4
Samaria Pa̱iore Jesús Caseꞌe
Jesupi Juan se̱ña maca i̱te tuicohuaꞌire paquëpi cuiꞌne jai pa̱ire oco doquë yoꞌoji asareña, fariseo pa̱i. Nuñerepa Jesupi oco doye pa̱pi. Coa i̱ yeꞌyacohuaꞌipi oco dohuë. Ja̱je Jesús asani Judea yejapi etapi, Galileana sasiꞌi caquë.
Coꞌi maca Samaria yejaja̱ꞌa tëto saiye pajiꞌi. Paꞌina, daiquëpi Samaria yeja daripë Sicar ti̱tapi, Jacobo mamaquë Josére yeja i̱siquë paꞌisico quëꞌrona. Ja̱rote Jacobo oco coje pajiꞌi. Maꞌajaꞌa dai jëꞌjosiquë sëte Jesús oco coje yëꞌquë macana jaꞌrupi. Muꞌse joporepa pajiꞌi, ja̱ maca cato. 7-8 Yeꞌyacohuaꞌipi pa̱i daripëna a̱iñe hueroñuꞌu cajë saëꞌë. Satena, ja̱ maca teꞌi ñuꞌina, Samaria nomiopi oco easiꞌi caco dacoꞌë. Dacona, Jesupi capi:
“Ocore i̱sijë̱ꞌë, yëꞌëre.”
Ja̱je caquëna, Samaria nomiopi sehuoo:
“¿Mëꞌë judío pa̱itaꞌa, me yoꞌoquë yëꞌë Samaria nomioni oco hueroquëꞌni?”
(Judío pa̱i cato Samaria pa̱ire tsiomaꞌcohuaꞌi aꞌë.) 10 Ja̱ maca Jesús sehuopi:
“Diusu mëꞌëre i̱siye asaco pani, cuiꞌne mëꞌëre oco se̱quëreje̱ ja̱ë api asaco pani, mëꞌëpi yëꞌëre se̱tiraꞌhuë. Se̱ona, yëꞌëpi paꞌi ocore pare i̱siraꞌhuë, mëꞌëre.”
11 Caquëna, i̱opi cao:
“Ëjaë, ¿jepi mëꞌë oco eani i̱sisiꞌni, yëꞌëre? I̱ti eayeje̱ peoquë, cuiꞌne oco coje cato hua̱icoa. ¿Jero ayere paꞌi ocoje̱ yëꞌëre i̱sisiꞌni? 12 Iye oco coje cato yëquë ai Jacob necaisicoa. Ja̱je icona i̱je cuiꞌne i̱ mamajëje cuiꞌne nëicohuaꞌije̱ u̱cujë paꞌa̱huëꞌë. ¿Mëꞌëpi cuasani i̱ jerepa paꞌi aꞌë cuasaquë?”
13 Cacona, Jesupi sehuopi:
“Siꞌahuaꞌi iye oco u̱cucohuaꞌi cato siꞌanë oco ëaquëna, paꞌiyë. 14 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë i̱si oco u̱cusiquë cato cuiꞌnaëpi oco huëoye peosipi. Yëꞌë oco cato sa̱ꞌnahuëre papi oco coje tsa̱ꞌiñeje paꞌye etaquëna pasipi, ti pani huesëye i̱siyepi.”
15 Ja̱ maca cao i̱opi:
“Ëjaë, ja̱je paꞌito ja̱ ocore i̱sijë̱ꞌë, yëꞌëre, cuiꞌnaopi oco ëaye peoye, cuiꞌne iye oco coje ea daiye pa̱jaꞌcore.”
16 Cacona, Jesupi capi:
“Mëꞌë ë̱jëre soija̱ni ja̱ maca daijë̱ꞌë, i̱ñona.”
17 Caquëna, i̱opi cao:
“Ë̲jëre peocoaꞌë.”
Cacona, Jesupi sehuopi:
“Ë̲jëre peocoaꞌë cani peore paco cayë, mëꞌë. 18 Ja̱ꞌnë cato mëꞌë cinco ë̱mëohuaꞌire pahuë. Yure mëꞌë paquë cato mëꞌë ë̱jë peoji. Peocoaꞌë cani mëꞌë care pahuë.”
