10
Yëi Ñama Tuꞌrihuë Ayere Yeꞌyaye
Nuñerepa mësarute cayë, yëi ñama eta saꞌroja̱ꞌa tuꞌrihuëna cacamaꞌquë pani, ñaëpi cuiꞌne coꞌaquëpi eta saꞌro peo hue̱ꞌñajaꞌa cacaquë cato. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëi ñama eta saꞌroja̱ꞌa cacaquë cato yëi ñamare ñacaiquë api. Eta saꞌro huiꞌyocaiquëje̱ deꞌoye huiꞌyocaiji, cacaja̱quë caquë. Cuiꞌne yëi ñamaje asayë, i̱ yëꞌo. I̱ohuaꞌi mamire caquë soiji, yëi ñamare. Cuiꞌne tuꞌrihuë nëicohuaꞌini hueꞌsena etoji. Etoni sai saji, i̱pi duꞌru sai. Yëi ñamaje asayë, i̱ yëꞌo. Ja̱je asajë tuiyë, i̱te. Ja̱je tuicohuaꞌitaꞌa yequëpi soiquë paꞌito asani coa catiyë, ñamaꞌquëre sëte yequë yëꞌo caquëna, asajë.”
Ñeje yoꞌoyë, pa̱i caquë i̱ñoquëtaꞌare pa̱ipi asa ti̱ꞌañe pa̱huë, Jesús caye.
Jesús Deꞌo Ñacaiquë
Ja̱ maca Jesús ti̱jupë ca co̱pi:
“Nuñerepa mësarute cayë. Yëꞌë aꞌë, eta saꞌro yëi ñama caca saꞌro. Ja̱ yëꞌtaꞌa yëꞌë daimaꞌnë daisicohuaꞌi cato ñaohuaꞌi aꞌë cuiꞌne coꞌacohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëi ñamapi asaye pa̱huë, i̱ohuaꞌi cayere. Yëꞌë aꞌë, eta saꞌro. Yëꞌëja̱ꞌa cacasiquë cato huaso cua̱ñosiquë paꞌija̱ꞌquë api. Ja̱je paꞌi etasiquëpi cuiꞌne cacasiquëpi i̱ yëyeje̱ yoꞌoquë paꞌija̱ꞌquë api, cuiꞌne deꞌo a̱ore ti̱ꞌajaꞌquë api.
10 Ñaë cato coa yahue i̱mañe caquë cacaquë api, huani je̱osiꞌi caquë, cuiꞌne nejosiꞌi caquë. Yëꞌë cato yëi ñamapi paꞌiyere paja̱jë caquë daisiquë aꞌë, ti paꞌiyere jaiye paja̱jë caquë. 11 Yëꞌë cato deꞌoye yëi ñamare ñacaiquë aꞌë. Deꞌoye ñacaiquëpi yëi ñamapi paꞌija̱jë i̱seꞌe caquë i̱ paꞌiyere i̱siquë api. 12 Coa sa̱i doꞌire necaiquë cato lobopi daina, ñani yëi ñamare ñacaiye je̱oni catiquë api, yëi ñamare ñacaimaꞌquë sëte, cuiꞌne yëi ñamaje ti̱ohuaꞌire sëte ja̱je yoꞌoji. Yoꞌouna, ja̱ maca lobopi dani tse̱ani yoꞌoquë tiya huesoquë api cuiꞌna hue̱ꞌña. 13 Catiquë cato sa̱i doꞌire yoꞌoquë api. Ja̱je paꞌina, oi ëayeje̱ ti peoji, i̱te yëi ñamare.
14-15 Yëꞌë aꞌë, deꞌoyerepa yëi ñamare ñacaiquë yëꞌëre jaꞌquë ñaquë paꞌiyeje̱, yëꞌëje̱ i̱te jaꞌquëre ñaquë paꞌiyë. Ja̱je cuiꞌne yëꞌë yëi ñamareje̱ ñaquë payë. Ñaquëna, i̱ohuaꞌije̱ yëꞌëre ñañë. Yëꞌëpi yëꞌë paꞌiyere yëi ñama doꞌire i̱siyë. 16 Payë, cuiꞌne yequë yëi ñamareje̱. Yequë tuꞌrihuë acohuaꞌire ja̱ohuaꞌireje̱ i̱ñona daye paꞌiji, yëꞌëre. Ja̱ohuaꞌije̱ yëꞌë caye sehuocaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ maca cuiꞌne teꞌe tsëcapë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne teꞌi yëi ñamare ñacaiquë paꞌija̱ꞌquë api.
17 Jaꞌquë yëꞌëre yëji, yëꞌë paꞌiyere i̱sisiquëpi cuiꞌnaëpi yëꞌë paꞌiye pa co̱jaꞌquëpi yoꞌoquëna. 18 Yëꞌë paꞌiye jioquë peoji. Yëꞌë yëyepi i̱siyë, yëꞌë paꞌiye. Yëꞌë ja̱je neñe paꞌiji cuiꞌne cuiꞌnare pa co̱ñeje deꞌoji. Iye aꞌë, yëꞌë Jaꞌquë yëꞌëre cua̱ñeseꞌe.”
19 Iyere judío pa̱i asani cuiꞌnaohuaꞌipi hua co̱huë, ti̱ tsëcapë̱a. 20 Jai pa̱i i̱ohuaꞌi acohuaꞌipi cahuë:
“¿Me neñuꞌju i̱ caye asani sehuocaiyeꞌni, care paji cajë coꞌa joyore hueꞌequëpi cuiꞌne coa cuepequë caquëre?”
