4
Pedrore Cuiꞌne Juanre Coye
Pedro cuiꞌne Juan ja̱ yëꞌtaꞌa pa̱ire cajëna, Israel pa̱i ëjaohuaꞌipi cuiꞌne Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe ñacai soldado pa̱i ëjaëpi cuiꞌne saduceo pa̱i co̱ni da ti̱tahuë. Ti̱tani ja̱ohuaꞌipi pë̱ijë asahuë, ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye paꞌiji, Jesús huëiseꞌepi i̱ñopi cajëna, Pedropi cuiꞌne Juan co̱ni. Asani tse̱ahuë. Tse̱ani naꞌi huesëye sëte pa̱ire co hue̱ꞌñana cohuë, se ñatasi muꞌse ñañuꞌu cajë. Ja̱je yoꞌojëtaꞌare i̱ti quëaye asasicohuaꞌi jai pa̱i sehuohuë. Ja̱ maca sehuosicohuaꞌire ë̱mëohuaꞌiseꞌere cue̱cueto cinco mil pa̱i paëꞌë.
Ñatasi muꞌse Jerusalénna tsiꞌsihuë, Israel pa̱i ëjaohuaꞌi, aiohuaꞌi cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi co̱ni. Ja̱rote Maijaꞌquë huëꞌe ñacai ëjaërepa Anásje̱ pajiꞌi. Paꞌina, cuiꞌne yecohuaꞌije̱ paëꞌë, Caifás, Juan, Alejandro co̱ni. Paꞌijëna, cuiꞌne siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë huëꞌe ñacai ëjaërepa sëcapë tsiꞌsisicohuaꞌipi paëꞌë. Paꞌijë cua̱ñehuë, Pedrore cuiꞌne Juanre dajë̱ꞌë. Carena, darena, i̱ohuaꞌi jopona nëconi ñeje cajë se̱iꞌë:
“¿I̱que tutupi pa̱nitaꞌa i̱quei mamipi mësaru cajë iye ñeje yoꞌoyeꞌni?”
Se̱jëna, Pedro deꞌo joyopi i̱ ja̱ꞌre paꞌiye sëte i̱ohuaꞌire sehuoquë capi:
“Mai ëjaohuaꞌi cuiꞌne mai aiohuaꞌi asajë̱ꞌë. Ju̱ꞌiquëre jujuseꞌere me neni ne coꞌyareꞌni cajë se̱ni asañuꞌu cajë se̱ñe sëte quëasiꞌi. 10 Deꞌoji. Ja̱je paꞌito, siꞌaohuaꞌi mësaru asa hue̱ꞌñana quëañuꞌu, siꞌaohuaꞌi Israel pa̱i asaja̱jë cajë. Iquë iye maca siꞌaohuaꞌi mai ñajëna, paꞌiquë cato Jesucristo Nazaret aquë mami doꞌire coꞌyapi, mësaru que̱ni huani je̱orena, Maijaꞌquëpi huajëquëre huëosiquë doꞌire. 11 Iquë Jesús mësaru huëꞌe necohuaꞌipi doꞌi peoquëre ñasi quë̱na pë api. Ja̱je paꞌisiquëtaꞌa yure cato i̱ti quëco pa quë̱na përepa deꞌopi. 12 Ja̱je paꞌina, Peoji, yequë pa̱ire huasoquë. Maijaꞌquë maire huasoja̱ꞌquëre yequëre necaiye pa̱pi.”
13 Caꞌraye peoyerepa Pedropi cuiꞌne Juanpi co̱ni cajëna, ñajë ëjaohuaꞌipi cuasahuë, icohuaꞌi ai yeꞌyemaꞌcohuaꞌi aꞌë cuiꞌne pa̱i paꞌiyeje̱ yeꞌyemaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi cuiꞌne Jesús yeꞌyaquë paꞌisicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je cuasajë ñajë quëquë asahuë, i̱ohuaꞌi cayere. 14 Jerepa, cuiꞌne i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni i̱ti coꞌyasiquëje̱ paꞌina, ñajë ti sa̱ñope cayeje̱ pa̱huë. 15 Pa̱jë ja̱ maca tsiꞌsi sitopi Pedrore cuiꞌne Juanre etajë̱ꞌë carena, etahuë. Etarena, i̱ohuaꞌiseꞌe sa̱ꞌñe coca cahuë. 16 Ñeje cahuë:
“Siꞌaohuaꞌi Jerusalén paꞌicohuaꞌi asayë, iye pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoseꞌe. Ja̱je asajëna, maipi ja̱je yoꞌoye pa̱huë ca ti̱ꞌañe peoji. ¿Ja̱je paꞌito yure me nejaꞌcohuaꞌi aꞌni, icohuaꞌire? 17 Ja̱je paꞌito iyere yoꞌoñuꞌu. Iye yoꞌosi coca jerepa jai saiye pa̱jaꞌcore huajo yëni quëcoñuꞌu i̱ohuaꞌini iye macapi jerepa pa̱ire quëaye pa̱jaꞌcohuaꞌire, Jesús ayere.”
18 Cani yuretaꞌa i̱ohuaꞌire soini cua̱ñehuë, Jesús aye pa̱ire camaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, cuiꞌne i̱ ayeje̱ pa̱ire yeꞌyamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë cajë. 19 Cua̱ñejëna, Pedropi cuiꞌne Juanpi sa̱ñope sehuojë cahuë:
“Mësarupi cuasani ñajëꞌë, ¿i̱quepi deꞌoquëꞌni, mësaru cayere sehuoye, pa̱nitaꞌa Maijaꞌquë cayere? 20 Yëquë ñaseꞌere cuiꞌne asaseꞌere quëaye paꞌiji.”