19 Ja̱re asani i̱opi caco:
“Ëjaë, mëꞌë cato Maijaꞌquëre quëacaiquë aꞌë asayë, mëꞌëre. 20 Yëquë aiohuaꞌi Samaritano pa̱i iye cu̱tihuëna Maijaꞌquëre se̱jë paꞌa̱huëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru judío pa̱ipi Jerusalénna Maijaꞌquëre se̱ñe paꞌiji, cacohuaꞌi aꞌë.”
21 Cacona, Jesupi sehuopi:
“Care paji cuasajë̱ꞌë, nomio. Maijaꞌquëre coa siꞌa hue̱ꞌña paꞌijë se̱ñe ti̱ꞌapi. Ja̱ maca cato ai cu̱tihuëna pa̱nitaꞌa Jerusalénna sani se̱ñe peosipi. 22 Mësaru Samaria pa̱i cato huesëjë coa se̱ñë. Yëquë judío pa̱i cato asajë se̱ñë. Huaso coca cato judío pa̱i tsëcapë aye aꞌë. 23 Tsoe i̱ti macarepa ti̱ꞌapi. Yure aꞌë, Maijaꞌquëre se̱cohuaꞌirepa joyore papi nuñerepa cuasajë yoꞌo maca. Ja̱je yoꞌoyere ai yëji, jaꞌquë. 24 Diusu cato joyo api. Ja̱je paꞌina, i̱te se̱cohuaꞌije̱ joyo ayere papi yoꞌoye paꞌiji, nuñerepa yoꞌoyepi.”
25 Caquëna, Nomiopi cao:
“Yëꞌë cato asayë, Mesías, maire huasoquë Cristopi dani ja̱ëpi siꞌaye quëaja̱ꞌquë api.”
26 Cacona, Jesupi capi:
“Yëꞌë aꞌë, i̱pi mëꞌë ja̱ꞌre coca caji.”
27 Jesús ja̱je cocare caquëna, i̱ yeꞌyacohuaꞌipi ti̱tareña. Nomio ja̱ꞌre Jesús coca caquëna, quëquë ñareña. Ja̱je ñajëtaꞌa se̱ni asañuꞌu i̱quere yë caëꞌni, pa̱nitaꞌa i̱que cocare nomio ja̱ꞌre caëꞌni cajë se̱ñe pa̱huë. 28 Ja̱ maca i̱o yurupë i̱ti macana ñoni pa̱i daripëna sani cao:
29 “Dani ñajëꞌë, yëꞌë yoꞌoseꞌere siꞌaye casiquëni. ¿I̱ Cristo paꞌimaꞌquë?”
30 Ja̱ maca asani, pa̱ipi Jesús quëꞌrona saëꞌë. 31 Ja̱ yëꞌtaꞌa pa̱i daimaꞌpëna i̱ yeꞌyacohuaꞌipi Jesure cahuë:
“Yeꞌyaquë, a̱o a̱ijëꞌë.”
32 Cajëna, i̱pi capi:
“Mësaru ña maꞌñere yëꞌë cato payë, yëꞌë a̱i ja̱ꞌñe.”
33 Ja̱je caëna, ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi sa̱ꞌñe i̱ohuaꞌija̱ꞌa se̱teña:
“¿Pa̱ipi dacatena, a̱ni camaꞌquë?”
34 Cajëna, Jesupi capi:
“Yëꞌë a̱o cato yëꞌëre jëjo daosiquë yëyeje̱ yoꞌoye aꞌë. Cuiꞌne i̱ coꞌamaña ne saocaiye aꞌë. 35 Mësarupi cacohuaꞌi aꞌë: ‘Ja̱ yëꞌtaꞌa cuatro ñañëohuaꞌi carapi, tëaye.’ Ja̱je cacohuaꞌitaꞌare yëꞌëpi cayë: Ñani cuasajë̱ꞌë, ta̱seꞌere tsoe querepi, tëa ja̱ꞌñe. 36 Tëaquëje̱ sa̱i cua̱ñoñe paꞌiji, i̱ti ca̱ tëaseꞌe cato ti pani huesëye aꞌë, i̱ti ta̱quë cuiꞌne i̱ti tëaquë siꞌa yëꞌquë maca sihuaye paꞌiji caquë. 37 Nuñerepa caji. Pa̱i caseꞌe je̱ꞌquë ñeje: ‘I̱ti ta̱quë cato yequë api cuiꞌne i̱ti tëaquë cato yequë api.’ 38 Yëꞌëpi mësarute jëjo saohuë, tëajë̱ꞌë caquë, mësaru ai yoꞌojë ta̱ maꞌñere. Ja̱je paꞌito yecohuaꞌipi nerena, mësaru cato coa tëacohuaꞌi aꞌë.”