21 Cajëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“Coꞌa joyore hueꞌequëpi ja̱je ca ti̱ꞌañe peoji. ¿Coꞌa joyopi ñamaꞌquëre ñaquëre necaiye paꞌiquë? Cuiꞌne ti peoji.”
Judío Pa̱ipi Coꞌaquë Api Caye Jesure
22 Ja̱ muꞌseña cato oco tëcahuë pajiꞌi. Paꞌina, Jerusalén cato Maijaꞌquë huëꞌe ne ja̱ꞌñere cuasajë sihuajë jai pa̱i tsiꞌsini yoꞌo maca ti̱ꞌapi. 23 Jesús cato Maijaꞌquë huëꞌe sa̱ꞌnahuëre cuniroja̱jiꞌi, Salomón hueꞌyosi hue̱ꞌña. 24 Ja̱ maca judío pa̱ipi Jesure tsiꞌsini cahuë:
“¿Yëquëre mëꞌë je yëhua nuñerepa quëaja̱ꞌquëpi huesë ëaye caquë paꞌiquëꞌni? Mëꞌëpi nuñerepa Cristo pani quëare pajë̱ꞌë, teꞌe nuñerepa.”
25 Cajëna, Jesupi capi:
“Tsoe mësarute cahuë. Caquëtaꞌare mësarupi care paji cajë asaye pa̱huë. Yëꞌë jaꞌquë cua̱ñesi tutupi yoꞌoyë. Ja̱ yoꞌoyepi ti̱ñarepa i̱ñoji, mësarute. 26 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi nuñere paꞌë cajë asaye pa̱ñë, yëꞌë yëi ñama acohuaꞌi paꞌimaꞌ doꞌire. Tsoe cahuë, ja̱ꞌrë. 27 Yëꞌë yëi ñamapi asayë, yëꞌë yëꞌona. Asajëna, yëꞌëpi i̱ohuaꞌire ñañë. Ñaquëna, i̱ohuaꞌije̱ yëꞌëre peꞌteyë. 28 Yëꞌëpi ti ju̱ꞌimaꞌpë paꞌiye i̱siquë aꞌë. I̱sina, ti ne huesëmaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne yëꞌë jë̱ñare paꞌicohuaꞌire yecohuaꞌi mañaje jioye ti peoji. 29 Yëꞌë jaꞌquëpi yëꞌëna i̱sipi, i̱ohuaꞌire. I̱sisiquë cato siꞌaye jerepa paꞌi api. I̱te cato yecohuaꞌije̱ ti jio ti̱ꞌañe peoji, i̱ jë̱tëre pacohuaꞌire. 30 Yëꞌë cuiꞌne jaꞌquë co̱ni teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë.”
31 Ja̱ maca judío pa̱i cuiꞌnaohuaꞌipi quë̱na pë̱api i̱mani je̱añuꞌu cajë yoꞌohuë. 32 Yoꞌojëna, Jesupi capi:
“Mësaru asajëna, jaiye deꞌoyere necaëꞌë, yëꞌë jaꞌquë tuture papi. ¿Iye nesi doꞌi aye mësarupi asato jeco aꞌni, yëꞌë coꞌaye yoꞌosico, ja̱je quë̱na pë̱api je̱añuꞌu ca ja̱ꞌñe?”
33 Caquëna, judío pa̱ipi sehuohuë:
“Mëꞌë deꞌoye yoꞌosi doꞌire mëꞌëre quë̱na pë̱api je̱oñe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Mëꞌëpi yëꞌë aꞌë, Diusu casi doꞌire quë̱na pë̱api je̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë, mëꞌëre. Mëꞌë cato coa pa̱itaꞌa, yëꞌë Diusure paꞌë caquë yoꞌoyë.”
34 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Mësaru cua̱ñeñepi toyaseꞌe caji Diusu mësarute caseꞌere ñeje: ‘Mësaru aꞌë, diusuohuaꞌi.’ 35 Toyaseꞌe caye cato nuñerepa caye aꞌë. Ja̱je paꞌina, care paji cajë asayë, mai. Diusupi hueꞌyopi, i̱ coca asasicohuaꞌire diusu aꞌë, mësaru. 36 ¿Diusupi yëꞌëre huani iye yejana jëjo daosiquëpi Diusu mamaquë aꞌë caye me neni coꞌaquëꞌni? 37 Jaꞌquë yoꞌoyere yëꞌëpi yoꞌomaꞌëna, i̱re papi caye pa̱jëꞌë. 38 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëpi yoꞌoquëna, i̱re papi yoꞌoji cajë asamaꞌcohuaꞌitaꞌa yëꞌë yoꞌo i̱ñoñere ñajë Maijaꞌquë yoꞌoye aꞌë cajë asajë̱ꞌë. Ja̱ maca yuretaꞌa asa ti̱ꞌañe paꞌiji, Maijaꞌquëpi yëꞌë ja̱ꞌre paꞌiji, cuiꞌne yëꞌëpi i̱ ja̱ꞌre paꞌiji.”
39 Ti̱jupë tse̱ani preso saye yëhuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Jesupi deꞌhue jëapi.
40 Ja̱ maca Jesús Jordán tsiaya ë̱së mëi te̱ꞌtena coꞌipi. Coꞌini ja̱rona pëapi, Juan oco doquë paꞌi sitona.
41 Ja̱rote paꞌina, jai pa̱i i̱ quëꞌrona sani ñajë cahuë:
“Nuñerepa Juan, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌomaꞌquëtaꞌa care paquë caseꞌe pajiꞌi, iquë yoꞌo ja̱ꞌñe ayere.”
42 Ja̱rona jai pa̱i i̱re papi cajë cuasahuë, i̱te.