19
Ja̱je cajëna, asani Pilatopi Jesure siꞌsejë̱ꞌë caëna, siꞌsehuë. Soldado pa̱i Jesure miupi maro tëosicopi si̱opëna pu̱ahuë. Cuiꞌne nea majaꞌi juꞌi ca̱re Jesure su̱ñacaëꞌë. Ja̱ jeteyoꞌje i̱ quëꞌrona tsioja̱ijë cahuë:
“¡Judío pa̱i ëjaëre paꞌë, mëꞌë!”
Ja̱je cajë tsiana tëꞌcahuë.
Ti̱jupë Pilato eta co̱ni capi:
“Asajë̱ꞌë. Iquë coꞌaye yoꞌoseꞌe ti̱ꞌamaꞌë paꞌiyë. Cuiꞌnaëni mësaru quëꞌrona da co̱ñë, doꞌi peoquë api cajë ñajajë caquë.”
Jesupi miu maro pu̱ꞌi cuiꞌne nea majaꞌi juꞌi ca̱ juꞌi etaquëna, ja̱ maca Pilatopi capi:
“¡Ñajëꞌë. I̱ñore paꞌiji, iquë!”
Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi cuiꞌne policia pa̱i ñani cuihuë:
“¡Que̱ñe paꞌiji. Que̱ñe paꞌiji!”
Ja̱je cuijëna, Pilatopi capi:
“Sani que̱jëꞌë, mësarupi. Yëꞌë cato ti̱ꞌañe pa̱huë, i̱ coꞌaye yoꞌoseꞌe.”
Caquëna, judío pa̱ipi sehuohuë:
“Yëquë cua̱ñeseꞌe payë. Ja̱je paꞌina, yëquë cua̱ñeseꞌeje̱ ju̱ꞌiñe paꞌiji, Diusu mamaquë aꞌë casi doꞌire.”
Ja̱re Pilato asani ai jerepa caꞌrapi. Ja̱ maca cuiꞌnaëpi huëꞌena cacani se̱jiꞌi, Jesure:
“¿Jero aquë aꞌni, mëꞌë caquë?”
Se̱ina, Jesús ti sehuomaꞌë pajiꞌi, teꞌo macareje̱.
10 Ja̱ maca Pilato capi:
“¿Yëꞌëre sehuocaiye pa̱quë? ¿Huesëquë cuiꞌne yëꞌëpi mëꞌëre que̱jaꞌa tutu cuiꞌne mëꞌëre eto sao tutuje̱ paye?”
11 Caquëna, Jesupi capi:
“Diusupi mëꞌëre ja̱ tutu i̱simaꞌquë paꞌito mëꞌë yëꞌëre yoꞌo ti̱ꞌañe ti peoraꞌpi. Ja̱je paꞌina, yëꞌëre tse̱ani mëꞌëna i̱sisiquëpi mëꞌë jerepa jai doꞌi paji, tayo doꞌire.”
12 Ja̱re ja̱ macapi Pilato cato Jesure eto sao huasosiꞌi caquë coꞌepi. Coꞌequëtaꞌare judío pa̱ipi jerepa cuihuë, ñeje:
“Ja̱ëni eto saoquë pani César cajei peoja̱ꞌquë aꞌë, mëꞌë. ¡Pa̱i ëjaëre paꞌë caquë yoꞌoquë cato Césarte sa̱ñope yoꞌoquë api!”
13 Ja̱ maca Pilato iyere asani Jesure hueꞌsena etoni pa̱i yoꞌoseꞌe ne deꞌhuaquë ña deꞌhua hue̱ꞌñana jaꞌrupi, hebreo pa̱i coca cato Gabata hueꞌyo hue̱ꞌñana. Ja̱je cani cayë, “Quë̱napi nesico”. 14 Ja̱ yëꞌtaꞌa Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌo muꞌse ti̱ꞌañe pa̱ maca muꞌse joporepa paꞌina, yoꞌohuë, teꞌe muꞌse caraquëna. Ja̱ maca judío pa̱ire Pilatopi capi:
“¡Iquë mësaru ëjaërepa pajë̱ꞌë!”
