6
Cinco Mil Ë̲mëohuaꞌire A̲oñe
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)
Ja̱ jeteyoꞌje Jesús Galilea jairana je te̱ꞌtena sajiꞌi. Ja̱re i̱ti jairapi Tiberias yequë mami hueꞌeco pajiꞌi. Ja̱je saina, jai pa̱i tuëꞌë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoquë, ju̱ꞌicohuaꞌire jujuquëna, ñasicohuaꞌipi. Ja̱ maca Jesús i̱ yeꞌyecohuaꞌi ja̱ꞌre ai cu̱tihuëna mëni jaꞌrupi. Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë judío pa̱i yoꞌo maca ti̱ꞌañe jaꞌi maca pajiꞌi. Paꞌina, ja̱ maca Jesús jai pa̱i i̱te tuijëna, ñani Felipere capi:
“¿Jerona a̱o hueroja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, jai pa̱i a̱i ja̱ꞌñe?”
Ja̱ cato capi, Felipere neñasiꞌi caquë, Jesús cato tsoe i̱ ne ja̱ꞌñe paꞌina. Ja̱je caquëna, Felipepi sehuopi:
“Docientos romano quëriqui të̱ꞌñapi pan hueroto ti̱ꞌañe pa̱ji, teꞌe panpë teꞌireje̱.”
Ja̱ maca Andréspi Jesús yeꞌyaquëpi Simón Pedro yoꞌjeipi capi:
“I̱ñore teꞌe tsihuaꞌë cinco pan cuiꞌne caya tsiaya huaꞌire paquë paꞌiji. ¿Ja̱ maña pato me jai pa̱ire ti̱ꞌaquëꞌni?”
10 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Siꞌa pa̱ire cajë̱ꞌë, jaꞌruja̱jë.”
Ai taya paquëna, taya ë̱mëjeꞌena jai pa̱i jaꞌrureña. Ë̲mëohuaꞌiseꞌe cinco mil pa̱i paëꞌë. 11 Ja̱ maca Jesús cinco pan i̱ni Diusure deꞌoji caquë pëpani ja̱ jeteyoꞌje i̱ yeꞌyacohuaꞌina i̱sipi. I̱sina, i̱ yeꞌyacohuaꞌipi pa̱ire se a̱ohuë. Ja̱re cuiꞌne tsiaya huaꞌireje̱ yoꞌopi. Siꞌaye i̱ohuaꞌi yëye necajiꞌi. 12 Tsoe a̱ni huajësicohuaꞌi paꞌijëna, Jesupi capi, i̱ yeꞌyacohuaꞌire:
“A̲ni jujaseꞌe tsiꞌsojë̱ꞌë, coa nejoñe peoja̱ꞌquë.”
13 Caëna, tsiꞌsohuë, a̱ni jujaseꞌe. Tsiꞌsojë doce doꞌrohuë̱a ti̱mëhuë, cinco pan paꞌiseꞌepi jaiye neseꞌere. 14 Ja̱ maca Jesús yoꞌoseꞌere ñani, pa̱ipi cahuë:
“Iquë nuñerepa Maijaꞌquëre quëacaiquë api, iye yejana daija̱ꞌquë api ca nëosiquë.”
15 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Jesús asapi, i̱ohuaꞌi yëyepi coetoje̱ ëjaëre pare neñuꞌu cuasaye. Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌire je̱oni ai cu̱tihuëna sajiꞌi, teꞌi.
Jesús Ë̲mëjejaꞌa Cuꞌiseꞌe
(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)
16 Ñami deꞌosi maca Jesús yeꞌyacohuaꞌipi jairana cajehuë. 17 Cajeni yohuëna aya mëni Capernaum yejana je̱ꞌe huëohuë. Ja̱ maca cato tsoe ai neapi, cuiꞌne Jesuje̱ ja̱ coꞌimaꞌë pajiꞌi. 18 Ja̱ maca ai tutuquë cuiꞌne ai to̱ꞌa huëopi. 19 Cinco kilómetros pa̱nitaꞌa seis kilómetros paꞌi macare paꞌijë ñahuë, Jesupi yohuë quëꞌrona daina, oco daꞌca ë̱mëjeꞌejaꞌa. Ja̱je ñani ai caꞌrahuë. 20 Ja̱je caꞌrajëna, i̱pi capi, ja̱ohuaꞌire:
“¡Yëꞌë aꞌë. Caꞌramaꞌpë paꞌijë̱ꞌë!”
