5
Ananías Cuiꞌne Safira Coꞌaye Yoꞌoseꞌe
Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yequëpi Ananías hueꞌequëpi i̱ paco Safira ja̱ꞌre yejare i̱sihuë. I̱sini curi neni, siꞌaye i̱siye pa̱ñuꞌu teꞌe cuasahuë. Cuasani i̱ohuaꞌi pa ja̱ꞌñe deꞌhuahuë. Deꞌhuani yequere Jesús jëjo saocohuaꞌina i̱sipi, i̱ohuaꞌipi ñajë huahueja̱jë caquë. I̱siquëna, Pedropi capi:
“¿Ananías i̱que doꞌire huati ëjaë mëꞌë joyona cacaëꞌni yeja doꞌi sa̱isi curire mëꞌëpi yequere deꞌhuani yequere i̱siquë siꞌaye i̱siyë caquë deꞌo joyore cosoja̱quë caquë? ¿Yejaje̱ mëꞌë yeja paꞌimaꞌona, ja̱je yoꞌou? ¿Curije̱ mëꞌë curiquë paꞌimaꞌëna, ja̱je yoꞌou? ¿Merepa mëꞌë ja̱je yoꞌosiꞌi cuasaëꞌni? Pa̱ini mëꞌë cosomaꞌë paëꞌë. Maijaꞌquëni mëꞌë cosohuë.”
Caquëna, Ananías asani ju̱ni ta̱jiꞌi. Siꞌaohuaꞌi i̱ ju̱ni ta̱iseꞌe asasicohuaꞌi quëquë huesëhuë. Ja̱ maca yuretaꞌa po̱sëohuaꞌipi dani i̱ ca̱pë ca̱ñapi tu̱nani sani ta̱huë.
Tres horas tëto sai maca Ananías nëjo cacao, i̱o ë̱jëre yoꞌoseꞌe asamaꞌcopi. Cacacona, Pedropi i̱ote se̱jiꞌi:
“¿Mësaru caseꞌe jaꞌye yeja doꞌi i̱sire?”
Caquëna, cao:
“Ja̱je paꞌijë̱ꞌë, ja̱re ja̱ jaꞌye i̱sihuë.”
Cacona, Pedropi capi:
“¿Me neni mësaru teꞌe ja̱je yoꞌoñuꞌu cuasani ëjaërepa joyore neñañuꞌu cajë yoꞌoyeꞌni? Jecohuaꞌi daiyë, mëꞌë ë̱jëre ta̱sicohuaꞌi cuiꞌne yure mëꞌëni saja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.”
10 Ca macarepa Safira huajërepa ju̱ni ta̱coꞌë, Pedro quë̱o yëꞌquë macana. Ju̱ni ta̱isicopi u̱iona, po̱sëohuaꞌipi cacani ti̱ꞌani sani ta̱huë, i̱o ë̱jëre ta̱sico yëꞌquë macana. 11 Ja̱ maca siꞌaohuaꞌi sehuosicohuaꞌi cuiꞌne siꞌaohuaꞌi i̱ti yoꞌoseꞌe, asasicohuaꞌi quëquë huesëhuë.
I̱ñoñe Cuiꞌne Pa̱i Yoꞌo Ti̱ꞌa Maꞌñere Yoꞌoseꞌe
12 Pa̱i paꞌi hue̱ꞌñana Jesús jëjo saocohuaꞌipi jaiye deꞌoye yoꞌohuë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere cuiꞌne i̱ñoñere. Yoꞌojëna, siꞌaohuaꞌi Salomón nequë paꞌisi tuꞌrihuë paꞌicona, tsiꞌsijë yoꞌohuë. 13 Teꞌije̱ yecohuaꞌi aquë tsiosiꞌi caquë yoꞌoye pa̱pi, i̱ohuaꞌire. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare pa̱i cato deꞌocohuaꞌi aꞌë, cuasajë. 14 Yoꞌojëna, ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nomiohuaꞌi Ëjaëre sehuoni jai pa̱i paëꞌë. 15 Cuiꞌne ju̱ꞌicohuaꞌireje̱ ca̱i saina cuiꞌne ju̱ꞌicohuaꞌire sayena o̱eni maꞌañana eto o̱ehuë, Pedropi da saina, i̱ pa̱i toꞌoupi ja̱ohuaꞌi acohuaꞌina juꞌaquëna, coꞌyaja̱jë cuasajë. 16 Cuiꞌne Jerusalén yërëhue pa̱i dari paꞌicohuaꞌipi jai pa̱i Jerusalénna daëꞌë, ju̱ꞌicohuaꞌire cuiꞌne huati quëꞌiohuaꞌire dajë. Dajëna, siꞌaohuaꞌi juju cua̱ñohuë.
