3
Yëquëre Se̱cacaijë̱ꞌë
Deꞌoji. Maijaꞌquëre doꞌijë, yëquëre se̱cacaijë̱ꞌë, iyere cuasajë, mai cocapi siꞌa hue̱ꞌña esa ti̱ꞌaquëna, pa̱ipi sihuajë sehuo ja̱ꞌñere mësaru sehuoseꞌeje̱ paꞌye. Jai pa̱i yecohuaꞌi Maijaꞌquë paꞌiji cuasamaꞌcohuaꞌi paꞌiye sëte, se̱cacaijë̱ꞌë, coꞌaye yoꞌoyena dahuëyesicohuaꞌipi jo̱sa yoꞌoye pa̱jaꞌcohuaꞌire, yëquëre. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, Maijaꞌquë i̱ caseꞌeje̱ paꞌye yoꞌo ti̱ꞌaquëre papi mësarute o̱cue paꞌi macarepa paquë ñacaija̱quë, coꞌaye mësaru neñe peoja̱ꞌcore. Ja̱je paꞌina, cuasayë, mai Ëjaëpi co̱caina, nejë paꞌicohuaꞌipi, yëquë cua̱ñeseꞌeje̱ sehuojë nejaꞌcohuaꞌi aꞌë, je̱oñe peoyerepa. Ja̱je paꞌina, mai Ëjaëpi mësarute co̱caija̱quë Diusu oiyeje̱ paꞌye yecohuaꞌire oi ja̱ꞌñe, cuiꞌne ai yoꞌonije, Cristo tutu i̱siyepi quëcocohuaꞌi paꞌi ja̱ꞌñe.
Coꞌamaña Neñe
Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute mai Ëjaë Jesucristo mamipi cua̱ñeñë, coꞌamaña neñe coe Maijaꞌquë doꞌiquëpi yëquë yeꞌyaseꞌeje̱ paꞌye paꞌimaꞌquëre tsiomapë paꞌijë̱ꞌë. Tsoe mësarupi asayë, yëquë yeꞌyaseꞌe tuicohuaꞌi paꞌiye. Yëquë mësaru quëꞌro paꞌi maca coꞌamaña nemaꞌpë paꞌiye pa̱huë. Cuiꞌne a̱oje doꞌi peoye a̱iñe pa̱huë. Sa̱ijë a̱ëꞌë, i̱ti tse̱ acohuaꞌina. Ja̱je paꞌina, ñami cuiꞌne muꞌse coꞌamaña nehuë, mësaru acohuaꞌini dëquëyeje̱ paꞌye yoꞌoyere coejë. Mësarupi yëquëre co̱caiye paꞌiji cajë se̱ñe paꞌiquëtaꞌare, coꞌamañare nehuë, mësarupi yëquëna yeꞌyeni nejë paꞌi ja̱ꞌñere cajë. 10 Yëquë ja̱ yëꞌtaꞌa mësaru ja̱ꞌre paꞌi maca ñeje yeꞌyahuë: coꞌamaña neñe coequë, a̱oje a̱iñe pa̱jaquë. 11 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare asayë, ja̱ro mësaru quëꞌro acohuaꞌipi ti coꞌamaña nemaꞌpë coa paꞌijë, coꞌamaña necohuaꞌi cayeje̱ paꞌye yecohuaꞌire quëajë cuꞌiyë, cajëna. 12 Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌire mai Ëjaë Jesucristo cua̱ñe tuture papi cua̱ñeñë, coꞌamaña nejajë i̱ohuaꞌi neseꞌere a̱ijaꞌcohuaꞌi.
13 Maijaꞌquë doꞌijë, deꞌoye yoꞌoye je̱omaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 14 Mësaru acohuaꞌipi yëquë cajë iye toya saoseꞌere sehuocaimaꞌcohuaꞌi paꞌito, ñani ja̱ëpi pa̱ji cani i̱te tsiomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, i̱te huajëyaꞌye nëijaꞌcore. 15 Ja̱je yoꞌojëtaꞌa i̱te mësaru pë̱iquëre pamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, coa ai jerepa yoꞌjeire yëhuoyeje̱ paꞌye yëhuojë̱ꞌë, i̱te.
Tëjiyerepa Caseꞌe
16 Deꞌoji, mai Ëjaëpi mësaru ja̱ꞌre paꞌi, joꞌcua paꞌiye Ëjaëpi mësarute i̱ paꞌiyere i̱sija̱quë siꞌanëpi ja̱jeseꞌe.
17 Iye me cato yëꞌë Pablopi pëpaquë toyayë, yëꞌë jë̱tëpi, iye toya eꞌquena ñani yëꞌë toya saocoa, cuasaja̱jë caquë. Toya tëji hue̱ꞌña siꞌaye yëꞌë toya saoye ja̱je toyaquë aꞌë. 18 Mai Ëjaë Jesucristopi deꞌoye mësarute siꞌaohuaꞌire necaina, paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌija̱quë.