13
I̱ Yeꞌyacohuaꞌi Quë̱ore Jesupi Tsoa To̱seꞌe
Ja̱ yëꞌtaꞌa Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌo muꞌse ti̱ꞌamaꞌë teꞌe muꞌse carapi. Jesupi tsoe asapi, je̱ꞌnërepa iye yeja pani tëjini pëca jaꞌquë quëꞌrona coꞌiye ti̱ꞌaseꞌe. Siꞌanë Jesús cato ai oiquë pajiꞌi, i̱ tse̱cohuaꞌire iye yeja paꞌicohuaꞌire. Ja̱je paꞌina, yure cato i̱ ai oiyere pare i̱ñoquë yoꞌopi.
2-4 Huati cato Simón mamaquëna Judas Iscariote joyona tsoe coꞌaye cuasaye nepi. Ja̱je paꞌina, Jesure coso yehuosiꞌi cuasayere papi, i̱ joyo. Jesús cato Diusu quëꞌropi daisiquë aꞌë asaquëpi, cuiꞌne coꞌija̱ꞌquë aꞌë Diusu quëꞌrona asaquëpi pajiꞌi. Cuiꞌne jaꞌquëpi yëꞌëre ëjaërepa paꞌi ja̱ꞌñe tutu i̱sipi asaquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌina, Jesús i̱ yeꞌyacohuaꞌi a̱o a̱ijëna, co̱ni ñuꞌi a̱iquëpi, huëni i̱ ë̱mëjeꞌe juꞌicore dutani, i̱ juꞌruhuëna toayapi sëapi. Ja̱ maca quë̱na deꞌhuana oco doni i̱ yeꞌyacohuaꞌire quë̱o tsoa huëopi. Tsoaquë i̱ toaya juꞌruhuëna sëasicopi të̱no cue̱nacajiꞌi.
Simón Pedro quë̱ore tsoasiꞌi caquë yoꞌoquëna, i̱pi capi:
“¿Ëjaë, mëꞌëpi yëꞌë quë̱ore tsoacasiꞌi caquë yoꞌoquë?”
Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Yure mëꞌë huesëyë, yëꞌë caquë yoꞌoye. Pa̱siquëtaꞌa jeteyoꞌje mëꞌë asa ti̱ꞌajaꞌquë aꞌë.”
Ja̱je caquëtaꞌare Pedropi capi:
“Yëꞌë quë̱o mëꞌëpi tsoacaiye peoji.”
Caquëna, Jesupi capi:
“Yëꞌëpi mëꞌëni tsoa to̱caimaꞌquë paꞌito mëꞌë yëꞌë te̱ꞌte aquë peoja̱ꞌquë aꞌë.”
Caquëna, Simón Pedropi capi:
“Ja̱je paꞌito Ëjaë, coa quë̱oseꞌe tsoamaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌëre jë̱ñaje̱ cuiꞌne si̱opëje̱ tsoacaijë̱ꞌë.”
10 Caquëna, Jesupi capi:
“Ja̱ꞌa cuyasiquë cato coa nëcañoaseꞌe tsoaquë api, siꞌaë deꞌoquë paꞌiye sëte. Mësaru cato sisi peocohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare siꞌahuaꞌi deꞌocohuaꞌiseꞌe paꞌiye pa̱ñë.”
11 Siꞌaohuaꞌi siꞌsi peocohuaꞌiseꞌe paꞌiye pa̱ñë capi, i̱te coso yehuoja̱ꞌquëque paꞌina, asaquë.
12 Quë̱o jaꞌo tsoa tëjini i̱ ë̱mëjeꞌe juꞌicore su̱ñani cuiꞌnaëpi mesana jaꞌruni capi:
“¿Mësaru yëꞌë caquë yoꞌoseꞌe asa ti̱ꞌañe? 13 Mësaru yëꞌë Ëjaëpi cuiꞌne yeꞌyaquë api, cani nuñerepa cayë, ja̱ëre pani. 14 Yëꞌë Ëjaëpi cuiꞌne yeꞌyaquëpi mësaru quë̱o tsoasiquëre sëte mësaruje̱ yecohuaꞌi quë̱o jaꞌoñare tsoacaiye paꞌiji. 15 Iye cato mësaruni yoꞌo i̱ñoquë yoꞌohuë. Ja̱je yoꞌojë̱ꞌë, caquë yëꞌë yoꞌoseꞌeje̱. 16 Nuñerepa mësarute cayë. I̱ joꞌyaëpi i̱ ëjaëre tëto saisiquë peoji, cuiꞌne jëjo dao cua̱ñoquëje̱ i̱te jëjo daoquëre tëto saisiquë peoji. 17 Asa ti̱ꞌani yëꞌë caseꞌeje̱ paꞌye yoꞌocohuaꞌi pani sihuacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
18 Mësarute siꞌaohuaꞌire pare camaꞌë paꞌiyë, coa yëꞌë sahua nëosiquëseꞌere cayë. Toyaseꞌe cayepi ti̱ꞌañe paꞌiji. Ja̱pi caji: ‘Yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni a̱iquëpi yëꞌëre sa̱ñope yoꞌoquë po̱nëpi.’ 19 Iye cato mësarute cayë i̱tipi tëto saina, ñani mësarupi nuñerepa i̱re papi capi cajë yëꞌëre asa ja̱ꞌñere caquë. 20 Nuñerepa cayë, mësarute. Yëꞌë jëjo daoquëre sihuaquë deꞌoye yoꞌoquëpi yëꞌëreje̱ sihuaquë deꞌoye yoꞌosipi. Yëꞌëre sihuaquë deꞌoye yoꞌoquëpi, yëꞌëre jëjo daoquëreje̱ sihuaquë deꞌoye yoꞌosipi.”
