14
Jesu Api, Maijaꞌquë Quëꞌro Ti̱ꞌa Maꞌa
Ai coꞌa ju̱ꞌimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Diusuni necaiquë api cuasajë paꞌijë̱ꞌë. Cuiꞌne yëꞌëreje̱ necaiquë api cuasajë̱ꞌë. Jaꞌquë maꞌtëmo huëꞌe cato jaiye paꞌiji, paꞌi hue̱ꞌña. Ja̱je paꞌimaꞌco paꞌito, yëꞌëpi mësarute tsoe quëaraꞌhuë. Ja̱je paꞌiye sëte yure cato saiyë, mësaru paꞌija̱ꞌto ne deꞌhuacasiꞌi caquë. Saisiquëpi paꞌi hue̱ꞌña ne deꞌhua tëjini ja̱ maca coꞌi co̱jaꞌquë aꞌë, mësarute sasiꞌi caquë. Saëna, mësaruje̱ yëꞌë paꞌi hue̱ꞌñare paꞌija̱jë caquë. Mësaru cato asayë, yëꞌë sai hue̱ꞌña, cuiꞌne i̱ti maꞌaje asayë.
Caquëna, Tomáspi capi:
“Ëjaë, yëquë huesëyë, mëꞌë sai hue̱ꞌña. ¿Me mëꞌë saija̱ꞌa maꞌaje asayeꞌni?”
Caquëna, Jesupi capi:
“Yëꞌë aꞌë, maꞌa cuiꞌne yëꞌë aꞌë, nuñerepa cuiꞌne yëꞌë aꞌë, paꞌiye. Yëꞌëja̱ꞌa ti̱ꞌañe paꞌiji, jaꞌquëre. Peoji, yequëre ti̱ꞌañe. Mësarupi yëꞌëre ña ti̱ꞌacohuaꞌi pani jaꞌquëreje̱ ña ti̱ꞌaraꞌhuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure i̱te mësaru ña ti̱ꞌañë, tsoe i̱te siꞌanë ñajë paꞌicohuaꞌi sëte.”
Ja̱ maca Felipepi capi:
“Ëjaë, yëquëre i̱ñojëꞌë, mëꞌë jaꞌquëre. Coa ja̱ mañaseꞌe yëyë.”
Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Felipe mësaru ja̱ꞌre co̱ni yëꞌë tsoe paꞌiyë. ¿Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌë cato yëꞌëre ti ñamaꞌquë aꞌë? Yëꞌëni ñajë jaꞌquëreje̱ ñañe paꞌiji. Ja̱je paꞌito ¿Me yoꞌoquë mëꞌë jaꞌquëre i̱ñojëꞌë caquë se̱quëꞌni? 10 ¿Mëꞌë huesëquë yëꞌëpi jaꞌquë ja̱ꞌre tsioni paꞌiye, paꞌina, jaꞌquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiye? ¿Cuiꞌne mëꞌë asamaꞌë paꞌiquë ja̱ paꞌiye? Yëꞌë caye cato yëꞌëseꞌe cuasayepi caye pa̱ñë. Yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre paꞌiquëpi i̱ coꞌamaña yoꞌoji. 11 Pëca jaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni paꞌire paji cajë cuasajë̱ꞌë. Cuiꞌne jaꞌquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiji cajë cuasajë̱ꞌë. Pa̱nitaꞌa ja̱re asa ti̱ꞌañe pa̱nije yëꞌë yoꞌoyena ñajë deꞌhue cuasajë̱ꞌë, care paji cajë. 12 Nuñerepa mësarute cayë. Yëꞌëre i̱re papi caquë cuasaquëpi, yëꞌë yoꞌo coꞌamañaje, yoꞌoja̱ꞌquë api. Yëꞌëpi yëꞌë jaꞌquë quëꞌrona saquëna, ja̱ doꞌire ai se̱ña maca deꞌo coꞌamañaje yoꞌoja̱ꞌquë api. 13 Mësarupi yëꞌë mamina cajë se̱to yëꞌëpi yoꞌoja̱ꞌquë aꞌë. Mamaquëpi pëca jaꞌquë deꞌoquërepa paꞌiyere i̱ñojaꞌquë caquë. 14 Yëꞌë mamina cajë se̱jëna, yëꞌëpi yoꞌoja̱ꞌquë aꞌë, siꞌaye mësaru yëjë se̱ñe paꞌito.
