24
Pablopi Felixre Caye
Cinco muꞌseña tëto sai maca Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaërepa Ananíaspi cuiꞌne aiohuaꞌi co̱ni daëꞌë. Daijëna, cuiꞌne i̱ti coca caquërepa Tertuloje̱ dajiꞌi. Ja̱ohuaꞌi cato pa̱i ëjaë quëꞌrona daëꞌë, Pablote sa̱ñope cañuꞌu cajë. Dani Felix quëꞌrona tsiꞌsijëna, Pablote dahuë. Darena, Tertulopi sa̱ñope ca huëopi, ñeje:
“Ëjaë Felix, mëꞌëpi deꞌoquëpi iye yejaña ñacaina, ai yoꞌoye peoyë. Cuiꞌne mëꞌëpi deꞌoye cuasaquëpi cua̱ñequëna, yëquë pa̱i siꞌaohuaꞌi ai jerepa deꞌoye paꞌiyë. Siꞌa hue̱ꞌña mëꞌëre deꞌoye cayë. Yëquë romano Ëjaë mëꞌë Felix ai jerepa paꞌi. Ja̱je paꞌina, ai sihuayë. Mëꞌëpi tsoe cajëna, ai yoꞌomaꞌquë cuasajë aꞌri maña cañuꞌu yëquë cuasajë daiseꞌe asacaijë̱ꞌë, yëquëre. Iquë ti̱ro saicohuaꞌi Nazareno hueꞌyosicohuaꞌi ëjaëpi ai jo̱sa yoꞌoquë api. Siꞌa hue̱ꞌña Israel pa̱ire yequere yeꞌyaquë cuniroja̱i quëapi, yequë tsëcapë̱a nequë. Ja̱je paꞌipi Maijaꞌquë huëꞌe deꞌoconi siꞌsi nesiꞌi caquë yoꞌoquëna, ñani i̱te tse̱ahuë, yëquë cua̱ñeseꞌe cayeje̱ paꞌye ne deꞌhuañuꞌu, cajë. Ja̱je yoꞌojëna, Soldado pa̱i ëjaë Lisiaspi dani ai tutu jio dani Pablote sapi. Sani Pablote sa̱ñope yoꞌocohuaꞌire cua̱ñepi, mëꞌë quëꞌrona sani quëaye paꞌiji caquë. Yure mëꞌëpi Pablote se̱ni asajë̱ꞌë. Se̱ni asani siꞌaye yëquë caye nuñerepa sa̱ñope caye aꞌë asaja̱ꞌquë aꞌë, mëꞌë.”
Caquëna, siꞌa Israel pa̱i nuñerepa caji, cahuë, i̱ti maca paꞌicohuaꞌi. 10 Cajëna, romano pa̱i ëjaëpi yure caye paꞌiji, caquë jë̱tëpi i̱ñoquëna, Pablopi ca huëopi:
“Deꞌoji sihuayë, tsoe o̱metëcana ëjaë paꞌi Israel pa̱i yoꞌoye asani ne deꞌhuaquëpi asaquëna, yëꞌë yoꞌoseꞌere sa̱ñope sehuoye paꞌina. 11 Coa doce muꞌseña paꞌiji, Jerusalénna yëꞌë ti̱ꞌaseꞌe Maijaꞌquëre se̱siꞌi caquë. 12 Ti̱ꞌasiquëpi paꞌi teꞌireje̱ sa̱ñope caye pa̱huë. Jai pa̱i tsiꞌsini jo̱sa yoꞌoja̱jë caquë ca huëoyeje̱ pa̱huë. Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere paꞌi tsiꞌsi huëꞌere jai daripëre jo̱sa yoꞌoye pa̱huë. 13 Yëꞌë coꞌaye yoꞌomaꞌë paꞌisiquëre ja̱ohuaꞌi me i̱ñojaꞌcohuaꞌi aꞌni, mëꞌëre. 14 Nuñerepa quëasiꞌi. Maijaꞌquëre sehuoyë, ja̱ohuaꞌi ti̱ro sai maꞌaꞌë cacore. Maijaꞌquë yëyere yoꞌoquë paꞌiyë. Siꞌaye Maijaꞌquë coca toyapë, Moisés cua̱ñeseꞌe, Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyaseꞌe siꞌaye nuñerepa caseꞌe aꞌë, cuasani sehuoyë. 15 Ja̱ohuaꞌi cuasayeje̱ yëꞌë cuiꞌne cuasayë, yequë muꞌseña Maijaꞌquëpi ju̱ꞌisicohuaꞌire huëoja̱ꞌquë api, deꞌocohuaꞌire cuiꞌne coꞌacohuaꞌire. 16 Siꞌa muꞌseña Maijaꞌquëpi yëꞌëre ñaquëna, cuiꞌne pa̱ipi yëꞌëre ñajëna, asani nuñerepa deꞌoye yoꞌosiꞌi caquë ai yoꞌoyë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëre caꞌraye pa̱ñë, pa̱ireje̱.
