5
Nuñerepa Joꞌyaohuaꞌi Peocohuaꞌi
Joꞌyaohuaꞌi peocohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë Cristopi sa̱i deꞌhuapi. Ja̱je paꞌiye sëte joꞌyaohuaꞌi peocohuaꞌi paꞌiyere paꞌijë̱ꞌë, cuiꞌnaohuaꞌipi cua̱ñeseꞌere neñuꞌu cajë yoꞌojë joꞌyaohuaꞌi paꞌiyena po̱nëmaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Asajë̱ꞌë, yëꞌë Pablopi cayë, mësarute. Mësarupi ca̱ꞌni tëaye paꞌiji cajë yoꞌocohuaꞌi paꞌito, Cristo yoꞌo doꞌi mësarute co̱caiye peoji. Ti̱jupë ca co̱ñe yëyë, ca̱ꞌnihuë tëa cua̱ñosiquë pani siꞌaye Moisés cua̱ñeseꞌe cayere yoꞌoye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, mësaru Moisés cua̱ñeseꞌere, nuñe paꞌicohuaꞌi deꞌoñuꞌu cajë, yoꞌojë paꞌicohuaꞌipi, Cristore hua saijë cuiꞌne Maijaꞌquë mësarute oiye yoꞌoyere peocohuaꞌi deꞌohuë. Ja̱je paꞌina, mai cato Maijaꞌquë joyoja̱ꞌa Maijaꞌquë maire necai ja̱ꞌñere cuasa doꞌipi uteyë, nuñerepa deꞌocohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cajë. Ja̱je paꞌina, maipi Cristo Jesús ja̱ꞌre tsioni paꞌito ca̱ꞌni tëaye cuiꞌne pa̱ñe co̱caiye peoye aꞌë. Ja̱je paꞌina, maipi necaiquëre pare i̱te cuasajëna, ja̱ cuasayepi pa̱ire oicohuaꞌire necaina, paꞌiye aꞌë, doꞌi quëꞌye.
Mësaru deꞌoye yoꞌojë paëꞌë. ¿Ja̱je paꞌisicohuaꞌire nepi mësarute nuñerepa cocare yoꞌomaꞌpë ca ta̱to̱reꞌni? Ja̱ caye cato Maijaꞌquë mësarute soisiquë tse̱ peoji. Ja̱je paꞌina, caseꞌe paꞌiji, aꞌri oꞌsa së̱pëpi huajëcona co̱ꞌmerena siꞌa së̱pë oꞌsa huesëyeje̱ paꞌiji. 10 Ja̱je paꞌina, Ëjaëpi mësarute co̱caina, ti̱ñe paꞌye cuasaye paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasayë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarute jo̱sa ca co̱ꞌme huesoquëre cato Maijaꞌquëpi siꞌseja̱ꞌquë api, i̱quei paꞌitoje̱.
11 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌijë, yëꞌëpi ja̱ yëꞌtaꞌa ca̱ꞌni tëayere paꞌiji yeꞌyaquë paꞌito, judío pa̱i huajo yëye pa̱raꞌhuë. Ja̱je yoꞌoye pani Cristo cruz ju̱ꞌisi cocapi sa̱ñope i̱ohuaꞌire yoꞌoye peoraꞌpi. 12 Mësarute jo̱sa ca co̱ꞌme huesoroja̱icohuaꞌipi, ¡i̱ohuaꞌija̱ꞌa coꞌye teꞌere papi peo hue̱ꞌña tëasicohuaꞌi paꞌitotaꞌa deꞌoji!
13 Mësaru cato Maijaꞌquë doꞌijë joꞌya nesicohuaꞌi peoyë. Coa deꞌoye paꞌija̱ꞌcohuaꞌini soisicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, ë̱seye peo doꞌire ca̱pë yëyere yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Coa ai jerepa pa̱ire oijë, sa̱ꞌñe deꞌoye necaijë paꞌijë̱ꞌë.
14 Ja̱je paꞌina, siꞌaye Moisés cua̱ñeseꞌe iye cayena to̱meji: “Mëꞌëjaꞌa coꞌye oiyeje̱ paꞌye oijë̱ꞌë, yecohuaꞌi.” Ja̱ cayere yoꞌoni siꞌaye cua̱ñeseꞌere sehuo ti̱ꞌañë. 15 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi sa̱ꞌñe se coꞌaye cajë cuiꞌne sa̱ꞌñe cueꞌcuejë yoꞌoni, sa̱ꞌñe a̱ni huesëyeje̱ paꞌye yoꞌojë caraja̱ijaꞌcohuaꞌi aꞌë, deꞌhua ñajë paꞌijë̱ꞌë.
