1 TESALONICENSES
1
Pablo Cuiꞌne I̱ Co̱cohuaꞌi Toyaye
Yëꞌë Pablo cuiꞌne Silvano cuiꞌne Timoteo co̱ni toyayë, iye toya jaꞌhua. Maijaꞌquë doꞌijëna, Tesalónica daripë paꞌicohuaꞌina Maijaꞌquëna tsioni cuiꞌne Jesucristo ja̱ꞌre paꞌicohuaꞌina, Maijaꞌquëpi cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristopi co̱ni coa i̱siyepi, deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.
Tesalonicenses Pa̱i I̱ñoseꞌe
Mësarute Maijaꞌquë huasoseꞌere cuasajë siꞌanë Maijaꞌquëre se̱cacaiyë, deꞌoji cajë i̱te pëpayë. Cuiꞌne mësaru mai Ëjaë Jesucristopi siꞌaye ne ti̱ꞌacaiye paji cuasajë o̱cue paꞌi macarepa uteyepi co̱caina, siꞌaye yoꞌo jujamaꞌpë ai yoꞌoye paꞌitoje̱ quëcohuë. Cuiꞌne Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayepi coꞌamaña nehuë. Cuiꞌne pa̱ire oiyepi paꞌina, yecohuaꞌire necaëꞌë. Ja̱re siꞌanë Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñana cuasajë se̱ñë. Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute Maijaꞌquëpi oi sahuani nesicohuaꞌi aꞌë cuasajë paꞌiyë, yëquë. Cuiꞌne yëquë mësarute huaso coca quëa maca coa pa̱i yëꞌoseꞌe cajë quëaye pa̱huë. Mësarupi asayë, yëquë mësaru deꞌoye paꞌiyere cajë yoꞌoseꞌe, Maijaꞌquë joyo tuture papi yoꞌojë cuiꞌne nuñerepa i̱tirepa cocare quëayë cajë quëaseꞌe.
Quëajëna, mësarupi yëquë paꞌiyere cuiꞌne Ëjaë paꞌiyere yeꞌyehuë, Maijaꞌquë coca asa doꞌire ai yoꞌoye paꞌitoje̱. Ja̱je paꞌina, mësaru sihuajë asahuë, Jesús cocare Maijaꞌquë joyopi sihuaye i̱siquëna. Ja̱je yoꞌojë mësaru deꞌoye pani i̱ñoñere ti̱ꞌahuë, siꞌa Macedonia cuiꞌne Acaya sehuosicohuaꞌire. Mësaru quëꞌro huëoseꞌepi mai Ëjaë coca jai saiji, coa siꞌa hue̱ꞌña. Ja̱je paꞌina, Macedoniaseꞌe cuiꞌne Acayaseꞌe ti̱ꞌañe pa̱pi. Ai jerepa yequë hue̱ꞌñaje ti̱ꞌapi. Ti̱ꞌaquëna, asayë, mësaru Maijaꞌquë paꞌire paji cuasajë paꞌiyere. Ja̱je paꞌina, yëquë mësaru ayere cajë quëaye peoyë. Ja̱je quëaye pa̱jëna, i̱ohuaꞌipi quëayë, yëquë mësaru quëꞌro doꞌi saisi maca mësaru yëquëre deꞌoye pëpani, cuiꞌne pa̱i deꞌhuaseꞌere Maijaꞌquë api cuasaseꞌere je̱oni, Maijaꞌquë huajëquëre pani sehuoni necai huëoseꞌere. 10 Cuiꞌne quëayë, Maijaꞌquë mamaquëpi ju̱ꞌisiquëni huëosiquëpi Ëjaë Jesucristo maꞌtëmopi coꞌi co̱jaꞌquë api cajë mësaru utejë paꞌiyere. Maire nejoñe daiye huasoquë api, Jesús.