17 Tsoe o̱metëca yequë pa̱i darire paꞌisiquëpi i̱ño yëꞌë quëꞌrona coꞌihuë. Coꞌini ti̱ꞌani peocohuaꞌire co̱casiꞌi cuiꞌne Maijaꞌquëre i̱sisiꞌi caquë Maijaꞌquë huëꞌena cacahuë. 18 Cacani Moisés cua̱ñeseꞌe yoꞌoni siꞌsire cuya to̱siquë paꞌina, Asia acohuaꞌi Israel pa̱i acohuaꞌi yëꞌëre ñahuë, jai pa̱i ja̱ꞌre paꞌiye pa̱quëna, cuiꞌne jo̱sa yoꞌomaꞌë paꞌina. 19 Yëꞌë sa̱ñope caseꞌe paꞌito, yëꞌëre ñasicohuaꞌipi dani caye paꞌiji. 20 Judío pa̱i yoꞌoseꞌere asani ca tëji ëjaohuaꞌi tsiꞌsi hue̱ꞌñare paꞌi maca yëꞌë coꞌaye yoꞌoseꞌere ti̱ꞌasicohuaꞌi pani, icohuaꞌi iye maca paꞌicohuaꞌipi sa̱ñope caja̱jë. 21 Yëꞌë teꞌerepa i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre paꞌi maca tutu cahuë, ñeje: Ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye paꞌiji asa doꞌire yure mësaru yëꞌëre sa̱ñope yoꞌoye cahuë, coꞌaye caseꞌe pani ja̱seꞌe patiꞌñe paꞌio.”
22 Ja̱je caquëna, Felixpi Jesure sehuocohuaꞌi paꞌiyere asaquëpi capi:
“Soldado ëjaë Lisiaspi daquëna, nuñerepa asasiꞌi mësaru yoꞌojë caye.”
23 Cani Capitánre cua̱ñepi Pablote comaꞌë ñajëꞌë. I̱ cajeohuaꞌipi dani i̱te co̱caija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ohuaꞌi cacaye deꞌoji, capi.
24 Aꞌri maña tsoe muꞌseña paꞌi maca Felixpi cuiꞌne i̱ paco Drusila co̱ni dajiꞌi. Ja̱o cato Judía pa̱io pacoꞌë. Felixpi dani Pablore quërëja̱ijëꞌë, caquë cua̱ñeina. Quërëja̱tena, dani Jesucristore sehuoni paꞌiyere Pablopi quëaquëna, asapi. 25 Asaquëna, Pablopi nuñerepa paꞌiyere cuiꞌne yëyere quëco saojë paꞌiyere, cuiꞌne yequë muꞌse pa̱i ñape yoꞌoseꞌe ca deꞌhua ja̱ꞌñere quëaquëna, asani Felixpi quëquëpi. Quëquëni capi:
“Saijë̱ꞌë, yure cato yequë muꞌse mëꞌëre soini asasiꞌi.”
26 Yeque cato Felix cuasapi, Pablopi curire i̱sija̱quë, i̱sina joye saosiꞌi. Ja̱je cuasaquë siꞌanë soiquë coca caquë yoꞌopi. 27 Caya o̱metëca sa tëto saquëna, Felixpi etaëna, Porcio Festo romano ëjaë deꞌopi. Israel pa̱i i̱te sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuasaquë Pablote etomaꞌë pajiꞌi.