2 TESALONICENSES
1
Pablo Cuiꞌne I̱ Co̱cohuaꞌi Toya Co̱seꞌe
Yëꞌë Pablo cuiꞌne Silvano cuiꞌne Timoteo co̱ni iye toya jaꞌhua Tesalónica daripë acohuaꞌina, Maijaꞌquë Diusuna cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristona tsiosicohuaꞌina toyayë. Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristopi necaina, joꞌcua deꞌoye paꞌijë̱ꞌë, cajë.
Maijaꞌquë Coꞌye Yoꞌocohuaꞌire Sa̱i Deꞌhuaye
Mësaru Maijaꞌquëre paꞌiji cuasayepi ai jerepa ai deꞌoquëna, cuiꞌne pa̱ire oiyepi jero saꞌna ai jerepa oiye paꞌina, Maijaꞌquëre siꞌanë mësaruni cuasajë Maijaꞌquëre se̱jë deꞌoji cajë pëpayë. Cuiꞌne mësaru yecohuaꞌipi jo̱sa yoꞌojëna, neñañere quëcojë Maijaꞌquë paꞌire paji cuasa doꞌire paꞌiyere, yëquëpi sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni deꞌoyerepa yoꞌoyeꞌni cajë sihuayë, mësaru paꞌiyere. Iye yoꞌoyepi Maijaꞌquë pa̱i ñape yoꞌoseꞌere ca deꞌhuaquëpi nuñerepa yoꞌoyere. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi mësarute deꞌocohuaꞌire pare ëja deꞌhuaji, i̱ cua̱ñe te̱ꞌte cacaja̱ꞌcohuaꞌire ja̱ ai yoꞌo doꞌipi.
Ja̱je paꞌina, nuñere paꞌë, mësarute, jo̱sa yoꞌosicohuaꞌire Maijaꞌquëpi ai yoꞌoyepi i̱ohuaꞌire sa̱iñe. Mësaruni ai yoꞌosicohuaꞌini pëa huajëyere i̱siquë, yëquë ja̱ꞌre co̱ni. Iye yoꞌoye cato paꞌija̱ꞌcoa, Ëjaë Jesús i̱ hui̱ñaohuaꞌi tutu quëꞌiohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni maꞌtëmopi toa coro neꞌsu mëiñejaꞌa ñai maca. Ja̱ maca Maijaꞌquë paꞌiye asaye coesicohuaꞌire, cuiꞌne Jesús huaso coca asaye coesicohuaꞌire siꞌsequë nejosiꞌquë daija̱ꞌquë api. Ja̱ maca ja̱ohuaꞌi ti nejo cua̱ñojaꞌcohuaꞌi aꞌë, Ëjaërepa cuiꞌne i̱ deꞌo tuturepa peo hue̱ꞌñana, soꞌona. 10 Ja̱je nejo cua̱ñosicohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mai Ëjaë Jesús i̱ tse̱cohuaꞌire deꞌocohuaꞌire pare nesiꞌquë dai maca, i̱te sehuocohuaꞌi siꞌaohuaꞌi i̱te ña quëquëjë deꞌoquëre paꞌni ca maca, cuiꞌne mësaruje̱ teꞌe co̱ni sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëquë quëajëna, sehuosicohuaꞌipi.
11 Maijaꞌquëpi mësarute deꞌocohuaꞌirepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë soipi. Soisicohuaꞌipi ja̱re ti̱ꞌajajë cajë siꞌanë Maijaꞌquëre se̱cacaiyë. Cuiꞌne i̱ tutupi siꞌaye mësaru deꞌoye neñe yëjë cuasaye, cuiꞌne mësaru Maijaꞌquë paꞌire paji cuasa doꞌipi coꞌamaña neñe co̱cani ti̱ꞌajaquë cajë se̱ñë. 12 Se̱ñë, cuiꞌne Jesucristo mamipi deꞌoyerepa ca cua̱ñoseꞌe paꞌija̱quë cajë mësarute deꞌoye necai doꞌire, cuiꞌne mësaruje̱ i̱ doꞌire deꞌoye ca cua̱ñojajë cajë.