16
Yëꞌëre cuasayere ne hueꞌsomaꞌpë mësarupi ta̱iñe pa̱jajë caquë iye mësarute cahuë. Pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñapi mësarute eto saoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌojë mësarute huani je̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌojë Diusuni deꞌoye necaiyë cuasaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, huaicohuaꞌipi. Iye cato yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ti jaꞌquëre cuiꞌne yëꞌëreje̱ asamaꞌcohuaꞌipi. Iye cato mësarute cayë, i̱ti ti̱ꞌasi maca yëꞌë caseꞌere cuasa ñajaijajë caquë. Mësaru ja̱ꞌre paꞌi doꞌire ja̱je caye pa̱huë, ja̱ꞌa huëo maca.
Deꞌo Joyo Yoꞌoye
Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato saiyë, yëꞌëre jëjo daosiquë ja̱ꞌre pasiꞌi caquë. Mësaru aquëje̱ ti teꞌije̱ yëꞌëre se̱ni asaye pa̱ji, jerona mëꞌë saiquëꞌni caquë. Coa ai jerepa oicohuaꞌi deꞌo huesëhuë, iyere caëna. Nuñerepa mësarute cayë. Yëꞌëpi saquëna, jerepa deꞌoye patiꞌñe paꞌiohuaꞌi aꞌë, mësaru. Yëꞌëpi saimaꞌquë paꞌito, mësarute co̱cai cuiꞌne sihua ëaye joyona necaiquë daiye peoji. Yëꞌëpi saisiquë pani jëjo daoye paꞌiji, i̱te. I̱pi daisi maca quëaja̱ꞌquë api, coꞌayere pa̱i yoꞌoyë, caquë. Nuñerepa yoꞌoye paꞌiji, quëasipi, cuiꞌne tayo yoꞌosicohuaꞌije̱ sa̱i deꞌhuaye paꞌiji quëasipi. Yëꞌëre i̱re papi cajë cuasamaꞌ doꞌire, tayo yoꞌocohuaꞌi paꞌiyë. 10 Nuñerepa deꞌo maꞌare i̱ñojaꞌquë api, yëꞌëpi jaꞌquë quëꞌrona saisi doꞌire, ja̱ maca mësaru yëꞌëre ñañe peoji. 11 Iye yeja cua̱ñequëpi i̱ tayo yoꞌo doꞌire nejo cua̱ñosiquë paꞌi doꞌire pa̱ipi asa ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë, Diusupi i̱ohuaꞌi tayo yoꞌo doꞌire sa̱i deꞌhua cua̱ñeñe paꞌiji, ca ja̱ꞌñere i̱pi quëaquëna.
12 Ja̱ yëꞌtaꞌa jaiye mësarute caye payë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato mësaru asa ti̱ꞌañere peoyë. 13 Nuñerepa ca joyopi dani mësarute yeꞌyaja̱ꞌquë api, siꞌaye nuñere pare. Coa i̱seꞌe cuasayere camaꞌë pasipi. Siꞌaye asaseꞌere casipi. Cuiꞌne mësarute quëasipi, yequë muꞌse tëto sai ja̱ꞌñere. 14 Yëꞌëre deꞌoquëre papi caja̱ꞌquë api, yëꞌë tse̱ ayere paquëpi mësarute quëa i̱ñojaꞌquë api. 15 Siꞌaye jaꞌquë paye yëꞌë tse̱ aꞌë. Ja̱je paꞌina, cahuë. Yëꞌë tse̱re deꞌo joyo cato paja̱ꞌquë api. Ja̱je paquëpi yëꞌë tse̱re mësarute se i̱ñojaꞌquë api.
Sihuayere Ti̱më Cua̱ñoñe
16 Ëa maca cato, yëꞌëre ñañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, mësaru. Pa̱sicohuaꞌitaꞌa ai tsoe maca pani ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌëre. Jaꞌquë quëꞌrona saiyë, yëꞌë.”
17 Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌi acohuaꞌipi sa̱ꞌñe se̱iꞌë, ñeje cajë:
“¿Me caquë ja̱je caquëꞌni? Ëa maca cato yëꞌëre ñañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne yequëje̱ caji ai tsoe maca pani ña co̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌëre. Jaꞌquë quëꞌrona saisi doꞌire ja̱je pasipi caji. 18 ¿I̱quere caquë ja̱je ëa maca caquëꞌni? Ja̱je cato me asa ti̱ꞌañeꞌni huesëyë, i̱ caye.”
