17
Jesús I̱ Yeꞌyacohuaꞌire Se̱cacaiseꞌe
Ja̱je ca tëjini Jesús maꞌtëmona ñaquë capi:
“Jaꞌquë tsoe ti̱ꞌapi, i̱ti yoꞌo maca. Mëꞌë mamaquëre deꞌoquëre papi i̱ñocaijë̱ꞌë, mëꞌë mamaquëpi mëꞌëreje̱ deꞌoquëre papi caquë i̱ñojaꞌquëre. Mëꞌëpi mëꞌë mamaquëre iye yeja pa̱ire cua̱ñequëre nehuë, mëꞌë i̱sicohuaꞌire ti pani huesëye i̱sija̱quë caquë. Mëꞌëre teꞌi api Diusu asajë cuiꞌne mëꞌë jëjo daosiquëre Jesucristore asaye aꞌë, ti pani huesëye.
Iye yejare paꞌi mëꞌëre deꞌoquëre papi caquë i̱ñoquë mëꞌë cua̱ñeseꞌere ne saohuë. Iye yeja peoꞌnë yëꞌë mëꞌë ja̱ꞌre paꞌi deꞌoyere pare paseꞌeje̱ paꞌye yure yëꞌëre i̱si co̱jëꞌë, jaꞌquë.
Iye yeja acohuaꞌini mëꞌë yëꞌëre sahuani i̱sisicohuaꞌire yëꞌëpi mëꞌë paꞌiyere i̱ñohuë. Mëꞌë tse̱cohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌini yëꞌëna mëꞌëpi i̱sina, i̱ohuaꞌipi mëꞌë cocare deꞌoye sehuojë yoꞌohuë. Yure cato ja̱ohuaꞌi asayë, mëꞌë tse̱ aꞌë cajë mëꞌë yëꞌëre i̱siseꞌere. Ja̱je paꞌina, deꞌoye sehuojë asahuë, mëꞌë yëꞌëre i̱sisi coca. Asa ti̱ꞌare pahuë, mëꞌë quëꞌropi daisiquë api cajë, cuiꞌne mëꞌëpi jëjo daosiquë api cajë asahuë.
Ja̱ohuaꞌi doꞌire caquë mëꞌëre se̱ñë: Coa iye yeja acohuaꞌini caquë se̱ñe pa̱ñë. Mëꞌë yëꞌëre i̱sisicohuaꞌini caquë se̱ñë, mëꞌë tse̱cohuaꞌini. 10 Yëꞌë paye mëꞌë tse̱ aꞌë, cuiꞌne mëꞌë payepi yëꞌë tse̱ aꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë deꞌoyere ja̱ohuaꞌipi i̱ñoñë.
11 Yëꞌë iye yejare paꞌiye pa̱jaꞌquë aꞌë. Pa̱quëtaꞌare ja̱ohuaꞌitaꞌa iye yejare paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë cato saiyë, mëꞌë ja̱ꞌre paꞌija̱ꞌquëpi. Jaꞌquë deꞌoquërepa ja̱ohuaꞌi mañare ñacaijë̱ꞌë, mëꞌë tutupi mëꞌë yëꞌëre i̱sisicohuaꞌire, mëꞌë cuiꞌne yëꞌë co̱ni paꞌiyeje̱ paꞌye teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. 12 Yëꞌë iye yeja paꞌi maca mëꞌë tutupi deꞌoye ñacaëꞌë, i̱ohuaꞌire, mëꞌë yëꞌëre i̱sisicohuaꞌire. Ñacaina, teꞌije̱ ne huesëye pa̱pi, noni ne huesësiquëseꞌe ne huesëpi toyaseꞌepi ti̱ꞌaquëna.