Ca̱pë Yëye Cuiꞌne Maijaꞌquë Joyo Paꞌiye
16 Cayë, mësarute. Maijaꞌquë joyo cuayepi paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌijë mësaru ca̱pë yëye yoꞌoye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. 17 Ja̱je paꞌina, pa̱iseꞌe yëyepi Maijaꞌquë joyo yëyere sa̱ñope yoꞌoji. Yoꞌoquëna, cuiꞌne Maijaꞌquë joyopi sa̱ñope yoꞌoji, ca̱pë yëyere. Ja̱je sa̱ꞌñe yoꞌo doꞌire mësaru yëye yoꞌo ti̱ꞌañe peoji. 18 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë joyopi mësarute cuaquë paꞌito, mësaru ja̱ maca cua̱ñeseꞌere sehuocaijë paꞌiye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.
19 Huesëmaꞌpë a̱ꞌjiñe ñañe paꞌiji, i̱ti yoꞌoyena, pa̱i coꞌaye yëyere yoꞌocohuaꞌire. Ja̱ohuaꞌipi ñeje paꞌiyë, huejamaꞌcohuaꞌipi coa paroja̱icohuaꞌi paꞌiye. Tsiꞌsire yoꞌocohuaꞌipi cuiꞌne coꞌayena sëo measicohuaꞌi paꞌiyë. 20 Deꞌhuaseꞌere Maijaꞌquë api cajë se̱cohuaꞌipi cuiꞌne dahuë necohuaꞌi paꞌiyë. Pa̱ire coecohuaꞌipi teꞌe cuasamaꞌcohuaꞌipi cuiꞌne i̱ohuaꞌi yëyeseꞌe yoꞌoja̱jë ë̱secohuaꞌi cajë paꞌiyë. Esa pë̱titecohuaꞌi paꞌiyë, yecohuaꞌipi ti cuasamaꞌcohuaꞌipi ¿nepi ai jerepa deꞌoye neñeꞌni? cajë yoꞌocohuaꞌi paꞌiyë. Ti̱ohuaꞌi aꞌë cajë tsëcapë̱aseꞌe huasicohuaꞌi paꞌiyë. 21 Coꞌamañare ëa ñajë pë̱ti ëaye cuasacohuaꞌi paꞌiyë. Pa̱ire huani je̱ocohuaꞌi paꞌiyë. Co̱no cuepeohuaꞌi paꞌiyë, cuiꞌne jai a̱ohuaꞌipi jaiye yequeje̱ coꞌaye yoꞌocohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱ꞌnë caseꞌere mësarute cayë. Ja̱je paꞌye yoꞌocohuaꞌi cato, Diusu cua̱ñe te̱ꞌte paꞌiye ti peoji.
22 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, Maijaꞌquë joyo maina neñe iye aꞌë: Pa̱ire oiye, sihuaye, joꞌcua deꞌoye paꞌiye, yoꞌo jujamaꞌpë quëcojë yoꞌoye, yecohuaꞌire coa ñamaꞌpë deꞌoye necaiye, deꞌoye yoꞌocaiye, ca nëoseꞌere deꞌhue ne ti̱ꞌañe, 23 jerepa paꞌi aꞌë cuasa maꞌñe, cuiꞌne i̱ yëyere coꞌye quëco ti̱ꞌañe. Ja̱je paꞌiye cato cua̱ñeseꞌepi sa̱ñope yoꞌoye ti peoji. 24 Ja̱je paꞌina, Jesucristo tse̱cohuaꞌi cato ai hua̱nou, coꞌa ë̱më ja̱ꞌre teꞌe i̱ ëa ñaquë pasiꞌi caquë paꞌiseꞌe, cuiꞌne coꞌaye yëseꞌe co̱ni que̱ je̱osicohuaꞌi aꞌë. 25 Ja̱je paꞌina, yure Maijaꞌquë joyo paꞌiyepi paꞌini, i̱na i̱siñuꞌu mai paꞌiyeje̱, i̱pi cuaja̱ꞌquëre.
26 Ja̱je paꞌina, jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasaye pa̱ñuꞌu, cuiꞌne ¿nepi jerepa deꞌoye yoꞌoyeꞌni? cuasayeje̱ pa̱ñuꞌu, cuiꞌne mai acohuaꞌi deꞌoye yoꞌoyere ëa ñajë, sa̱ꞌñe pë̱ti ëaye ñañeje pa̱ñuꞌu.