7
Jesús Yoꞌje Tsi̱ Asacaiye Pa̱huë.
Iye casi jeteyoꞌje Jesús Galilea yejare cuniroja̱jiꞌi, Judea yeja paꞌiye coepi, judío pa̱ipi i̱ni huani je̱oñuꞌu cajë yoꞌo doꞌire. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare judío pa̱i Egíptopi etani aꞌri huë̱ꞌña nejë paꞌisi muꞌsere cuasajë yoꞌo muꞌseña ti̱ꞌa huëopi. Ti̱ꞌa huëoquëna, Jesús yoꞌje tsi̱pi cahuë, i̱te:
“I̱ño pëamaꞌë yure Judeana saijë̱ꞌë, mëꞌëre tuicohuaꞌije̱ mëꞌë yoꞌoye ñajaꞌcohuaꞌire. Ja̱je paꞌina, siꞌa pa̱i ñajajë cani yahue yoꞌocoje̱ ñani, mëꞌë yoꞌoyeje̱ pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌocohuaꞌi. Pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe yoꞌoquë sëte siꞌa pa̱i ñajëna, yoꞌo i̱ñojëꞌë.”
I̱ yoꞌje tsi̱ cato aꞌri mañaje care paji cuasajë asamaꞌcohuaꞌipi cahuë. Ja̱ maca Jesupi capi:
“Ja̱ yëꞌtaꞌa yëꞌë yoꞌo maca ti̱ꞌañe pa̱pi. Mësarute cato coa siꞌaë yoꞌoye deꞌoji. Mësarute cato iye yeja acohuaꞌi coeye peoji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëre cato coeyë. Yëꞌëpi ti̱ñarepa i̱ohuaꞌi yoꞌoye coꞌaye aꞌë caquë i̱ño doꞌire. Saijë̱ꞌë, mësaruseꞌe fiestana. Yëꞌë cato saiye pa̱ñë. Ja̱ yëꞌtaꞌa yëꞌë sai maca ti̱ꞌañe pa̱ji.”
Ja̱je ca tëjini Galileana pëapi.
Jesupi Aꞌri Huë̱ꞌña Fiestare Paꞌiseꞌe
10 Pa̱i ti̱ñarepa ñañe peoye yahue Jesuje̱ sajiꞌi, fiestana, i̱ yoꞌje tsi̱ saisi jeteyoꞌje. 11 Fiesta paꞌi maca judío pa̱ipi coꞌejë cahuë:
“¿Jerore pare paꞌiquëꞌni, ja̱ë?”
12 Jai pa̱i tsiꞌsi sitopi Jesús ayere cahuë. Yecohuaꞌipi cahuë: “Deꞌo pa̱i api.” Cajëna, yecohuaꞌipi cahuë: “Coꞌaquë api. Coa pa̱ire cosoquëna, asaquë api.”
13 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ti̱ñarepa caye pa̱huë, judío pa̱ini caꞌra doꞌire yahue caroja̱ëꞌë. 14 Fiesta joporepa paꞌi maca Jesupi Maijaꞌquë huëꞌena cacani yeꞌya huëopi. 15 Yeꞌyaquëna, judío pa̱ipi ai ñajë cuasajë cahuë:
“¿Merepa iquë jaiye ta̱ꞌñe yeꞌyaquëꞌni, toya jaꞌo yeꞌyemaꞌquëtaꞌa?”
16 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Yëꞌë yeꞌyaye cato yëꞌë tse̱ peoji. Ja̱ cato yëꞌëre jëjo daosiquë tse̱ aꞌë. 17 Mësaru aquëpi Maijaꞌquë yëyere yoꞌoquë pani yëꞌë yeꞌyaye Diusu yeꞌyaye aꞌë caquë asaja̱ꞌquë api. Pa̱nitaꞌa coa i̱seꞌe cuasayere yeꞌyaji caquë asaja̱ꞌquë api. 18 I̱seꞌe cuasayepi caquë cato pa̱ipi deꞌoquë api caja̱jë caquë caquë api. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱te jëjo daosiquëni pa̱ipi deꞌoquë api cacaija̱jë caquë yoꞌoquëpi nuñerepa caji. Ja̱je paꞌina, ti cosomaꞌquëpi caji.
19 Mësarute Moiséspi cua̱ñeseꞌe i̱sipi. I̱siquëtaꞌare mësarupi sehuocaiye pa̱ñë, ja̱ cua̱ñeseꞌe. ¿Me yoꞌojë yëꞌëre huani je̱oñe yëyeꞌni?”
