18
Jesure Tse̱ani Saseꞌe
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)
Iye ca tëjini jeteyoꞌje Jesús sajiꞌi, i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni Cedrón aꞌri tsiaya je te̱ꞌtena. Ja̱rote aꞌri tsio pajiꞌi. Ja̱rona Jesús i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni cacapi. Judasje̱, coso yehuoja̱ꞌquëje̱ ja̱ro ñaquë pajiꞌi. Ja̱rona Jesús siꞌanë i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre tsiꞌsi hue̱ꞌña pajiꞌi. Paꞌina, Judas i̱ti ñaquë sëte i̱ti hue̱ꞌñana sa ti̱ꞌapi, soldado pa̱i ja̱ꞌre, cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi jëjo daocohuaꞌi ja̱ꞌre, cuiꞌne fariseo pa̱i jëjo daocohuaꞌi ja̱ꞌre. Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi jëjo daocohuaꞌi cato Maijaꞌquë huëꞌe ñacai soldado pa̱i paëꞌë. Siꞌaohuaꞌi huajo cuiꞌñasicohuaꞌire papi daëꞌë, toa tsë̱opë̱ana cuiꞌne so̱quë pe̱na tsë̱osicohuaꞌipi. Jesupi i̱ohuaꞌi yoꞌo ja̱ꞌñe asaquë duꞌru sani i̱ohuaꞌire se̱jiꞌi:
“¿Neni coꞌeyeꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Jesús Nazaret aquëni coꞌeyë.”
Cajëna, Jesupi sehuoquë capi:
“Yëꞌë i̱ aꞌë.”
Judasje̱ i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pajiꞌi. Ja̱je caquëna, asani coꞌye jëa saoni yejana ta̱ta o̱mehuë. Ja̱ maca Jesús ti̱jupë se̱jiꞌi, i̱ohuaꞌire cahuë:
“¿Neni coꞌeyeꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Jesús Nazaret aquëni coꞌeyë.”
Cajëna, Jesús capi, i̱ohuaꞌire:
“Tsoe mësarupi asahuë. Yëꞌë i̱ aꞌë. Yëꞌëni coꞌeye sëte ja̱ohuaꞌire jo̱sa yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, i̱ohuaꞌiseꞌe saija̱jë.”
Ja̱je Jesús caseꞌe ti̱ꞌapi, i̱ caseꞌe cato caji:
“Mëꞌë yëꞌëre i̱sisicohuaꞌire ne huesoye pa̱huë, teꞌireje̱.” 10 Ja̱ maca Simón Pedropi i̱ huaꞌti dutani ëja tëꞌhui ca̱joroseꞌe tëto huatopi. I̱ tëtosiquë cato Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre necaiquë pajiꞌi. I̱ mami cato Malco hueꞌequë pajiꞌi. 11 Ja̱je yoꞌoquëna, Jesupi Pedrore capi:
“Huaꞌtire i̱o juꞌi hue̱ꞌñana jua nëojëꞌë. Iye ja̱re ja̱je ai yoꞌoye paꞌiji, yëꞌë jaꞌquëpi i̱sito.”
Maijaꞌquë Huëꞌe Ñacaicohuaꞌi Ëjaërepa Quëꞌrona Ëjaë Jesure Saseꞌe
(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54)
12 Ja̱ maca soldado pa̱i cuiꞌne i̱ohuaꞌi ëjaë co̱ni, cuiꞌne judío pa̱i soldado co̱ni Jesure tse̱ani hue̱huë. 13 Ja̱ jeteyoꞌje Anás huëꞌena sahuë. Anás mamacorepa doꞌire Caifás cato Anás huau pajiꞌi. Ja̱ëpi ja̱ tëcahuë cato Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë pajiꞌi. 14 Ja̱re iquë Caifáspi ca nëopi, judío pa̱ire teꞌi mai aquëpi ju̱cacaiye paꞌiji, siꞌa judío pa̱i doꞌire.
