2
Yecohuaꞌi Jesús Jëjo Saocohuaꞌipi Pablore Sehuocaiyë
Catorce o̱metëca paꞌi maca ti̱jupë Jerusalénna sai Bernabére cuiꞌne Titore sahuë. Ja̱ro saëꞌë, Diusupi yeque yoꞌoyeque paꞌiji caquë i̱ñouna. Ja̱ro Jerusalénre sehuocohuaꞌi ëjaohuaꞌiseꞌe tsiꞌsicohuaꞌipi paëꞌë. Paꞌijëna, yëꞌë judío pa̱i peocohuaꞌire huaso coca quëayere quëahuë, ja̱ohuaꞌipi asacatena, yëꞌë neseꞌepi cuiꞌne yëꞌë ja̱ neñepi doꞌi quëꞌyerepa paꞌija̱quë caquë. Cuiꞌne Tito judío peoquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiquëreje̱ ca̱ꞌni tëaye paꞌiji cajë cua̱ñeñeje peopi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë doꞌijë aꞌë cacohuaꞌitaꞌa coa cacohuaꞌije̱ paëꞌë, yëquë ja̱ꞌre co̱ni yahue cacasicohuaꞌipi. Ja̱ohuaꞌipi ca̱ꞌni tëaye paꞌiji cahuë. Icohuaꞌi cato Cristo Jesure tsioni mai deꞌoye paꞌiyere ñani ti̱jupë judío pa̱i yoꞌoyena cua̱ñeseꞌe joꞌyaohuaꞌi paꞌiyena po̱nañuꞌu cajë cacasicohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ti i̱ohuaꞌi caye asacaiye pa̱huë, mësarupi nuñerepa huaso cocare deꞌoyerepa pajë paꞌija̱jë cajë.
Huajëye yoꞌo ja̱ꞌñe quëaye pa̱huë, yoꞌo ja̱ꞌñere quëacohuaꞌije̱. Ëjaohuaꞌire paꞌë, cuasamaꞌë paꞌiyë, ja̱ohuaꞌipi ëjaohuaꞌi paꞌitoje̱. Maijaꞌquë cato siꞌaohuaꞌire cuiꞌne paꞌiohuaꞌire ñaquë api. Huajëye yoꞌo ja̱ꞌñere quëaꞌñe paꞌiohuaꞌitaꞌa judío pa̱i peocohuaꞌire quëaja̱ꞌquëre Maijaꞌquëpi yëꞌëre cua̱ñe nëosiquë api, Pedrore judío pa̱ire quëaja̱ꞌquëre cua̱ñe nëoseꞌeje̱ paꞌye, cajë asahuë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë Pedrore judío pa̱ire quëaja̱ꞌquëre jëjo saoquëpi, yëꞌëreje̱ judío pa̱i peocohuaꞌire quëaja̱ꞌquëre jëjo saopi.
Ja̱je paꞌina, Jacobo, Pedro cuiꞌne Juan sehuosicohuaꞌi ëjaohuaꞌire paꞌë cajë ñajëna, paꞌicohuaꞌire papi ñani Maijaꞌquëpi ja̱ yoꞌo ja̱ꞌñe mësarute i̱sipi, cajë jë̱tëpi yëꞌëre cuiꞌne Bernabére tse̱ani pëpahuë. Ja̱je yoꞌojë i̱ñohuë, teꞌe cajeohuaꞌi paꞌiye. Cuiꞌne ja̱ maca deꞌoji cahuë, mësarupi sani judío peocohuaꞌire quëajëna, yëquëpi judío pa̱ire quëaye. 10 Coa iyeseꞌere cua̱ñehuë, coꞌamaña peocohuaꞌire cuasacaijë̱ꞌë cajë. Yëꞌë ñare paquë nesiꞌi caquë yoꞌoquë paꞌiyere cua̱ñehuë.
Antioquía Daripëna Pablopi Pedro Tayoyere Yëhuoseꞌe
11 Pedropi Antioquía daripëna daisi maca teꞌe tsiarepa ñaquë yëhuohuë, i̱pi tayosiquë paꞌiquëna. 12 Ja̱je yoꞌoquë duꞌru macarepa judío pa̱i peocohuaꞌi ja̱ꞌre a̱jiꞌi, Jacobo ja̱ꞌre paꞌisicohuaꞌi ja̱ ti̱tamaꞌnë. Ti̱tasi maca a̱isiquëpi ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre a̱iñe je̱oni cuiꞌne tsioyeje̱ pa̱quë yoꞌopi, ca̱ꞌni tëaye paꞌiji cacohuaꞌi acohuaꞌini caꞌraquë.
