20
Jesús Ju̱ꞌisiquëpi Huëiye
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)
Duꞌru coꞌamaña ne muꞌse ñata maca ja̱ neaquëna, María Magdalenapi sacoꞌë, ta̱si daripëna. Saio ñacona, daripë si̱osicopi jai quë̱na pë huiꞌyosico pajiꞌi. Ja̱ maca Simón Pedro quëꞌrona cuiꞌne Jesús ai oiquërepa paꞌisiquë quëꞌrona huëꞌhuëni cao:
“Ëjaë ca̱pë tsoe sahuë, daripë paꞌisicore. Huesëyë, jero saꞌna nehuë.”
Ja̱je cacona, Pedro cuiꞌne yequë i̱ yeꞌyaquë co̱ni daripë quëꞌrona ñañuꞌu cajë saëꞌë. Cayahuaꞌi teꞌe coꞌarepa huëꞌhuëjë saëꞌë. Teꞌi ai jerepa huëꞌhuësiquëpi duꞌru ti̱ꞌapi, ta̱si daripëna. Pedropi jeteyoꞌje ti̱ꞌapi. Duꞌru ti̱ꞌani në meni ñaquëna, coa i̱te hue̱ni o̱asi ca̱ñaseꞌe pajiꞌi. Cacani ñañetaꞌa pa̱pi. Pa̱quëna, Simón Pedropi jeteyoꞌje daisiquëpi daripëna cacapi. Ja̱ëje cuiꞌne ñapi, i̱te hue̱ni o̱asi ca̱ñaseꞌe paꞌina. Cuiꞌne yequeje̱ ñapi, Jesús si̱opë tu̱nasi ca̱pi ti̱rona i̱oseꞌere tu̱nani yequë ca̱ña u̱imaꞌtona o̱asicopi paꞌiona. Ja̱ maca cuiꞌne duꞌru daripëna ti̱ꞌasiquëje̱ cacani i̱ti yoꞌoseꞌe ñaquë nuñerepa asapi, i̱ti yoꞌoseꞌe. Jesucristo ju̱ꞌisiquëpi huëi ja̱ꞌñere caseꞌere ja̱ yëꞌtaꞌa toyaseꞌe caye asa ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌi sëte. 10 Ja̱je ña tëjini i̱ yeꞌyacohuaꞌi coꞌihuë, huëꞌena.
Jesupi María Magdalenana Ñaiseꞌe
(Mr 16.9-11)
11 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare María cato hueꞌsena pëa nëcani oi nëcao, daripë yëꞌquë macapi. Ja̱ oio se në meni ñao daripë sa̱ꞌnahuëna. 12 Ñacopi ñao, cayahuaꞌi pojaꞌi juꞌi ca̱ña su̱ñasicohuaꞌipi, Jesús ca̱pë paꞌi sitore paꞌijëna, teꞌi quë̱o paꞌi sitore paꞌina, yequëpi si̱opë paꞌi sitore ñuꞌina. 13 Ja̱ maca hui̱ñaohuaꞌipi i̱ote se̱iꞌë:
“¿Nomio, i̱quere oicoꞌni?”
Cajëna, i̱opi sehuo:
“Yëꞌë Ëjaëni sahuë. Ja̱ doꞌire oiyë. Huesëyë, jero saꞌna sani nehuë.”
14 Ja̱je se ca to̱co, se po̱nëco Jesure ñao, i̱ti macare nëcaquëna. Ñacotaꞌa Jesupi cuasaye pa̱o. 15 Ja̱ maca Jesupi i̱ote se̱jiꞌi:
“¿Nomio, i̱quere oicoꞌni? ¿Neni coꞌecoꞌni?”
Caquëna, i̱ti maca tsio ñaquë api cuasaco cao:
“Ëjaë, mëꞌëpi sasiquë pani quëajë̱ꞌë, mëꞌë ne sito. Quëaëna, yëꞌëpi i̱te sasiꞌi.”
16 Ja̱ maca Jesupi capi, i̱ote:
“¡María!”
Caquëna, i̱opi po̱nëni cao, hebreo cocapi:
“¡Raboni!” Ja̱je caye cato cao, yeꞌyaquë.
17 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Tse̱amaꞌo, ñuꞌijë̱ꞌë. Ja̱ yëꞌtaꞌa jaꞌquë quëꞌro saimaꞌquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare sani quëajë̱ꞌë, yëꞌë yoꞌje tsi̱re. Pëca jaꞌquë quëꞌrona cuiꞌne mai Diusu quëꞌrona saiyë.”
