9
Saulo Sehuoye
(Hch 22.6-16; 26.12-18)
Ja̱je yoꞌoye paꞌina, Saulopi Jesure sehuosicohuaꞌire huasiꞌi caquë yoꞌoquëpi Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaërepa quëꞌrona sajiꞌi. Sani i̱te se̱jiꞌi: Toyacaijë̱ꞌë, Damasco pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñana, siꞌaye yëꞌëpi cacani coꞌequë Jesure sehuocohuaꞌire ë̱mëohuaꞌire cuiꞌne nomiohuaꞌireje̱ tse̱ani hue̱ni Jerusalénna dani coja̱ꞌquëre capi. Caquë se̱ina, toyacaquëna, sajiꞌi. Sai je̱ꞌnërepa Damasco quë̱no macare paꞌina, maꞌtëmopi Saulona miañerepa juꞌapi, siꞌaëre cuasamaꞌtore papi. Juꞌaquëna, yejana ta̱ni yëꞌoseꞌe caquëna, asapi:
“¿Saulo, Saulo, Me yoꞌoquë yëꞌëre jo̱sa yoꞌoquëꞌni?”
Caquëna, Saulopi se̱jiꞌi:
“¿Ëjaë, mëꞌë i̱queipi caquëꞌni?”
Caquëna, yëꞌoseꞌe sehuopi:
“Jesu aꞌë, yëꞌë. Mëꞌë sa̱ñope yoꞌoquë aꞌë. Tsoa tarapë jë̱jësë̱ ñaca quëꞌiopi duruhue̱quëre jëjo saojëna, hue̱quëpi tarapëna coꞌye ti̱toquë pani aꞌsi ju̱ꞌiquë api, mëꞌë cuiꞌne yoꞌoyë, hue̱quë yoꞌoyeje̱ paꞌye.”
Caquëna, Saulopi quëquëni tsasiquë capi:
“¿Yëꞌë Ëjaë, i̱quere yoꞌoja̱ꞌquë aꞌni, yëꞌë?”
Caquëna, capi:
“Huëni ja̱ daripëna cacajë̱ꞌë. Ja̱ropi mëꞌë yoꞌo ja̱ꞌñe quëaye paꞌiji.”
Caquëna, Saulore co̱cohuaꞌije̱ asahuë. Asajëtaꞌa i̱ti caquëre ñamaꞌpë ai quëquëni camaꞌpë paëꞌë. Paꞌijëna, Saulo yejapi huëni ñacoa sëtaquëtaꞌa ñamaꞌë pajiꞌi. Ja̱je ñamaꞌë paꞌina, i̱te co̱cohuaꞌipi jë̱tëna tse̱ajë Damascona sahuë. Sarena, toaso̱ muꞌseña ñamaꞌquëpi, a̱imaꞌquëpi, cuiꞌne u̱cumaꞌquëpi coa pajiꞌi.
10 Paꞌina, Damasco daripëre teꞌi Jesure sehuosiquë pajiꞌi. I̱ mami cato Ananías hueꞌequë pajiꞌi. Paꞌina, ja̱ëna ca̱ni ñañeje paꞌyeja̱ꞌa mai Ëjaëpi ñaini capi:
“¡Ananías!”
Caquëna, capi:
“Ëjaë, paꞌiyë.”
11 Sehuoquëna, mai Ëjaëpi i̱te capi:
“Huëijë̱ꞌë. Huëni saijë̱ꞌë, Nui maꞌa hueꞌyosi maꞌana. Sani ‘i̱ñore Saulo Tarso aquë paꞌiquë’ caquë se̱jëꞌë. Judas huëꞌena Maijaꞌquëni se̱i paꞌiji. 12 Paꞌiquëpi ca̱ni ñañeje paꞌyeja̱ꞌa ñapi. Teꞌi ë̱më Ananías hueꞌequëpi dani jë̱ñapi i̱te jëjo paquë ñajaꞌquë caquë se̱cacaina, Maijaꞌquëre.”
13 Caquëna, asani Ananíaspi capi:
“Ëjaë, iquëpi Jerusalén daripë paꞌicohuaꞌire, mëꞌëre sehuocohuaꞌire ai sa̱ñope coꞌaye yoꞌoji jai pa̱i cajëna, asahuë, yëꞌë. 14 Ja̱je paꞌipi yure i̱ñona dajiꞌi, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëohuaꞌi cua̱ñesi tutupi siꞌaohuaꞌire mëꞌëre se̱cohuaꞌire tse̱seni hue̱ni sasiꞌi caquë.”
