8
Ju̱ni huesëquëna, i̱ti maca Saulo nëcaquë ñaquëpi. Deꞌoji, Estebanre huaiseꞌe cuasaquë ñapi.
Sehuosicohuaꞌire Saulo Yoꞌoye
Deꞌo pa̱ire papi Estebanre ai oijë ta̱ je̱ohuë. Ja̱re yoꞌojëna, Saulo cato sehuosicohuaꞌire huë̱ꞌña ñape cacaquë ë̱mëohuaꞌire, nomiohuaꞌire, quërë etoquë co hue̱ꞌñana cosiꞌi caquë yoꞌopi.
Samaria Pa̱ire Deꞌo Coca Quëaye
Ja̱je yoꞌojëna, Jerusalénpi etasicohuaꞌipi siꞌa hue̱ꞌña saijë huaso coca quëahuë. Quëajëna, i̱ohuaꞌi aquë Felipepi Samaria daripëna sani Jesús coca quëapi. Quëaquë pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe yoꞌopi. Yoꞌoquëna, ñajë siꞌaohuaꞌi tsiꞌsini ai asahuë, Felipe caye. Jai pa̱i huati quëꞌiohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi huatire eto sao cua̱ñohuë. Huatiohuaꞌipi etajë cuijë etahuë. Cuiꞌne jai pa̱i cuꞌimaꞌcohuaꞌije̱, cuiꞌne doꞌpëjë cuꞌicohuaꞌije̱ coꞌyasicohuaꞌi paëꞌë. Ja̱ yoꞌo doꞌire ja̱ daripë acohuaꞌi ai sihuahuë.
Ja̱ sihua hue̱ꞌñare teꞌi ë̱më Simón hueꞌequë ja̱ꞌnë dahuë paꞌisiquë pajiꞌi. Samaria pa̱ire care payeje̱ caquë jerepa paꞌi aꞌë caquë yoꞌosiquë pajiꞌi. 10 Ja̱je paꞌini siꞌaohuaꞌi aꞌricohuaꞌi maña cuiꞌne jaicohuaꞌina co̱ni i̱ caye asacaijë cahuë:
“Iquë api, i̱repa Maijaꞌquë tuture paquërepa cahuë.”
11 Ja̱je cajë i̱te deꞌoye i̱ caye sehuocaëꞌë. Tsoe hue̱ꞌña noni i̱ dahuë ñañepi yoꞌoquë care payeje̱ caquëre sëte ja̱je sehuocaëꞌë. 12 Ja̱je yoꞌojë paꞌicohuaꞌipi Felipe quëayere asani Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte ayere cuiꞌne Jesucristo ayere asani ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nomiohuaꞌi sehuohuë. Sehuoni oco do cua̱ñohuë. 13 Do cua̱ñojëna, i̱ Simónque sehuoni oco do cua̱ñoni ai deꞌoyere pare pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere ñaquë ai deꞌoyere paꞌni cuasaquë Felipe ja̱ꞌre teꞌe cuꞌi huëopi.
14 Samaria pa̱ipi Maijaꞌquë coca sehuorena, Jesús doce soisicohuaꞌipi asani Jerusalén paꞌicohuaꞌipi Pedrore cuiꞌne Juanre jëjo saohuë, Samariana. 15 Jëjo saorena, sani Samaria sehuosicohuaꞌire Maijaꞌquëre se̱cacaëꞌë, deꞌo joyore paja̱jë cajë. 16 Jesús mai Ëjaë mamipi do cua̱ñosicohuaꞌitaꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa deꞌo joyo peocohuaꞌi paëꞌë. 17 Ja̱ doꞌire Pedro cuiꞌne Juanpi jë̱ñapi jëjo pajë Maijaꞌquëre se̱jëna, deꞌo joyore i̱si cua̱ñohuë.
18 Jë̱ñapi Jesús jëjo saocohuaꞌipi jëjo pajë se̱jëna, Maijaꞌquë joyore i̱siña. I̱sina, ñani Simónpi curipi huerosiꞌi cuasaquë caëña.
19 “I̱sijë̱ꞌë, ja̱ tuture pare yëꞌëje̱ i̱sina, ja̱ tutupi yëꞌëpi jë̱ñapi patoquë se̱ina, deꞌo joyore i̱si cua̱ñojaꞌcohuaꞌire.”
20 Caquëna, Pedropi i̱te capi:
“Mëꞌë curiquë ja̱ꞌre mëꞌë ne huesëye paꞌiji. Maijaꞌquë i̱siye curiquëpi hueroye peoji. 21 Maijaꞌquë ña hue̱ꞌña mëꞌë nui joyo peoyë. Ja̱je paꞌina, ja̱ tutupi i̱si cua̱ñoñe peoji, mëꞌë. 22 Mëꞌë coꞌaye cuasayere je̱ocojë̱ꞌë. Je̱oconi mai Ëjaëre se̱jëꞌë. Se̱ina, deꞌhue oni yejeꞌñe paꞌi api, mëꞌë ja̱je cuasaseꞌe. 23 Yecohuaꞌipi deꞌoye yoꞌojëna, ñani sihuamaꞌë. Ñañepi mëꞌë ti̱mësiquëpi paꞌina, ñaquë cayë. Ja̱ doꞌire mëꞌë coꞌaye cuasayepi hue̱siquëre paji, mëꞌëre.”
