8
Ë̲më Yoꞌoco Ayere Quëaye
Jesupi Olivos cu̱tihuëna sajiꞌi. Ñatasi muꞌse nea hue̱ꞌña Maijaꞌquë huëꞌena coꞌipi. Siꞌa pa̱i i̱ quëꞌrona tsio daëꞌë. Datena, jaꞌruni ñuꞌi yeꞌya huëopi. Ja̱ maca cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌipi cuiꞌne fariseo pa̱ipi ë̱mëre yoꞌocona, ti̱ꞌasiconi dahuë. Dani i̱ti maca paꞌicohuaꞌi jopona nëconi. Jesure cahuë:
“Yeꞌyaquë, iye nomiore yëquë dahuë, ë̱mëre yoꞌocona, ti̱ꞌasiconi. Moisés cua̱ñeseꞌepi maire cua̱ñeji ñeje yoꞌo nomiohuaꞌire quë̱na pë̱api je̱a joꞌa hue̱ajëꞌë, caquë. ¿Ja̱je paꞌito mëꞌë me caquëꞌni?”
Iye cato cahuë, neñañuꞌu cajë. Ca tayouna, sa̱ñope cayere cajë cahuë. Ja̱ maca Jesús meñe në meni moñopi yejana toyapi. Ja̱je yoꞌoquëna, ja̱ohuaꞌi cato ja̱ yëꞌtaꞌa se̱jë nëcahuë. Ja̱ maca yuretaꞌa nuñerepa nëcaquë capi, ja̱ohuaꞌire:
“Mësaru aquëpi ti tayo coꞌaye yoꞌomaꞌquëpi quë̱na pë i̱ni i̱ona je̱o huëoja̱quë.”
Ja̱je cani cuiꞌnaëpi në me co̱ni yejana toyapi. Ja̱re asani, ai cuasajë teꞌo huaꞌiseꞌe etajë saëꞌë. Aiohuaꞌipi eta huëoni siꞌa pa̱i etahuë. Siꞌa pa̱i sani saisi maca Jesuseꞌe pëapi, nomio ja̱ꞌre co̱ni. 10 Ja̱ maca Jesús nuiñe nëcani pa̱ije peojëna, ñani nomioseꞌe paꞌiona, capi:
“¿Nomio jerore paꞌiyeꞌni, mëꞌëre sa̱ñope casicohuaꞌi? ¿Teꞌije̱ mëꞌëre nejoñe pa̱ë?”
11 Caquëna, i̱opi cao:
“Pa̱huë, sa̱ñope yoꞌoye, Ëjaë.”
Cacona, ja̱ maca Jesupi capi:
“Yëꞌëje̱ mëꞌëre sa̱ñope caye pa̱ñë. Yurepi sani cuiꞌnaopi coꞌaye yoꞌo co̱ñe pa̱jëꞌë.”
Jesu Api, Pa̱ire Miacaiye
12 Ti̱jupë Jesús pa̱ire caquë capi:
“Yëꞌë aꞌë, iye yeja miacaiquë. Yëꞌëre peꞌtequë cato miañere pasipi, paꞌiye i̱siyere. Ja̱je paꞌi nea hue̱ꞌñare cuꞌiye pa̱sipi.”
13 Caquëna, ja̱ maca fariseo pa̱ipi cahuë:
“Mëꞌëjaꞌa coꞌye deꞌoquë aꞌë caquë quëayë, mëꞌë. Ja̱je quëaye cato coꞌaji.”
14 Cajëna, Jesupi capi:
“Yëꞌë quëaye cato doꞌi quëꞌye aꞌë, yëꞌëpi yëꞌëja̱ꞌa coꞌye caquë quëatoje̱. Yëꞌë cato asayë, yëꞌë dai sito cuiꞌne yëꞌë saija̱ꞌto. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato huesëyë, yëꞌë dai sito cuiꞌne yëꞌë saija̱ꞌto. 15 Mësaru cato iye yeja pa̱i coꞌaji cayepi cacohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë cato teꞌireje̱ coꞌaji, camaꞌquë aꞌë. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëpi coꞌaji cani yëꞌëseꞌe caye pa̱ñë. Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre jëjo daosiquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni caquëna, cayë. Yëꞌë caye cato nuñere paꞌë. 17 Mësaru cua̱ñeseꞌe cato caji cayahuaꞌi cuiꞌne teꞌeje̱ paꞌye cato asaye paꞌiji, care payë cajë. 18 Ja̱je paꞌiye sëte yëꞌëja̱ꞌa coꞌye quëacaiquë paꞌiyë. Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre jëjo daosiquëje̱ yëꞌëre quëacaiquë api.”
