13
Banai joniki yoinmeeta esé
(Mr. 4.1-9; Lc. 8.4-8)
Ja netenbiribira, xobomeax pikókaini kaax, ian kexa Jesús yakata iki.
Jain iketianra, icha joni jaki bea iki. Jaskara ointaananra, kaax Jesús boten nanetax jain nayakaa iki. Jatian ja jonibobiribi mashinbi ikana iki.
Jainxonra, meskó jawékikibo yoinbainxon jato Jesussen icha jawékibo onanmaa iki. Neskáakin jato yoia iki: “Westíora wain teetaira inike bero banai kaai.
Ja banakin masá aaboara, jatíribi berobo bai napon maana iki. Jara basiamabi isábo bexon keyokin pia iki.
Jatíribi berobora makan xaran maana iki. Jain maana berobora basiamai xoxoa iki, mai kextóma iketian.
Ikaxbi moa bari pikókin menoa, jawen taponbo chichó boama ikax, choshia iki.
Jatíribi berobora maana iki, moxa napo. Jara moa anixon, moxabaon mapoanan animayamaa iki.
Ikaxbi jatíribi berobora maana iki, mai jakon ikain. Jabora jakonhirai bimia iki. Westíora nia bimia iki, pacha. Wetsa nia bimia iki, sokota chonka. Jainoax wetsa nia iká iki, kimisha chonka bimiya.
Tsoabaonki jakonhakin ninkatai, akanwe en mato yoiaibo ninkákin”, akin jato aká iki.
Bero banaiki yoinmeeta, esé onankaskin yokákana
(Mr. 4.10-12; Lc. 8.9-10)
10 Jatian jaonmea onanaibaon pataxbainxon Jesús yokákana iki. Jawekopiki jawetsa jawékiki yoinbainxon jonibo jato eseai ixon.
11 Jatian Jesussen jato yoia iki: “Matoresa en onanmaboai ja Diossen ikinaton jati onanyamakana ikátiaibo. Ikaxbi, wetsabora en onanmayamai.
12 Jaweratobaonki moa onanna, jabora en bebonbires onanmati jake, kikinhakin onankana iti kopí. Ikaxbi ja onanyamabora, jaton onanna jawékibo en shinanbenomati jake, onanyamakanon ixon.
13 Jaskara kopíra akai en wetsa jawékikibo yoinbainkin jato joi yoikin. Oinxonbi onanyamareskanai kopí itan ninkáxonbi onanyamareskanaitian.
14 Jaskatira ikai ja *profeta Isaíassen yoini joibo jatoiba seneni. Jara inike neskati:
‘Ninkáxonbira onanyamaresnoxikanai.
Oinxonbira, onanyamaresnoxikanai.
15 Nato jonibaon shinanra jakonmaata iki.
Ninkákashamaira papókanai.
Oinkashamaira betíkanai.
Jaskáaxon onantaanankaya jaton jakonma shinanbo
jeneax eki bekanketian en jato
kishpinmati ikenbi’, ikira iká iki.*
16 Ikaxbi matora Diossen raroshaman imake, maton beronbi oinnai, itan maton pabíkininbi ninkatai iken.
17 Ikonshamanra en mato yoiai: Icha *profetabo itan icha jakon jonibora, ja maton oinni iitaibo oinkaskana iki, ikaxbi oinyamakana iki. Ja maton rama ninkati iitaiboribi ninkákaskana iki, ikaxbi ninkáyamakana iki.
Bero banaaki yoinmeeta esé, jato Jesussen onantiakin yoia
(Mr. 4.13-20; Lc. 8.11-15)
18 Rama ninkákanwe, ja bero banaaki yoinmeeta esé en mato onantiakin yoinon.
19 Ja Diossen joi ninkáxonbi onanyamaresaibora, yoshinman joxon ja ninkákana joibo jato shinanbenomai. Jaskarabo riki ja bai napo bero maanna iní keskabo.
20 Ja makan xaran bero maanna iní riki, Diossen joi ninkáxon, keenshamankin ikonhaibo yoii iká.
21 Ikaxbira, jawen taponbo chichóshaman kaama ikax, basi iamakanai. Jabaonra tanakaatibo joketian, itan Diossen joi kopi jakonmaaxon masá tenemakanabo, teneyamakanai.
