3
Pa̱ire Cua̱ñeñe Pa̱nitaꞌa Maijaꞌquë Paꞌiji Cuasaye
I̱na, Gálatas pa̱i airepa huesëohuaꞌi aꞌë, mësaru. ¿Nepi mësarute coꞌa deꞌhuareꞌni, nuñerepa cocare sehuomaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire? Mësaru ña hue̱ꞌñana deꞌoye i̱ñojë quëahuë, Jesús que̱ cua̱ñosiquë ayere. Ja̱je paꞌina, iyere se̱ina, quëajë̱ꞌë: ¿Maijaꞌquë joyo mësarute i̱si, Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌo doꞌire, pa̱nitaꞌa, Jesure i̱re pare cuasa doꞌire i̱sipi? ¿Airepa huesëohuaꞌini mësaru, Maijaꞌquë joyopi yoꞌoquëna, ne huëosicohuaꞌipi, yure cato pa̱i tutupi nuñerepa paꞌiyere ne ti̱ꞌañuꞌu cuasacohuaꞌi? ¿Mësaru jaiye ai yoꞌoyepi coa paꞌiye? Ja̱ ai yoꞌoyepi aꞌri maña yeꞌyaja̱jë caquë oiyë. Maijaꞌquëpi i̱ joyore mësaruna i̱sini, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere mësaru ja̱ꞌre yoꞌoni, ¿i̱que doꞌire yoꞌoquëꞌni? ¿Mësarupi cua̱ñeseꞌe cayere sehuo ti̱ꞌa doꞌire yoꞌoquë? Pa̱ni, mësarupi Maijaꞌquë coca nuñere paꞌë cuasa doꞌire yoꞌoji.
Abrahampi Maijaꞌquë paꞌiji cuasa doꞌire Maijaꞌquëpi i̱te capi, nuñe paꞌiquë api. Ja̱je paꞌina, Abraham cuasaseꞌeje̱ paꞌye cuasaye pacohuaꞌipi Abraham tsëcapë acohuaꞌi aꞌë. Judío pa̱i peocohuaꞌire necaiquëre pare cuasayeja̱ꞌa nuñe paꞌicohuaꞌire neñe paꞌiji cuasa nëopi, Maijaꞌquë. Ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ toya pëpëna toyamaꞌnë Maijaꞌquëpi Abrahamre ja̱ deꞌo cocare quëapi: “Siꞌa pa̱i sihuaja̱ꞌcohuaꞌire deꞌoye necaija̱ꞌquë aꞌë, mëꞌëjaꞌa.” Abraham ja̱re sihuacohuaꞌire nesicohuaꞌipi paꞌiyë, i̱ cuasaseꞌeje̱ necaiquëre pare cuasacohuaꞌije̱. 10 Siꞌaohuaꞌi cua̱ñeseꞌena quëco pacohuaꞌi cato nejo cua̱ñoñere paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: “Cua̱ñe toya pëpë cayeje̱ siꞌanë yoꞌo ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌi cato nejosicohuaꞌi aꞌë.” 11 Ti̱ñarepa quëaji. Ja̱je paꞌiye sëte teꞌije̱ cua̱ñeseꞌe cayere yoꞌosi doꞌipi, nuñe paꞌi paꞌiye ti̱ꞌañe peoji. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: “Nuñe paꞌi cato Maijaꞌquëre necaiquëre pare asa doꞌipi paꞌija̱ꞌquë api.” 12 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Moisés cua̱ñeseꞌe cato caji: “Siꞌaye cua̱ñeseꞌe cayeje̱ yoꞌo ti̱ꞌaquëpi, i̱ti yoꞌo ti̱ꞌa doꞌija̱ꞌa paꞌija̱ꞌquë api.” Ja̱je paꞌina, Moisés cua̱ñeseꞌe cato necaiquëre papi asaye peoye aꞌë. 13 Cua̱ñeseꞌe cayere siꞌa yëꞌquë maca yoꞌomaꞌcohuaꞌipi nejosicohuaꞌi paꞌijëna, Cristopi maire huasopi. Ja̱ doꞌire coꞌaquëje̱ paꞌi deꞌopi, mai doꞌire. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: “So̱quë sarahuana sëa deosiquë cato coꞌaquë api.” 14 Siꞌaye Abrahamre Maijaꞌquë ca nëoseꞌere judío peocohuaꞌije̱ paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë Jesupi so̱quë sarahuana ju̱cacajiꞌi. Ja̱je paꞌina, i̱ ca nëoseꞌere i̱ joyore i̱siye paꞌiji, siꞌaohuaꞌire Jesucristore deꞌhue nejaꞌquë api, asajë paꞌicohuaꞌire.
Cua̱ñeseꞌe Pa̱nitaꞌa Ca Nëoseꞌe
15 Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute pa̱i ca nëoni yoꞌoyena quëaquë i̱ñosiꞌi: Ñajëꞌë, pa̱ipi yëni yequëna coꞌamañare i̱sisiꞌi ca nëoni toya nëo huesoseꞌe, yecohuaꞌipi nejocaiye peoji, cajë. 16 Deꞌoji ja̱je cuiꞌne yure Maijaꞌquëpi Abrahamre cuiꞌne i̱ tsëcapë aquëna ca nëopi. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe mëꞌë tsëcapë camaꞌë paꞌiji, jai pa̱ire cayeje̱, coa teꞌire caji më tsëcapë aquëna. I̱ ca nëosiquë cato Cristo api.