15 Caquëna, Ëjaëpi capi:
“Ja̱je paꞌitaꞌare sani ñajëꞌë. Yëꞌëpi i̱te soihuë, yëꞌë cocare Israel pa̱ire quëacaiquë, cuiꞌne yequë pa̱ire quëacaiquë, cuiꞌne ëjaohuaꞌire quëacaiquë paꞌija̱quë caquë. 16 Yëꞌë coca quëa doꞌire i̱pi ai yoꞌoye paꞌi ja̱ꞌñere i̱te i̱ñosiꞌi.”
17 Caëna, Ananíaspi Saulo paꞌi huëꞌena sani cacani i̱ jë̱ñapi Saulore patoquë capi:
“Saulo, yëꞌë yoꞌjei, Ëjaë Jesupi yëꞌëre maꞌajaꞌa mëꞌëre daina, ñasiquëpi jëjo daopi. Mëꞌëpi ñaquë paꞌija̱quë caquë, cuiꞌne Maijaꞌquë joyo quëꞌi paꞌija̱quë caquë.”
18 Ca macarepa ñacoa paꞌiseꞌepi soꞌcoje̱ paꞌyepi to̱mepi. To̱meina, deꞌoye ñaquë deꞌoni huëni oco do cua̱ñopi. 19 Do cua̱ñosi jeteyoꞌje, a̱o a̱ni, tutu tsiꞌsoni, Damasco sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre pëani tsoe maca muꞌseña pajiꞌi.
Damasco Pa̱ire Saulopi Yëhuoye
20 Tutu tsiꞌsosiquëpi Israel pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñana Jesucristo Maijaꞌquë mamaquë api, quëa huëopi. 21 Quëaquëna, siꞌa asacohuaꞌipi ai cuasajë coꞌa ju̱ꞌijë cahuë:
“Iquëpi Jerusalén paꞌicohuaꞌire hue̱ni Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌina sani i̱sisiꞌi caquë daisiquë api.”
22 Ja̱je catoje̱ Saulopi ai jerepa nuñerepa capi, Jesús cocare caꞌraye peoyerepa. Caꞌramaꞌë quëaquë capi, Cristo api, mai huasoquërepa. Ja̱je quëaquëna, Israel pa̱i Damasco acohuaꞌipi asajë ai cuasahuë, ¿merepa neni ja̱ jerepa caquëꞌni? cajë.
Saulo Yahuerepa Saiye
23 Ai tsoe muꞌseña quëaquë paꞌina, ñani Israel pa̱ipi Saulore huani je̱oñuꞌu cuasahuë. 24 Cuasani yoꞌojëna, Saulo deꞌhue asapi, i̱ohuaꞌi yoꞌoye huañuꞌu cajë siꞌa muꞌseñapi, cuiꞌne ñamiñapi daripë eta saꞌnoa ñape utehuë, Saulote. 25 Utejë paꞌina, Jesure sehuosicohuaꞌipi ñami jai doꞌrohuëna Saulote ayani jai daripë tëhuopaja̱ꞌa meñe casahuë. Casarena, deꞌhue catipi. Ja̱je jëapi, deꞌhue.
Saulo Jerusalén Paꞌiye
26 Deꞌhue jëasiquëpi Jerusalénna Saulopi ti̱ꞌani Jesure yeꞌyecohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pasiꞌi caquë yoꞌoquëna, ja̱ohuaꞌipi sehuomaꞌquë api cuasajë i̱te caꞌrahuë. 27 Caꞌrajëna, Bernabépi Saulore Jesús jëjo saocohuaꞌi quëꞌrona dani i̱ñoquë quëapi, i̱te yoꞌoseꞌere ñeje: Iquë Damasco maꞌana mai Ëjaëre pare ñasiquë api. Mai Ëjaëre papi i̱te coca caquëna asasiquë api, cuiꞌne Damasco daripëna caꞌraye peoyerepa quëcoquë Jesús coca deꞌoye quëasiquë api, capi Bernabé. 28 Ja̱je quëaquëna, “deꞌoji,” careña. Saulo Jerusalénna pëapi. Pëani i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre cuꞌi yoꞌoquë Jesús cocare caꞌraye peoyerepa quëapi. 29 Israel pa̱itaꞌa griego cocapi cacohuaꞌire coca caquë cuiꞌne sa̱ñope cajëna, i̱je sa̱ñope caquë yoꞌopi. Quëaquëna, ja̱ohuaꞌipi i̱te huañuꞌu cajë yoꞌohuë. 30 Yoꞌojëna, sehuosicohuaꞌipi asani Cesareana sahuë, i̱te. Ja̱ropi yuretaꞌa Tarso yejana jëjo saohuë, Saulore.