20 Caquëna, pa̱ipi sehuohuë:
“Huati joyore hueꞌequë, mëꞌë. Ja̱je cayë, mëꞌë, ¿nepi mëꞌëre huani je̱oñe yëyeꞌni?”
21 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Huajë muꞌse paꞌina, teꞌore yoꞌoseꞌere ñani mësaru ai cuasayë. 22 Mësaru aipë tsoe duꞌru yoꞌoyere Moisés cato cua̱ñepi cuiri ca̱ꞌni tëaye pajiꞌi caquë. I̱pi huëoye pa̱pi, ja̱ cato. Ja̱je paꞌina, mësaru huajë muꞌse paꞌitoje̱ cuiri ca̱ꞌni tëacohuaꞌi aꞌë, tsi̱re. 23 Ñajëꞌë. Yure, mësarupi Moisés cua̱ñeseꞌe yoꞌo ti̱ꞌañuꞌu cajë huajë muꞌse paꞌitoje̱ tsi̱re cuiri ca̱ꞌni tëacohuaꞌitaꞌa, ¿me yoꞌojë mësaru yëꞌëre pë̱iñeꞌni, ju̱ꞌiquë macare huajë muꞌse paꞌina, jujucaisi doꞌire cajë? 24 Coꞌaye yoꞌoyeje̱ paꞌye ña cua̱ñoñere coꞌaji camaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Coꞌaye yoꞌoji cacohuaꞌi pani nuñerepa coꞌayere ñani cajë̱ꞌë.”
Jesús I̱ Dai Sitore Quëaye
25 Ja̱ maca Jerusalén paꞌicohuaꞌi acohuaꞌipi sa̱ꞌñe se̱ huëoreña:
“¿Ja̱ëje paꞌini, pa̱i huani je̱oñuꞌu cajë coꞌejëna, mai ñasicohuaꞌitaꞌa? 26 Yure i̱pi siꞌaohuaꞌi ñajëna, caquëtaꞌare teꞌije̱ i̱te sa̱ñope caye pa̱ji. ¿Ëjaohuaꞌipi i̱ohuaꞌitaꞌa nuñerepa Cristore papi caji cajë cuasa doꞌire sa̱ñope caye pa̱ñë? 27 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mai cato asayë, i̱ huëo sito.”
28 Iyere Jesús asani, Maijaꞌquë huëꞌe yeꞌyaquëpi ai tutu, capi, ñeje:
“Ja̱je paꞌito mësaru asayë, yëꞌë dai sito cuiꞌne yëꞌëreje̱ ñacohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë cato nuñerepa paꞌipi jëjo daosiquë aꞌë, mësaruje̱ ñamaꞌquëpi. 29 Yëꞌë cato i̱te ñaquë aꞌë, i̱ quëꞌropi daisiquë sëte. I̱pi yëꞌëre jëjo daopi.”
30 Ja̱ maca i̱te tse̱añuꞌu cajë yoꞌojëtaꞌa teꞌije̱ i̱te to̱me dani tse̱añe pa̱huë, ja̱ yëꞌtaꞌa i̱te tse̱a maca ti̱ꞌañe pa̱si doꞌire. 31 Jai pa̱i Jesure i̱re papi cuasajë asahuë. Ja̱je paꞌina, cahuë:
“Cristopi daisiquë pani, iquë yoꞌoseꞌe se̱ña maca pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoye i̱ñoñe peoji, cuasayë.”
Jesure Tse̱ajëꞌë Cajë Fariseo Pa̱i Soldado Pa̱ire Jëjo Saoseꞌe
32 Fariseo pa̱ipi asahuë, Jesús ayere pa̱ipi cajëna. Ja̱je asani ja̱ohuaꞌi cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi co̱ni coꞌaye yoꞌocohuaꞌire tse̱secohuaꞌire jëjo daohuë, tse̱ani Jesure saja̱jë cajë. 33 Ja̱ maca Jesupi capi, i̱te tse̱a dasicohuaꞌire:
“Yureseꞌe mësaru ja̱ꞌre co̱ni aꞌri maña pasiꞌi. Ja̱ jeteyoꞌje yëꞌëre jëjo daosiquë quëꞌrona coꞌisiꞌi. 34 Mësaru yëꞌëre coꞌejëtaꞌa ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë sai sito sani ti̱ꞌañe peo doꞌire.”
