18
Jawekeska jonikayaki itiki jan jato xewina
(Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)
Jatianribi jaonmea onanaibaon Jesús yokákana iki: —¿Tsoakayarin, ja Diossen ikinaton jatínko jato xewina? —akin.
Jaskáakana, westíora bake kenaxon, jato napon Jesussen nichina iki.
Jainxon jato yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai; jakonma shinan jenetaanan, bake keskati iamaira, jawekeskataxbi ja Diossen ikinaton jatínko, mato jikiamanoxiki.
Ja Diossen ikinaton jatínko, kikin iki kaibo riki, kikinman shinanmeeyamataanan bake keskati ikaibo.
Jaweratobaonki nokon janenko westíora bake nato keskaribi biai, jabaonra moa earibi bike.
Jan noa ochanko pakémati
(Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)
Jatian jaweratobaonki ja eki koshia bakebo jato ochan pakémai, jabora jan reneti ani makan teomaxon aniparo napo jato potakanti bebonbires jakonma biti iki.
¡Jawe iresaipanon nato nete, jan jonibo ochan pakémati jawékiboya ikax. Jara jaskáshamanhaxon bechitentikoma iki. Ikaxbi, jawe iresaipanon, ja wetsabo jan jato ochan pakémaibo!
Jaskara iken, ja min mekenman iamaxon min taen mia ochan pakémai iketian, xatexon ochó potawe. Jaskara ponxte iamax kixtebicho mia basibires jaakayara jakon itiki. Ja okenbekonbi mekenya iamax okenbekonbi taeya mia Diossen chiikan ewa meran potatitianbi.
Jatian ja min beron mia ochan pakémaitian, tsekaxon ochó potawe. Westíora beroyabicho mia basibires jaakayara jakon itiki. Ja okenbekonbi beroya mia Diossen chiikan ewa meran potatitianbi.
Oveja manotaki yoinmeeta esé
(Lc. 15.3-7)
10 Nato bakebo tsoabi jato omisyamakanwe. Jan jato koirannai Ángelbora, Dios betanbi ikábo iki ixonra en mato pontéshaman yoiai.
11 Ja jonin Bakera joá iki, manotabo jato kishpinmati kopí.
12 ¿Matonki jawekeska shinannai? Westíora joni itiki pacha ovejaya, ikenbi itiki westíora manoti. ¿Jaskákemein, ja iskon chonka iskon, jainbi ja mananman potabaini, ja westíora manota benai katima iki?
13 Enra onanke, kaxon meraaxa ikonbiresi rarotiki; ja jatíribi manotamabo oinnax ikai bebonbires.
14 Jaskáribiira, ja maton Papa naikan iká, tsoa bakebi manótinin keenyamai.
Jaskáaxon nobé joi akaibo betan joi benxoati
(Lc. 17.3)
15 Ja mibé joi akaitonin mia jakonmaaka. Jabebichopari yoyo ixon, shinanmeemawe jawen jakonma akábo, jatian mia ninkáxonara, jakiribi min wetsa betan mia jakon banéke.
16 Jatian jaskáabi mia ninkáxonyamaitianra, westíora iamax rabé joi akairibi min kenati iki; ja mato yoyo ikaibo rabé iamax kimishaxon ninkata iti kopí.*
17 Jatian jaskáakin akábi jato ninkáxonyamaitian, joi akaibo jato yoiwe. Jatian ja joi akaibaon yoiabi jato ninkáxonyamaribaitianra, moa joi akaima joni iamax ja apo kopí yokáxonaibo keskáakinres min ointi jake.
18 Enra ikonshaman yoiai, ja nato mainxon maton atima yoiaibora, naikanxonribi Diossen atima yoiai. Jatian nato mainxon maton ati yoiaibora, Diossenribi ati yoiai itiki.
19 Enra mato yoiribiai: Jawetianki Dios jawéki yokánox, nato mainxon maton westíora shinanbicho rabéxonbi abékonai, jatianra mato Diossen meniti iki.
20 Jatian jaweranoki rabé iamax kimisha inonbi nokon janenko tsinkíkana iki, jainriki ea jato betan —akin jato aká iki.
21 Jaskáketian, nokobainxon Pedron yokata iki: —Ibó, ¿Westíora ebé joi akaitonin ea jakonmaaketianki, jawetiakinres en moa ja shinanxontima iki? ¿Kanchis akin? —akin.
22 Jatian Jesussen yoia iki: —Kanchis akinbicho atira en mia yoiamai. Kanchis chonkaakinkayara, ja kanchis min senenhati jake.
Apo betan teetai joni, ribinkanaki shinanbenokashamaaki yoinmeeta esé
23 Ja Diossen ikinaton jatira, westíora apon jawen yonotibaon ribina iken jato yokápakeni keská iki.
24 Jatian moa jaton ribinbo jato yokákin peoketianra, jan kikinbires icha ribina westíora joni bexonkana iki.
25 Jatian jan kopíatioma ja joni iketianra, apon jato yoia iki, jawen awinyabi itan jawen bakeboyabi ja jonin marokanti. Jainoax jatíbi jawen jayata jawékiboribi iti jato yoia iki. Jaskaraton moa jawen ribinbo kopíanon ixon.
26 Jaskáaketianra, jabé teetai jonin ja apo bebon chirankootanan yoia iki: ‘Shokorespari ea manawe Ibó, en mia keyokin kopíanon’, akin.
27 Jaskáakin akára, noibataanan apon jawen ribinbo moa shinanxonyamataanan, jaweayamaa iki.
28 Jatian moa jaskáa pikókainkibi, jan ichama ribina jonibiribi jan bechia iki. Ja bechixonra, tepotsiananbi yoia iki: ‘¡Ja min ea ribina, moa ea ishton kopiáwe!’ akin.
29 Jaskaaka, ja bebon chirankootanan jonin yoia iki: ‘Shokorespari ea manawe, en mia keyokin kopíanon’, akin.
30 Jaskáabi keenyamataanan, cárcel meranres jato amaa iki; jawen ribin kopíai kaman iti.
31 Jaskaaka oinxonra, wetsa jabé teetaibaon akonbireskin masá shinankana iki. Jaskákinra, ja apo boxon keshankana iki.
32 Jatianra aponbiribi kenamaa joketian neskáakin yoia iki: ‘¡Mia riki kikin jakonma joni! Enra jatíbi min ea ribinabo mia shinanxonyamake, min ea ayorakin yokákin jeneyamaketianres.
33 ¿Jatian jawekopíki ja en mia aká keskáakinribi, mibé teetai joni min noibayamaa?’ akin aká iki.
34 Jaskaraton ikonbiresi sináxonra, ja apon jawen ribin keyo kopíakai kaman jato castigamaa iki —akin jato aká iki.
35 Jaskáatanan jato Jesussen yoia iki: —Nokon Papa Dios naikan ikátoninra, mato jaskáashokoti iki, ja mato betan joi akaibo betan jakonmanana ixon, akonkin maton shinanxonkin jeneyamaitian —akin.
* 18:16 Dt. 19.15