12
Tantiti netenbi trigo tsekakana
(Mr. 2.23-28; Lc. 6.1-5)
Iitira, tantiti netenbi Jesús jaonmea onanaiboya trigo wainapobi winota iki. Kakinbi moa jawékiakaskin ja jaonmea onanaibaon ja trigobo tsekaxon pikana iki.
Jaskáakanai oinxonra, *fariseobaon Jesús neskáakin yoikana iki: —Oinwe, ja mionmea onanaibaonra ja tantiti neten atima jawéki akanai —akin.
Jatian Jesussen jato neskáa iki: —¿Matonki ja westíoraakin Davidkan jawen joniboyaxon jawékiakaskin akáni yoii iká yoyo akama iki?
Janra, Dios rabiti xobo meran jikixon, já chibanaiboyaxonbi, ja Dios rakanxonkana pan piá iki. Ja iká iki nin janbi itan jawen jonibaonbi pitima, *sacerdotebaonres ati ikax.
¿Matonkayaki ja tantiti netenbi Dios rabiti xobo meran teetibi, *sacerdotebo ochayamakanai, Moiséssen esé meran yoiaibo yoyo akama iki?
Enra mato yoiai: Nenora itinke westíora ja Dios rabiti xobo betan senenma bebonbires kikin.
Matonkayaki onanyamaa iki: ‘Ja eara keenyamai maton yoinabo retexontin. Ea keenai riki noibamisti shinanyabicho mato itin’, iki Dios yoyo ika. Ja onanaxa, jakonma akáma jonibo jakonmaakin yoii mato iiyamakeanke.
Ja jonin Bakekaya riki jawerin ja tantiti neten atibo iki ixon mato jan yoiti —akin jato aká iki.
Tantiti netenbi Jesussen westíora isinai benxoaa
(Mr. 3.1-6; Lc. 6.6-11)
Jainoax kaax, jain iká esé ninkáti xobo meran Jesús jikia iki.
10 Ja xobo meran iká iki, westíora joni meken jirioma. Jatian jaskáaxon já jakonmaakin yoiti benaibo ixon, Jesús yokákana iki: —¿Tantiti netenbi isinai benxoatiki jakon iki? —akin.
11 Jatian Jesussen jato neskaa iki: —¿Matonki, ja maton oveja westíorashoko tantiti netenbi kini meran kaketian, biamai iki?
12 Westíora jonikaya riki oveja winoa bebonbires non shinanti. Jaskara kopíra, tantiti netenbi non jakon jawéki ati ramima iki —akin jato aká iki.
13 Jainxon ja joni yoia iki: —Min meken sananwe —akin. Jaskáa ja jonin sananatianbi benxoax, moa wetsaorikea jawen meken keskaribi jakon baneta iki.
14 Jaskáaketian oinnax, *fariseobobiribi jain tsinkíti xobomeax jokonbaini boax tsinkíkana iki, jaskáaxon Jesús retenoxon shinan akí.
Jaskara Jesús iti yoikani senena
15 Jaskara shinankanaibo onanax, moa jainoax Jesús kaa iki. Kaaitian icha joni já chibani bokana iki. Jainxon icha isinaiboribi, jato Jesussen benxoaa iki.
16 Jaskáaxon jato yoia iki tsoabi keshantima.
17 Ja *profeta Isaíassen yoini joibo senenti kopíra jato jaskáa iki. Ja iká iki neskati:
18 “Natoriki nokon yonoti, ja riki en katota, jara
en noike, jaonra ea ikonbiresi raroai.
Jara nokon Shinanya en imanoxiki.
Janra itibi keskati jati jatíbiainoa jonibo jato joi yoinoxiki.
19 Tsobebira já join ianananyamanoxiki.
Jara koshi join iamanoxiki.
Tsonbira jawen joi ninkáyamanoxiki.
