2
Pablo Tesalonicenses Yoꞌoseꞌe
Maijaꞌquë doꞌijë, mësarupi tsoe asayë, yëquë mësaru quëꞌro doꞌi saini coa noni cuꞌiye pa̱seꞌe. Ja̱je paꞌina, mësarupi tsoe asayë, yëquë ja̱ꞌnë Filiposna ai yoꞌoseꞌe, coꞌacohuaꞌi aꞌë cajë jo̱sa yoꞌojëna. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquëpi co̱caina, quëcojë Maijaꞌquë deꞌo coca quëahuë, mësarute, jaiye tutu sa̱ñope yoꞌoye paꞌitoje̱. Ja̱je paꞌina, yëquë yëhuojë soiye cato coa tayoseꞌe peoji. Siꞌsije̱ peoji. Cuiꞌne coa pa̱ini cosoñuꞌu cajë cayeje̱ peoye aꞌë. Coa ai jerepa Maijaꞌquëpi i̱ deꞌo cocare quëaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë ñani sahuani nesicohuaꞌipi cayë. Pa̱ini deꞌoye yoꞌo i̱ñoñuꞌu cajë yoꞌomaꞌpë paꞌiyë. Coa ai jerepa Maijaꞌquëre pani yëquë joñoa cuasaye ñaquëni cajë yoꞌoyë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë cuiꞌne mësaru paꞌiyë, yëquë mësarute ëaye asa cua̱ño cocapi cajë, cuiꞌne curire ti̱ꞌañuꞌu cajë yoꞌoye pa̱ñe ñasicohuaꞌi. Pa̱ipi deꞌoye yëquëre caja̱jë cajë coꞌeye pa̱huë. Mësarupi pa̱nije yecohuaꞌipi Cristo jëjo daosicohuaꞌi aꞌë cajë yoꞌoye paꞌiquëtaꞌare pa̱huë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare coa ai jerepa mësarute oijë deꞌo pëca jaꞌco mamajëre ñacaio ai deꞌhuayeje̱ paꞌye yoꞌohuë, mësarute. Yëquë mësarute ai oëꞌë. Ja̱je paꞌina, coa deꞌo cocaseꞌe quëaye yëye pa̱huë, cuiꞌne yëquë paꞌiyeje̱ mësaruna i̱siye yëhuë, yëquë mësarute ai oi doꞌire. Maijaꞌquë doꞌijë, yëquë paꞌiyere cuasajë, ñamiñapi cuiꞌne muꞌseñapi coꞌamaña nehuë. Ja̱ yoꞌoseꞌe mësarupi asayë. Mësaru acohuaꞌipi yëquëni co̱cañuꞌu cajë ai yoꞌomaꞌcohuaꞌini cajë yëquëpi nehuë, Maijaꞌquë coca quëa maca.
10 Mësaru cuiꞌne Maijaꞌquë paꞌiyë, yëquë nuñere papi siꞌsi peoyepi, yecohuaꞌije̱ coꞌaye yoꞌoyë caye peoyere papi, yoꞌojëna, ñasicohuaꞌi. 11 Cuiꞌne mësarupi asayë, yëquë mësarute pa̱i ñapere jerepa yëjë yoꞌoye ne huëoseꞌere cuiꞌne oicohuaꞌi paꞌijëna, ca yëꞌhuaseꞌere pëca jaꞌquë mamajëre yoꞌoyeje̱ paꞌye. 12 Ja̱je yoꞌojë cuiꞌne cua̱ñehuë, mësarute Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌirepa paꞌiyere paꞌijë̱ꞌë, Maijaꞌquë yëyere yoꞌojë. I̱pi mësarute soipi, i̱ cua̱ñe te̱ꞌtere, cuiꞌne i̱ deꞌoyere pare i̱ ja̱ꞌre co̱ni paja̱ꞌcohuaꞌire cahuë.
13 Yëquë quëajëna, asani deꞌhue Maijaꞌquë cocare paꞌë cajë sehuohuë, mësaru. Pa̱i quëaye aꞌë cuasajë sehuoye pa̱huë, nuñerepa Maijaꞌquë cocare pare iye mësaru sehuoseꞌe. Ja̱je paꞌina, mësaru sehuoseꞌere cuasajë Maijaꞌquëre deꞌoji cajë pëpajë se̱ñë. Maijaꞌquë cocarepa sëte mësarute i̱tipi yoꞌoquë paꞌiji, sehuocohuaꞌire. 14 Mësaru Maijaꞌquë coca sehuo doꞌire ai yoꞌoyë, mësaru cajeohuaꞌipi sa̱ñope yoꞌojëna. Judío pa̱i sehuocohuaꞌireje̱ i̱ohuaꞌi cajeohuaꞌipi sa̱ñope yoꞌojëna, ai yoꞌohuë, Cristo Jesús tse̱cohuaꞌipi. Ja̱ohuaꞌire yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye yoꞌoyë, mësaruteje̱. 15 Iye judío pa̱ipi Ëjaë Jesure huaëꞌë, Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌire huaiseꞌeje̱ paꞌye, cuiꞌne yëquëreje̱ pë̱ijë eto saohuë. Maijaꞌquëre cuiꞌne siꞌaohuaꞌire sa̱ñope yoꞌoyë. 16 Ja̱je yoꞌojë judío pa̱ipi ë̱seyë, Maijaꞌquë coca judío pa̱i peocohuaꞌire huaso cua̱ñojajë cajë quëayere. Ja̱je yoꞌojë jero saꞌna i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌoyere mëoñë. Ja̱je yoꞌojë paꞌicohuaꞌire yuretaꞌa, ti̱tapi, Maijaꞌquë i̱ohuaꞌire ai yoꞌoyepi sa̱i ja̱ꞌñe.
Pablopi Yëji, Ti̱jupë Sani Ñañe Tesalónica Paꞌicohuaꞌire
17 Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute je̱oni soꞌore paꞌinije hua̱nëyemaꞌpë paëꞌë. Siꞌanë cuasahuë, ñamaꞌpë paꞌinije, ai esa sani ñaꞌñe nëina. 18 Yëꞌë Pablopi coa siꞌanëpi sani ñasiꞌi caquëtaꞌa ti saiye pa̱huë, Satanáspi, huati ëjaëpi ë̱se doꞌire. 19 ¿Ja̱je paꞌina, i̱que aꞌni yëquë uteye, yëquë sihuaye cuiꞌne yëquë nere pahuë cajë cuasa ja̱ꞌñe? Mësaru aꞌë, Ëjaë Jesucristo dai maca yëquë sihua ja̱ꞌñe. 20 Ja̱je paꞌijë̱ꞌë, mësaru aꞌë, yëquë deꞌoyerepa neseꞌere ñajë sihua ja̱ꞌñe.