21 Ja̱ maca sihuajë yohuëna daijë̱ꞌë cajë yoꞌoye i̱ñohuë. Cuiꞌne ja̱ maca aya mëquëna, i̱ ja̱ꞌre co̱ni esarepa i̱ohuaꞌi cajë saisi yejana ti̱ꞌahuë.
Pa̱ipi Jesure Coꞌeye
22 Se ñatasi muꞌse jaira je te̱ꞌtena pëasicohuaꞌipi cuasa ti̱ꞌahuë. Teꞌe yohuë paꞌisicoja̱ꞌa i̱ yeꞌyacohuaꞌipi saëꞌë. Saijëna, Jesuseꞌe i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre saiye pa̱pi cajë. 23 Ja̱je cuasajë paꞌijëna, Tiberias daripëpi jaiye yohuë̱a dajiꞌi, i̱ohuaꞌire pan Ëjaëpi neni a̱o sito quë̱no macana. 24 Ja̱je Jesús cuiꞌne i̱ yeꞌyacohuaꞌi peojëna, ñani yohuë̱ana aya mëni Capernaum yejana saëꞌë, Jesure coꞌeñuꞌu cajë.
Jesu Api Paꞌiyere I̱si Pan
25 Jaira je te̱ꞌtena ti̱ꞌani Jesure se̱teña:
“¿Yeꞌyaquë je yëhua ti̱taëꞌni, i̱ño?”
26 Cajëna, Jesupi capi:
“Nuñerepa mësarute cayë. Mësaru cato yëꞌëre coꞌeyë, coa panre ti̱mëñerepa a̱ni ñani. Coꞌemaꞌpë paꞌiyë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere ñasi doꞌire asa ti̱ꞌañe. 27 Coa caraja̱i a̱ore cajë ai yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Ai jerepa ti pani huesë a̱ore pare cajë yoꞌojë̱ꞌë, quëcoyere pare. Iyere Maijaꞌquë mamaquë cato i̱sija̱ꞌquë api, mësarute. Jaꞌquë Diusupi yëꞌëna ja̱ tuture i̱sipi.”
28 Ja̱je caquëna, i̱ohuaꞌipi se̱iꞌë:
“¿Me yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, yëquë Diusu yëyere necañuꞌu cani?”
29 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Diusu yëye cato i̱ jëjo daosiquëni care paji cajë cuasacaiye aꞌë.”
30 Ja̱je caquëna, i̱ohuaꞌipi se̱iꞌë:
“¿I̱quere mëꞌë yoꞌo i̱ñojaꞌquë aꞌni, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe yëquëre mëꞌëre care paji cuasajë asaja̱ꞌcohuaꞌire? 31 Tsoe acohuaꞌi a̱ꞌahuëꞌë, manare cue̱ne yeja paꞌi maca. Ja̱re toyaseꞌe cato: ‘Diusupi maꞌtëmo panre a̱opi,’ caji.”
32 Cajëna, Jesupi sehuopi:
“Nuñerepa cayë, mësarute. Moiséspi maꞌtëmo panre a̱oñe pa̱pi, yëꞌë jaꞌquë api, nuñerepa maꞌtëmo panrepa a̱oquë. 33 Diusu i̱si panrepa cato, maꞌtëmopi pa̱ire ti pani huesëye i̱siquë daisiquë api.”