31 Ja̱ maca siꞌaohuaꞌi sehuosicohuaꞌi Judea yeja paꞌicohuaꞌi, Galilea yeja paꞌicohuaꞌi cuiꞌne Samaria yeja paꞌicohuaꞌi sa̱ñope yoꞌoye je̱orena, deꞌoye paꞌi huëohuë. Paꞌijë joyo paꞌiye ai tutu quëꞌiohuaꞌi deꞌohuë. Deꞌojë Maijaꞌquë yëyere deꞌoye sehuocaijë paëꞌë. Paꞌijëna, deꞌo joyopi co̱caina, siꞌa muꞌseñajaꞌa sehuocohuaꞌije̱ paꞌijë jai saëꞌë.
Eneas Ne Coꞌyaye
32 Pedropi sehuosicohuaꞌire doꞌi ñasiꞌi caquë saisiquëpi Lida paꞌicohuaꞌireje̱ sehuosicohuaꞌire ñasiꞌi caquë sajiꞌi. 33 Saisiquëpi ñaquëna, Ja̱rote teꞌi ë̱më Eneas i̱ mami hueꞌequëpi, ocho o̱metëca u̱iquë pajiꞌi, ti cuꞌimaꞌquëpi. 34 Paꞌina, Pedro ñani i̱te capi:
“Eneas, Jesucristopi mëꞌëre ne coꞌyaji, huëni më ca̱iñe deꞌhuajë̱ꞌë.”
Ca macarepa huëjiꞌi. 35 Huëina, ñasicohuaꞌipi Lida acohuaꞌipi cuiꞌne Sarón acohuaꞌipi Ëjaë Jesucristore sehuohuë.
Dorca Ju̱ꞌisico Huëiye
36 Ja̱ muꞌseña Jope daripëre teꞌo nomio sehuosico pacoꞌë. I̱o mami cato Tabita hueꞌecopi, griego coca cato Dorcas caye paꞌiji. Ja̱o cato peocohuaꞌire deꞌoye co̱caico pacoꞌë. 37 Ja̱je paꞌiopi ju̱ꞌi huëoni ju̱coꞌë. Ju̱cona, i̱o ca̱ꞌnihuë tsoani ë̱mëjeꞌe tuꞌrihuëna o̱ahuë. 38 O̲ani Pedrore esa Jopena daijë̱ꞌë, tsoe nëiñe peoyerepa cajë huëoja̱ꞌcohuaꞌire cayaohuaꞌire jëjo saohuë, sehuosicohuaꞌipi. Jope cato Lida quë̱no macare paꞌiye sëte. Ja̱je yoꞌohuë, Pedropi Lidare paꞌiji asani.
39 Sani huëojëna, Pedropi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni sajiꞌi. Sa ti̱ꞌasi maca ju̱ꞌisico u̱i hue̱ꞌñana ë̱mëjeꞌe tuꞌrihuëna i̱te sahuë. Sasi maca siꞌa huaꞌjeohuaꞌi oijë i̱o necaisi ca̱ñare i̱te i̱ñohuë. 40 Ja̱ maca Pedropi siꞌaohuaꞌire eto saoni doꞌre jaꞌruni Maijaꞌquëre se̱jiꞌi. Se̱si jeteyoꞌje ju̱ꞌisicore ñaquë capi:
“Tabita huëijë̱ꞌë.”
Caquëna, sëtani i̱te ñani huëni jaꞌruo. 41 Jaꞌruona, Pedropi i̱o jë̱tëna tse̱ani huëo nëcopi. Huëo nëconi sehuosicohuaꞌire cuiꞌne huaꞌjeohuaꞌire soini huajëco paꞌico yure caquë i̱ñopi. 42 Iye yoꞌoseꞌere siꞌa Jope daripë paꞌicohuaꞌi asahuë. Asani jai pa̱i Ëjaëre sehuohuë. 43 Iye yoꞌosiquëpi Pedro Jope daripëna pëapi. Pëani tsoe muꞌseña maña Simón huëꞌena, ca̱ꞌni deꞌhuaquë huëꞌena.