Judas Yoꞌoquë Yehuo Ja̱ꞌñere Jesús Quëaseꞌe
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)
21 Ja̱ casi jeteyoꞌje Jesús i̱ joyopi caꞌñerepa nëina, capi, siꞌaye ti̱ñarepa:
“Nuñerepa cayë. Mësaru aquëpi yëꞌëre yoꞌoquë yehuoja̱ꞌquë api.”
22 Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi sa̱ꞌñe i̱ohuaꞌija̱ꞌa ña huëohuë, nepi yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌini cajë huesëjë. 23 I̱ yeꞌyacohuaꞌi aquëpi Jesús i̱ yëquëpi i̱ yëꞌquë macare ñuꞌi a̱jiꞌi, naꞌiquëna, a̱iñere. 24 A̲ina, Simón Pedropi coa moñopi mëꞌëpi se̱ni asajë̱ꞌë, nepi yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌini caquëꞌni caquë yoꞌopi. 25 Yoꞌoquëna, ñani Jesuna tsio ja̱ni se̱jiꞌi:
“¿Ëjaë, jequë aꞌni, i̱ti yoꞌoja̱ꞌquë?”
26 Caquëna, i̱pi sehuopi:
“Panpë yëꞌëpi sa̱ꞌsuni a̱oquë cato i̱ paꞌija̱ꞌquë api.”
Ja̱je cani panpë i̱ni sa̱ꞌsuni Judas Iscariotena a̱opi, Simón mamaquëna. 27 Ja̱re panpë i̱ maca tsoe huatije̱ Judas joyona cacapi. Ja̱ maca Jesús capi i̱te:
“Mëꞌë yoꞌo ja̱ꞌñe paꞌito esa yoꞌojë̱ꞌë.”
28 Ja̱je catoje̱ i̱ti maca mesa ñuꞌicohuaꞌi asa ti̱ꞌañe pa̱huë, i̱ caye. 29 Judaspi curiquë deꞌhua turupë paquëre sëte yecohuaꞌi cato cuasahuë, sani a̱ore hueroja̱ijëꞌë fiesta yoꞌo ja̱ꞌñere caquë caji cuasahuë. Pa̱nitaꞌa curiquë peocohuaꞌina sani i̱sijë̱ꞌë caquë Jesús caji cuasahuë. 30 Panpë i̱sisi jeteyoꞌje Judas etani sajiꞌi. Ja̱ maca cato tsoe ñami pajiꞌi.
Huajëye Cua̱ñeseꞌe
31 Judas etani saisi maca Jesupi capi:
“Yure i̱ñoñe paꞌiji, Pa̱i Mamaquë deꞌoquërepa paꞌiye. Cuiꞌne Diusu deꞌoquërepa paꞌiyeje̱ i̱ñojaꞌquë api, i̱pi. 32 Maijaꞌquë deꞌoquërepa paꞌiyere Pa̱i Mamaquëpi i̱ñoquë paꞌito, Maijaꞌquëje̱ mamaquë deꞌoquërepa paꞌiyere i̱ñosipi. Esa i̱ñojaꞌquë api. 33 Tsi̱ dohuë, mësaru ja̱ꞌre co̱ni tsoe paꞌiye paja̱ꞌquë aꞌë. Mësaru yëꞌëre coꞌeja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, ja̱re judío pa̱ire caseꞌeje̱ mësarute cayë. Mësaru yëꞌë sai sito sani ti̱ꞌañe peoji. 34 Mësarute huajëye cua̱ñeñere i̱siyë, pa̱ire oicohuaꞌi paꞌiyere yëꞌë mësarute oiyeje̱. Cuiꞌne mësarupi yecohuaꞌire se oijë paꞌijë̱ꞌë, caquë. 35 Yecohuaꞌire mësarupi oicohuaꞌi paꞌito pa̱ipi mësarute yëꞌë yeꞌyacohuaꞌire paꞌë cajë ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
Pedro Coa Cosoquë Ca Ja̱ꞌñere Jesupi Quëapi
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 Simón Pedropi Jesure capi:
“Ëjaë, ¿mëꞌë jerona sai caquëꞌni?”
Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Yëꞌë sai hue̱ꞌña mëꞌë tuni ti̱ꞌañe peoji, yure cato. Jeteyoꞌje mëꞌë cato tuija̱ꞌquë aꞌë, yëꞌëre.”
37 Ja̱ maca Pedropi capi:
“Ëjaë, ¿me yoꞌoquë yëꞌë yure tuni ti̱ꞌañe peoquëꞌni? Yëꞌë cato tsoe cuiꞌñasiquëpi paꞌiyë, mëꞌë doꞌire yëꞌëpi sa̱icasiꞌi caquë.”
38 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“¿Nuñerepa yëꞌë doꞌire mëꞌëpi sa̱icaire pasiꞌi caquë cuiꞌñasiquëpi paꞌi caquë? Nuñerepa cayë. Mëꞌëre ja̱ yëꞌtaꞌa cura yëꞌimaꞌnë mëꞌëpi toaso̱ñe cosoja̱ꞌquë aꞌë, yëꞌëre ñamaꞌquë aꞌë caquë.”