22 Ja moxa napo bero maana iní riki, moa Diossen joi ninkataxbi, nato netemea jawékibo ayorakin shinanni, jaskatax icha koríkiatires shinannaibo yoii iká. Jatíbi jaskara jawékibaonra ja Diossen joi ninkatabo jato shinanbenomai, jatian moa Diossen tee akin jenekanai.
23 Ikaxbi ja mai jakon ikain bero maana iní riki, Diossen joi ninkáxon moa kikinhakin onanabo yoii iká. Jaboresa ikai jakoni bimii, ja westíora nia jiwibicho, pacha bimia, sokota chonka bimia, jainoax kimisha chonkabo bimiabo iní keskati”, akin jato yoia iki.
Trigo betan cizaña xobiki yoinmeeta esé
24 Jainxon wetsa jawékiki yoinmeeta esé jato Jesussen yoiribia iki: “Diossen ikinaton jati riki, westíora jonin jawen wainko trigo banaa iní keska.
25 Jatíbi jonibo moa oxakana ikenra, jawen rawí joxon ja *cizaña janeya xobi, trigo banaainkoribi banaa iki. Jaskáabaini moa kaa iki.
26 Jatian ja trigoribi moa aniax botoetaitian, *cizañaribi xoxoa merakana iki.
27 Jaskáketian, ja teetaibo wai iboiba bokana iki keshani. Boxon yoikana iki: ‘Ibó, jakon berobobichores min banayantanabiki ¿Jawekeskatax ja *cizañaribi xoxoa?’ akin akana iki.
28 Jaskáakana, ja wai Ibon jato yoia iki: ‘Westíora nokon rawikan aká riki’, akin. Jatian ja teetaibaon yokata iki: ‘¿Ja *cizaña non mexaxontinki mia keenai?’ akin.
29 Jatian jato yoia iki: ‘Ayamakanwe, ja cizaña mexakinra, maton trigoribi mexanake.
30 Ibanon, ja trigo tsekati nete senenai kaman, jabébipari anii. Jatianra ja tsekai teetaibo raankin en yoiti iki, ja cizañapari taxtexon tsamankanti jainoa menonoxon. Japekáopari ja trigo tsekaxon jain benxoati xobonko maton tsamanti iki’ ”, akin jato aká iki.
Mostaza beroki yoinmeeta esé
(Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19)
31 “Jainxon wetsa jawékiki yoinkin jato Jesussen aríbaa iki neskáakin: Diossen ikinaton jati riki, westíora jonin jawen wainko mostaza bero banaa keská.
32 Ja bero riki, wetsa berobo winoa kikin beshéshokoira. Ikaxbi, jawetianki moa aniai, jara ikai ja wainkonia wetsa banábo xewina ani ikí. Jatian moa jaskati aniketianra, jatíbi noyai yoinabo bexon, jawen poyanman naakanai”, akin jato aká iki.
Levaduraki yoinmeeta esé
(Lc. 13.20-21)
33 Jainxon wetsa jawékiki yoinkin jato Jesussen aríbaa iki neskáakin: “Ja Diossen ikinaton jati riki, westíora ainbaon, kimisha ani wea harinaya *levadura meskoa, paeax jatiobi soo ikai keská”, akin.
Profetanin yoini joi senena
(Mr. 4.33-34)
34 Jatíbi nato jawékiboki yoinbainkira jato Jesussen esea iki. Jaskáaxonresa jato esekatitai.
35 Jara iká iki ja *profeta yoyo ini joi senenti kopí. Ja inike neskati:
“Jawekiki yoinmeeta esébora en jato
yoinoxiki.
Diossen nete jonianontianbi, tson onanama
jawékibora en jato onanmanoxiki”, iki.
Cizañaki yoinmeeta esé Jesussen onantiakin yoia
36 Jaskáakin jonibo yoitaanan, moa Jesús xobon kaa iki. Jainoara jaonmea onanaibaon yokákana iki, ja wainko cizaña xoxoaki jawe yoii iká iki ixon.
37 Jatian Jesussen jato yoia iki: “Ja jakon bero jan banai joni riki, ja jonin Bake.
38 Ja wai riki, nato nete yoii iká. Ja jakonshaman berobo riki, Diossen ikinaton jaa jonibo yoii iká. Jatian ja *cizaña riki, *Satanássen jonibo yoii iká.
39 Jatian ja nokon rawí jan *cizaña banaa riki, yoshinbaon koshi. Ja trigo tsekakanti riki, nato nete senenti yoii iká. Jatian ja trigo tsekai teetaibo riki, ángelbo yoii iká.
