21
Jesupi Siete I̱ Yeꞌyacohuaꞌina Ñaiseꞌe
Ja̱ jeteyoꞌje Jesús ti̱jupë i̱ yeꞌyacohuaꞌina ñaipi, Tiberias jaira të̱ꞌtëpana. Ñaini ñeje yoꞌopi: Simón Pedropi cuiꞌne Tomás Gemelo hueꞌequë cuiꞌne Natanael Caná yeja Galilea aquë cuiꞌne Zebedeo mamajë cuiꞌne cayaohuaꞌi Jesús yeꞌyacohuaꞌi co̱ni paëꞌë. Paꞌijëna, Pedropi capi:
“Huaꞌire sani nesiꞌi.”
Caquëna, yecohuaꞌije̱ cahuë:
“Yëquëje̱ mëꞌë ja̱ꞌre sañuꞌu.”
Cani saëꞌë, teꞌe i̱ ja̱ꞌre co̱ni yohuëna aya mëni. Ja̱ ñami huaꞌire neñe pa̱huë. Ñata to̱me maca Jesús tsiaya të̱ꞌtëpare nëcapi, i̱ yeꞌyacohuaꞌipi huesëhuë, i̱queiꞌni cajë. Ja̱ maca capi, Jesupi:
“¿Tsi̱dohuë, huaꞌi neñe pa̱re?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Pa̱huë, neñe.”
Ja̱ maca Jesús capi:
“Yohuë ëja te̱ꞌtena huaꞌi yoꞌecore je̱o dëojë̱ꞌë. Ja̱ maca mësaru nejaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
Caëna, i̱ caseꞌeje̱ je̱o dëohuë. Je̱o dëorena, huaꞌipi ti̱mëni dëquëcona, naë ti̱ꞌañe pa̱huë. Ja̱ maca Jesús ai yëquëpi Pedrore capi:
“¡Mai Ëjaëre papi!”
Ja̱je ca macarepa asayepi Simón Pedropi i̱ ë̱mëje juꞌicore se su̱ñani sa dujiꞌi, tsiayana. Yecohuaꞌi cato yohuëja̱ꞌa tsio daëꞌë, mejahuëna, huaꞌi yoꞌerë naëjë. Coa cien metro pajiꞌi, të̱ꞌtëpa ti̱ꞌañe. Yejana ti̱tani tu̱majë ti̱ꞌahuë, tsoe toa suasicopi paꞌina. Cuiꞌne huaꞌi, pan pajiꞌi, toa ë̱mëjeꞌna tu̱ñaseꞌepi. 10 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Dajë̱ꞌë, huaꞌire mësaru nesicohuaꞌini.”
11 Simón Pedropi yohuëna aya mëni huaꞌi yoꞌecore cu̱tihuëre pana naë mapi, mejahuëna huaꞌi ti̱mësiconi. Ciento cincuenta y tres huaꞌire nehuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare huaꞌi yoꞌerë tëiye pa̱o. 12 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Dani huaꞌi a̱ijëꞌë.”
Teꞌije̱ i̱te i̱queiꞌni, mëꞌë caquë se̱ñe pa̱pi. Siꞌaohuaꞌi Ëjaëre papi cajë asahuë. 13 Ja̱ jeteyoꞌje Jesupi panpë i̱ni huaꞌquequë a̱opi siꞌaohuaꞌire, cuiꞌne huaꞌireje̱ huaꞌquequë a̱opi.
14 Iye cato toaso̱ñe aco pajiꞌi, i̱ohuaꞌi i̱te ñaseꞌe ju̱ꞌisiquëpi huëisiquëre.
Simón Pedrore Jesús Caseꞌe
15 A̲o a̱ni tëjisi jeteyoꞌje Jesupi se̱jiꞌi, Pedrore ñeje:
“Simón Jonás mamaquë, ¿iye jerepa mëꞌë yëꞌëre oiquë?”
Caquëna, Pedropi sehuopi:
“Ja̱je paꞌijë̱ꞌë, Ëjaë. Mëꞌëpi tsoe asayë, yëꞌë mëꞌëre oiye.”