21 Pa̱i cato ne coꞌyasiquëni ñani Maijaꞌquë ai deꞌoji cajë sihuahuë. Ja̱je sihuajëna, ëjaohuaꞌipi Pedrore cuiꞌne Juanre siꞌseñuꞌu cuasajëtaꞌa pa̱ini caꞌrajë siꞌsemaꞌpë coa huajo yëni eto saohuë. 22 Pa̱i ne ti̱ꞌa maꞌñere papi coꞌyasiquë cato cuarenta o̱metëca jerepa paquë pajiꞌi.
Caꞌramaꞌcohuaꞌi Cuiꞌne Necaija̱ꞌquë Api Asacohuaꞌi Paꞌiyere Se̱ñe.
23 Eto saorena, Pedro cuiꞌne Juan sehuosicohuaꞌi quëꞌrona sani Israel ëjaohuaꞌi cuiꞌne aiohuaꞌi caseꞌere siꞌaye quëahuë. 24 Quëajëna, asani siꞌaohuaꞌi teꞌe cajë Maijaꞌquëre se̱iꞌë, ñeje:
“Ëjaë maꞌtëmo cuiꞌne yeja, jai tsiaya, siꞌaye i̱ote paꞌiye deꞌhuasiquë, 25 mëꞌëpi deꞌo joyoja̱ꞌa cahuë, mëꞌë joꞌyaë David yëꞌopoja̱ꞌa ñeje:
¿Me yoꞌojë pa̱i jo̱sa yoꞌojë cayeꞌni?
¿Me yoꞌojë pa̱i ti cuasamaꞌpë coa huëojë ja̱je neñuꞌu ca nëoñeꞌni?
26 Pa̱i ëjaohuaꞌipi cuiꞌne ëjaohuaꞌipi co̱ni,
Maijaꞌquëre cuiꞌne maire huasoquëre sa̱ñope yoꞌoñuꞌu cajë teꞌe cuasajë yoꞌoyë.
27 Iye daripëna Herodes cuiꞌne Pilato cuiꞌne yequë pa̱i cuiꞌne Israel pa̱i tsiꞌsini Jesure sa̱ñope yoꞌohuë, mëꞌë sahuani i̱sisiquëre. 28 Ja̱je yoꞌojë yoꞌo ti̱ꞌacaëꞌë, mëꞌë ja̱je yoꞌosiꞌi cuasa nëoquë paꞌiseꞌere. 29 Yure Ëjaë, yëquë mëꞌë joꞌyare i̱ohuaꞌi huajo yëyere ñani i̱sijë̱ꞌë, mëꞌë coca, caꞌramaꞌpë quëa ja̱ꞌñere. 30 Jesús mëꞌë mamaquë cocare quëajëna, mëꞌë tutupi ju̱ꞌicohuaꞌire jujuye, yequë muꞌseña paꞌi ja̱ꞌñe i̱ñoñe cuiꞌne pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌojë̱ꞌë, Jesús doꞌipi.”
31 Ja̱je se̱ni tëjisi maca i̱ohuaꞌi se̱ sitopi ñuꞌcueo. Ñuꞌcuecona, siꞌaohuaꞌi deꞌo joyo ti̱mësicohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijë Maijaꞌquë coca quëahuë ti̱ñarepa, caꞌramaꞌpë.
Siꞌa Coꞌamaña Siꞌaohuaꞌi Teꞌona Paseꞌe
32 Jai pa̱i sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi teꞌe cuasajë cuiꞌne nëina, paëꞌë. Paꞌijë coꞌamañaje siꞌaohuaꞌi teꞌena pahuë. Teꞌije̱ yëꞌëseꞌe teꞌi pasiꞌi caquë yoꞌoquëje̱ peopi. 33 Peojëna, Jesús jëjo saocohuaꞌipi siꞌa tuturepa quëahuë, Jesús ju̱ꞌisiquëpi huëiseꞌere. Quëajëna, Maijaꞌquëpi ñacaina, siꞌaohuaꞌi deꞌoye paëꞌë. 34 Paꞌijëna, teꞌije̱ i̱ohuaꞌi aquë coꞌamaña caraquëna, ai yoꞌoquë peopi siꞌaohuaꞌi pahuë. Ja̱ payere cajë yejaña pa̱nitaꞌa huë̱ꞌña pacohuaꞌipi i̱sijë curi neni, 35 Jesús jëjo saocohuaꞌina dani curi i̱sihuë. Ja̱ohuaꞌipi siꞌaohuaꞌire i̱ti pa̱i ñapere caraye jaꞌye huahueja̱jë cajë i̱sihuë. 36 Ja̱je yoꞌopi, levita José hueꞌequëni, Chipre saodohuë aquëni Jesús jëjo saocohuaꞌipi Bernabére hueꞌyosiquëpi. Bernabé cani cayë “Yëhuo huasoquë mamaquë”. 37 Ja̱ëpi i̱ yejare i̱siquë curi neni Jesús jëjo daocohuaꞌina curi dani i̱sipi, i̱ohuaꞌipi ñajë huahueja̱jë caquë.