40 Ja *cizaña taxtexon tsamanhanan menoti keskáribira inoxiki, moa nato nete senenketian.
41 Ja jonin Bakenra, jawen ángelbo raannoxiki, jawen ikinna jonibo xaranmea, jatíbi ja wetsabo ochamaibo itan jakonma akai jonibo, jato tsinkinon ixon.
42 Jaskáaxonra, chii tiritai xanken meran jato potanoxikanai. Jainra inoxikanai, masá tenei, xeta kerox aki winii.
43 Jatian, jakon aká jonibobiribira, jawen Papan jato ikinna netemeax, bari keskati penénoxikanai. Tsoabaonki jakonhakin ninkatai akanwe ninkákin ja en mato yoiaibo.
Kopí jawékibo jonekanaki yoinmeeta esé
44 Diossen ikinaton jati riki, westíora mainko kopí jawékibo jonekana keská. Westíora joninra ja kopí jawékibo meraxon, jainbi jakiribi joneribia iki. Jaskáabaini kikin raroshaman kaax, jawen jatíbi jayata jawékibo maroa iki. Jaskákirani joxon jatiobi ja mai marokin bia iki.
Perlaki yoinmeeta esé
45 Ja Diossen ikinaton jati riki, jan teetai ikax westíora joni perlanin keeni maronoxon benai kawantanai keská.
46 Jatian iikin, westíora perla kikin icha kopía merax; jawen jatíbi jawékibo kaax keyo maroa iki. Jaskáaxon, ja perla marokin bia iki.
Ani rikaki yoinmeeta esé
47 Jainoax, Diossen ikinaton jatiribi riki, ani rika jenenko nepóxon, meskó yapabo biti keskaribi.
48 Ja ani rika meran moa yapa icha weiketianra, ja yapan teetaibaon, mashiori boxon mapémakanai jainxon katónoxon. Ja jakon yapabo akanai tasakan napókin, jatian ja jakonma yapabobiribi potakanai.
49 Jaskararibira inoxiki moa nete senenketian. Ángelbora benoxiki, jakonma jonibo xaranmea, jakon jonibo kátoti.
50 Ja jakonma jonibora, chii tiritai xanken meran jato potanoxikanai. Jainra inoxikanai, masá tenei, xeta kerox aki winii”, akin jato aká iki.
Bená jawéki itan moatian jawékibo
51 Jaskáatanan jato Jesussen yokata iki: —¿Jatíbi nato jawékiboki maton kikinhakin ninkata? —akin. Jatianra jabaon yoia iki: —Nonra ninkáke Ibó —akin.
52 Jatian jato Jesussen yoiribia iki: —Jawetianki westíora esé onan jonin, Diossen ikinaton jati kikinhakin onanai, jatianra ja joni ikai, westíora jonin jawen xobo meranoa, moatian jawékibo itan bená jawékibo benxoa iikinbi jokonhai keská ikí —akin jato aká iki.
Nazaret jemanko Jesús kaa
(Mr. 6.1-6; Lc. 4.16-30)
53 Jaskáakin jato jawékiki yoinmeeta esébo yoikin senenhataanan, moa Jesús jainoax kaa iki.
54 Kaax jawen jemanko nokota iki. Jainxonra ja esé ninkati xobo meranxon jato axeakin peoribia iki. Jato jaskaitianra ikonbiresi jonibo ratékana iki. Jaskati ikana iki: —¿Jaweranoa jaskara onan shinanbo naton biarin? ¿Jawekeskaxonki ratéti jawékiboribi akai?
55 Natora carpinteron bakeres iki. Jawen tita iki María. Jawen wetsabo iki, Jacobo, José, Simón jainoax Judas.
56 Jawen poiboribi iki neno nooxaran jakanabo, ¿Jatian jawekeskarainoax jaskaraton axea itiki? —ikibo ikana iki.
57 Jaskatax, já ikonhakashamaibo ikana iki. Ikaxbi Jesussen jato yoia iki: —Westíora *profetara jatíbiainxon jakonhakanai. Ikaxbi, jawen jemanxonbi, itan jawen rarebobaonra ayamai —akin jato aká iki.
58 Jatian tsonbi já ikonhayamakanaitian, ichashaman ratéti jawékibo jainxon ayamaa iki.
* 13:15 Is. 6.9-10