13 Yure cato mëꞌë paꞌi hue̱ꞌñana saiyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë ja̱ yëꞌtaꞌa iye yejare paꞌi doꞌire cayë, iye coca, ja̱ohuaꞌije̱ yëꞌë sihuayeje̱ paꞌye sihuaja̱jë caquë. 14 Mëꞌë cocare ja̱ohuaꞌina i̱sihuë. I̱sina, iye yeja acohuaꞌipi i̱ohuaꞌire coeyë, iye yeja acohuaꞌi peo doꞌire. Yëꞌëje̱ iye yeja aquë peoyë. 15 Iye yejapi ja̱ohuaꞌire etoni sajë̱ꞌë caquë se̱ñe pa̱ñë. Yëꞌë cato se̱ñë, mëꞌëpi ñacaina, huatipi jo̱sa yoꞌoye pa̱jaquë caquë. 16 Ja̱ohuaꞌi cato iye yeja acohuaꞌi peoyë. Yëꞌëje̱ iye yeja aquë peoyë. 17 Mëꞌë tse̱cohuaꞌirepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌire deꞌocohuaꞌire pare nejëꞌë, mëꞌë cocapi. Mëꞌë coca cato nuñere paꞌë. 18 Mëꞌë yëꞌëre iye yejana jëjo daoseꞌeje̱ paꞌye cuiꞌne yëꞌëje̱ ja̱ohuaꞌire iye yejana jëjo saoyë. 19 Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌini caquë yëꞌëpi mëꞌëna i̱siyë, ja̱ohuaꞌije̱ nuñerepa coca doꞌipi mëꞌëna i̱sisicohuaꞌi paꞌijë mëꞌë yëyere yoꞌoja̱jë caquë.
20 Ja̱ohuaꞌiseꞌere caquë se̱cacaiye pa̱ñë, cuiꞌne i̱ohuaꞌi quëajëna, jeteyoꞌje asani i̱tire paꞌë cajë cuasaja̱ꞌcohuaꞌireje̱ caquë se̱cacaiyë. 21 Siꞌaohuaꞌi ja̱ohuaꞌije̱ teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌija̱jë caquë se̱ñë, teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi maina tsioni paꞌija̱quë caquë. Jaꞌquë, yëꞌë cuiꞌne mëꞌë co̱ni tsioni teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyeje̱ paꞌye paꞌija̱jë ja̱ohuaꞌije̱. Ja̱je tsiosicohuaꞌipi teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌijëna, iye yeja acohuaꞌipi ñajë mëꞌëpi yëꞌëre jëjo daopi cajë sehuoja̱ꞌcohuaꞌire. 22 Ja̱ohuaꞌire i̱sihuë, deꞌoyere pare mëꞌë yëꞌëre i̱siseꞌere, teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌija̱jë caquë, mëꞌë cuiꞌne yëꞌë teꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyeje̱ cuiꞌne paꞌija̱jë caquë. 23 Yëꞌëpi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pasiꞌi. Paꞌina, mëꞌëpi yëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌijë̱ꞌë. Paꞌina, i̱ohuaꞌipi teꞌije̱ paꞌiohuaꞌirepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. Ja̱je paꞌijëna, iye yeja pa̱ipi, mëꞌëpi yëꞌëre jëjo daopi cajë asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mëꞌëpi ja̱ohuaꞌire yëꞌëre oiyeje̱ paꞌye oina ñajë.
24 Jaꞌquë mëꞌëpi yëꞌëre i̱sihuë. Ja̱je paꞌina, mëꞌëre se̱ñë, ja̱ohuaꞌije̱ yëꞌë paꞌi hue̱ꞌñare paꞌija̱jë caquë, paꞌijë mëꞌë yëꞌëre deꞌoyerepa i̱siseꞌere ñajajë. Yëꞌëre mëꞌë cato ai oiquë aꞌë, ja̱ yëꞌtaꞌa yeja deꞌhuamaꞌnëpi. 25 Yëꞌë jaꞌquë nuñerepa yoꞌoquë, mëꞌëre iye yeja pa̱i asa ti̱ꞌañe pa̱ñë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë cato mëꞌëre asayë icohuaꞌije̱ mëꞌë jëjo daosiquë api cajë asayë, yëꞌëre. 26 Yëꞌëpi i̱ñohuë, mëꞌë paꞌiye ja̱ohuaꞌire. Ja̱ yëꞌtaꞌapi i̱ñoquë pasiꞌi, ai jerepa ti̱ña. Ja̱je i̱ñoquëna, mëꞌë yëꞌëre oiyepi i̱ohuaꞌini paꞌija̱quë paꞌina, yëꞌëpi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pasiꞌi.”