Pedropi Jesure Ñamaꞌquë Aꞌë Caseꞌe
(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57)
15 Simón Pedro cuiꞌne yequë i̱ yeꞌyequë co̱ni tuëꞌë, Jesure. Jesús yeꞌyaquë cato Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë ñaquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌi doꞌire cacapi, Jesús ja̱ꞌre co̱ni, ëjaë huëꞌe hueꞌse daripëna. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Pedroseꞌe hueꞌse eta saꞌrona pëapi. Ja̱je pëaëna, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë ñaquëpi Jesús yeꞌyaquëpi etani eta saꞌro ñacore coca cani Pedrore copi, sa̱ꞌnahuëna. 17 Ja̱ maca eta saꞌro ñacopi Pedrore se̱coꞌë:
“¿Mëꞌë i̱ yeꞌyacohuaꞌi aquë paꞌimaꞌquë?”
Se̱ona, Pedropi capi:
“Pa̱jëꞌë, yequë aꞌë.”
18 Ai sësëye sëte, joꞌyaohuaꞌi cuiꞌne policia pa̱i co̱ni jeca dani suani toa nehuë. Neni ja̱rote ñuꞌijë sësëquëna, cu̱ijë paëꞌë. Pedroje̱ ja̱rote pajiꞌi, sësëquëna, cu̱iquë.
Maijaꞌquë Huëꞌe Ñacaicohuaꞌi Ëjaëpi Jesure Se̱seꞌe
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)
19 Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëpi Jesure se̱ huëopi, jecohuaꞌi aꞌni, mëꞌë yeꞌyacohuaꞌi caquë, cuiꞌne i̱quere mëꞌë yeꞌyaquë paquëꞌni caquë se̱jiꞌi. 20 Se̱ina, Jesupi capi:
“Siꞌa pa̱i asajëna, yëꞌë cato casiquë aꞌë. Siꞌanë pa̱i tsiꞌsi sitona yeꞌyaquë paꞌisiquë aꞌë. Cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌena yeꞌyaquë paꞌisiquë aꞌë, judío pa̱i tsiꞌsi hue̱ꞌñana. Yëꞌë cato yoꞌosiquë aꞌë, yahue yoꞌomaꞌë paꞌisiquë aꞌë. 21 ¿Me yoꞌoquë yëꞌëre se̱ni asaquëꞌni? Se̱ni asajë̱ꞌë, yëꞌë caquëna, asasicohuaꞌini, ja̱ohuaꞌipi quëaja̱jë yëꞌë caseꞌe. Ja̱ohuaꞌipi asayë, yëꞌë caseꞌe siꞌaye.”
22 Ja̱je Jesús ca maca Maijaꞌquë huëꞌe ñacai policiapi i̱ti maca nëcaquëpi tsiana tëtoquë capi:
“¿Ja̱je i̱o Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre sa̱ñope sehuocoa?”
23 Caquëna, Jesupi capi:
“Quëajë̱ꞌë. ¿I̱quere yëꞌë coꞌaye careꞌni? ¿Yëꞌë caseꞌepi deꞌoye paꞌito me yoꞌoquë tëꞌcaquëꞌni, yëꞌëre?”
24 Ja̱ maca Anáspi Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaë Caifás quëꞌrona sëasiquëni jëjo saopi.
Pedropi Jesure Ñamaꞌquë Aꞌë, Ca Co̱seꞌe
(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)
25 Pedro ja̱je yoꞌo maca cato toare cu̱i nëcapi. Nëcaquëna, i̱te cahuë:
“¿Mëꞌëje i̱ yeꞌyacohuaꞌi aquë paꞌimaꞌquë?”
Cajëna, Pedropi cosoquë capi:
“Pa̱jëꞌë. Ñamaꞌquë aꞌë, i̱te.”
26 Ja̱ maca Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëre necaicohuaꞌi aquëpi se̱jiꞌi, Pedro ca̱joro tëto tëasiquë, doꞌiquëpi ñeje caquë:
“¿Mëꞌëje paꞌini yëꞌë ñasiquëtaꞌa jeto tsio?”
