19
Potaananti iki iká jato Jesussen onanmaa
(Mr. 10.1-12; Lc. 16.18)
Jaskara jawékibo jato Galileankoxon yoikin senenhataananra, ja Jordán keiba iká Judea main moa Jesús kaa iki.
Kaitianra icha jonin chibana iki. Jatianra jain ixon, jatíbi isinaibo jato benxoaa iki.
Jaskaai iitainra, *fariseobo bekana iki jaskáaxon Jesús jakonmaati benai. Bexonra yokákana iki: —¿Wetsa jawéki kopíbires jonin jawen awin potatiki jakon iki? —akin.
Jaskáakana, Jesussen jato yoia iki: —¿Matonkayaki yoyo ayosma iki, ja jatíbi peoai bená, ‘benbo betan ainbo Diossen joniani’, iki ixon jawen joi meran yoiai?
Jaskara kopíkaya Diossen yoinike: ‘Joninra jawen papa betan jawen tita jeneti iki, jawen awin betanbiribi wanoxon, jaskataxa ja rabé moa westíora yorabicho keská iti iki’, iki ixon.
Jatianra moa rabé yora iamai, westíora yorabicho iki. Jaskara ikenra, Diossenbi jato wanomaa, tsonbi jato potaanamati atipanyamake —akin jato aká iki.
Jatian fariseobaon yokáribia iki: —¿Jawekopíkayaki Moiséssen yoini, ainbo potanoxonpari kirika wishaanan meniti? —akin.
Jaskáakana, jato Jesussen yoia iki: —Maton keena keskábores akaibo ikenra aká iki Moiséssen jaskáakin jaton awin potati yoikin. Ikaxbi rekenra, jaskara iti ikáma iki.
Jatianra enbiribi mato yoiai: Jaweratobaonki jaton awinin yosmaamabi, potaxon wetsa ainbo biai, jabaonra wanoyaxonbi wetsa betan yoranti akai. [Jatian tsonki ja potá beneya ainbo biai, janra benoya betanbi yoranairibi ikai] —akin jato aká iki.
10 Jatian jaonmea onanaibaon yoia iki: —Jonin jawen awin jaskáati iketiankayara, joni wanoyamaakaya jakonhira iti iki —akin akana iki.
11 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Jatikaxbira tsoa wanooma iti atipanyamake. Jaskara itibobiribi jato Diossenbi imaaboresa ikanai jaskara.
12 Jarake meskó jawéki, jaskara kopíbo jatíribi jonibo wanoyamai. Jatiribora wanoyamai, jaskarabiribi iti pikotabo ikax. Wetsabora wanoyamai, wetsabaon jaton yora ramianana ikax. Jatian wetsabora wanoyamakanai, Diossen jawékibiribi axonti shinanyabo ikax. Jaweratoboki, ja en yoipakeabo iti jisá iki, jaskara ikanwe —akin jato aká iki.
Jesussen bakebo jakon shinanxona
(Mr. 10.13-16; Lc. 18.15-17)
13 Jatian jatíribibaon, jaton bakebo Jesússiba bekana iki, mamepasxon jatoki oranon ixon. Ikaxbi jaonmea onanaibaon jato notsina iki.
14 Jatianra Jesussen jato yoia iki: —Ja bakebo bechiteyamakanwe, ibakanon eki bei. Jato keskabaonakaya riki ja Diossen ikinaton jati nete —akin jato aká iki.
15 Jaskáaxon ja bakebo mamepasxon jatoki orankin senenhataanan, moa jainoax wetsanko karibaa iki.
Westíora bakeranon icha jawékia
(Mr. 10.17-31; Lc. 18.18-30)
16 Westíora bakeranonra Jesús oinni kaa iki, kaxonra neskáakin yokata iki: —Jakon maestró ¿Jawe jakon jawékishamanki en ati iki, jatíbitian jati neteya inoxon? —akin.
17 Jaskaa Jesussen yoia iki: —¿Jaweatiki min ea jakon maestró, akin akai? Dios bichoresiki jakon. Ikaxbi, ikoni jatíbitian jatín keenira, ja senenhati join yoiai keskati mia jati iki —akin aká iki.
18 Jatian ja bakeranoman aká iki: —¿Jaweratoborin, ja senenhati joi? —akin. Jaskáa Jesussen yoia iki: —‘Jato reteyamawe; wanoya itan benoya ixonbi, wetsa betan yoranyamawe; yometsoyamawe; wetsabo jakonmaanox jansoi yoyo iamawe.
19 Min papa betan min tita jakonhawe, itan minbix noikaata keskáribiakin, wetsaboribi noiwe, ikira ikai’ —akin aká iki.
20 Jaskaaka, ja bakeranonman yoia iki: —Jatíbi ja min ea yoiabora, baketianbi moa en senenhaa iki, ¿Ramaki ea jawe maxkata? —akin.
21 Jatian Jesussen yoia iki: —Ikoni jakonbires itin keenkin, jatíbi mia jayata jawékinin maroxon, ja jawebiomashokobo jato menitanwe. Jaskáaxpariresa, mia naikan icha jawékia itiki. Jaskáakin senenhabeirani, jotanwe mia nokon joni inon —akin aká iki.
22 Jaskáakin akára, onískaini ja bakeranon kaa iki, ichayora jawékia ikax.
23 Jaskáaketianra jaonmea onannaibo Jesussen yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai, kikinshaman itikoma riki, ja icha jawékiabo, Diossen jato ikinai neten jikiti —akin.
24 Jatianra en mato yoiribiai: Westíora camellonara itibiresma iki, ja xomox chipekenin bebati, jatian ja icha jawékiabaonara bebonbires itikoma iki ja Diossen ikinaton jati netenko jikiti.
25 Jaskati yoyo iketian ninkataxa jaonmea onannaibo ikonbiresi ratetax ikana iki: —Jatian jaskara ikenki ¿Tsoakaya kishpinmeeti atipana? —ikibo.
26 Jaskákanaitianra, jainbikon ointaanan Jesussen jato yoia iki: —Natora jonibaon atipanyamake, ikaxbi Diossenara jatíbi atibires iki —akin.
27 Jaskáketian Pedron yoia iki: —Nonra, jatíbi noa jayata jawékibo jenea iki. Jaskáaxa mia chibani joá iki. Jatianki ¿Jawe non binoxiki? —akin.
28 Jatian Jesussen yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai, moa jatíbi jawékibo jakiribi benaakin aríbaxa, ja jonin Bake jawen penébires yakátinin yakánoxiki. Jatianribira ea chibanabo ikax, matoribi ebébi ja chonka rabé yakátinin yakánoxiki, jaskáaxon ja chonka rabé tsamá *Israelnin rarebobo jaton akábo jato yoixonox.
29 Jatian jaweratobaonki ea kopi, jaton xobo, jaton wetsabo itan jaton poibo, jaton papa itan jaton tita, jaton awin itan jaton bakebo, jainxon jaton waibo jeneai; jabaonra ja jaton jawékibo jenea bebonbires pachabo binoxikanai, itan jatíbitian jati neteyaribi inoxikanai.
30 Ikaxbi icha ja ramatian kikin ikátiaibora kikinmashokobo inoxikanai, jatian ja ramatian kikinmashoko ikátiaibora kikinbo inoxikanai.