19 Ja̱je yoꞌojë cajëna, Jesús cato asapi, i̱ohuaꞌi se̱ni asañuꞌu cajë yoꞌoye. Ja̱je paꞌina, capi:
“Mësarute cahuë, ëa maca cato yëꞌëre ñañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, ai tsoe maca pani yëꞌëre ña co̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. ¿Ja̱ caseꞌere mësaru sa̱ꞌñe se̱jë yoꞌojë caye? 20 Nuñerepa mësarute cayë. Mësaru airepa oija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne coꞌa ju̱ꞌijë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌijëtaꞌare iye yeja pa̱i cato sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je oijë paꞌisicohuaꞌitaꞌare mësaru oiseꞌepi yequë muꞌse sihuaye po̱nëjaꞌcoa. 21 Nomiopi tsi̱ co̱a huëosico pani ai yoꞌocoa, tsi̱tuꞌure pa maca ti̱ꞌaëna, aꞌsi ju̱ꞌio. Ja̱je yoꞌosicotaꞌa tsihuaꞌë macare tëꞌya dani aꞌsiseꞌe hua̱nëyecoa, huajë tsi̱tuꞌupi iye yejare paꞌina, sihuaco. 22 Ja̱je cuiꞌne mësaruje̱ ai yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yure cato. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëpi coꞌini mësarute ña co̱jaꞌquë aꞌë. Ja̱ maca mësaru sihua huajëja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ mësaru sihuaye yecohuaꞌije̱ jioye ti peoji.
23 Ja̱ muꞌse cato yëꞌëre se̱ni asaye ti peosipi. Nuñerepa mësarute cayë. Jaꞌquëpi mësarute i̱sija̱ꞌquë api, siꞌaye mësaru se̱ñe yëꞌë mamipi cajë se̱jëna. 24 Iye macaja̱ꞌa mësaru yëꞌë mamipi cajë se̱ñe pa̱huë, yuretaꞌa se̱jëꞌë. Se̱jëna, i̱sija̱ꞌquë api. I̱siquëna, sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
Iye Yejare Ñese Quëcoye
25 Mësarute cahuë. Iye coca pa̱i yoꞌoye ayena co̱ni cue̱cue ñaquë ja̱je casiquëtaꞌare yequë muꞌse ti̱ꞌajaꞌcoa, pa̱i yoꞌoye ayena co̱ni cue̱cuemaꞌë caye, nuñerepa caja̱ꞌquë aꞌë, jaꞌquë ayere ti̱ña asayerepa. 26 Ja̱ muꞌse cato mësaru yëꞌë mamipi cajë se̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. 27 Tsoe jaꞌquëpi mësarute oi paji, mësarupi yëꞌëre oi doꞌire cuiꞌne mësarupi yëꞌëre Diusu quëꞌropi daisiquë api, cajë asa doꞌire. 28 Jaꞌquë quëꞌrore papi etani iye yejana daisiquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato iye yejapi je̱oni jaꞌquë quëꞌrona coꞌija̱ꞌquë aꞌë.”
29 Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi cahuë:
“Yuretaꞌa mëꞌë ti̱ñarepa cayë, yequena co̱ni cue̱cueye peoye. 30 Yuretaꞌa mëꞌëre ñajë cuiꞌne asayë, siꞌaye ta̱ꞌñe asaquëre papi. Ja̱je paꞌini yecohuaꞌije̱ mëꞌëre se̱ni asañuꞌu cajë yoꞌoye peoji. Ja̱je paꞌina, mëꞌëre Diusu quëꞌropi daisiquë api cajë asayë, yëquë.”
31 Cajëna, Jesupi capi:
“¿Ja̱je paꞌito yuretaꞌa asa ti̱ꞌare paye? 32 Tsoe ti̱ꞌaji, i̱ti yoꞌo maca. Yure i̱ti macare paꞌiyë, mësaru yëꞌëre teꞌire je̱oni pa̱i ñape hua saija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ maca teꞌi pëaja̱ꞌquë aꞌë. Ja̱je pëasiquëtaꞌa teꞌi paꞌiye pa̱jaꞌquë aꞌë. Yëꞌë jaꞌquëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌija̱ꞌquë api. 33 Iye cato cayë, mësarute yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌijë ai yoꞌoye peoye deꞌoye paꞌijë̱ꞌë caquë. Iye yeja cato mësaru ai yoꞌoye paꞌiji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare quëcocohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌë je̱ꞌquë iye yejare ñese quëcoquë paëꞌë.”