34 Ja̱ maca i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Ja̱ panseꞌe yëquëre i̱sijë̱ꞌë, Ëjaë.”
35 Cajëna, Jesupi capi:
“Yëꞌë aꞌë, pan paꞌiye i̱siquë. Yëꞌëna daisiquë cato a̱i ëaye peosipi. Cuiꞌne yëꞌëre i̱re papi caquë cuasasiquë cato oco ëaye peosipi. 36 Yëꞌë mësarute caseꞌeje̱ paꞌye yëꞌëre mësarupi ñajëtaꞌa i̱re papi cajë cuasaye pa̱ñë. 37 Jaꞌquë yëꞌëna, i̱sicohuaꞌi cato siꞌaohuaꞌi yëꞌëna daiyë. Yëꞌëna daisicohuaꞌire cato eto saoye pa̱jaꞌquë aꞌë. 38 Yëꞌë cato maꞌtëmopi yëꞌë yëyeje̱ yoꞌosiꞌi caquë daiye pa̱huë. Yëꞌëre jëjo daosiquë yëyere yoꞌosiꞌi caquë daisiquë aꞌë. 39 Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre jëjo daosiquë cato i̱ yëꞌëre i̱sicohuaꞌini teꞌire ne huesocaiye peoye deꞌoye yëꞌëpi ñacaiyere yëji. Cuiꞌne yëꞌëpi tëji muꞌserepa ju̱ꞌisicohuaꞌini huëocaiyere yëji. 40 Yëꞌë jaꞌquë cato siꞌahuaꞌi Maijaꞌquë mamaquëre ñani i̱re papi cajë cuasasicohuaꞌipi ti pani huesëyere yëji. Yëꞌëna, yëꞌëpi tëji muꞌserepa ju̱ꞌisicohuaꞌini huëosiꞌi.”
41 Ja̱ maca “yëꞌë aꞌë, maꞌtëmopi cajesi pan” casi doꞌire judío pa̱ipi i̱te cueꞌcue huëohuë. 42 Cueꞌcuejë cahuë:
“¿Iquë Jesús paꞌimaꞌquë José mamaquë maipi i̱ pëca jaꞌquëre cuiꞌne pëca jaꞌcore ñacohuaꞌi paꞌi maꞌñe? ¿Ja̱je paꞌitaꞌa me yoꞌoquë maꞌtëmopi daisiquë aꞌë, caquëꞌni?”
43 Ja̱je cajëna, Jesupi capi:
“Cueꞌcueyere je̱ojëꞌë. 44 Yëꞌëna teꞌohuaꞌi dani ti̱ꞌañe peoji, yëꞌëre jëjo daosiquëpi jaꞌquëpi i̱te damaꞌquë paꞌito. Ja̱ëni yëꞌëpi tëji muꞌserepa huëoja̱ꞌquë aꞌë. 45 Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyajë paꞌiseꞌepi caji ñeje: ‘Diusupi yeꞌyaja̱ꞌquë api, siꞌa pa̱ire.’ Ja̱je paꞌina, siꞌahuaꞌi jaꞌquëre asacohuaꞌipi cuiꞌne i̱te yeꞌyecohuaꞌipi daiyë, yëꞌëna.
46 Jaꞌquëre pa̱ije ñamaꞌcohuaꞌi aꞌë. Diusu quëꞌropi daisiquëseꞌe i̱te ñaquë api. 47 Nuñerepa cayë. Yëꞌëre care paji caquë cuasaquëpi ju̱ꞌimaꞌë ti paꞌiye paji. 48 Yëꞌë aꞌë, pan paꞌiye i̱siquë. 49 Mësaru aipë Maijaꞌquë a̱oñere a̱ꞌahuëꞌë, pan cue̱ne yeja cuꞌi maca. Ja̱je a̱isicohuaꞌitaꞌa peo hue̱ꞌña ju̱ju saꞌa̱huëꞌë. 50 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë cato maꞌtëmo cajesiquë panre cayë. Ja̱re pa̱ipi a̱isicohuaꞌi pani ti ju̱ꞌiñe peoji. 51 Yëꞌë aꞌë, ja̱ pan maꞌtëmopi huajëquë cajesiquë. Ja̱ panre pa̱ipi a̱isicohuaꞌi pani ti pani huesëye paꞌiji. Yëꞌë i̱sija̱ꞌa pan cato, yëꞌë ca̱pë aꞌë. Iye yeja paꞌicohuaꞌi paꞌiyere caquë i̱sija̱ꞌquë aꞌë.”
52 Ja̱ maca ja̱re asani judío pa̱ipi sa̱ꞌñe coca cahuë, ñeje cajë:
“¿Me iquë maire i̱ ca̱pë a̱osiꞌquë caquëꞌni?”
