6
Siete Pa̱ire A̲o Huahuecohuaꞌire Neseꞌe
Ja̱ muꞌseña sehuocohuaꞌipi jai pa̱i sehuojë jojo saiye sëte, griego pa̱i coca cacohuaꞌipi sa̱ñope ca huëohuë, hebreo pa̱i coca cacohuaꞌini griego pa̱i huaꞌjeohuaꞌini siꞌa muꞌseña huahueyere deꞌoye huahuecaimaꞌpë paꞌiyë cajë. Ja̱je cajëna, asani doce paꞌiohuaꞌi Jesús soisicohuaꞌipi siꞌaohuaꞌire sehuosicohuaꞌire tsiꞌsoni cahuë:
“Coꞌaji, yëquëpi huahueye ñañere cajë, Maijaꞌquë coca quëayere je̱oto. Ja̱je paꞌi doꞌire sehuosicohuaꞌi mësarupi mësaru acohuaꞌini siete paꞌiohuaꞌire coꞌejë̱ꞌë, mësaru ai deꞌo pa̱ire ñacohuaꞌini, ta̱ꞌñe asacohuaꞌini cuiꞌne deꞌo joyo ti̱mësicohuaꞌini. Ti̱ꞌarena, ja̱ohuaꞌina iye coꞌamaña yoꞌo ja̱ꞌñe i̱siñuꞌu, yëquë. I̱sini yëquë cato Maijaꞌquëre se̱jë cuiꞌne i̱ coca quëajë pañuꞌu.”
Carena, siꞌaohuaꞌi ja̱je yoꞌoñuꞌu cuasani sahuajë ti̱ꞌahuë, Estebanre, Maijaꞌquëre asaquëre pare, deꞌo joyore ti̱mësiquëre, Felipere, Prócorore, Nicanorre, Timónre, Parmenasre, Nicolásre, Nicolás cato ja̱ꞌnë Israel pa̱i yoꞌoye sehuo aquë pajiꞌi, Antioquía aquë. Ti̱ꞌani Jesús jëjo saocohuaꞌi quëꞌrona sahuë, i̱ohuaꞌire. Sarena, ja̱ohuaꞌipi i̱ohuaꞌi si̱opë̱ana patojë Maijaꞌquëre se̱cacaëꞌë.
Maijaꞌquë coca jero saꞌna jai sacoꞌë. Jai saiona, sehuojë jai pa̱i paëꞌë, sehuocohuaꞌije̱ Jerusalén paꞌicohuaꞌipi. Ja̱je jai pa̱i sehuojëna, cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌije̱ sehuohuë, teꞌohuaꞌiseꞌe.
Estebanre Tse̱añe
Maijaꞌquë i̱si tutu deꞌoyere pare paquëꞌni Esteban pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌo i̱ñopi, pa̱i daripë paꞌicohuaꞌire. Ja̱je yoꞌoquëna, ñani Joꞌyaohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi eta huajësicohuaꞌi hueꞌyo huëꞌe paꞌicohuaꞌipi cuiꞌne Cirene acohuaꞌipi, Alejandría acohuaꞌipi, cuiꞌne Cilicia acohuaꞌipi, cuiꞌne Asia yeja acohuaꞌipi Estebanre sa̱ñope ca huëohuë. 10 Ca huëosicohuaꞌitaꞌa ca ti̱ꞌañe pa̱huë, deꞌo joyo i̱siyepi ta̱ꞌñerepa caquëna, siꞌaye. 11 Ja̱ maca yuretaꞌa Moisésre cuiꞌne Maijaꞌquëre sa̱ñope caquëna, asahuë, caja̱ꞌcohuaꞌire curipi sa̱ihuë. 12 Sa̱irena, ja̱ohuaꞌipi siꞌa i̱ti daripë pa̱ire ne huëohuë, jai coꞌa coca. Ja̱je ne huëorena, aiohuaꞌi cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi Estebanre huajo huëohuë. Huajo huëoni tse̱ani ca tëji ëjaohuaꞌi quëꞌrona sahuë. 13 Ja̱je yoꞌojë cuiꞌne coa cosoja̱ꞌcohuaꞌireje̱ nesicohuaꞌipi ñeje cahuë:
“Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere iquë ai sa̱ñope caquë api cuiꞌne cua̱ñeseꞌeje̱ sa̱ñope caquë api. 14 Cuiꞌne Jesús Nazaret aquëpi Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe nejojaꞌquë api. Nejoquë cuiꞌne Moisés maire je̱ocaiseꞌere ti̱ñe po̱najaꞌquë api, caquë api, iquë.”
15 Siꞌaohuaꞌi i̱ti maca ñuꞌicohuaꞌipi cuiꞌne ëjaohuaꞌipi co̱ni Esteban tsiare ñahuë, hui̱ñaë tsiaje̱ paꞌiore pare hueꞌequëna.