27 Caquëna, Pedropi ti̱jupë cosopi. Coso macarepa curaje̱ yëjiꞌi.
Pilato Ña Hue̱ꞌñare Jesús Paꞌiseꞌe
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5)
28 Ja̱ maca Caifás huëꞌepi Jesure Pilato huëꞌena sahuë. Ja̱ maca cato ñata to̱me huesë maca pajiꞌi. Judío cato cacamaꞌpë paꞌë huëꞌe, siꞌsi neñere coejë, i̱ohuaꞌipi ja̱rona cacasicohuaꞌi pani Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë a̱iñere pa̱raꞌhuë. 29 Ja̱je paꞌina, Pilatopi etani i̱ohuaꞌire capi:
“¿I̱que doꞌire iquëre sa̱ñope cayeꞌni?”
30 Caquëna, i̱ohuaꞌipi sehuohuë. Doꞌi quëꞌi peoto yëquë mëꞌë quëꞌrona daye pa̱raꞌhuë.
31 Ja̱ maca Pilatopi capi:
“Sajë̱ꞌë, iquëre. Sani mësaru cua̱ñeseꞌe paꞌiyeje̱ doꞌi quëꞌi paꞌito yoꞌojë̱ꞌë.”
Caquëna, judío pa̱ipi cahuë:
“Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëquë judío pa̱i cato pa̱ire huani je̱oñe cua̱ñeñe ti peoyë.”
32 Ja̱je yoꞌojëna, Jesús i̱ ju̱ꞌi ja̱ꞌñe ca nëoseꞌe ti̱ꞌapi. 33 Pilato cuiꞌnaëpi i̱ huëꞌena cacani Jesure soini se̱jiꞌi:
“¿Mëꞌë judío pa̱i ëjaëre paë?”
34 Caquëna, Jesupi capi:
“¿Mëꞌëseꞌe cuasaquë caquë, pa̱nitaꞌa yecohuaꞌipi carena, caquë?”
35 Caquëna, Pilatopi sehuopi:
“¿Judíoje̱ ñani yëꞌë cato? Mëꞌë pa̱ipi cuiꞌne Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌipi yëꞌëna dani i̱sihuë, mëꞌëre ja̱ doꞌire cayë. ¿I̱quere yoꞌo uꞌni?”
36 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Iye yeja yëꞌë cua̱ñe hue̱ꞌña peoji. Iye yeja yëꞌë quëꞌro paꞌito, yëꞌë te̱ꞌte paꞌicohuaꞌipi uihuaraꞌhuë, yëꞌëpi judío pa̱ini tse̱a cua̱ñoñe pa̱jajë cajë. Yëꞌë cua̱ñe hue̱ꞌña peoji, i̱ño.”
37 Ja̱ maca Pilatopi capi:
“Ja̱je paꞌito judío pa̱i ëjaë, mëꞌë.”
Caquëna, Jesupi capi:
“Pa̱i ëjaëꞌë, mëꞌë cayeje̱. Peosiquëpi pa̱i deꞌoni yëꞌë cato iye yejana daisiquë aꞌë, nuñerepa cocare casiꞌi caquë. Nuñerepa cocare sehuocaicohuaꞌipi yëꞌë caye asacaiyë.”
Jesure Huani Je̱oñe
(Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25)
38 Caquëna, Pilatopi capi:
“¿I̱que aꞌni, nuñerepa?”
Ja̱je se̱ni tëjini, Pilato ti̱jupë pa̱i ja̱ꞌre coca casiꞌi caquë, etani capi:
“I̱ coꞌaye yoꞌoseꞌe yëꞌë ti̱ꞌamaꞌë paꞌiyë, iquëre. 39 Mësaru cato Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌo muꞌseña tse̱asicohuaꞌire teꞌire etocohuaꞌi aꞌë. ¿Ja̱je paꞌiye sëte mësaru neni etoye yëyeꞌni? ¿Judío pa̱i ëjaëni etoye?”
40 Ja̱je ca maca siꞌa pa̱i cui co̱reña:
“¡Ja̱ëre cato etoye peoji! Barrabásni eto saojë̱ꞌë.”
Iquë Barrabás cato coꞌamaña yahue i̱maquë pajiꞌi.