15 Ja̱je caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“¡Ju̱ꞌijaquë, ju̱ꞌijaquë! ¡Que̱ñe paꞌiji!”
Cajëna, Pilatopi capi:
“¿Yëꞌëpi mësaru ëjaëre que̱jaꞌquë aꞌni, ja̱je ca ja̱ꞌñe?”
Caquëna, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌipi cahuë, i̱te:
“Yequë ëjaëre pare peoyë. Coa Césarseꞌe yëquë ëjaë paꞌiji.”
16 Ja̱je ca tëjini Pilatopi Jesure i̱ohuaꞌina i̱sipi que̱jajë caquë. I̱sina, i̱ohuaꞌipi sahuë.
Jesure Que̱ñe
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Lc 23.26-43)
17 Jesús ja̱ropi etani i̱te que̱jaꞌa sarahua co̱ani sajiꞌi, pa̱i si̱opë tara hueꞌe hue̱ꞌñana hebreo pa̱i coca cato Gólgota hueꞌyo hue̱ꞌñana. 18 Ja̱rona i̱te que̱huë. Yecohuaꞌire cayaohuaꞌire i̱ ja̱ꞌre co̱ni que̱huë. Jesuni jopore pana nëcojë yecohuaꞌini i̱ ëja te̱ꞌtena cuiꞌne i̱ ari te̱ꞌtena nëcohuë. 19 Pilatopi cua̱ñepi cruzu ë̱mëjeꞌena: JESÚS NAZARET AQUË JUDÍO PA̲I ËJAËPI toyasicore deojë̱ꞌë caquë. 20 Ja̱je toyasicore jai pa̱i judío pa̱i ñahuë, Jesure que̱ sitopi pa̱i daripë jaꞌyere paꞌi doꞌire. Toyasico cato pajiꞌi, hebreo coca, griego coca, cuiꞌne latín coca. 21 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi judío pa̱ipi cahuë, Pilatore:
“Toyamaꞌë paꞌijë̱ꞌë ‘Judío pa̱i ëjaëpi’ caquë coa toyajë̱ꞌë, ñeje, ‘Judío pa̱i ëjaëꞌë caquë api.’ Ja̱re toyajë̱ꞌë.”
22 Cajëna, Pilatopi sehuopi:
“Yëꞌë toya huesosico cato ja̱je paꞌiji. Yeque po̱nañe peoji.”
23 I̱te que̱si jeteyoꞌje soldado pa̱ipi Jesús juꞌi ca̱re i̱ni cajeseꞌe paꞌi ca̱ña huahuehuë, pa̱i ñape cuiꞌna jaꞌyeseꞌe. Cuiꞌne camisaje̱ i̱ꞌë, i̱tena teꞌopi tsoa ca̱ paꞌiye sëte, 24 sa̱ꞌñe i̱ohuaꞌi cahuë:
“Nanë yeꞌsaye pa̱ñuꞌu, coa i̱ti deꞌhue nesiquëpi i̱ote paja̱ꞌquëre.”
Ja̱je cajë yoꞌo maca tsoe ti̱ꞌapi, toyaseꞌe ñeje cayepi:
“Yëꞌë juꞌi ca̱re pa̱i ñape huahuehuë. Nepi paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, cajë.” Ja̱je soldado pa̱i yoꞌohuë, i̱ti caseꞌeje̱ paꞌye.
25 Cruz yëꞌquë macare Jesús pëca jaꞌco cuiꞌne i̱o majaꞌyo, cuiꞌne Cleofas nëjo María, cuiꞌne yequë María Magdalena paëꞌë. 26 Paꞌijëna, pëca jaꞌcore Jesús ñani, cuiꞌne i̱ ai oi yeꞌyaquë paꞌisiquëpi i̱o yëꞌquë macare nëcaquëna, ñani capi:
“Nomio ja̱ë api, mëꞌë mamaquë.”
27 Ja̱ jeteyoꞌje i̱ yeꞌyaquëre capi:
“Ja̱o, mëꞌë jaꞌco.”
Ja̱re i̱ti casi macapi i̱ yeꞌyaquëpi i̱ huëꞌena sai sapi, i̱ote.
Jesús Ju̱ꞌiseꞌe
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)
28 Ja̱ jeteyoꞌje Jesús tsoe siꞌaye ne saoseꞌe sëte toyaseꞌe cayepi ti̱ꞌajaquë caquë capi:
“Oco ëaji.”