13 Ja̱ maca ja̱je yoꞌoquëna, ñajë judío pa̱i sehuosicohuaꞌije̱ Pedro caꞌraquë yoꞌoyena ñani cuiꞌne yoꞌohuë. Yoꞌojëna, Bernabéje̱ cuiꞌna caꞌraquë yoꞌopi, ja̱ohuaꞌi yoꞌoyere ña doꞌire. 14 Ja̱je nuñerepa huaso coca yeꞌyayeje̱ paꞌye yoꞌomaꞌëna, yëꞌëpi ñani siꞌahuaꞌi tsiꞌsi sitona siꞌahuaꞌi asajëna, Pedrore cahuë: Mëꞌë judío pa̱itaꞌa judío peocohuaꞌi ja̱ꞌre paëꞌë, judío paꞌiyepi paꞌimaꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ¿me nesiꞌquë judío peocohuaꞌire judío pa̱i paꞌiyeje̱ paꞌijë̱ꞌë cua̱ñequëꞌni?
Siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquëre Cuasayepi Huasosicohuaꞌi Deꞌoye
15 Mai cato tsi̱ꞌnëna judío pa̱ire paꞌë. Coꞌacohuaꞌi judío pa̱i peocohuaꞌi paꞌiye pa̱ñë. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, mai nuñe paꞌicohuaꞌirepa paꞌiye ti̱ꞌañe peoji, Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌojë. Coa Jesucristore i̱re pare cuasayepi ti̱ꞌañe paꞌiji, nuñe paꞌicohuaꞌi paꞌiye. Ja̱je paꞌina, yëquëje̱ Jesucristoni i̱re papi cajë asahuë. Cristore i̱re pare cuasayeja̱ꞌa nuñe paꞌicohuaꞌi paꞌiye ti̱ꞌahuë. Ja̱je paꞌina, cua̱ñeseꞌere yoꞌojë nuñe paꞌicohuaꞌi paꞌiye ti̱ꞌañe peoji.
17 Cristona po̱nëni, i̱ nuñe paꞌiyere pañuꞌu cajë yoꞌojë judío peocohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi, coꞌacohuaꞌi paꞌiye asa ti̱ꞌañë. ¿Ja̱je paꞌito Jesupi maire coꞌa deꞌosicohuaꞌi paꞌiye nei? Pa̱pi, ja̱je neñe. 18 Ja̱je paꞌina, cua̱ñeseꞌere ne ti̱ꞌajë, huaso cua̱ñoñe paꞌiji caquë yeꞌyasiquëpi, ja̱ yeꞌyayere je̱osiquëpi ti̱jupë cuiꞌnare yeꞌyaquë pani cua̱ñeseꞌere sa̱ñope doꞌi quëꞌi deꞌoji. 19 Ja̱je paꞌina, yëꞌë, cua̱ñeseꞌe yoꞌoyere je̱osiquëpi ju̱ꞌisiquëje̱ paꞌi paꞌiyë, Maijaꞌquëni pacacasiꞌi caquë. 20 Cristo ja̱ꞌre que̱ cua̱ñosiquëpi paꞌiyë. Ja̱ yëꞌtaꞌa huajëquëpi paꞌiyë, Cristopi yëꞌëni paꞌi doꞌipi. Yëꞌëpi paꞌiye pa̱ñë. Ja̱je paꞌina, iye ca̱pë huajëquë paꞌiye cato Maijaꞌquë mamaquëni yëꞌëre oi ju̱cacai i̱siquëni deꞌhue yëꞌëre ñacaija̱ꞌquë api cuasaquëpi paꞌiyë. 21 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë pa̱ire oi yoꞌoseꞌere ti̱rona o̱añe pa̱ñë. Cua̱ñeseꞌe cayere sehuojë yoꞌoyepi nuñe paꞌicohuaꞌi ti̱ꞌañe paꞌito, Cristo ju̱ꞌiseꞌepi doꞌi peoye patiraꞌpi.