20 Moa kapota ikenbira ja tawa sekeyamanoxiki.
Koinshokores jokonainbira mecha nokaatima iki, moa
jatíbiainoa jonibo itibi keskati jakanai kaman.*
21 Jatíbi jonibora jaon manánoxikanai”, ikira inike.
Jesús jakonmaakin yoikana
(Mr. 3.19-30; Lc. 11.14-23; 12.10)
22 Jaweti jonixonra, westíora joni benche itan yoyo iosma yoshin naikia Jesússiba bekana iki. Jara Jesussen benxoaa iki. Jaskáara moa jakonhakin oinnax, jakoniribi yoyo ika iki.
23 Jaskara oinnaxa, jatíbi jonibo ikonbiresi ratékana iki. Jaskati ikana iki: “¿Natomarin ja Diossen katota *Davidkan Bake?” ikibo yoyo iki.
24 Jaskákanaitian ninkáxon, fariseobaon jato aká iki: “Nato jonira yoshinbaon koshi Beelzebúkan atipana koshi menia iki, jonibo meranoa yoshinbo jokonhanon ixon”, akin.
25 Jatian jaskara shinankanai onanxon jato Jesussen yoia iki: “Westíora mainbicho jakana jonibora, jatonbi wetsa tsamabo akáx jatobires reteanani keyókanti iki. Westíora jeman jaa jonibo iamax ja xobonbicho jakana jonibora, jatobires ramianani jaax, jaskatiribi keyokanti iki.
26 Jaskáribira, ja *Satanássen jabé yoshin notsínxon pikoti atipanyamake. Jaskaxbira jawen ikinabo betan jakon itima iki.
27 Maton yoiai, enki ja Beezebúkan atipana koshin yoshinbo jokonhai; jatian jaskara ikenki ¿Tson atipana koshi meniaton akanai, ja matomea onanaibaon yoshinbo jokonhakin? Abánon jabaonbi mato yoikin ja maton ea jaskáakin akábo.
28 Ikaxbi ja Diossen Shinanman en yoshinbo jokonhai ikaxa, onanti iti iki ja Diossen ikinaton jati nete moa matoiba nokota.
29 Jaskaribiakin ¿Tsonmein atiki, rekenpari ja koshi joni yatanxon nexaamatianbi jawen xobomea jawékibo yometsoakin? Jaskáaxonresparira yometsoakanti atipanke.
30 Ja ebé rabéyamaibora, eki jakonmaataibo iki. Jatian ea jan wetsabo bikinyamaibora, jan jato onónhakaibores iki.
31 Jakopíra en mato yoiai: Jatíbi ja ocha akanabo itan jakonmai yoyo ikanabora, Diossen jato shinanxontima iki. Ikaxbi ja Diossen Shinanki jakonmai yoyo ikanabora, Diossen jato ja shinanxonkin jenetima iki.
32 Ja jonin Bakeki jakonmai yoyo ikax ochakanaibora, jato Diossen soaxonai. Ikaxbi ja Diossen Shinanki jakonmai yoyo ikax ochakanabora, jawekeskaxonbi jato soaxonti atipanyamake, nin jawetianbi.
Jawen bimi oinxonra non jiwi onanai
(Lc. 6.43-45)
33 Jakon jiwira, jakoniribi bimiai; jatian jakonma jiwi ikaxa, jawen bimiribi jakonma ikai. Jiwira jawen bimibo oinxonres non onanai.
34 ¡Matobo riki, jakonmabo ikax, rono kaita keská jonibo! ¿Jawekeskaxonki maton jakon jawékibo yoiti iki jakonmabo ixonbi? Ja maton jointi meran bochoa shinanra, mato yoyo ikaitian kexakan jokonai.
35 Ja jakon joninra, jakon jawékiboresibi yoiai; já meran jakon shinan jaketian. Jatian jakonma joninra, jakonma jawékiboresibi yoiai; jawen shinan jakonmaribi iketian.
36 Jatianra en mato yoiai: Moa jaton aká jawékibo yoixonti nete nokóketianra, jatikaxbi jakonmairesbo yoyo ikabo ikax keshanoxikanai.
