2
Ti Coꞌaquë
1-2 Mai Ëjaë dai ja̱ꞌñere cuiꞌne mai i̱ ja̱ꞌre tsioja̱i ja̱ꞌñere asacohuaꞌipi, Ëjaë dai muꞌse tsoe ti̱ꞌapi, yëquë toyaseꞌe aꞌë cajëna, asani soꞌo dai cocare asani pa̱nitaꞌa ja̱je Maijaꞌquë i̱ñopi cayena asani ai cuasa huesëmaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, cajë mësarute Maijaꞌquë doꞌijëre ja̱je cuasamaꞌpë cayë. Coso cua̱ñomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱ yëꞌtaꞌa Ëjaë dai muꞌse ti̱ꞌamaꞌnë duꞌru macarepa cato Maijaꞌquëre ai sa̱ñope yoꞌoyepi paꞌija̱ꞌcoa. Paꞌina, ne huesë hue̱ꞌña mamaquëre papi coꞌaquëre papi etaja̱ꞌquë api, iye yejana. Ja̱ëpi ai jerepa paꞌi aꞌë caquë sa̱ñope yoꞌoja̱ꞌquë api, siꞌaye Diusu mami hueꞌeyere pa̱nitaꞌa pa̱i se̱ñere. Ja̱je yoꞌoquë Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cacani jaꞌruni yëꞌë aꞌë, Diusu caquë yoꞌoja̱ꞌquë api.
Yëꞌë iye ayere tsoe mësarute quëahuë, mësaru ja̱ꞌre paꞌi maca, cuasajë̱ꞌë. Yure mësarupi tsoe asayë, coꞌaquërepa eta muꞌse ja̱ ti̱ꞌamaꞌëna, i̱ etaye ë̱sequëre. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare tsoe yoꞌo huëoseꞌepi paꞌiji, coꞌayerepa yoꞌo ja̱ꞌñe, yahueseꞌe paꞌiye, coa i̱te ë̱sequë Maijaꞌquë joyo iye yejapi eta saiyeseꞌe carapi. Ja̱ maca tsoe coꞌaquëre papi paꞌija̱ꞌquë api. Paꞌina, Ëjaë Jesucristopi dai i̱ yëꞌopo tutupi sëco hue̱aquë, i̱ dai miañepi i̱te peo hue̱ꞌñarepa nejojaꞌquë api. Iquë coꞌaquërepa cato Satanás co̱caiyepi yoꞌoquëpi daija̱ꞌquë api, siꞌa huati tutu paquëpi, cuiꞌne pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe coꞌa tutupi yoꞌo i̱ñoquëpi. 10 Ja̱ tutupi yoꞌoquë nejo hue̱ꞌña saicohuaꞌire cosoja̱ꞌquë api, nuñerepa cocare asani huaso cua̱ñoni paꞌiye coesicohuaꞌire. 11 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë ë̱semaꞌë coa ñaji, ja̱ohuaꞌire, nuñerepa cocare sehuoye coesicohuaꞌipi tayoseꞌere i̱tire paꞌë cajë cosoyere sehuoja̱jë caquë. 12 Sehuoni coꞌayeseꞌe sihuacohuaꞌipi siꞌaohuaꞌi nejosicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë.
Sahuasicohuaꞌi Paꞌiye
13 Maijaꞌquë doꞌijë, Ëjaë oicohuaꞌirepa, Diusupi mësarute sahuani soipi, mësarupi nuñerepa coca asa doꞌipi, cuiꞌne Maijaꞌquë joyopi, deꞌocohuaꞌire necai doꞌipi duꞌru huasosicohuaꞌi paꞌiye ti̱ꞌajajë caquë. Ja̱je paꞌina, yëquë mësaru doꞌire, siꞌanë Maijaꞌquëre deꞌoji cajë pëpaye paꞌiji. 14 Ja̱je paꞌina, iyere caquë mësarute yëquë i̱ huaso coca quëayeja̱ꞌa soipi, mai Ëjaë Jesucristo deꞌoyerepa paja̱jë caquë.
15 Ja̱je paꞌiye sëte Maijaꞌquë doꞌijë, yëquë mësaruna ñajë yeꞌyaseꞌere, cuiꞌne yëquë toya saoseꞌere hua̱nëyemaꞌpë o̱cue paꞌi macarepa tuijë̱ꞌë. 16 Mësarute Diusu, Maijaꞌquëpi cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristopi maire oi deꞌoye necaiquëpi, maire ti ca yëꞌhuaye i̱sisiquëpi, cuiꞌne deꞌoyere pare utejë paꞌiye i̱sisiquëpi, 17 ja̱ëpi mësaru joñoana jerepa yëjë neñe i̱siquë, mësarute o̱cue paꞌi macarepa ñacai paquëna, mësaru cayepi, cuiꞌne mësaru neñepi deꞌoyerepa paꞌija̱quë.