GÁLATAS
1
Pablo Toyaseꞌe Galacia Sehuosicohuaꞌire
Yëꞌëre Pablore pa̱ipi cani neni jëjo daosiquë peoyë. Coa Jesucristopi, cuiꞌne Diusu Maijaꞌquëpi, Jesús ju̱ꞌisiquëre huëosiquëpi jëjo daosiquë aꞌë, cuiꞌne siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë doꞌijë yëꞌë ja̱ꞌre i̱ño paꞌicohuaꞌije̱, mësarute yëꞌë ja̱ꞌre toyayë, iye jaꞌhua sehuosicohuaꞌi Galacia yeja paꞌicohuaꞌina. Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne Jesucristopi co̱ni, mësaruna coa caraja̱iñere cuiꞌne joꞌcua deꞌoye paꞌiyere i̱sija̱jë. Ja̱je paꞌina, yure mai coꞌa yeja paꞌicohuaꞌini, huasosiꞌi caquë Jesucristo mai doꞌire ju̱cacajiꞌi, Maijaꞌquë Diusu yëyepi. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëseꞌere deꞌoquëre paꞌni cajë sihuaye paꞌiji. ¡Ja̱je paꞌija̱quë!
Peoji, Yequë Huaso Coca
Cristo necai doꞌipi Maijaꞌquë mësarute soisicohuaꞌipi, yequë huaso cocare tui huëoni cuasamaꞌtopi Maijaꞌquëre tuiye je̱orena, ña quëquëyë. Nuñerepa cayë, mësarute yequë huaso coca ti peoji. Ja̱je peoquëtaꞌare mësarute yecohuaꞌipi ca co̱ꞌme huesoyë, Cristo huaso cocare ti̱ñe po̱nañuꞌu cacohuaꞌipi. Ja̱je paꞌina, huaso cocare yecohuaꞌipi ti̱ñe quëacohuaꞌi pani ti nejosicohuaꞌi paꞌija̱jë. Yëꞌëpi tayo ti̱ñe quëaquë paꞌitoje̱ nejoñe paꞌiji. Pa̱nitaꞌa hui̱ñaë maꞌtëmo daisiquëpi ti̱ñe quëaquë paꞌito ti nejoñe paꞌiji. Tsoe ja̱ꞌnë mësarute caseꞌere ca co̱ñë, yecohuaꞌipi mësaru duꞌru macarepa huaso coca asani deꞌhuaseꞌeje̱ paꞌye quëamaꞌcohuaꞌi pani ti nejosicohuaꞌi paꞌija̱jë.
10 Ja̱je paꞌina, ¿yëꞌëni pa̱ipi deꞌoquë api, caja̱jë caquë yëꞌë yoꞌoye? ¿Pa̱nitaꞌa Maijaꞌquëpi deꞌoji, caja̱quë caquë yoꞌoye? Ja̱je paꞌina, yëꞌëpi pa̱ipi deꞌoquë api caja̱jë caquë yoꞌoquë pani Jesure necaquë peoyë.
Me Deꞌo Uꞌni, Pablo Maijaꞌquë Jëjo Saoquë
11 Yëꞌë quëaye huaso coca pa̱i cuasaseꞌe paꞌimaꞌë paꞌiji. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌijë, mësarupi pa̱i cuasaye aꞌë cuasamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë caquë quëayë. 12 Ja̱je paꞌina, pa̱ipi yëꞌëre iye coca i̱simaꞌpë paëꞌë. Cuiꞌne pa̱ina yeꞌyemaꞌë paëꞌë. Coa Jesucristopi yëꞌëre iye coca ta̱ꞌñe asaye necajiꞌi. 13 Ja̱ yëꞌtaꞌa judío pa̱i sehuoyere sehuoquë paꞌinë, yëꞌëpi Maijaꞌquëre sehuocohuaꞌire tuniroja̱i nejo saosiꞌi caquë yoꞌoseꞌe asahuë, mësaru. 14 Ja̱je paꞌina, judío pa̱i sehuoyere yëꞌë jerepa ta̱ꞌñe asaquëpi yëꞌë cajeohuaꞌire yëꞌë jaꞌye o̱metëca pacohuaꞌire tëto saisiquë paëꞌë, yëꞌë aipë caseꞌere ai deꞌoye nuñerepa sehuoquë pacacaiquë paja̱ꞌquë caquë paꞌi doꞌire. 15 Ja̱je paꞌitaꞌare Diusupi ja̱ yëꞌëre co̱amaꞌnë sahuapi. Ja̱je paꞌina, i̱ ai oiyepi soipi, yëꞌëre. 16 Yëꞌëre i̱ñopi, i̱ mamaquëre yëꞌëpi judío peocohuaꞌire huaso coca quëaja̱quë caquë. Ja̱je yoꞌosi maca yecohuaꞌini se̱ni asasiꞌi caquë yoꞌoye pa̱huë. 17 Cuiꞌne saimaꞌë paëꞌë, Jerusalénna, Jesús tsoe jëjo daocohuaꞌi yeꞌyayere yeꞌyesiꞌi ñasiꞌi caquë. Ja̱je yoꞌomaꞌë, tsoe nëiñe peoyerepa Arabiana saëꞌë. Saisiquëpi jeteyoꞌje Damascona coꞌihuë.
18 Tres o̱metëca tëto sai maca Jerusalénna saëꞌë, Pedrore ñasiꞌi caquë. Sani i̱ ja̱ꞌre co̱ni quince muꞌseña pëahuë. 19 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ñamaꞌë paëꞌë, yecohuaꞌire Jesús jëjo saocohuaꞌire. Coa mai Ëjaë yoꞌjei Jacoboseꞌere ñahuë. 20 Care payë, Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñana, mëꞌëre yëꞌë iye toyaye nuñere paꞌë.
21 Ja̱ jeteyoꞌje saëꞌë, Siria yejana cuiꞌne Ciliciana. 22 Ja̱ maca cato Cristore sehuocohuaꞌi Judea yeja paꞌicohuaꞌi yëꞌëre pare ñamaꞌcohuaꞌipi paëꞌë. 23 Coa yecohuaꞌipi “ja̱ꞌnë maire jo̱sa yoꞌoquë paꞌisiquëpi yure Maijaꞌquë paꞌiji cuasayere quëaquë cuꞌiji. Ja̱ꞌnë nejo saosiꞌi caquë yoꞌoquë paꞌisiquëpi cajë quëayeseꞌe asacohuaꞌi paëꞌë.” 24 Ja̱je paꞌina, yëꞌëre deꞌoye yoꞌosi doꞌire cuasajë Maijaꞌquëre ai deꞌoji cajë sihuajë paëꞌë.