3
Cuꞌimaꞌquëre Jujucaiseꞌe
Teꞌe muꞌse naꞌiquëna, Pedropi cuiꞌne Juanpi co̱ni Maijaꞌquëre se̱ hora a las tres paꞌi maca Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena saëꞌë. Satena, ja̱rote cuꞌimaꞌquëpi Deꞌoco hueꞌyosi eta saꞌro yëꞌquë macare da ñosiquëpi ñuꞌi Pedrore cuiꞌne Juanre caca huëojëna, curiquë se̱jiꞌi. Ja̱ë cato tsi̱ꞌnëna cuꞌimaꞌquë pajiꞌi, da cacacohuaꞌire curiquë se̱jaquë cajë dasiquëpi. Ja̱je paꞌipi siꞌa muꞌseña pa̱ipi i̱te sa̱ñojëna, curi hueroquë ñuꞌiquë pajiꞌi, eta saꞌro yëꞌquë macare ñuꞌi. Ja̱je curi ñuꞌi se̱i ñuꞌiquëpi Pedrore cuiꞌne Juanre ñani curiquë se̱jiꞌi, tsoe caca tëjiye jaꞌi macare paꞌijëna. Se̱ina, Pedropi i̱te ñani capi:
“Ñajëꞌë, yëquëni.”
Caquëna, curiquëre i̱sisiꞌquë camaꞌquë cuasaquë i̱seꞌere ñaquëna, Pedropi capi, i̱te:
“Yëꞌë curiquë peoyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë payere i̱sisiꞌi. Jesús Nazaret aquë mamipi cayë huëni cuꞌijë̱ꞌë.”
Caquë Pedropi ëja te̱ꞌte jë̱tëna tse̱ani naë huëo nëcoquëna, teꞌere papi jëꞌa huëni nëcapi. Huëni nëcaquëna, i̱ nëcañoa cuiꞌne i̱ jëo peto ca̱ jëaye carapi. Caraëna, deꞌoye nëcaquë cujiꞌi. Ja̱ maca yuretaꞌa i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre tsioni teꞌe Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cacani Maijaꞌquëre deꞌoquëre paꞌni caquë sihuaquë saꞌcaquë yoꞌopi. Cacani cuꞌi Maijaꞌquë deꞌoquëre paꞌni caquë sihuaquë yoꞌoquëna, siꞌaohuaꞌi i̱te ñahuë. 10 Ñajë quëquë huesëhuë, i̱te yoꞌoseꞌere cuasajë. Noni Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe eta saꞌropi Deꞌoco hueꞌe hue̱ꞌñapi curi se̱i ñuꞌina, ñacohuaꞌi sëte quëquëhuë, i̱ cuꞌiye ñani.
Pedro Yëhuoye
11 I̱ti coꞌyasiquëpi Pedrore cuiꞌne Juanre tse̱ani ñuni saomaꞌë yoꞌopi. Yoꞌoquëna, ña quëquëjë siꞌaohuaꞌi Pórtico de Salomón ca hue̱ꞌñana huëꞌhuëjë saëꞌë, i̱ohuaꞌi paꞌi hue̱ꞌñana ñañuꞌu cajë. 12 Jai pa̱i tsiꞌsijëna, ñani Pedro capi:
“¿Me yoꞌojë Israel pa̱i ai cuasayeꞌni? Iquëre yëquë tutupi pa̱nitaꞌa Maijaꞌquëre yëquë ai oi doꞌipi ne coꞌyarena, cuꞌiyeje̱ ñajë mësaru yëquëseꞌere ai ñañë. 13 Iquë ju̱ꞌiquëre cato, mai aiohuaꞌi, Abraham Diusupi Isaac cuiꞌne Jacobo Diusupi ne coꞌyapi. I̱ necaiquë Jesuni jerepa paꞌire i̱ñoquë. Mësaru pa̱i ëjaëna tse̱ani i̱sirena, Pilato deꞌoquë api cuasani joyesiꞌi caquëna, mësaru ë̱sehuë. Ja̱je paꞌina, mësaru ë̱sesiquë paꞌiyere i̱ñoquë yoꞌopi. 14 Iquë deꞌoye nuiñe yoꞌoquëni joyeye ë̱sejë pa̱ire huaiquëni joyejë̱ꞌë, cahuë, mësaru. 15 Ja̱je yoꞌoni paꞌiye i̱si Ëjaëni mësaru huani je̱ohuë. Ja̱je yoꞌosicohuaꞌitaꞌare Maijaꞌquëpi huajëquëre huëopi, i̱te. Ja̱ yoꞌoseꞌe yëquëpi ñasicohuaꞌi aꞌë. 16 Iquë mësaru noni ñaquëre, Jesure necaiquëre pare asa doꞌipi tutu i̱sipi. I̱sina, ñañë, mësaru. Jesure necaiquëre pare asa doꞌipi iquëre ju̱ꞌiñe ti peoquëre pare ne coꞌyapi, mësarupi ñañë, siꞌaohuaꞌi i̱ti yoꞌoseꞌe.