17 Ja̱je cani cayë: Maijaꞌquëpi Abrahamre ca nëoni ti ja̱je yoꞌo ja̱ꞌñere ca huesopi, caquë. Ja̱je paꞌi doꞌire Moisés cua̱ñeseꞌe jeteyoꞌje cuatro ciento treinta o̱metëca paꞌi maca huëoseꞌepi Maijaꞌquë ca nëoseꞌere doꞌi peoye neni nejoñe peoji. 18 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi coa i̱sisiꞌi Abrahamre ca nëopi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Moisés cua̱ñeseꞌere yoꞌojë ti̱ꞌañe pani Maijaꞌquë coa i̱sisiꞌi ca nëoseꞌe peoraꞌpi.
19 Ja̱je paꞌito, ¿i̱quere co̱cai Moisés cua̱ñeseꞌe paꞌiquëꞌni? Ja̱ cato Maijaꞌquë yëyere pa̱i tayoseꞌere i̱ño ja̱ꞌñepi paꞌiji. Ja̱je paꞌina, Abraham tsëcapë aquë, i̱ ca nëosiquë Cristo dai macaja̱ꞌa ja̱ cua̱ñeseꞌe yoꞌoye pajiꞌi. Cua̱ñeseꞌe cato Maijaꞌquëpi hui̱ñaohuaꞌina caëna, ja̱ohuaꞌipi Moisésre i̱sihuë, pa̱ina i̱sicaija̱ꞌquë. I̱sirena, Moiséspi i̱ti yoꞌo ja̱ꞌñe pa̱ire quëapi. 20 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato coa Maijaꞌquëseꞌe teꞌi paꞌiji i̱ti yoꞌoquë peoji, i̱ti se quëacaiquëje̱.
I̱ti Cua̱ñeñe Doꞌi Quëꞌye
21 ¿Ja̱je paꞌito Moisés cua̱ñeseꞌepi Maijaꞌquë ca nëoseꞌere sa̱ñope caye paꞌiquë? Pa̱ni. Ja̱je paꞌina, cua̱ñeseꞌe yoꞌoyepi Maijaꞌquë cajeohuaꞌi paꞌiye ti̱ꞌañe paꞌito, ja̱ cua̱ñeñere sehuojë yoꞌo doꞌi ti̱ꞌaraꞌhuë, nuñe paꞌicohuaꞌi paꞌiye. 22 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato Maijaꞌquë toya pëpë caji: cua̱ñeseꞌe tayo yoꞌo doꞌire coꞌayepi siꞌa pa̱i tse̱asicohuaꞌipi paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, ja̱re Jesucristoni necaiquë api cuasasicohuaꞌipi deꞌhue Maijaꞌquë ca nëoseꞌe paye paꞌiji.
23 Ja̱ yëꞌtaꞌa Cristore necaiquëre pare cuasaye ti̱ꞌamaꞌnë cua̱ñeseꞌepi maire coꞌaye yoꞌomaꞌcohuaꞌini caquë coseꞌeje̱ paꞌye ñacaiye pajiꞌi. Ja̱je paꞌina, cosicohuaꞌipi utejë paëꞌë, iye cuasayere i̱ñoñe paꞌi macana. 24 Tsi̱re ñacaiyeje̱ maire cua̱ñeseꞌepi ñacai yeꞌyaquë pajiꞌi, Cristona saja̱ꞌquë. Saëna, Cristoni i̱re pare cuasani nuñe paꞌicohuaꞌi paꞌiye ti̱ꞌajajë caquë, yoꞌopi. 25 Ja̱ paꞌina, yure necaiquëre cuasaye daisi maca cua̱ñeseꞌepi maire necaiye peoji.
26 Ja̱je paꞌina, mësaru siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë mamajë aꞌë, Cristore necaiquëre pare cuasa doꞌipi. 27 Cristo doꞌire oco do cua̱ñosicohuaꞌi cato, Cristo ayere su̱ñasicohuaꞌipi paꞌiyë, i̱je paꞌiohuaꞌi deꞌojëna. 28 Ja̱je paꞌina, peoyë, judío pa̱i. Peoyë, griego pa̱i. Peoyë, joꞌya nesicohuaꞌi. Peoyë, coa paꞌicohuaꞌi. Peoyë, ë̱më. Peoyë, nomio. Ja̱je paꞌina, Cristo Jesuna tsioni paꞌicohuaꞌipi teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë.
29 Ja̱je paꞌina, mësarupi Cristo tse̱cohuaꞌi pani Abraham tsëcapë acohuaꞌi paꞌiyë, Maijaꞌquë i̱te i̱sisiꞌi ca nëoseꞌere paja̱ꞌcohuaꞌipi.