24 Caquëna, Simónpi capi:
“Mësarupi yëꞌë doꞌire se̱cacaijë̱ꞌë, Ëjaëre. Siꞌaye mësaru caseꞌeje̱ paꞌye tëto saiye pa̱jaꞌcore yëꞌëre.”
25 Iye aꞌë, maire caquë Jesús yoꞌoseꞌe cajë quëajë cuiꞌne Maijaꞌquë coca quëa tëjini Jesús jëjo saocohuaꞌipi Samaria yeja aꞌri daripë̱ana, deꞌo coca quëahuë. Quëa tëjini yuretaꞌa Jerusalénna coꞌihuë.
Felipe Cuiꞌne Etiopia Aquë Yoꞌoseꞌe
26 Ja̱ jeteyoꞌje mai Ëjaë hui̱ñaëpi Felipere capi:
“Huëni Jerusalén maꞌana saijë̱ꞌë, Gazana sai maꞌana huëꞌehuë te̱ꞌtena.”
Iye maꞌa cato cue̱nesi yejaja̱ꞌa sa sai maꞌa pajiꞌi. 27 Caëna, asani Felipe huëni ja̱ maꞌajaꞌa sajiꞌi. Saiquëpi maꞌana Etiopia pa̱ire ti̱ꞌapi. Ja̱ë cato ëjaërepa pajiꞌi. Etiopia ëjao curi deꞌhuacaiquë pajiꞌi. Ja̱ëpi Jerusalénna Maijaꞌquëre se̱siꞌi caquë saisiquë pajiꞌi. 28 Ja̱je saisiquëpi i̱ yejana coꞌiquë caballopi quërëcore ñuꞌi sai Maijaꞌquëre quëacaiquë Isaías toyaseꞌere ñaquë sajiꞌi. 29 Saina, joyopi Felipere capi:
“Caballo quërëco quëꞌrona saijë̱ꞌë.”
30 Caëna, Felipe tsioja̱i asaquëna, Isaías toyaseꞌere ñaquë caquë sajiꞌi, Etiopia aquëpi. Ja̱ maca i̱te se̱jiꞌi:
“¿Asaquë mëꞌë, mëꞌë ñaseꞌe?”
31 Se̱ina, sehuopi:
“¿Me asa ti̱ꞌañeꞌni, i̱ti quëaquëpi peoto?”
Cani Felipere yëꞌë ja̱ꞌre mëni ñuꞌi saijë̱ꞌë caquë se̱jiꞌi.
32 Toyasico i̱ ñasico cato ico pacoꞌë, ñeje caco:
Huai hue̱ꞌñana yëi ñamare sayeje̱ paꞌye sahuë, i̱te.
Sarena, tëacohuaꞌi ña hue̱ꞌñana yëi ñama memeñe pa̱ñeje paꞌye memeñe pa̱pi.
33 Teaye paꞌi pajiꞌi. Ja̱je paꞌitaꞌare nuñerepa deꞌoye i̱te necaiye pa̱huë.
Iye yeja paꞌiquëni i̱ paꞌiye naë tëa je̱oñere, ¿nepi cacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, i̱ tsëcapë?
34 Etiopia aquëpi Felipere se̱jiꞌi:
“Quëare pajë̱ꞌë, yëꞌëre. ¿Neni caquëꞌni, Maijaꞌquëre quëacaiquë i̱jaꞌa coꞌye caquë pa̱nitaꞌa yequëni caquë?”
35 Caquëna, ja̱ maca Felipe Etiopia pa̱i ñasico acopi toyaseꞌe cayepi huëoni Jesús aye deꞌo coca quëapi, i̱te. 36 Quëaquëna, oco quëꞌroja̱ꞌa sa sai Etiopia aquëpi capi:
“¿I̱na oco i̱ñore paꞌiji, yëꞌëre doye deꞌomaꞌquë?”
37 Caquëna, Felipepi capi:
“Mëꞌëpi siꞌa joyorepa deꞌoye sehuoquë paꞌito doye deꞌoji.”
Caquëna, i̱pi capi:
“Jesucristo Maijaꞌquë mamaquë api asayë, yëꞌë.”
38 Caëna, ja̱ maca o̱mejani siꞌa jupë cayaohuaꞌi Felipe cuiꞌne Eunuco co̱ni oco quëꞌrona sa cajeni Felipepi oco dopi. 39 Do tëjini tu̱masi maca mai Ëjaë joyopi Felipere sapi. Ti̱rona saëna, Etiopia aquë ti̱jupë ñamaꞌë pajiꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare sihuaquë sajiꞌi. 40 Felipe cato Azoto daripëre pajiꞌi. Paꞌi pa̱i ñape dari Maijaꞌquë coca quëaquë Cesarea daripëna ti̱ꞌapi.