12
Huëo Së̱ñepi Jesure Tsoacaiseꞌe
(Mt 26.6-13; Mr 14.3-9)
Seis muꞌseña Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌoye caraquëna, Jesupi Betaniana sajiꞌi. Lázaro paꞌi hue̱ꞌñana ju̱ꞌisiquëni Jesupi ne coꞌyasiquë pajiꞌi, ja̱ë cato. Ja̱rona Jesure a̱o cuaꞌconi a̱ohuë. Martapi a̱o huahueco pacoꞌë. Lázaropi Jesús ja̱ꞌre co̱ni mesare ñuꞌi a̱jiꞌi. Ja̱ maca Maríapi huëo së̱ maꞌña daꞌcare dani Jesús quë̱ona ja̱ꞌñeni i̱o nañapi të̱no cue̱nao. Ja̱je yoꞌocona, siꞌa huëꞌe huëo së̱ñena ti̱mëo. Ja̱ cato jai doꞌi maꞌña pajiꞌi. Ja̱ maca Judas Iscariotepi Simón mamaquëpi Jesús yeꞌyaquëpi, Jesure coso yehuoja̱ꞌquëpi capi:
“¿Me yoꞌoco iye huëo së̱ maꞌña coa yecohuaꞌina se i̱sico trecientos romano curiquë të̱ꞌña nemaꞌo pacoꞌni, neni curi peocohuaꞌire co̱caija̱ꞌcotaꞌa?”
Judas ja̱je cani curiquë peocohuaꞌini ai oi doꞌire camaꞌë pajiꞌi. Coꞌamaña yahue i̱maquëpi capi. Ja̱je i̱pi curi aya topë paquë sëte, yahue i̱maquë pajiꞌi, i̱ona yecohuaꞌipi aya curire. Ja̱ maca Jesupi i̱te capi:
“Coa ñajëꞌë. Yëꞌëre ta̱ muꞌse huëo së̱ ja̱ꞌñere ne deꞌhuaco yoꞌoco. Curi peocohuaꞌire siꞌanë mësaru ñajë paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëre cato siꞌanë paye peosipi.”
Lázarore Sa̱ñope Caseꞌe
Jesús Betaniare paꞌiji asani jai pa̱i judío pa̱i saëꞌë, ja̱rona. Jesuseꞌere ñañuꞌu cajë saiye pa̱huë. Lázarore ñañuꞌu, Jesús ju̱ꞌisiquëni huëosiquëre cajë saëꞌë. 10 Cuiꞌneje Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌipi Lázaroreje̱ huani je̱oñe paꞌiji cahuë. 11 Judío pa̱ipi Lázaro doꞌire Jesupi i̱re papi cajë cuasa doꞌire, cuiꞌne i̱ohuaꞌire je̱oco doꞌire ja̱je cahuë.
Jerusalénna Jesupi Cacaseꞌe
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Lc 19.28-40)
12 Jai pa̱i Jerusalénna saëꞌë, Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌo muꞌse ti̱ꞌaëna. Se ñatasi muꞌse Jesús daija̱ꞌquë api, iye daripëna asani. 13 Ja̱ maca Jesús daina, sihuajë jaꞌo tëteni cuijë saëꞌë. Jesure pëpañuꞌu cajë cuihuë:
“¡Deꞌoquëre paꞌni, Diusu! ¡Deꞌoquëre paꞌni, Ëjaë mamirepa hueꞌequëpi daiquë! ¡Deꞌoquëre paꞌni, Israel pa̱i Ëjaë!”
14 Burrore ti̱ꞌani Jesús tui sajiꞌi, toyaseꞌe cayeje̱ paꞌye ja̱pi caji ñeje:
15 Caꞌramaꞌo paꞌijë̱ꞌë.
Israel pa̱i daripë
Mëꞌë Ëjaërepa daiji, burroni ñuꞌi.
16 Iye caseꞌe i̱ yeꞌyacohuaꞌi asa ti̱ꞌañe pa̱huë, duꞌru macarepa cato. Jesús deꞌoquërepa deꞌosi maca ja̱ maca yuretaꞌa asahuë, siꞌaye Jesús ayere toyaseꞌe pajiꞌi cajë cuiꞌne ja̱je tëto sajiꞌi, mai ña hue̱ꞌñana cuasajë.