19 Caquëna, ja̱ maca se̱teña:
“¿Jerore paꞌiquëꞌni, mëꞌë jaꞌquë?”
Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Mësaru yëꞌëre ña ti̱ꞌañe pa̱ñë. Pa̱jë cuiꞌne jaꞌquëreje̱ ña ti̱ꞌañe pa̱ñë. Yëꞌëre ña ti̱ꞌacohuaꞌi pani, jaꞌquëreje̱ ña ti̱ꞌañe patiraꞌpi.” 20 Iye cato Jesús capi, ja̱ yëꞌtaꞌa Maijaꞌquë huëꞌere paꞌi yeꞌya maca. Maijaꞌquëna curi i̱si mahuëa quëꞌropi nëcaquë caseꞌe aꞌë. Ja̱je catoje̱ i̱te tse̱añe pa̱huë, ja̱ yëꞌtaꞌa i̱te tse̱a maca ti̱ꞌañe pa̱seꞌe sëte.
Yëꞌë Sai Hue̱ꞌña Mësaru Sani Ti̱ꞌañe Peoji, Caseꞌe
21 Cuiꞌnaëpi Jesús ca co̱pi:
“Yëꞌë saiyë. Saquëna, mësaru coꞌeja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je coꞌejëtaꞌa ja̱re mësaru tayo coꞌaye yoꞌoyena ju̱ꞌijaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë sai hue̱ꞌña, mësaru saiye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
22 Ja̱ maca judío pa̱ipi cahuë:
“¿Coꞌye huani ju̱siꞌquë caquë. Ja̱je yoꞌouna, i̱ quëꞌro ti̱ꞌañe paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni?”
23 Cajëna, ja̱ maca Jesupi capi, ja̱ohuaꞌire:
“Mësaru cato i̱ño huëꞌehuë acohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë cato jeto ë̱më aquë aꞌë. Mësaru cato iye yeja acohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë cato iye yeja aquë peoyë. 24 Ja̱je paꞌina, cahuë, mësaru tayo coꞌaye yoꞌoyena ju̱ꞌijaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌëni i̱re papi cajë cuasamaꞌcohuaꞌi pani. Ja̱je mësaru tayoyena ju̱ꞌijaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
25 Ja̱ maca se̱teña:
“¿I̱queiꞌni, mëꞌë?”
Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Tsoe mësarute ja̱ꞌa huëo maca cahuë. 26 Jaiye mësaru tayoyere caye paꞌiquëtaꞌare pa̱ñë. Yëꞌëre jëjo daosiquëpi nuñerepa caji, ti tayoye peoyerepa. Ja̱je paꞌina, yëꞌë iye yeja pa̱ire caye cato i̱ caquëna, asaseꞌere cayë.”
27 Ja̱je caquëna, ja̱ohuaꞌipi, Maijaꞌquë ayere caji cajë asaye pa̱huë. 28 Ja̱je paꞌi doꞌire capi:
“Mësarupi yëꞌëre ë̱mëjeꞌna huëo nëcosi maca Pa̱i Mamaquëre i̱re papi cajë ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ maca yuretaꞌa coa i̱si yoꞌoye pa̱pi cajë ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë cato jaꞌquë yeꞌyaseꞌere cayë, mësarute. 29 Yëꞌëre jëjo daosiquë cato yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiji, yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre teꞌire je̱oñe pa̱pi. Ja̱je paꞌina, yëꞌë cato siꞌanë i̱ yëyere yoꞌoyë.”