35 Ja̱ maca judío pa̱ipi i̱ohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe se̱teña, ñeje cajë:
“¿Jerona sani huesësiꞌquë caquëꞌni, iquë, mai ti̱ꞌañe peo hue̱ꞌñarepa? ¿Judío pa̱ipi griego pa̱ina co̱ꞌme huesëni paꞌicohuaꞌina sani griego pa̱ini yeꞌyaja̱ꞌquëpi caquë? 36 ¿Me caquë yëꞌëre coꞌeja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, coꞌejëtaꞌa ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë paꞌi hue̱ꞌña sani ti̱ꞌañe peo doꞌire caëꞌni, maire?”
Paꞌiye I̱si Ocorepa
37 Fiesta tëji muꞌserepa cato ai ëja muꞌserepa paꞌiji. Paꞌi maca Jesupi huëni nëcani ai tutu capi, ñeje:
“Oco ëa ju̱ꞌiquë pani daijë̱ꞌë, yëꞌëna. Dani u̱cujë̱ꞌë. 38 Toya pëpë cayeje̱ yëꞌëre sehuoquëre cato joyopi paꞌi ocorepa etaquëna, pasipi, tsiayaje̱ paꞌi.”
39 Ja̱je cani Jesús capi, i̱te i̱re papi cajë cuasacohuaꞌipi Maijaꞌquë deꞌo joyore ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë caquë. Ja̱ maca cato ja̱ yëꞌtaꞌa Maijaꞌquë deꞌo joyo daiye pa̱pi, Jesupi ja̱ yëꞌtaꞌa maꞌtëmona coꞌimaꞌëna.
Teꞌe Cuasaye Pa̱cohuaꞌi
40 Pa̱i jopo paꞌicohuaꞌipi ja̱je cayere asani careña:
“Iquë cato nuñerepa Maijaꞌquëre quëacaiquë api. I̱ti daija̱ꞌquë api casiquë api.”
41 Cajëna, yecohuaꞌipi careña:
“Iquë cato Cristo api.”
Ja̱je cajëtaꞌare yecohuaꞌipi cahuë:
“¿Me Cristo paꞌiquëꞌni, Galilea yeja aquë? 42 Toyaseꞌe cato caji, Cristo cato pa̱i ëjaërepa David tsëcapë aquë paꞌija̱ꞌquë api. Belén daripë aquë paꞌija̱ꞌquë api. David paꞌisi daripë aquë pasipi.”
43 Ja̱je paꞌina, Jesús doꞌire yoꞌojë cajë pa̱ipi huahue sahuë, yequë tsëca deꞌojë. 44 Yecohuaꞌipi tse̱ani sañuꞌu cajëtaꞌa tse̱añe pa̱huë.
Pa̱i Ëjaohuaꞌi Jesure Sehuocaiye Pa̱seꞌe
45 Jesure tse̱seohuaꞌipi coꞌihuë, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi quëꞌrona, cuiꞌne fariseo pa̱i cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi quëꞌrona. Coꞌirena, ja̱ohuaꞌipi se̱iꞌë:
“¿Me yoꞌojë tse̱ani daye pa̱reꞌni?”
46 Cajëna, pa̱ire tse̱secohuaꞌipi sehuojë cahuë:
“¡Ai deꞌoyerepa yecohuaꞌije̱ ja̱ë cayeje̱ cacohuaꞌi ti peoyë!”
47 Ja̱ maca fariseo pa̱ipi cahuë:
“¿Mësaruje̱ i̱ cosoyere sehuore? 48 Yëquë ëjaohuaꞌije̱ i̱ caye asaye pa̱huë. Cuiꞌne fariseo ëjaohuaꞌije̱ i̱te asacaiye pa̱huë. 49 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare cua̱ñeseꞌe caye asamaꞌcohuaꞌipi coꞌacohuaꞌipi sehuocaiyë, ne huesëja̱ꞌcohuaꞌipi.”
50 Nicodemo fariseo aquëpi ñami sani Jesure ñasiquëpi capi, ja̱ohuaꞌire:
51 “Mai cua̱ñeseꞌeje̱ paꞌye yoꞌoni, ja̱ëte huani je̱oñe peoji, ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ yoꞌoseꞌere asamaꞌpë pani.”
52 Ja̱je caquëna, ja̱ maca sehuoreña:
“¿Mëꞌëje Galilea aquë aë? Deꞌhua toyaseꞌere yeꞌyejë̱ꞌë, Ja̱re mëꞌë yeꞌyenitaꞌa Galileapi, Maijaꞌquëre quëacaiquë teꞌije̱ daiye pa̱seꞌe, asaye paꞌiji.”
53 Ja̱ maca pa̱i ñape i̱ohuaꞌi huë̱ꞌñaseꞌena sani sahuë.