17 Jesús ja̱ꞌre paꞌijë Lázarore ju̱quëna, ta̱siquëni huëoquë soiquëna, asasicohuaꞌipi yecohuaꞌire se quëahuë, i̱ohuaꞌi ñaseꞌere. 18 Ja̱je paꞌina, Jesure sa̱ñope ti̱ꞌani pëpañuꞌu cajë saëꞌë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoquëna, asasi doꞌire cajë. 19 Ja̱ maca fariseo pa̱ipi cahuë, i̱ohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe:
“Ñañe mësaru siꞌa pa̱i i̱seꞌere tuiye, yure cato ne ti̱ꞌañe peoji.”
Griego Pa̱ipi Jesure Coꞌeseꞌe
20 Fiesta paꞌi maca Maijaꞌquëre se̱ñuꞌu cajë Jerusalénna saisicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni griego pa̱ije paëꞌë. 21 Paꞌicohuaꞌipi ja̱ohuaꞌipi Felipena tsio dani Betsaida Galilea aquëna se̱jë cahuë:
“Ëjaë, yëquë Jesure ñañe yëyë.”
22 Ja̱je cajëna, asani Felipepi sani Andrésni capi. Cani yuretaꞌa cayaohuaꞌi Jesure sani cahuë. 23 Cajëna, Jesupi ja̱ maca capi:
“Tsoe ti̱ꞌapi, Maijaꞌquë mamaquë deꞌoquërepa deꞌoja̱i maca. 24 Mësarute cayë, trigo ca̱pi yejana to̱memaꞌco pani ja̱re teꞌe ca maca paꞌio caraja̱icoa. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱ti ca̱pi yejana to̱meni ju̱nitaꞌa jaiye quë̱icoa, i̱ti ñëpi mëani. 25 I̱ paꞌiyere ai oiquë cato coa ne huesoja̱ꞌquë api. Ja̱je paꞌiquëtaꞌa iye yeja paꞌiyere coequë cato ne deꞌhuaquë paꞌiji, ti pani huesë ja̱ꞌñere. 26 Pa̱ipi yëꞌëre necaiye yëni tuijë̱ꞌë, yëꞌëre. Yëꞌëre necaiquë cato, yëꞌë paꞌi hue̱ꞌñare co̱ni paꞌija̱ꞌquë api. Pa̱ipi yëꞌëre necaiquë paꞌito yëꞌë jaꞌquëpi i̱te deꞌoquëre paꞌni caquë ñacaija̱ꞌquë api.
Jesupi Quëaji, I̱ Ju̱ꞌi Ja̱ꞌñere
27 Yure cato yëꞌë ai oiyë. ¿Ja̱ doꞌire jaꞌquëre ñeje ca ti̱ꞌañe paꞌiquë? ‘¿Jaꞌquë huasojë̱ꞌë, yëꞌëre yure tëto sai ja̱ꞌñere?’ Ja̱je ca ti̱ꞌañe peoji. Yëꞌë cato ja̱re caquë daisiquë aꞌë. 28 Jaꞌquë mëꞌë mamire jerepa deꞌo mami nejëꞌë.”
Ja̱ maca asapi, maꞌtëmopi yëꞌoseꞌe pi̱siquëna:
“Tsoe deꞌoquëre pare nehuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ti̱jupë deꞌoquëre pare ne co̱siꞌi.”
29 I̱ti maca nëcajë asasicohuaꞌipi cahuë, mujuëpi pi̱siji. Cajëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“Hui̱ñaëpi i̱ni cocare capi.”
30 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Yëꞌëni caquë iye yëꞌo pi̱siye pa̱pi. Mësaru asa ja̱ꞌñere caquë iye yëꞌo pi̱sipi. 31 Yure aꞌë, iye yeja i̱o yoꞌoseꞌe ña deꞌhua cua̱ño ja̱ maca, cuiꞌne yurepi iye yeja cua̱ñequëje̱ i̱ tutu nejo cua̱ñosiquë paꞌija̱ꞌquë api. 32 Yëꞌëpi cruzuna mëa deo cua̱ñosi maca siꞌahuaꞌire tsiꞌso saosiꞌi yëꞌëseꞌena pa̱ire.”
33 Ja̱ quëayena pa̱i asahuë, cruzuna ju̱ꞌijaꞌquë aꞌë caquë quëaye. 34 Pa̱ipi asani sa̱ñope sehuohuë:
“Yëquë cato yequë toyapë ñacohuaꞌi aꞌë, Cristo ti ju̱ꞌiñe peoji cayere. ¿Me yoꞌoquë mëꞌë Pa̱i Mamaquë cruzuna ju̱ꞌijaꞌquë aꞌë caquëꞌni? ¿I̱queiꞌni, Pa̱i Mamaquë?”
