4
Pëca jaꞌquë coꞌamaña siꞌaye paja̱ꞌquëtaꞌa tsihuaꞌë pani joꞌyaëje̱ paꞌi paꞌiji, siꞌa coꞌamaña paja̱ꞌquëtaꞌa. Ja̱je paꞌina, yecohuaꞌipi i̱te ñacaijë paꞌiyë, i̱ neꞌñe paꞌyere. Ñacaijë paꞌijëna, pëca jaꞌquëpi yuretaꞌa ai deꞌo tëjipi caquë i̱na siꞌaye coꞌamaña i̱si macaja̱ꞌa. Ja̱je paꞌye maije tsi̱je paꞌiohuaꞌi paꞌi maca iye yeja cua̱ñe tutupi joꞌya nesicohuaꞌire papi, maire. Ja̱je paquëna, i̱ti yoꞌo maca ti̱ꞌaëna, Diusupi i̱ mamaquëre jëjo daopi. Judío pa̱ije paꞌi dajiꞌi, nomiona ai deꞌosiquëpi, Moisés cua̱ñeseꞌere siꞌaye yoꞌoja̱ꞌquëpi dajiꞌi. Ja̱je dajiꞌi, ja̱ cua̱ñeñe yoꞌojë paꞌicohuaꞌini maire huasosiꞌi caquë Maijaꞌquëpi i̱ yëhuiohuaꞌire paja̱quë caquë.
Ja̱je paꞌina, mësarupi tsoe i̱ mamajë aꞌë cajë asayere i̱ñosiꞌi caquë Maijaꞌquëpi i̱ mamaquë joyore jëjo daopi, mësaru joñoana. Ja̱ joyo pa doꞌire cayë, mai: “yëꞌë Jaꞌquë.” Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë mamaquë aꞌë, mëꞌë, joꞌyaë peoye. Ja̱je i̱ mamaquë paꞌi doꞌire Maijaꞌquëpi i̱ yëyepi i̱sija̱ꞌquë api, i̱ ca nëosi coꞌamaña.
Pablopi Ai Coꞌa Ju̱ꞌi Paꞌiseꞌe Maijaꞌquëre Sehuocohuaꞌire
Ja̱ yëꞌtaꞌa Maijaꞌquëre asamaꞌnë, mësaru yeque diusuohuaꞌi pa̱i neseꞌe joꞌya nesicohuaꞌipi paëꞌë. Paꞌijëtaꞌa nuñerepa yeque diusuohuaꞌi peoyë. Ja̱je paꞌisicohuaꞌitaꞌa yuretaꞌa asare payë, Diusuni. Ai ti̱ña casiꞌi, Diusupi mësarute i̱ tse̱cohuaꞌire ñaji. Ja̱je paꞌito ¿me neni cuiꞌnaohuaꞌipi tutu peoyere cuiꞌne teaye paꞌyere cuasa co̱jë, sehuocaijë joꞌya ne cua̱ñoñe yëyeꞌni?
10 Mësaru ja̱ yëꞌtaꞌa Maijaꞌquë yëyere yoꞌo ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë cuasajë judío pa̱i yoꞌoyere muꞌse deꞌhuajë, ñañëohuaꞌire cuiꞌne o̱metëcare yoꞌoyë. 11 Ja̱je yoꞌojëna, yëꞌë caꞌrayë, mësarute ai yoꞌoquë quëaseꞌepi coa yoꞌoseꞌe paꞌimaꞌquëni caquë.
12 Maijaꞌquë doꞌijë se̱ñë, mësarute. Yëꞌëje̱ paꞌiohuaꞌi deꞌojë̱ꞌë, joꞌyaohuaꞌi peocohuaꞌi, yëꞌë je̱ꞌquë mësaruje̱ paꞌi deꞌohuë, judío pa̱i cua̱ñeñe peoquë. Yëꞌëre mësaru ti coꞌaye yoꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë. 13 Tsoe mësarupi asayë, yëꞌë ju̱ꞌi dahuë peoto quëaye pa̱ꞌñe paꞌipi mësarute deꞌo coca quëahuë, yëꞌë duꞌru macarepa mësarute quëacore. 14 Yëꞌë ju̱ꞌi dahuë cato yëꞌëre neñañe pajiꞌi. Paꞌina, mësaru ja̱ ju̱ꞌi dahuëre yëꞌëre coejë eto saoye pa̱huë. Pa̱jë coa ai jerepa Maijaꞌquë hui̱ñaëre necaiyeje̱ pa̱nitaꞌa ja̱re Jesucristopi daquëna, necaiyeje̱ paꞌyerepa yoꞌohuë, mësaru. 15 Ja̱je paꞌina, mësarute cayë, ¿me neiꞌni, mësaru sihuajë paꞌiseꞌe, mësaru deꞌoye yoꞌoseꞌere yëꞌë co̱caiye paye? Nuñerepa cayë, mësaru dutaco paꞌito, mësaru ñacoare dutani yëꞌëre i̱siraꞌhuë, yëꞌëre ai oi doꞌire. 16 ¿Ja̱je yëꞌë nuñerepa cocare mësarute casi doꞌire mësarute sa̱ñope yoꞌoquë deꞌore? Pa̱ni.
