cuasayë.”
10 Cajëna, ai jerepa sa̱ñope yoꞌojëna caye pajiꞌi. Paꞌina, Coronelpi Pablote yoꞌojë huani je̱o maꞌñe caquë caꞌraquë i̱ soldado pa̱ire quërëja̱ijaꞌcohuaꞌire jëjë saopi. Ja̱ohuaꞌipi dani etoni soldado pa̱i huëꞌena cuiꞌnaëni saja̱jë caquë.
11 Se naꞌisi ñami mai Ëjaëpi ñai nëcani Pablote capi: Tutu hueꞌejë̱ꞌë, yoꞌo jujahuë cuasamaꞌë. I̱ño Jerusalén yëꞌë coca quëaseꞌeje̱ paꞌye cuiꞌne quëaye paꞌiji, Roma daripëna yëꞌë coca.
Pablote Huañuꞌu Caye
12 Ñatasi muꞌse Israel pa̱i acohuaꞌipi Pablote huañuꞌu cuasa nëohuë. Cuasani, Pablote huaimaꞌpë pani a̱iñe cuiꞌne u̱cuye peoji, ca nëo huesohuë. 13 Ja̱je, ca nëosicohuaꞌipi cuarenta pa̱i jerepa paëꞌë. 14 Ja̱ohuaꞌipi sani Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌire cuiꞌne Israel pa̱i aiohuaꞌire quëahuë:
“Yëquëpi Pablote huaimaꞌpë a̱tu yëquëna coꞌayepi to̱mejaquë cahuë. 15 Ja̱je paꞌito yure mësarupi cuiꞌne Israel pa̱i yoꞌoye asani ca tëjicohuaꞌipi soldado ëjaëre se̱jëꞌë, Pablote ñaminaꞌa ti̱jupë darena, yeque dahuëre se̱ni asañuꞌu paꞌiji cajë. Cajë se̱tena, dajëna, yëquë utecohuaꞌipi i̱te tsiꞌsi hue̱ꞌña ja̱ ti̱ꞌamaꞌëna, huani je̱oye paꞌiji.”
16 Ja̱ ca nëoseꞌere Pablo yoꞌjeo mamaquëpi asani soldado daripëna cacani Pablote quëapi. 17 Quëaquëna, asani Capitánre teꞌire soini i̱te capi:
“Iquë po̱sëre sajë̱ꞌë, më ëjaë Coronel quëꞌrona, i̱te quëaye paji.”
18 Caëna, capitánpi po̱sëre soldado ëjaë quëꞌrona sani capi:
“Pablo cosiquëpi yëꞌëre soini iquë po̱sëre më ëjaë quëꞌrona sajë̱ꞌë. Quëaye paji, se̱jiꞌi, yëꞌëre.”
19 Caquëna, soldado ëjaë pa̱i peo hue̱ꞌñana tsihuaꞌëre jë̱tëna tse̱ani sani teꞌire se̱jiꞌi:
“¿I̱quere quëaja̱ꞌquë aꞌni, yëꞌëre?”
20 Caquëna, tsihuaꞌëpi capi:
“Israel pa̱i acohuaꞌipi teꞌe ja̱je yoꞌoñuꞌu cuasasicohuaꞌipi mëꞌëre se̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, ñaminaꞌa Pablote saja̱quë cajë ca tëji ëjaohuaꞌi ña hue̱ꞌñana, ai dahuërerepa i̱ yoꞌoseꞌe se̱ni asañuꞌu cajë cayeje̱ paꞌye caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, coa yequere cuasajë. 21 Ja̱je se̱to sehuocaimaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Cuarenta pa̱i jerepa catini uteyë, Pablote huani je̱omaꞌpë pani a̱iñe cuiꞌne u̱cuye pa̱ñuꞌu ca huesësicohuaꞌipi. Ja̱ohuaꞌipi yure cuiꞌñani uteyë, coa mëꞌë sehuoyeseꞌe uteyë.” 22 Caquëna, soldado ëjaëpi tsihuaꞌëre yuretaꞌa yecohuaꞌire quëamaꞌë paꞌijë̱ꞌë yëꞌëre quëaseꞌe cani jëjo saopi.
Felipe Quëꞌrona Saye
23 Soldado pa̱i ëjaëpi cayaohuaꞌire i̱ Capitán acohuaꞌire soini iye ñami a las nueve paꞌi maca Cesareana saiyeque paꞌiji ne deꞌhuajë̱ꞌë docientos soldado pa̱ire yeja saija̱ꞌcohuaꞌire, setenta caballoja̱ꞌa saija̱ꞌcohuaꞌire, cuiꞌne docientos uitu saja̱ꞌcohuaꞌire, caquë cua̱ñepi. 24 Cuiꞌne Pablo ñuꞌi saija̱ꞌquëre caballore ne deꞌhuajë̱ꞌë, ëjaë Felix quëꞌrona huajëquëre jëasiquëni deꞌoye ñacaijë sacaijë̱ꞌë, cua̱ñepi. 25 Ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni toyasicore jëjo saopi. Toyaseꞌe cato caji:
26 “Romano ëjaë jerepa paꞌi, mëꞌëre pëpayë. Yëꞌëpi Claudio Lisiaspi. 27 Israel pa̱ipi iquëre Pablote tse̱ani huani je̱oñuꞌu cajë yoꞌojëna, yëꞌëpi romano api asani yëꞌë soldado pa̱i ja̱ꞌre sani i̱te huasohuë. 28 Israel pa̱i i̱te sa̱ñope caseꞌere asasiꞌi caquë ja̱ohuaꞌi ëjaohuaꞌi tsiꞌsi hue̱ꞌñana Pablote sahuë. 29 Sani asaquëna, Pablopi i̱ohuaꞌi cua̱ñeseꞌe cayere yoꞌomaꞌë ti̱ñe yoꞌo doꞌire sa̱ñope caye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, huani je̱oñe peopi, i̱te. Cuiꞌne coꞌacohuaꞌire co hue̱ꞌñana coyeje̱ peopi. 30 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare judío pa̱ipi huani je̱oñuꞌu cuasajë yoꞌoyere asa ti̱ꞌani iquëre mëꞌë quëꞌrona jëjo saoyë. Jëjo saoquë cuiꞌne i̱te sa̱ñope yoꞌocohuaꞌireje̱ se̱iꞌë, mëꞌë asa hue̱ꞌñana sani i̱te sa̱ñope payere cajë̱ꞌë, caquë. Ca tëjihuë.”
31 Ja̱ maca soldado pa̱i i̱ti cua̱ñeseꞌeje̱ ñami saijë Pablote Antípatris daripëna sahuë. 32 Ñatasi muꞌse soldado pa̱i quë̱o saicohuaꞌipi huëꞌena coꞌihuë. Coꞌijëna, caballo saicohuaꞌiseꞌe Pablo ja̱ꞌre co̱ni saëꞌë. 33 Ñatasi muꞌse Cesareana ti̱ꞌani toya jaꞌhua romano ëjaëna i̱sijë cuiꞌne Pablote i̱sihuë. 34 I̱sirena, toya jaꞌhua se̱ña tëjini Pablote se̱jiꞌi: ¿I̱que yeja aquë aꞌni? Se̱ina, Cilicia yeja aquë aꞌë capi. Caquëna, asani, 35 capi:
“Mëꞌëre coꞌaye cacohuaꞌipi datena, mëꞌëre asasiꞌi.”
Ja̱je caquë Herodes huëꞌena iquëre sani deꞌhua ñajëꞌë, capi, Felix.