Pedrore Cuiꞌne Juanre Huani Je̱oñuꞌu Cajë Yoꞌoye
17 Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë ja̱ꞌre saduceo pa̱i paꞌicohuaꞌipi siꞌaohuaꞌi co̱ni i̱ohuaꞌi yoꞌoyere ñajë oicohuaꞌi paëꞌë, cuiꞌne yoꞌo ti̱ꞌañe peo doꞌire. 18 Ñani pë̱ijë Jesús jëjo saocohuaꞌire tse̱ani coꞌaye yoꞌocohuaꞌire co hue̱ꞌñana cohuë. 19 Cosicohuaꞌini Maijaꞌquë hui̱ñaëpi ñami pa̱ire co huëꞌe eta saꞌro huiꞌyoni etopi, ñeje caquë:
20 “Sani pa̱ire quëajë̱ꞌë, mësaru iye huajëye paꞌiyere Maijaꞌquëre se̱ huëꞌepi nëcajë.”
21 Caëna, asasicohuaꞌipi ñatani i̱ caseꞌeje̱ paꞌye Maijaꞌquë huëꞌena nea hue̱ꞌñarepa cacani pa̱ire yeꞌya huëohuë. Ja̱je yeꞌyajëna, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre co̱ni paꞌisicohuaꞌipi ëjaohuaꞌire paseꞌe coca cayena soihuë, siꞌaohuaꞌire Israel pa̱i aiohuaꞌire coca cañuꞌu cajë. Ja̱ maca tsiꞌsini Jesús jëjo saocohuaꞌire co hue̱ꞌña ñuꞌicohuaꞌire quërëja̱ijaꞌcohuaꞌire jëjo saohuë. 22 Jëjo saojëna, soldadopi co huëꞌena sani coa ña jujahuë, tsoe peojëna. Ja̱je ña jujani coꞌini ñeje cajë quëahuë:
23 “Pa̱ire co tuꞌrihuë cato deꞌoyerepa si̱osico pajiꞌi. Paꞌina, cuiꞌne soldado pa̱ije eta saꞌnoare nëcajë deꞌoyerepa ñahuë. Ja̱je paꞌioni huiꞌyojë ñajëna, ti pa̱i peoco pajiꞌi, sa̱ꞌnahuë.”
24 Cajëna, ja̱re asani Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaërepa, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe ñacai soldado pa̱i ëjaë cuiꞌne aiohuaꞌi co̱ni cahuë: “¿Jerore pana ja̱ yoꞌoseꞌe nëajai ja̱ꞌñe aꞌni?” 25 Ja̱je yoꞌojë ca macarepa teꞌi ti̱tani capi:
“Mësaru cosicohuaꞌipi Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere nëcajë pa̱ini yeꞌyayë.”
26 Caquëna, asani soldado pa̱i ëjaëpi i̱ soldado pa̱i ja̱ꞌre sajiꞌi, tse̱asiꞌi caquë. Tse̱asicohuaꞌitaꞌa coꞌaye yoꞌoye pa̱huë, pa̱ipi pë̱ti huëoni quë̱na pë̱api je̱amaꞌcohuaꞌini cuasajë caꞌrajë. 27 Ti̱tani i̱ohuaꞌire tse̱ani sahuë, ca tëji ëjaohuaꞌi quëꞌrona. Sarena, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre papi capi, i̱ohuaꞌire:
28 “Tsoe mësarute cahuë yëquë, ja̱ë Jesús aye ti pa̱ire yeꞌyamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë cajë. ¿Casicohuaꞌini mësaru cato me yoꞌoreꞌni? Mësaru cato siꞌa Jerusalén ja̱ë aye yeꞌyayepi ti̱më huesoyë. Cuiꞌne ja̱seꞌe yoꞌoye pa̱ni yëquëreje̱ ja̱ëre huani je̱osi doꞌi quëꞌiohuaꞌire cañuꞌu cajë yoꞌoyë.”