30 Ja̱je Jesús iyere caëna, jai pa̱i i̱te i̱re papi cajë cuasare pahuë.
Maijaꞌquë Mamajërepa Cuiꞌne Tayo Yoꞌoyepi Joꞌyaohuaꞌire Paye
31 Ja̱ maca Jesús capi, judío pa̱ipi i̱te i̱re papi cajë cuasasicohuaꞌire:
“Mësarupi yëꞌë nuñerepa caseꞌere tayo saimaꞌpë paꞌini, ja̱ macataꞌa nuñerepa yëꞌëre yeꞌyecohuaꞌi paꞌiyë. 32 Ja̱je paꞌijë nuñerepa paꞌiyere ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ñajëna, nuñerepa paꞌiyepi mësarute joꞌyaohuaꞌi peocohuaꞌire neñe paꞌiji, joye huasoyeje̱ paꞌye.”
33 Ja̱je caquëna, ja̱ohuaꞌipi sehuohuë:
“Yëquë cato Abraham tsëcapë acohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne ti yecohuaꞌi joꞌya paꞌimaꞌcohuaꞌi aꞌë. ¿Me yoꞌoquë mëꞌë, joꞌya tse̱asicohuaꞌi peojë deꞌoye paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, caquëꞌni?”
34 Cajëna, Jesupi capi:
“Siꞌaohuaꞌi tayo coꞌaye yoꞌocohuaꞌi cato tayo coꞌaye yoꞌoyepi joꞌyaohuaꞌire paquëna, paꞌiyë. 35 Siꞌanë i̱ti tsëcapë ja̱ꞌre paꞌiquë api. Mamaquë cato ja̱je paꞌiquëtaꞌare joꞌyaë cato coa co̱ni paꞌiquë api, i̱ti tsëcapë aquë peoquëpi, ti paꞌiye peopi. 36 Ja̱je paꞌina, mësaru i̱ Mamaquëre papi joꞌyaohuaꞌi paꞌiyere nejocaquëna, ja̱ maca yuretaꞌa nuñerepa joꞌyaohuaꞌi peoye paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 37 Tsoe asayë, mësaru Abraham tsëcapë acohuaꞌi paꞌiye. Ja̱je paꞌiohuaꞌitaꞌa yëꞌëre huani je̱oñe yëyë, yëꞌë cayere asaye coe doꞌire. 38 Yëꞌë jaꞌquë i̱ñoseꞌere cayë, mësarute. Caquëna, mësarupi mësaru jaꞌquë caseꞌere yoꞌoyë.”
39 Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë, i̱te:
“Abraham cato yëquë jaꞌquë api.”
Cajëna, Jesupi capi:
“Mësarupi nuñerepa Abraham mamajë pani i̱ yoꞌoseꞌeje̱ cuiꞌne yoꞌoraꞌhuë. 40 Tsoe mësarute nuñerepa Diusu yeꞌyaseꞌere cahuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëre huani je̱oñe yëyë, mësaru. ¡Abraham ja̱je yoꞌoye ti pa̱pi! 41 Mësaru cato mësaru jaꞌquë yoꞌoyepi yoꞌoyë.”
Caquëna, ja̱ maca i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Yëquë cato coa huero mamajë peoyë. Teꞌire jaꞌquëre payë. Ja̱ë cato Diusupi.”
42 Cajëna, ja̱ maca Jesupi capi:
“Nuñerepa mësaru Jaꞌquëpi Diusu paꞌito mësaru yëꞌëre otiraꞌhuë. Yëꞌë cato Diusu quëꞌropi daisiquë aꞌë. Daisiquëpi i̱ñore paꞌiyë. Yëꞌëseꞌe daisiquë peoyë. Diusupi jëjo daosiquë aꞌë. 43 ¿Me yoꞌojë mësaru, yëꞌë cayë asa ti̱ꞌañe pa̱ñeꞌni? Mësarupi asaye coe doꞌire pa̱ñë. 44 Mësaru jaꞌquë cato huati api. Mësaru i̱ tse̱cohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, i̱ yëyere yoꞌoye yëyë. Huati cato huani je̱oquë api. Ja̱re ja̱je paꞌi api, tsoeje̱, ti nuñerepa yoꞌomaꞌquë api, cuiꞌne ti nuñerepa camaꞌquë api. Coa cosoyere cani, ja̱je i̱ ayere caji, coa cosou sëte, coa cosoye pëca jaꞌquë sëte. 45 Ja̱je paꞌina, yëꞌë nuñere pare caquëni, mësaru asacaiye coeyë. 46 ¿Nepi mësaru acohuaꞌi, yëꞌëre mëꞌë tayoyë cajë i̱ñojaꞌcohuaꞌi aꞌni? Nuñerepa yëꞌë caquëre, ¿me yoꞌojë mësaru care paji cajë asacaiye pa̱ñeꞌni? 47 Diusu te̱ꞌte aquëpi, Maijaꞌquë coca asaye paꞌiji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato Diusu acohuaꞌi peoyë. Ja̱je paꞌina, asaye coeyë, yëꞌë caye.”