35 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Ja̱ yëꞌtaꞌa mësaru ja̱ꞌre miañe paꞌiji. Ja̱ yëꞌtaꞌa miañe paꞌi maca miañejaꞌa cuꞌijë̱ꞌë, neañepi tsio daiona, merepa yoꞌocoꞌni cajë ai cuasaye pa̱cohuaꞌi. Nea hue̱ꞌñajaꞌa cuꞌiquë cato i̱ sai hue̱ꞌña huesëquë coa saiji. 36 Miañe i̱tire pare paꞌiyë cajë asajë̱ꞌë, ja̱ yëꞌtaꞌa mësaru ja̱ꞌre co̱ni miacai paꞌi macapi. Ja̱je paꞌijë yuretaꞌa mia hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌirepa po̱nëjaꞌcohuaꞌipi.”
Ja̱je ca tëjini Jesús sani catipi, i̱ohuaꞌire.
Judío Pa̱i Jesure Sehuoye Pa̱seꞌe
37 Jaiye Jesús pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌo i̱ñosiquëtaꞌare i̱re papi cajë cuasaye pa̱huë. 38 Maijaꞌquëre quëacaiquë Isaías ñeje toyaquë paꞌiseꞌepi ti̱ꞌa ja̱ꞌñepi paꞌina, pa̱huë asaye. Toyaseꞌe cato caji:
Ëjaë ¿nepi yëquë quëaseꞌe care payë cajë asareꞌni?
¿Neni Diusu i̱ño uꞌni, i̱ tutu?
39 Ja̱je paꞌina, asa ti̱ꞌañe pa̱huë. Yequeje̱ Maijaꞌquëre quëacaiquë Isaías toyapi, ñeje:
40 Diusupi ñamaꞌcohuaꞌire cuiꞌna jëa joyo quëꞌiohuaꞌire nepi,
Ñaco ca̱pi ña maꞌñe caquë, Cuiꞌne joyopi asa maꞌñe caquë,
Cuiꞌne Maijaꞌquëna po̱nëni juju cua̱ñomaꞌcohuaꞌini caquë.
41 Iye cato Isaías capi, Jesús deꞌoquërepa paꞌiye ñasiquëpi. Ja̱je paꞌina, i̱ ayere capi.
42 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jai pa̱i judío pa̱i Jesure i̱re papi cajë cuasahuë. Yecohuaꞌi ëjaohuaꞌire paque cuasahuë, Jesure. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jai pa̱i cuasajëna, quëaye pahuë, fariseo pa̱ini caꞌra doꞌire, pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñapi eto sao maꞌñe cajë. 43 Fariseo pa̱i cato pa̱ipi i̱ohuaꞌini deꞌocohuaꞌire paꞌni cacaiyere yëcohuaꞌi paëꞌë. Maijaꞌquëpi deꞌoji cayere coecohuaꞌi paëꞌë.
Jesús Casi Yëꞌopi Pa̱i Yoꞌoseꞌe Ca Deꞌhuaye Paꞌiji
44 Jesús ai tutu capi:
“Yëꞌëre i̱re papi caquë cuasaquë cato yëꞌëseꞌere asaye peoji. Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre jëjo daosiquëreje̱ asaji. 45 Yëꞌëre ñaquëpi yëꞌëre jëjo daosiquëreje̱ ñaji. 46 Yëꞌëre i̱re papi cajë cuasasicohuaꞌipi nea hue̱ꞌñare paꞌimaꞌpë paꞌija̱jë caquë muꞌse miañeje paꞌipi yëꞌë iye yejana daëꞌë. 47 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë caye asaquëtaꞌa yëꞌë cayeje̱ yoꞌomaꞌquëre yëꞌëpi nejoñe pa̱jaꞌquë aꞌë. Yëꞌë cato iye yejana daisiquë aꞌë, iye yeja paꞌicohuaꞌire huasosiꞌi caquë. 48 Yëꞌëre coequëpi cuiꞌne yëꞌë caye asani cuiꞌne yoꞌomaꞌquë cato, tsoe paji, i̱te nejo ja̱ꞌñe. Yëꞌë caseꞌepi tëji muꞌserepa pa̱ire nejo ja̱ꞌñe aꞌë. 49 Yëꞌë cuasayepi huëoquë camaꞌë paꞌiyë. Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre jëjo daosiquë cua̱ñeseꞌere caquë yeꞌyayë, i̱ caseꞌeje̱ paꞌye caquë asayë, yëꞌë. 50 Jaꞌquë cua̱ñeseꞌe cato ti pani huesë cocare paꞌë caquë asayë, yëꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë caye cato jaꞌquë cua̱ñeseꞌeje̱ paꞌye aꞌë.”