3
Jesús Cuiꞌne Nicodemo
Pajiꞌi, teꞌi fariseo Nicodemo hueꞌequë. Ja̱ë cato ëjaërepa pajiꞌi, judío pa̱i aquë. Ja̱je paꞌipi Nicodemo ñami Jesure ñasiꞌi caquë, sani capi, i̱te:
“Yeꞌyaquë, asayë, mëꞌëre Diusupi yeꞌyaja̱ꞌquëre jëjo daosiquëpi paꞌi, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoquë tutu i̱ñoquë cuiꞌne siꞌaye yoꞌoquëna. Pa̱iseꞌe paꞌini ja̱je yoꞌo ti̱ꞌañe peoji, Diusupi co̱ni yoꞌoye pa̱to.”
Caquëna, Jesupi capi, i̱te:
“Nuñerepa mëꞌëre cayë, pëca jaꞌcoja̱ꞌa tëꞌya daiseꞌeje̱ paꞌye ti̱jupë tëꞌya dani cua̱ñomaꞌquë pani Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte ñañe peoji.”
Caquëna, Nicodemopi se̱jiꞌi, i̱te:
“¿Me ja̱je aipi pëca jaꞌcona caca co̱ni tëꞌya dani cua̱ñoñe paꞌiquëꞌni? ¿Me ja̱je yoꞌoye paꞌiquëꞌni?”
Caquëna, Jesupi sehuopi:
“Nuñerepa mëꞌëre cayë. Cuiꞌnaëpi pëca jaꞌco tëꞌya daiseꞌeje̱ paꞌye ocopi cuiꞌne joyopi tëꞌya dani cua̱ñomaꞌquë cato Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte cacaye peoji. Pëca jaꞌquëohuaꞌi pa̱ipi parena, tëꞌya daisicohuaꞌi cato ja̱re pa̱i paꞌiyë. Joyopi tëꞌya daisicohuaꞌi cato ja̱re joyo acohuaꞌi paꞌiyë. Ai cuasamaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌëpi ñeje cato: ‘Siꞌa pa̱i huajëye ai deꞌoye paꞌiji.’ Tutu cato siꞌa hue̱ꞌña daicoa, i̱o pi̱siyeseꞌe asajëna. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare huesëyë, i̱o dai hue̱ꞌña cuiꞌne i̱o sai hue̱ꞌñaje. Siꞌa joyopi tëꞌya daisicohuaꞌi cato, tutuje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë.”
Ja̱je caquëna, Nicodemopi se̱jiꞌi:
“¿Me ja̱je yoꞌoye paꞌiquëꞌni?”
10 Se̱ina, Jesupi sehuopi:
“¿Mëꞌë judío pa̱ire yeꞌyaquëre pataꞌa huesëquëꞌni, iye? 11 Nuñerepa mëꞌëre cayë, yëquë asayere, cuiꞌne i̱ti ñaseꞌere quëayë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi nuñerepa cayë cajë asaye pa̱ñë. 12 Iye yeja ayere quëaquëna, asamaꞌpë pani ai jerepa asaye peoji, yëꞌëpi maꞌtëmo ayere quëato.
13 Pa̱i mañaje maꞌtëmo mëni ñamaꞌcohuaꞌi aꞌë. Coa i̱ti hue̱ꞌñapi Pa̱i Mamaquë daisiquëseꞌe asaji, maꞌtëmo aquëseꞌe. 14 Moisés a̱ñare cue̱ne yejana neni so̱quë tarapëna tëoni huëo nëcoquë paꞌiseꞌeje̱ cuiꞌne Pa̱i Mamaquëje̱ huëo nëco cua̱ñojaꞌquë api. 15 Siꞌahuaꞌi i̱te se̱cohuaꞌipi ne huesëmaꞌpë ti pani huesëyere paja̱jë caquë.
Maijaꞌquë Pa̱ire Oiseꞌe
16 Siꞌa pa̱ire oi doꞌire Maijaꞌquëpi i̱ mamaquë teꞌi macani i̱sipi, siꞌa pa̱i i̱te, nuñerepa i̱re papi, cajë cuasacohuaꞌipi ne huesëmaꞌpë, ti pani huesëja̱jë caquë. 17 Diusu mamaquëre jëjo daomaꞌë pajiꞌi, pa̱ire nejojaꞌquëni. Jëjo daopi, huasoja̱ꞌquëni.