29 Ja̱rote oꞌsa co̱no ti̱mësicopi ñucoꞌë. Ñuꞌiona, ja̱ maca ca̱ꞌcona sa̱ëni so̱quë tarapëna hue̱ni i̱ yëꞌopona u̱cuja̱quë cajë yoꞌojëna. 30 Jesupi oꞌsa cuiyaꞌi co̱nore u̱cupi. U̲cuni capi:
“Siꞌaye ti̱ꞌapi, yuretaꞌa.”
Ja̱je cani meñe si̱opë ne meni, ju̱ni huesëpi.
Jesús Coripa Quëꞌrona Soldadopi Totaseꞌe
31 Ja̱ yëꞌtaꞌa Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌo muꞌse ti̱ꞌamaꞌë pajiꞌi. Ja̱ muꞌse cato huajë muꞌse pajiꞌi. Ja̱je paꞌi doꞌire coꞌaye cruzure ju̱ꞌisicohuaꞌipi dete maꞌñe cajë Pilatore se̱iꞌë, que̱sicohuaꞌire quë̱ñaseꞌe tëꞌca jëꞌyeni ti̱ona saja̱jë cajë. 32 Ja̱ maca soldado pa̱ipi sani duꞌru aquëre pani quë̱ña tëꞌca jëꞌyehuë, cuiꞌne yequëreje̱ tëꞌca jëꞌyehuë, Jesús ja̱ꞌre que̱sicohuaꞌire. 33 Ja̱je yoꞌoni Jesús quëꞌrona sa tsioja̱ijë ñajëna, tsoe ju̱ꞌisiquë pajiꞌi. Paꞌina, ña jujani quë̱ña tëꞌca jëꞌyeye pa̱huë.
34 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare soldadopi uiyopi totapi. Coripana totaquëna, tsie cuiꞌne oco etapi. 35 Iye quëaquë cato i̱ti ñasiquëpi quëaji cuiꞌne nuñerepa caji. Nuñerepa quëaji i̱ti asasiquëpi, mësarureje̱ care paji cajë asaja̱jë caquë. 36 Iye cato yoꞌohuë, ñeje toyaseꞌepi ti̱ꞌajaquë cajë, i̱tipi caji: “I̱ quë̱ña tëꞌca jëꞌyeye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.” 37 Yequë hue̱ꞌña toyaseꞌepi caji: “I̱ohuaꞌi aꞌsi nesiquëni ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
Jesure Ta̱seꞌe
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)
38 Ja̱ jeteyoꞌje José, Arimatea aquëpi Pilatore sani Jesús ca̱pë ta̱siꞌi caquë se̱jiꞌi. José cato judío pa̱ini caꞌraquë Jesure yahuerepa tuiquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi se̱jiꞌi, Pilatore Jesús ca̱pë sani ta̱siꞌi caquë. Caquëna, Pilatopi deꞌoji sajë̱ꞌë. Caëna, sani Jesús ca̱pë i̱ni sapi. 39 Cuiꞌne Nicodemoje̱ sajiꞌi, treinta kilos mirra cuiꞌne aloes co̱ꞌmeseꞌere saquë. Ja̱ë cato Jesure ñami sani coca casiquë pajiꞌi. 40 Ja̱je José cuiꞌne Nicodemo co̱ni saisicohuaꞌipi Jesús ca̱përe i̱ni i̱ohuaꞌi saseꞌe huëo së̱ñepi ca̱ñana neni tu̱nahuë, ju̱ꞌisiquëre. Ta̱jaꞌquëre judío pa̱i yoꞌoyepi yoꞌohuë, ja̱je yoꞌocohuaꞌi sëte. 41 Jesure que̱ sito jaꞌyere tsio pajiꞌi. Paꞌina, ja̱ tsiore pajiꞌi, huajë quë̱ꞌisi coje pa̱ire ta̱maꞌcoje̱. 42 Paꞌina, ja̱ cojena Jesure ta̱huë, jaꞌye maca paꞌicona. Ja̱ maca cato judío pa̱i huajë muꞌse tsoe ti̱ꞌa huëopi.