17 Asayë, yuretaꞌa mësaru Jesure huai maca yoꞌoseꞌe. Mësaru cuiꞌne mësaru ëjaohuaꞌi cato ja̱re cajë yoꞌoyë, cuasamaꞌpë coa noni huesë huani je̱ohuë. 18 Ja̱je yoꞌojëna, Maijaꞌquë cato i̱te quëacohuaꞌi ja̱ꞌre Cristo ju̱ꞌiñe paꞌiji tsoe hue̱ꞌña caseꞌere yoꞌo ti̱ꞌapi. 19 Ja̱je paꞌina, mësarupi Maijaꞌquëna daijë̱ꞌë. Dani ja̱ꞌnë yoꞌoseꞌe je̱ojëꞌë, mësaru coꞌaye yoꞌoseꞌere të̱no je̱ocaija̱ꞌquëre. Ja̱je yoꞌojëna, ñani Maijaꞌquëpi deꞌoye paꞌiye i̱siꞌñe paꞌi api. 20 Tsoe hue̱ꞌña mësarute i̱sisiꞌi, Cristore cuasa nëosiquëni Jesuni jëjo daoquë mësaruna. 21 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato i̱te quëacaicohuaꞌi tsoe hue̱ꞌña paꞌisicohuaꞌi ja̱ꞌnë caꞌñeje paꞌye siꞌa coꞌamaña ne deꞌhua macaja̱ꞌa Cristo maꞌtëmore paꞌija̱ꞌquë api. 22 Ja̱je paꞌina, mai aiohuaꞌire Moisés quëapi, ñeje: ‘Ëjaë Diusupi yëꞌëje̱ paꞌire i̱te quëacaija̱ꞌquëre nejaꞌquë api, mësaru aquëni. Siꞌaye i̱ caye deꞌoye sehuocaijë̱ꞌë. 23 Siꞌaohuaꞌi i̱ caye sehuocaimaꞌcohuaꞌi cato, pa̱i paꞌi daripëpi ti̱rona nejosicohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.’
24 Siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi Samuel paꞌinëpi de ñata dao muꞌseña cato iye muꞌseña paꞌi ja̱ꞌñere cahuë. 25 Ja̱je paꞌina, mësaru aꞌë, i̱te quëacaicohuaꞌi mamajë Maijaꞌquë i̱sisiꞌi ca nëoseꞌere pacohuaꞌi, Abrahamre ca nëoseꞌe pacohuaꞌi. I̱ caseꞌe cato caji: ‘Mëꞌë tsëcapë acohuaꞌija̱ꞌa iye yeja paꞌicohuaꞌi siꞌaohuaꞌi deꞌoye paꞌiye i̱si cua̱ñojaꞌcohuaꞌi aꞌë.’ 26 Ja̱je paꞌina, mësarupi coꞌaye paꞌiyere je̱oni po̱nëjëna, deꞌoye paꞌiye i̱sisiꞌi caquë Maijaꞌquëpi i̱ mamaquëre ju̱ꞌisiquëni huëoni mësaruna duꞌru jëjo daopi.”