Cristo Cato Abraham Jerepa Tsoe Aquë Api
48 Ja̱ maca judío pa̱ipi cahuë:
“Nuñere pajë mëꞌëre ja̱je caquëꞌni, Samaritanopi cuiꞌne coꞌa joyore hueꞌequë api cayë, yëquë.”
49 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Coꞌa joyore ti peoquë aꞌë. Yëꞌë cato jaꞌquëni deꞌoquëre papi cacaiyë. Ja̱ doꞌire mësaru cato yëꞌëre coꞌaquë api, cayë. 50 Yëꞌëre deꞌoye cacaijë̱ꞌë caquë oimaꞌë paꞌiyë. Yëꞌëre deꞌoye cacaiquë paꞌiji. Ja̱ë api, i̱ti yoꞌoseꞌe paꞌiyeje̱ caquërepa. 51 Nuñerepa cayë, yëꞌë caye asani yëꞌë cayeje̱ yoꞌoquë cato ti ju̱ꞌiñe pa̱jaꞌquë api.”
52 Ja̱ maca judío pa̱ipi sehuohuë:
“Yuretaꞌa asare pahuë, mëꞌë nuñerepa coꞌa joyore hueꞌequërepa paꞌiye. Abraham cuiꞌne Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi tsoe acohuaꞌije̱ ju̱ni huesëa̱ꞌhuëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌëpi cayë ‘yëꞌë caye asani, yëꞌë cayeje̱ yoꞌoquë cato ti ju̱ꞌiñe pa̱jaꞌquë api.’ 53 Yëquë jaꞌquë cato Abraham. ¿Mëꞌëpi se̱ña maca paꞌi aꞌë cuasaquë, mëꞌë? Abraham cuiꞌne Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi ju̱ju saꞌa̱huëꞌë. ¿I̱quei aꞌë cuasaquë mëꞌë caquëꞌni, ja̱je?”
54 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Yëꞌëja̱ꞌa coꞌye deꞌoye yoꞌoyë caquë paꞌito yëꞌë deꞌoye yoꞌoyë caye ti co̱caiye pa̱ji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru yëquë jaꞌquë api caquëpi yëꞌëre deꞌoye yoꞌoji cacaiji yëꞌë jaꞌquëpi. 55 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru ña ti̱ꞌamaꞌpë paꞌiyë. Yëꞌëtaꞌa i̱te ñaquë aꞌë. Ja̱je ñaquëtaꞌa yëꞌëpi ñamaꞌquë aꞌë caquë pani coa cosourepa paꞌiye paꞌiji mësaruje̱ paꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë cato nuñerepa ñaquë aꞌë. Ja̱je paꞌina, i̱ caye sehuocai yoꞌoyë. 56 Abraham mësaru aipi sihuaꞌa̱jiꞌi, yëꞌë muꞌseñare ñajaꞌquë aꞌë caquë. Ñani sihua huajëa̱ꞌjiꞌi.”
57 Ja̱ maca judío pa̱i Jesure cahuë:
“Ti cincuenta o̱metëcajë peoquëpi ¿Abrahamre ñaꞌahuëꞌë cayë, mëꞌë?”
58 Cajëna, Jesupi capi:
“Nuñerepa mësarute cayë. Yëꞌë cato Abraham paꞌimaꞌnë ai jerepa tsoe aquë aꞌë.”
59 Caëna, ja̱ maca quë̱na pë̱api i̱mani je̱añuꞌu Jesuna cajë yoꞌohuë. Yoꞌojëna, catipi. Catini Maijaꞌquë huëꞌepi i̱ohuaꞌi jopoja̱ꞌa sa etani sajiꞌi.