17 Ja̱ohuaꞌi mësarute, ai deꞌoye ñacañuꞌu cajë yoꞌojëtaꞌa coꞌaye cuasajë yoꞌoyë. I̱ohuaꞌi yëye cato mësarupi yëquë ja̱ꞌre paꞌisicohuaꞌini, ti̱ohuaꞌire neñuꞌu cuasaye aꞌë, jeteyoꞌje mësarupi i̱ohuaꞌiseꞌere deꞌoye necaijë paꞌija̱jë cuasajë yoꞌoye aꞌë. 18 Ja̱je paꞌina, yecohuaꞌire deꞌoye cuasajë, mai yëyeje̱ yoꞌoja̱jë cajë ñacaiye deꞌoye aꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë mësaru ja̱ꞌre paꞌi macaseꞌe yecohuaꞌipi deꞌoye yoꞌojë, siꞌanë ja̱jeseꞌe deꞌoye yoꞌoto deꞌoji, yëꞌë peo macaje̱. 19 Ja̱je paꞌina, yëꞌë mamajë, Cristo mësarute i̱je paꞌiohuaꞌire deꞌo macaja̱ꞌa mësaruni ai cuasaquë, nomio tsi̱ co̱a huëoni aꞌsi ju̱ꞌiñeje paꞌye ai yoꞌoquë paꞌiquë aꞌë, ti̱jupë. 20 Yurepi merepa yëꞌë ja̱rote mësaru ja̱ꞌre patiraꞌye yeque maña quëaja̱ꞌquëpi. Ja̱je paꞌina, mësarute me cayeꞌni caquë coꞌa ju̱ꞌiñë.
Agar Cuiꞌne Zara I̱ñoñere Quëaye
21 Moisés cua̱ñeseꞌere sehuocañuꞌu cuasacohuaꞌipi cajë̱ꞌë: ¿Mësarupi cua̱ñeseꞌe cayere asajë paꞌicohuaꞌi aꞌni? 22 Ñeje toyaseꞌe caji: Caya mamajëre Abraham papi, teꞌire i̱ joꞌyaona, yequëni i̱ nëjore pana papi, joꞌyao peocona. 23 I̱ joꞌyaona ai deꞌhuasiquë cato iye yeja pa̱i yoꞌojë payepi parena, co̱asiquë pajiꞌi. Nëjorepa mamaquë cato, Maijaꞌquë ca nëoseꞌepi ti̱ꞌa ja̱ꞌñere co̱asiquë pajiꞌi. 24 Iye caya nomiohuaꞌi i̱ñoñë, Maijaꞌquë maire cayaye cuasa nëoseꞌere. Ja̱je paꞌina, iye ai cuasajë asaye paji: Agar, Abraham joꞌyaopi Arabia quëꞌro acore Sinaí cu̱tihuë ayere i̱ñoco, judío pa̱ire, Maijaꞌquë cua̱ñeñe i̱sisi paꞌi sito. Iye cuasa nëoseꞌe acohuaꞌi cato joꞌyaohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌipi co̱a cua̱ñoñë. 25 Agar cato Sinaí cu̱tihuëre i̱ñoco, Arabia yeja paꞌiconi, yure paꞌi Jerusalénre. Ja̱ daripë cato siꞌa i̱o mamajë co̱ni cua̱ñeseꞌepi joꞌya ne cua̱ñosicopi paꞌico. 26 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, maꞌtëmo Jerusalén cato joꞌyao peoco. Ja̱je paꞌina, mai i̱o mamajë aꞌë. 27 Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: Sihuajë̱ꞌë, carao, mamajëre peocopi. Sihuaco cuijë̱ꞌë, tsi̱ co̱aco aꞌsi ju̱ꞌiñe asamaꞌcopi. Ja̱je paꞌina, je̱oco cua̱ñosicopi jai pa̱ire mamajëre paja̱ꞌcoa, ë̱jëre pacore jerepa.
28 Maijaꞌquë doꞌijë, mësaru Isaacje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë, Diusu ca nëosi mamajë aꞌë. 29 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare pa̱i yëyepi ai deꞌhuasiquëpi tsoe hue̱ꞌña, Maijaꞌquë joyopi yoꞌoquëna, ai deꞌosiquëre jo̱sa yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye maire jo̱sa yoꞌoye paꞌiji. 30 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare toyaseꞌe ñeje caji: Eto saojë̱ꞌë, joꞌyaore, cuiꞌne i̱o mamaquëre. Joꞌyao mamaquë ja̱ꞌre teꞌe joꞌyao peoco mamaquë coꞌamaña paye peoji. 31 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌijë joꞌyao mamajëje paꞌiohuaꞌi peoyë, mai. Joꞌyao peoco mamajëje paꞌiohuaꞌi aꞌë.