39 Jai pa̱i Samaria acohuaꞌi Jesure i̱re papi cajë cuasahuë, nomio caseꞌere cuasajë. Ja̱o cato cao, “Yëꞌë yoꞌoseꞌere siꞌaye capi.” 40 Ja̱re Samaria pa̱i asani Jesure se̱iꞌë, pëajë̱ꞌë cajë. Cajëna, asani caya muꞌseña pëapi. 41 Ai jerepa i̱re papi cuasajë asahuë, i̱pi i̱ ayere quëaquëna. 42 Ja̱ maca Nomiore cahuë. Yuretaꞌa i̱re papi cuasayë, yëquë. Mëꞌë caseꞌe asasicohuaꞌipi, cuiꞌne yure yëquëje̱ asa co̱ni i̱ caquëna, ja̱ doꞌire asayë. Nuñerepa Cristo api, iye yeja huasoquë cajë.
Pa̱i Ëjaë Joꞌyaë Mamaquëre Jesús Jujuseꞌe
43 Caya muꞌseña Samaria pëasiquëpi Galilea yejana sajiꞌi. 44 Ja̱re i̱pi Jesús caꞌa̱jiꞌi, Maijaꞌquëre quëacaiquëre i̱ quëꞌro acohuaꞌi cato coecohuaꞌi aꞌë. 45 Galilea ti̱ꞌasi maca deꞌoye i̱te pëpahuë. Ja̱ohuaꞌi cato, Jesús Jerusalénre paꞌi deꞌoye yoꞌoquëna, ñasicohuaꞌipi pëpahuë. Egíptopi Israel pa̱i etajë paꞌiseꞌere cuasajë yoꞌojë teꞌe sani ñasicohuaꞌipi.
46 Ja̱ maca Jesús Caná daripëna coꞌipi, Galilea yejana, i̱ ocore cuiyaꞌi oꞌsa co̱no ne sitona. Ja̱rote pajiꞌi, pa̱i ëjaërepa yoꞌoye ayere co̱caiquëpi. Ja̱ëpi mamaquëre Capernaum yejare ju̱ꞌiquëre paquëpi. 47 Ja̱je paquëpi pa̱i ëjaëre pare co̱caiquëpi Jesús, Judea yejapi Galileana dajiꞌi asani, sani Jesure ñapi. Ñaquë se̱jiꞌi, yëꞌë huëꞌena sani yëꞌë mamaquë ju̱ni huesë tëjiquëre jujucaijë̱ꞌë, caquë. 48 Ja̱ maca Jesupi capi:
“Mësaru nuñere paꞌë cuasajë asaye pa̱ñë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌo i̱ñoñe pa̱to.”
49 Ja̱je caquëtaꞌare pa̱i ëjaëre pare co̱caiquëpi capi:
“Ëjaë, esa daijë̱ꞌë, yëꞌë mamaquë ja̱ ju̱ꞌimaꞌnë.”
50 Caquëna, Jesupi ja̱ maca capi:
“Coꞌijë̱ꞌë, mëꞌë huëꞌena. Mëꞌë mamaquë huajëquëpi paꞌiji.”
Caquëna, care paji cuasaquë asani sajiꞌi, i̱ huëꞌena. 51 I̱ huëꞌena je̱ꞌnërepa ti̱ꞌaquëna, ñani i̱ joꞌyapi i̱te ñañuꞌu cajë etani i̱te cahuë:
“Mëꞌë mamaquë huajëquë paꞌiji.”
52 Ja̱je cajëna, i̱pi se̱jiꞌi:
“¿I̱que hora paꞌi maca huajëquërepa paquëꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Ñaminaꞌa mëñerepa sa tëꞌyo maca, una paꞌi maca ja̱ maca su̱ña dahuë tëto sajiꞌi.”
53 Ja̱je cajëna, tsihuaꞌë pëca jaꞌquëpi asani cuasa ñajaquëña, ja̱re ja̱ hora paꞌi maca Jesús, “mëꞌë mamaquë huajëquëpi paꞌiji” caseꞌere. Ja̱je ñani i̱ cuiꞌne siꞌa huëꞌe paꞌicohuaꞌi Jesure nuñerepa i̱ api cajë asareña.
54 Iye yoꞌoseꞌe cato cayaye aco pacoꞌë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere Jesús yoꞌoseꞌe, Judeapi, Galilea coꞌisi maca.