37 Ja min joinbira inoxiki, mia jakon baneti iamax mia castigameti”, akin jato aká iki.
Ja oinxon onanti ratéti jawéki oinkaskana
(Mr. 8.12; Lc. 11.29-32)
38 Jatian ja esé onanboyabi *fariseobaon Jesús neskáa iki: —Min ratéti jawéki akaira noa oinkasai maestró —akin.
39 Jaskáakanabi Jesussen jato neskáa iki: —Jakonma jonibo ikax Dios betanbicho iamaibo ixonbira akai, maton ea ja oinxon onantibo yokákin. Ikaxbira en mato axonyamai. Ja oinxon maton onanti riki, ja *profeta Jonás iní keskati ea iketianparires.
40 Ja Jonás ani yapa meran, kimisha nete itan kimisha yamé iní keskatiribira inoxiki, ja jonin Bake, kimisha nete itan kimisha yaméribi mai chicho ikí.
41 Ja ramatian jaa jonibo jaton akábo Diossen yoixonti nete nokóketianra, Nínive joniboribi jain inoxiki, Diossen mato masá tenemanon ikax matoki ramii yoyo iki. Ja Nínive jonibaonra Jonassen joi yoiai ikonhataanan, jaton jakonma shinanbo akonkin jenekana iki. Jatian mato xarankaya Jonás iní bebonbires ikenbira maton ikonhayamai.
42 Jainoax ja ramatian jaa jonibo jaton akábo Diossen yoixonti nete nokóketianra, ja nete senenainoa apo ainboribi jain inóxiki, Diossen mato masá tenemanon ikax yoyo iki. Jara kikin ochokeaxbi joá iki, onan iketian Salomónman esé ninkati. Jatian mato xarankaya ja Salomón iní bebonbires ikenbira, maton jawen esé ninkáxonyamai —akin jato aká iki.
Yoshin, ja ipachoainko banéribiai
(Lc. 11.24-26)
43 “Westíora yoshinra ikai, moa joni meranoax pikotax, jain joni jayamainko kawanhatani, jain tantiti benai. Ikaxbira nokoti atipanyamai.
44 Jaskáakin nokoyamaxonra shinannai: ‘Ramara ea jainoax pikóyantana xobonko ea karibai’, ixon. Jaskatax joxon oinnara ikai ja joni, xobo jonioma, jakonyoraakin matsóxon, benxoayona keskáshaman.
45 Jaskara ointaananra karibai, kaxonra kanchis yoshin ja bebonbires jakonma shinanyabo jato beai. Jatian jato iwea beaxa, jatikaxbi ja joni meran weíkanai. Jatianra ja joni, moa ikátiai bebon jakonmabires banetai. Jaskararibira ikanti jake winoti ja ramatian yoitima jonibo”, akin jato aká iki.
Jesussen titayabi jawen wetsabo
(Mr. 3.31-35; Lc. 8.19-21)
46 Jaskáakin ja joni tsamatabo yoii Jesús iitainbi, jawen tita betan jawen wetsabo bekana iki. Bexon jemanxonbi manakana iki jabé yoyo ikaskin.
47 Jatianra wetsan Jesús keshana iki: —Min tita betan min wetsabora, mibé yoyo ikasi beax, jeman charókanke —akin.
48 Jaskáaketian jan keshana joni neskáa iki: —¿Tsoakayarin nokon tita, itan nokon wetsabo? —akin.
49 Jaskátaanan, jaonmea onannaibo metoanan Jesussen yoia iki: —Natobo riki nokon tita, itan nokon wetsabo.
50 Jaskara iken, jaweratobaonki ja nokon Papa naikan ikátonin yoiaibo senenhai, jaboresiki nokon wetsabo, nokon poibo, itan nokon tita —akin jato aká iki.
* 12:20 Nato riki ja onitsapishokobo Jesussen jato jenetima yoii iká. 12:21 Is. 42.1-4