29 Caquëna, Pedropi cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌi Jesús jëjo saocohuaꞌipi sehuojë cahuë, ñeje:
“Yëquë cato Maijaꞌquë cayere sehuocaiye paꞌiji, pa̱ni pa̱i cayere. 30 Mësaru cruzuna deoni huani je̱osiquëre mai aiohuaꞌi Diusupi huajëquëre huëopi, Jesure. 31 Maijaꞌquëpi huëoni i̱ ëja te̱ꞌtena ñopi, i̱te. Pa̱ire deꞌoye saquëre neni cuiꞌne huasoquëre nepi, i̱te, Israel pa̱ipi Maijaꞌquëna coꞌini i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌoseꞌe sa̱icaja̱ꞌquë caquë. 32 Iye yoꞌoseꞌe yëquë ñasicohuaꞌipi quëaye cuiꞌne Maijaꞌquë i̱te sehuocohuaꞌire i̱si joyo deꞌo joyoje̱ ñasiquëpi quëaji.”
33 Ja̱je cayere asani Israel pa̱i ëjaohuaꞌipi pë̱titeni huani je̱oñuꞌu cajë yoꞌohuë. 34 Ja̱je yoꞌojë ca ëjaohuaꞌi jopore teꞌi fariseo Gamaliel hueꞌequë pajiꞌi, siꞌa pa̱i deꞌoye cajëna paꞌiquërepa, cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyaquërepa. Ja̱ëpi huëni nëcani cua̱ñepi: “Jesús jëjo saocohuaꞌire hueꞌsena eto saojë̱ꞌë, ëa maca cacaja̱ꞌcohuaꞌire,” capi. 35 Caëna, etosi jeteyoꞌje i̱je paꞌi ëjaohuaꞌire capi:
“Israel pa̱i mësaru ja̱ohuaꞌire yoꞌo ja̱ꞌñe deꞌhua ñani yoꞌojë̱ꞌë. 36 Cuasajë̱ꞌë, cuiꞌne Teudas yoꞌoseꞌere. Ai tsoe maca, ja̱ë je̱ꞌquë ëjaëre paꞌë caquë yoꞌopi. Yoꞌoquëna, cuatrocientos pa̱irepa i̱te peꞌtehuë. Peꞌtejëna, i̱ti saquëni huani je̱orena, i̱te peꞌtecohuaꞌi peo hue̱ꞌña tiya huesëhuë. Ja̱ maca caraja̱jiꞌi, ja̱ yoꞌoseꞌe siꞌaye. 37 Ja̱ jeteyoꞌje pa̱ire cue̱cue muꞌseña paꞌi maca Judas Galilea aquëpi cuiꞌne ëjaëꞌë caquë yoꞌopi. Yoꞌoquëna, i̱te pa̱i peꞌte huëohuë. Peꞌte huëorena, i̱ni huani je̱orena, i̱te peꞌtecohuaꞌi peo hue̱ꞌña tiya huesëhuë. 38 Ja̱je paꞌina, mësarute yëhuoquë cayë. Ja̱ohuaꞌire yoꞌoye je̱oni ñuni saojë̱ꞌë, i̱ohuaꞌiseꞌe paꞌija̱jë. Ja̱je paꞌina, iyepi pa̱i tse̱ pani coa caraja̱i ja̱ꞌñe aꞌë. 39 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iyepi Maijaꞌquë tse̱ paꞌito mësaru ne ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌito ñare pajë yoꞌojë̱ꞌë. Yoꞌojë Maijaꞌquëni sa̱ñope yoꞌoyë, mësarupi.”
40 Caëna, asani i̱ caseꞌe sehuocaëꞌë. Ja̱ maca yuretaꞌa Jesús jëjo saocohuaꞌire soini siꞌseni, Jesús coca ti quëaye pa̱jëꞌë, cani yuretaꞌa ñuni saohuë. 41 Ñuni saojëna, Jesús jëjo saocohuaꞌipi etajë Maijaꞌquëpi ja̱je yëna Jesús mami doꞌire ai yoꞌoyë cuasajë sihuahuë, pa̱i ëjaohuaꞌi quëꞌropi etajë. 42 Etasicohuaꞌipi siꞌa muꞌseña Jesús deꞌo cocare quëajë yeꞌyahuë, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cuiꞌne huë̱ꞌñana.