9
Tsi̱ꞌnëna Ñamaꞌquëni Jesús Jujuseꞌe
Pa̱i paꞌi hue̱ꞌñajaꞌa sai Jesús ñapi, tsi̱ꞌnëna ñaco ca̱ porei ai deꞌosiquëre. Ja̱je paꞌina, ñani i̱ yeꞌyacohuaꞌipi se̱iꞌë, Jesure:
“¿Me yoꞌoquë ñaco ca̱ porei ai deꞌouꞌni, ja̱ë? Pëca jaꞌquëohuaꞌi tayo doꞌire coꞌaye ai deꞌou, pa̱nitaꞌa ¿i̱ doꞌi aꞌni?”
Cajëna, Jesupi capi:
“I̱ tayo doꞌije̱ peoji. Cuiꞌne pëca jaꞌquëohuaꞌije̱ tayo doꞌije̱ peoji. Iquë cato i̱te juju maca Maijaꞌquë yoꞌoye pa̱ire i̱ñojaꞌquëpi ai deosiquë api. Ja̱ yëꞌtaꞌa muꞌse paꞌinë yëꞌëre jëjo daosiquë coꞌamaña yoꞌoye paꞌiji. Ñami deꞌo huëoji. Ñami cato coꞌamaña neñe peoji. Yëꞌë ja̱ yëꞌtaꞌa iye yejare paꞌini yëꞌë aꞌë, miacaiquë iye yeja paꞌicohuaꞌire.”
Iye se ca tëjini Jesús yejana copi neni yaꞌore a̱ꞌji së̱pë neni ñamaꞌquë ñaco ca̱na yaꞌopi nepi. Ja̱ maca capi:
“Siloé oco dea pëna sani tsoa to̱jëꞌë. Siloé cani cayë, jëjo daosiquë.”
Ja̱je caëna, ñamaꞌquëpi sani tsoa to̱ni tsoe ñaquëpi dajiꞌi, i̱ quëꞌro. Ja̱ maca ja̱ꞌnë ñamaꞌquë paꞌina, ñasicohuaꞌipi cuiꞌne i̱ quë̱no maca paꞌicohuaꞌipi cahuë:
“¿Iquë mai ñajëna, curi se̱i ñuꞌisiquë paꞌimaꞌquë aë?”
Cajëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“Ja̱je paꞌijë̱ꞌë. I̱ api.”
Yecohuaꞌipi cahuë:
“Ja̱re i̱je paꞌitaꞌa yequë api.”
Ja̱je cajëna, i̱pi capi:
“Yëꞌë i̱ aꞌë.”
10 Ca maca i̱te se̱teña:
“¿Me mëꞌë yure neni ñaquë paꞌiquëꞌni?”
11 Cajëna, i̱pi sehuopi:
“Ja̱ë Jesús hueꞌequëpi yëꞌëre yaꞌopi a̱ꞌjiñe neni ñaco ca̱na je̱ꞌnapi. Ja̱je yoꞌoni capi: ‘Siloé oco dea pëna sani tsoajë̱ꞌë.’ Caëna, sani tsoa to̱ maca tsoe ñaquë paëꞌë.”
12 Ja̱je caquëna, i̱te se̱iꞌë:
“¿Jerore paꞌiquëꞌni?”
Cajëna, i̱pi capi:
“Huesëyë.”
Fariseo Pa̱ipi Ñaco Porei Paꞌisiquëni Se̱ni Asaseꞌe
13 Ja̱ maca fariseo pa̱i quëꞌrona ñaco ca̱ porei paꞌisiquëre sahuë. 14 Jesús yaꞌopi neni ñaco ca̱ poreire jujusi muꞌse cato huajë muꞌse pajiꞌi. 15 Ja̱je paꞌisi doꞌire, fariseo pa̱ipi asani ñamaꞌquë paꞌisiquëre se̱ni co̱huë. Me mëꞌë yure neni ñaquëꞌni cajë. Cajëna, i̱pi capi:
“Yaꞌopi a̱ꞌjiñe neni yëꞌëre ñaco ca̱na je̱ꞌnaëna, sani tsoa to̱ni yure ñaquë paꞌiyë.”
16 Ja̱ maca fariseo acohuaꞌi cahuë:
“Iye yoꞌosiquë cato Diusu te̱ꞌte peoquëpi ja̱je yoꞌopi, huajë muꞌse aꞌë caye peoye.”
Ja̱je, cajëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“¿Me coꞌaquë pani ñeje, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere deꞌoye yoꞌoquëꞌni, i̱?”
Ja̱je yoꞌojë cajë yequë tsëcapë̱a huayeque pajiꞌi, sa̱ꞌñe ca doꞌire. 17 Ti̱jupë se̱ni co̱huë, ja̱ꞌrë ñamaꞌquë paꞌisiquëre ñeje cajë:
“¿Mëꞌë i̱queipi caquëꞌni, mëꞌëre ñañe necaisiquëre?”
Cajëna, i̱pi sehuopi:
“Yëꞌë cato cayë, Maijaꞌquëre quëacaiquë api.”
18 Ja̱je caquëtaꞌare judío pa̱ipi nuñerepa ñamaꞌquë paꞌisiquëpi ñaji cajë asaye pa̱huë. Coa caji cajë, i̱ pëca jaꞌquëohuaꞌireje̱ soihuë, ja̱ doꞌire. 19 Soini se̱iꞌë:
“¿Mësaru mamaquë aë, iquë ñaco ca̱ porei ai deꞌosiquë? ¿Yure ja̱je paꞌitaꞌa me yoꞌoquë ñaquëꞌni?”