18 Caquëna, ja̱ maca María Magdalenapi sani i̱ yeꞌyaquë paꞌisicohuaꞌire quëao. Ëjaëni ñahuë, caco. I̱pi ja̱je quëajë̱ꞌë, caëna, cayë, cao.
Jesupi I̱ Yeꞌyacohuaꞌina Ñaiseꞌe
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)
19 Ja̱re ja̱ muꞌse duꞌru coꞌamaña ne muꞌse ñami paꞌi maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi tuꞌrihuëna judío pa̱ini caꞌrajë cacani eta saꞌro si̱osicohuaꞌipi paëꞌë. Paꞌijëna, Jesupi i̱ohuaꞌi jopona ñaiquë pëpaquë capi:
“Deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.”
20 Ja̱ se ca tëjini i̱ jë̱ña cuiꞌne i̱ coripa i̱ñopi. Ja̱ maca Ëjaëre papi cuasajë sihuahuë. 21 Ja̱ maca cuiꞌnaëpi Jesús ca co̱pi:
“Deꞌoye paꞌijë̱ꞌë, mësaru. Jaꞌquë yëꞌëre jëjo daoseꞌeje̱ cuiꞌne yëꞌëje̱ mësaruteje̱ jëjo saoyë.”
22 Ja̱je cani sëcopi i̱ohuaꞌina, sëcoquë capi:
“Deꞌo joyore pare pajë̱ꞌë. 23 Mësarupi sa̱i deꞌhuacaicohuaꞌini i̱ohuaꞌi tayo yoꞌoseꞌe sa̱i deꞌhuacaiye paꞌiji. Mësaru sa̱i deꞌhuacaimaꞌcohuaꞌini i̱ohuaꞌi tayo yoꞌoseꞌe sa̱i deꞌhuacaiye peoji.”
Tomáspi Jesús Huëisiquëre Ñaseꞌe
24 Tomás Jesús doce soisicohuaꞌi aquëpi cuiꞌne yequë mami Gemelo hueꞌequëpi Jesús ñai maca peopi. Peoquëna, yecohuaꞌiseꞌe paëꞌë. 25 Peoquëna, ñasicohuaꞌipi Jesús yeꞌyacohuaꞌipi quëahuë, Ëjaëni yëquë ñahuë cajë. Cajëna, Tomáspi capi:
“Yëꞌëpi i̱ jë̱të quë̱na ñaca cojena cuiꞌne i̱ coripa ui cojena yëꞌë jë̱tëpi sani ñamaꞌë pani i̱re papi caye pa̱jaꞌquë aꞌë.”
26 Ocho muꞌseña tëto saisi maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi huëꞌena tsiꞌsicohuaꞌipi paëꞌë. Paꞌijëna, ja̱rote Tomásje̱ co̱ni pajiꞌi, yure cato. Ja̱ maca Jesús ñaipi, eta saꞌnoa si̱oseꞌepi paꞌiquëtaꞌare. Ja̱ maca pëpaquë capi:
“Deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.”
27 Ja̱ maca capi, Tomásre:
“Mëꞌë jë̱tëpi i̱ñona sa̱ꞌijë̱ꞌë. Sa̱ꞌi ñajëꞌë, yëꞌë jë̱ñare. Mëꞌë jë̱tëre dajë̱ꞌë. Dani yëꞌë coripa ui cojena sa̱ꞌijëꞌë, tsoerepa jëa coemaꞌë paꞌija̱ꞌquë nuñere paꞌë caquë asaja̱ꞌquë.”
28 Ja̱ maca Tomáspi sehuopi:
“Yëꞌë ¡Ëjaë cuiꞌne yëꞌë Diusu!”
29 Caquëna, Jesupi capi:
“Tomás yuretaꞌa asare payë, mëꞌë yëꞌëre ñasi doꞌire. Sihuayë, yëꞌëre ñamaꞌcohuaꞌipi coa quëayena asani nuñere paꞌë cajë cuasacohuaꞌire.”
Me Nejaꞌcopi Iye Toya Pëpë Paꞌicoꞌni
30 Jesús jaiye yoꞌopi i̱ yeꞌyacohuaꞌi ñajëna, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere ja̱ yoꞌoseꞌe toya pëpëna siꞌaye toyaseꞌe peoji. 31 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye cato mësarupi Jesure i̱re papi Cristo huasoquë api, cajë cuiꞌne Diusu mamaquëre papi cajë asani ti paꞌiyere ti̱ꞌajajë cajë toyaseꞌe aꞌë.