53 Cajëna, Jesupi capi:
“Nuñerepa cayë, mësarute. Mësarupi Pa̱i Mamaquë ca̱përe a̱imaꞌcohuaꞌi pani cuiꞌne i̱ tsiere u̱cumaꞌcohuaꞌi pani ti pani huesëye peocohuaꞌi paꞌiyë. 54 Yëꞌë ca̱pë a̱isiquëpi cuiꞌne yëꞌë tsie u̱cusiquëpi ti paꞌiye paji. Ja̱je paꞌini yëꞌëpi tëji muꞌserepa ju̱ꞌisiquëni huëoja̱ꞌquë aꞌë. 55 Ja̱je paꞌina, yëꞌë ca̱pë cato nuñerepa a̱ore paꞌë, cuiꞌne yëꞌë tsie cato nuñerepa u̱cuyere paꞌë. 56 Yëꞌë ca̱pë a̱isiquëpi cuiꞌne yëꞌë tsie u̱cusiquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni tsioni paꞌiji. Paꞌina, yëꞌëpi i̱ ja̱ꞌre co̱ni paꞌiyë. 57 Yëꞌëre jëjo daosiquë jaꞌquë cato paꞌiye paji, yëꞌë i̱ni pacacaiyë. Ja̱je cuiꞌne, yëꞌëre a̱iquëje̱ yëꞌë doꞌire pasipi. 58 Maꞌtëmopi cajesi pan ayere cayë. Iye cato ai tsoe Maijaꞌquë Israel pa̱ire a̱oseꞌeje̱ paꞌye peoji. Ja̱ pan a̱isicohuaꞌi siꞌa pa̱i ju̱ju saꞌa̱huëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye pan a̱isiquë cato ti pani huesëye paꞌiji.”
59 Iye cato Jesús yeꞌyapi, Capernaum daripë pa̱i tsiꞌsi huëꞌena.
Paꞌi Cocarepa
60 Iye yeꞌyayere asani Jesure jai pa̱i tuicohuaꞌi acohuaꞌipi cahuë:
“Iye i̱ caye ja̱je paꞌijë̱ꞌë cajë asa ti̱ꞌañe peoji. Ai jerepa jëaji. ¿Ja̱je paꞌito nepi, asa ti̱ꞌañe paꞌiquëꞌni?”
61 Ja̱ maca Jesús asapi, i̱ohuaꞌi sa̱ñope caye. Ja̱je paꞌina, se̱jiꞌi, ja̱ohuaꞌire:
“¿Yëꞌë caseꞌepi mësarute sa̱ñope caquë? 62 ¿Me yoꞌoꞌñe paꞌiohuaꞌi aꞌni, Pa̱i Mamaquëpi i̱ ja̱ꞌnë paꞌi sitona mëina, ñani? 63 Joyopi paꞌiye i̱siji, ca̱pë cato co̱caimaꞌcoa. Yëꞌë mësarute caseꞌe cato nuñerepa joyo aye aꞌë, ti paꞌiye i̱siye aꞌë. 64 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru acohuaꞌi yecohuaꞌi ja̱ yëꞌtaꞌa nuñere paꞌë cajë asa ti̱tamaꞌcohuaꞌipi paꞌiyë.”
Jesús cato asapi, duꞌru huëo macana i̱ti cuasamaꞌcohuaꞌire, cuiꞌne i̱te coso yehuoja̱ꞌquëre. 65 Ja̱je paꞌina, capi:
“Mësarute cahuë. Jaꞌquëpi yëꞌëna dacaimaꞌquë paꞌito yëꞌë quëꞌro teꞌije̱ dani ti̱ꞌañe peoji.”
66 Ja̱je casi macapi jai pa̱i Jesús ja̱ꞌre cuꞌicohuaꞌi je̱oni i̱ ja̱ꞌre co̱ni cuꞌiye pa̱huë. 67 Ja̱ maca Jesupi se̱jiꞌi, I̱ doce yeꞌyacohuaꞌire:
“¿Mësaruje̱ je̱oni saiye yëye?”
68 Caquëna, Simón Pedropi sehuopi:
“¿Ëjaë, neina yëquë saija̱ꞌcohuaꞌi aꞌni? Mëꞌë coca cato ti pani huesë cocaꞌë. 69 Yëquë cato mëꞌëre care paji cajë cuasahuë. Cuiꞌne asayë, mëꞌë cato Cristo api, Maijaꞌquë huajëquërepa Mamaquëre papi.”
70 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Yëꞌëpi mësaru doce paꞌiohuaꞌire soihuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru aquë teꞌi huati api.”
71 Ja̱je cani Jesús Judas Iscarioteni capi, Simón mamaquëni, doce soisicohuaꞌi aquëni, Judaspi i̱te coso yehuoja̱ꞌquëni capi.