20 Cajëna, i̱ pëca jaꞌquëohuaꞌipi sehuohuë:
“Yëquë mamaquë api. Cuiꞌne i̱te co̱a macana ñamaꞌquë. Ai deꞌosiquë api asayë, yëquëpi ja̱ cato. 21 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato huesëyë, me yoꞌoquë ñaquë po̱nëꞌni cajë i̱te ñañe necaisiquëreje̱ huesëyë. I̱ni se̱ni asajë̱ꞌë. Tsoe ai api, i̱pi quëaja̱quë ja̱ doꞌire ñaquë paꞌiyë, caquë.”
22 Ñamaꞌquë pëca jaꞌquëohuaꞌi cato coa judío pa̱ini caꞌrajë ja̱je cahuë. Siꞌahuaꞌire Jesure Cristo api cacohuaꞌire pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñapi eto saoye paꞌiji cajë cuiꞌñaseꞌere asajë. 23 Ja̱ doꞌire i̱ pëca jaꞌquëohuaꞌipi cahuë: “I̱ni se̱ni asajë̱ꞌë. Tsoe ai api.”
24 Ja̱ maca judío pa̱i ñamaꞌquë paꞌisiquëre soi co̱reña. Daquëna, cahuë:
“Nuñerepa quëajë̱ꞌë, Diusu ña hue̱ꞌñare pana. Yëquë asayë, mëꞌëre jujusiquëre tayo yoꞌoquë api cajë.”
25 Cajëna, i̱pi sehuopi:
“Yëꞌë cato huesëyë, tayo yoꞌoquë api caye cuiꞌne pa̱quëre papi cayeje̱. Yëꞌë ta̱ꞌñe asaye cato iyeseꞌe paꞌiji, ja̱ꞌrë ñamaꞌquë paꞌisiquëpi yure ñaquë paꞌiyë.”
26 Ti̱jupë se̱teña:
“¿Me mëꞌëre neiꞌni? ¿Mëꞌëre me yoꞌoni ñaquëre neiꞌni?”
27 Cajëna, sehuopi:
“Tsoe quëahuë, mësarute. Quëatoje̱ asa yëmaꞌpë paꞌiyë. Yëꞌë caye: ¿I̱quere cajë cuiꞌnare ca co̱jëꞌë cajë se̱ñeꞌni? ¿I̱ni tuñuꞌu cajë yëjë se̱ñe?”
28 Caquëna, ja̱ maca i̱te ai tea ju̱ni tëjini capi:
“Mëꞌëpi i̱ni tuina nëiji, yëquë cato Moisésre tuicohuaꞌi aꞌë cahuë. 29 Yëquë asayë, Moisésre Diusupi caseꞌe. Ja̱ëre cato huesëyë, i̱ paꞌi hue̱ꞌñaje.”
30 Cajëna, i̱pi capi:
“¡Merepa yoꞌojë mësaru huesëyeꞌni, ai yeꞌyesicohuaꞌitaꞌa, i̱ dai sito, yëꞌëre ñaco ca̱ jujucaisiquëre! 31 Maipi asayë, tayo yoꞌocohuaꞌire Diusu asacaiye pa̱ji. I̱te sihuacohuaꞌire cuiꞌne i̱ yëye yoꞌocohuaꞌiseꞌere asacaiquë api, Diusu. 32 Tsoeje̱ ti asamaꞌcohuaꞌi aꞌë, tsihuaꞌë paꞌinë ñamaꞌquë ai deꞌosiquëni ñaquëre necaiseꞌe. 33 Iquëpi Diusu quëꞌropi daimaꞌquë pani ti ja̱je yoꞌoyeje̱ pa̱raꞌpi.”
34 Caquëna, ja̱ maca i̱ohuaꞌipi cahuë:
“¿Tayo yoꞌoye ti̱mësiquëpi ai deꞌosiquë api, mëꞌë yëquëre yeꞌyasiꞌi caquë?”
Ja̱je cani i̱te pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñapi eto saohuë.
Joyo Ñañere Ñamaꞌcohuaꞌi Paꞌiye
35 Jesús tsoe asapi, ñamaꞌquë paꞌisiquëpi ñaquë paꞌina, judío pa̱ipi eto saoseꞌe. Jesupi i̱te ti̱ꞌani capi:
“¿Diusu mamaquëre mëꞌë i̱re papi cuasaquë paꞌiquë?”
36 Caquëna, i̱pi capi:
“Ëjaë, quëajë̱ꞌë, yëꞌëre. Jequë aꞌni, yëꞌëje̱ i̱te ja̱ë api caquë cuasaquë paꞌija̱ꞌquëre.”
37 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Tsoe mëꞌë ñahuë. Yëꞌë i̱ aꞌë. I̱ ja̱ꞌre mëꞌë coca cayë.”
38 Ja̱ maca Jesús yëꞌquë macana doꞌre jaꞌruni capi:
“I̱re papi caquë cuasayë, Ëjaë, mëꞌëre.”
39 Ja̱ jeteyoꞌje capi, Jesús:
“Yëꞌë cato iye yejana daëꞌë, nuñerepa yoꞌoyepi paꞌija̱quë caquë. Ñamaꞌcohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi ñajajë caquë, cuiꞌne ñacohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi joyopi ñamaꞌcohuaꞌi paꞌija̱jë caquë.”
40 Ja̱ maca fariseo pa̱ipi i̱ ja̱ꞌre co̱ni paꞌisicohuaꞌipi iyere asani se̱iꞌë:
“¿Yëquëje̱ mëꞌë ñato ñaco ca̱ peocohuaꞌi aꞌni?”
41 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Mësarupi ñamaꞌcohuaꞌi pani mësaru tayo yoꞌo doꞌire jai doꞌi peocohuaꞌi patiraꞌhuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi ñacohuaꞌi aꞌë caye sëte doꞌi quëꞌiohuaꞌi paꞌiyë.