18 Diusu mamaquëre nuñerepa i̱ api caquë cuasaquëpi nejosiquë peoji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱re papi caquë cuasamaꞌquëpi nejosiquë paꞌiji, Diusu mamaquëre asamaꞌ doꞌire. 19 I̱re papi cajë cuasamaꞌcohuaꞌi cato nejosicohuaꞌi aꞌë, miañepi iye yejana daisiquëtaꞌa nea hue̱ꞌñare miañe jerepa yëhuë, i̱ohuaꞌi yoꞌoyepi coꞌa doꞌire. 20 Siꞌa pa̱i coꞌayere yoꞌocohuaꞌipi miañere coecohuaꞌi aꞌë, i̱ohuaꞌi yoꞌoyepi ti̱ñarepa ña cua̱ñomaꞌquëni cajë. 21 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare deꞌoyerepa yoꞌojë paꞌicohuaꞌipi tsio daiyë, miañena. I̱ohuaꞌi yoꞌoye cato Diusupi yëni co̱caina, yoꞌoye aꞌë cajë i̱ñoñuꞌu cajë.”
Jesús Ayere Juan Ca Co̱seꞌe
22 Ja̱ jeteyoꞌje Jesús i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni Judea yejana sajiꞌi. Ja̱rote tsoe maca i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre paꞌi oco doquë yoꞌopi. 23 Juanje ja̱ muꞌseña cato Enón quëꞌrore oco doquë pajiꞌi, Salim jaꞌye macare, ja̱rote ocoje̱ ai paꞌi doꞌire. Siꞌa pa̱i i̱ quëꞌro daisicohuaꞌi oco do cua̱ñosicohuaꞌi paëꞌë. 24 Iye cato ja̱ yëꞌtaꞌa Juanre tse̱ani comaꞌnë yoꞌoseꞌe aꞌë.
25 Ja̱ maca Juan yeꞌyacohuaꞌi acohuaꞌipi judío pa̱i ja̱ꞌre sa̱ñope yoꞌojë careña, siꞌsi tsoa to̱ñe ayere cajë. 26 Ja̱ohuaꞌipi Juanre sani careña:
“Yeꞌyaquë, asajë̱ꞌë, mëꞌë ja̱ꞌre co̱ni Jordán tsiaya oco doquë paꞌisiquëpi, mëꞌë yëquëre quëasiquëpi. Yure cato ocore doquëna, jai pa̱i i̱seꞌena saiyë.”
27 Cajëna, Juanpi capi, ja̱ohuaꞌire:
“Maijaꞌquëpi i̱simaꞌquë paꞌito yecohuaꞌije̱ ja̱je yoꞌo tutu paye peoji. 28 Ti̱ñarepa yëꞌë quëahuë, mësarute. Cristo peoyë caquë, cuiꞌne quëahuë yëꞌë cato i̱te ne deꞌhuacaiquë duꞌru jëjo daosiquë aꞌë. 29 Se ñajëꞌë, cuiꞌne hueja fiesta je̱ꞌquë huejaja̱ꞌcore paquë api, i̱ti huejaquërepa. Huejaquë cajei cato cocare asaquë, sihuaquë ñuꞌiquë api. Ja̱je yëꞌëje̱ yure asaquë sihuayë, i̱ ayere cajëna. 30 Ja̱ë cato jero saꞌana jerepa paꞌi paꞌija̱ꞌquë api, yëꞌë cato coa jero saꞌna doꞌi peoquë deꞌoja̱ꞌquë aë.”
Maꞌtëmo Aquëpi Daiye
31 Ë̲mëjeꞌpi daiquë cato siꞌa pa̱ire tëto saisiquë api. Iye yeja aquë cato ja̱re iye yeja aquë api. Ja̱je paꞌina, yeja cocare caji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare maꞌtëmo daiquë api, siꞌa pa̱i jerepa paꞌi. 32 Ja̱je paꞌina, ñaseꞌere cuiꞌne asaseꞌere quëaji. Quëaquëtaꞌare pa̱ipi nuñerepa caji cajë asaye pa̱ñë, i̱ cayere. 33 Nuñerepa caji caquë cuasasiquë pani, Maijaꞌquë nuñerepa caquë api cacaiji. 34 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë jëjo daosiquë cato Maijaꞌquë cocare caji, Maijaꞌquë ë̱seye peoyerepa i̱ deꞌo joyore i̱siquëna. 35 Pëca jaꞌquë oiji, i̱ mamaquëre. Ja̱je paꞌina, siꞌaye i̱ jë̱ñaseꞌena je̱opi, yoꞌoja̱quë caquë. 36 Pa̱i Mamaquëre i̱re papi caquë cuasaquëpi ti pani huesëja̱ꞌquë api. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare asamaꞌë coequë cato ja̱ paꞌiye peoji. Peoquëpi coa ai jerepa Maijaꞌquë pë̱i sa̱iñena sa̱i cua̱ñejaꞌquë api, coꞌayerepa.