Caquëna, Jesupi capi:
“Ja̱je paꞌito yëꞌë yëi ñamare deꞌoye ñacaijë̱ꞌë.”
16 Ti̱jupë se̱ni co̱pi, cayaye acore:
“Simón Jonás mamaquë, ¿yëꞌëre oiquë?”
Caquëna, Pedropi sehuopi:
“Ja̱je paꞌiji, Ëjaë. Mëꞌëpi tsoe asayë, yëꞌë mëꞌëre oiye.”
Caquëna, Jesupi capi:
“Ja̱je paꞌito yëꞌë yëi ñamare ñacaijë̱ꞌë.”
17 Toaso̱ñe acore se̱jiꞌi:
“Simón Jonás Mamaquë, ¿yëꞌëre mëꞌë yëquë?” Ja̱ maca Pedro oi tsia nepi, toaso̱ñe acore yëquë mëꞌë yëꞌëre oiquë caquëna. Ja̱ maca sehuopi Pedro:
“Ëjaë, mëꞌëpi siꞌaye asayë, yëꞌë mëꞌëre oiye.”
Ja̱ maca Jesupi capi:
“Yëꞌë yëi ñamare deꞌoye ñacaijë̱ꞌë. 18 Nuñerepa mëꞌëre cayë, ai po̱sërepa paꞌi maca, mëꞌëseꞌe ca̱ña su̱ñani mëꞌë yë hue̱ꞌñana sai paꞌisiquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ai hua̱nou deꞌosi maca coa jë̱tëre nëocaina, yequëpi su̱ñacaija̱ꞌquë api. Ja̱ maca mëꞌë saiye yëmaꞌtona saja̱ꞌquë api.”
19 Ja̱je Jesús cani capi: Pedro ju̱ꞌiñepi Maijaꞌquë deꞌoquërepa paꞌiye i̱ñocai ja̱ꞌñere quëaquë. Ja̱ jeteyoꞌje capi:
“Tuijë̱ꞌë, yëꞌëre.”
Jesús Oiquërepa
20 Coꞌiquë Pedro ñaquëna, i̱ ai oiquëre papi Jesure tujiꞌi, Jesure tse̱amaꞌnë a̱o a̱i maca jaꞌye ñuꞌi, “Ëjaë, ¿nepi coso yehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni?” caquë se̱siquëpi. 21 Pedropi ñani Jesure se̱jiꞌi:
“¿Ëjaë, iquëretaꞌa me yoꞌoye paꞌija̱ꞌcoaꞌni?”
22 Caquëna, Jesupi capi:
“Yëꞌë coꞌi macaja̱ꞌa huajëquë iquë paꞌija̱quë caquë paꞌito ¿i̱quepi mëꞌëre coꞌaquëꞌni? Mëꞌë cato yëꞌëni tuijë̱ꞌë.”
23 Ja̱ maca iye caseꞌere Jesús oiquërepa sehuosicohuaꞌi jupëpi asahuë. Asani cuasahuë, iquë cato ju̱ꞌiñe pa̱jaꞌquë api. Ja̱je Jesús cato ju̱ꞌiñe pa̱jaꞌquë api caye pa̱pi. I̱ cato capi: “¿Yëꞌë coꞌi macaja̱ꞌa huajëquë paꞌija̱quë caquë paꞌito i̱quepi mëꞌëre coꞌaquëꞌni?”
24 Iye coca toyaquë cato i̱ oiquëpi toyayë, nuñerepa cocare quëaquë. Ja̱je paꞌina, nuñerepa cocare caji cajë asayë.
25 Jesús yoꞌoseꞌe jaiye paꞌiji, paꞌiquëtaꞌare toyaye pa̱ñë. I̱ yoꞌoseꞌe ñape toyañuꞌu cajë yoꞌocohuaꞌi pani toya saoye peoji, siꞌa yeja maca toya pëpi ti̱më huesotoje̱. Ja̱ yëꞌtaꞌapi toyaye patiꞌñe paꞌio. Ca tëjihuë. Ja̱je paꞌija̱quë.