Deꞌo Joyore Jëjo Daoja̱ꞌquë Aꞌë, Jesús Caseꞌe
15 Mësarupi yëꞌëre oicohuaꞌi pani yëꞌë cua̱ñeseꞌere sehuocaijë̱ꞌë. 16 Mësaru ja̱ꞌre siꞌanë paꞌija̱ꞌquëre yequëre jëjo daojë̱ꞌë caquë jaꞌquëre se̱siꞌi, mësarute co̱cai cuiꞌne quëcoye necaija̱ꞌquëre. 17 Ja̱ë cato nuñerepa ca joyo paꞌija̱ꞌquë api. Iye yeja pa̱i ja̱ëte pa ti̱ꞌañe peoji, i̱te ñamaꞌcohuaꞌi cuiꞌne i̱te asamaꞌcohuaꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato asayë, i̱te. Cuiꞌne i̱pi mësaru ja̱ꞌre paꞌiji. Paꞌisiquëpi ti mësaru ja̱ꞌre pani huesëja̱ꞌquë api. 18 Mësarute teꞌohuaꞌire je̱o sani huesoye pa̱jaꞌquë aꞌë. Cuiꞌnaëpi pani co̱jaꞌquë aꞌë, mësaru ja̱ꞌre co̱ni. 19 Ëa maca cato pa̱i yëꞌëre ñañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato yëꞌëre ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë huajëquë paꞌina, mësaruje̱ huajëcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi sëte. 20 Ja̱ muꞌse mësaru yuretaꞌa nuñerepa asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌëpi jaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiye. Paꞌina, mësarupi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiye asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne yëꞌëpi mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌiye asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 21 Ta̱ꞌñe asaquëpi cuiꞌne yëꞌë cua̱ñeseꞌe sehuoquë yoꞌoquëpi, yëꞌëre oiye i̱ñoji. Ja̱je paꞌina, yëꞌë jaꞌquëpi i̱teje̱ oija̱ꞌquë api. Oina, yëꞌëje̱ i̱te oija̱ꞌquë aꞌë. Ja̱je oi yëꞌëpi i̱na tsio dani yëꞌëseꞌe i̱ñojaꞌquë aꞌë.”
22 Judas Iscariote peoquëpi, yequë Judaspi capi:
“Ëjaë, ¿me yoꞌoquë yëquëna i̱ñojaꞌquë aꞌni, mëꞌëseꞌere. Me paꞌina, iye yeja pa̱ina mëꞌë paꞌiye i̱ñomaꞌë paꞌija̱ꞌquë aꞌni?”
23 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Yëꞌëre oiquëpi yëꞌë cua̱ñeseꞌe sehuoquë cuiꞌne yoꞌoji. Ja̱je yoꞌoquëni yëꞌë jaꞌquëpi i̱te oija̱ꞌquë api. Yëꞌë jaꞌquëpi cuiꞌne yëꞌëpi co̱ni dani i̱ ja̱ꞌre paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 24 Yëꞌëre oimaꞌquëpi yëꞌë caseꞌeje̱ yoꞌoye pa̱ji. Iye coca mësaru yëꞌë tse̱ peoji. Yëꞌëre jëjo daosiquë jaꞌquë tse̱ aꞌë.
25 Mësaru ja̱ꞌre ja̱ yëꞌtaꞌa yëꞌë paꞌi maca siꞌaye cayë. 26 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare deꞌo joyopi jaꞌquë yëꞌë mami doꞌire jëjo daoja̱ꞌquë api. Ja̱ëpi mësarute co̱cai cuiꞌne oicohuaꞌi paꞌijëna, yëhuoja̱ꞌquë api, siꞌaye yeꞌyaquë. Cuiꞌne siꞌaye yëꞌë caseꞌere cuasa ñajaiñe necaija̱ꞌquë api.
27 Deꞌoye paꞌiyere mësarute i̱sicani saiyë. Yëꞌë deꞌoye paꞌiyere i̱siyë, mësarute. Iye yeja pa̱i deꞌoye paꞌiye aꞌë cajë i̱siyeje̱ paꞌyere i̱simaꞌë paꞌiyë. Caꞌramaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, cuiꞌne coꞌa ju̱ꞌimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 28 Yëꞌë jaꞌquë yëꞌë jerepa paꞌi quëꞌrona saiyë caquëna, mësaru asani ai sihuaraꞌhuë, yëꞌëre oicohuaꞌirepa pani. Mësaru tsoe asahuë, saisiquëpi cuiꞌnaëpi dani mësaru ja̱ꞌre pasiꞌi caquëna. 29 Iye cato cayë, ja̱je ti̱ꞌa ja̱ꞌñe paꞌina, i̱tipi tëto saina, ñani care papi cajë yëꞌëre cuasaja̱jë caquë.
30 Ai jaiye mësaru ja̱ꞌre caye pa̱ñë. Yure cato tsoe daiji, iye yeja cua̱ñequëpi. Yëꞌëre meñe cua̱ñeñe peoquëtaꞌa yoꞌoji. 31 Ja̱je tëto saiye paꞌiji, jaꞌquëre yëꞌë oiye pa̱ipi ñajajë caquë, cuiꞌne i̱ cua̱ñeñere yoꞌoji cajë ñajajë caquë. Huëijë̱ꞌë. Sañuꞌu, ti̱rona.