20
Uva wainko teetaiboki yoinmeeta esé
Ja Diossen noa ikinti riki, westíora uva waia joni jato teemanoxon yamékirishoko jonibo benai kaní keska.
Jatian ja teekasai jonibo westíora nete teeta betan senen jato kopíati yoia jakon ikanaitian, moa jawen wainko jato teeti raana iki.
Iiwanax, moa iskon hora yamékiri iketian, plazain karibaxon nokoa iki, icha joni jawe akímabi iiresaibo.
Jainoa jato yoia iki: ‘Matoribi nokon uva wainko teetankanwe, enra mato senen kopíatiki’, akin. Jato jaskáa, jaboribi teeti bokana iki.
Jainoax bariapan, jakiribi karibaa iki. Iiwanax yantanpake karibaxon jato jaskáaribia iki.
Jainoax moa bari jikiti ochóma jakiribi karibaxon oinna iká iki, wetsaboribi jawe akímabi iiresaibo, jainoa jato yokata iki: ‘¿Jawekopíki mato neno teetimabi iibaitai?’ akin.
Jaskáa yoikana iki: ‘Tsonbi noa teeti biama ikaxa noa ikanai’, akin. Jaskáakana: ‘Rama matoribi ja nokon uva wainko teeti botankanwe’, akin jato aká iki.
Jatian moa yaméketianra ja wai ibon, ja teetaibaon koshi kenaxon yoia iki: ‘Ja teetabo kenaxon moa jato kopíapakewe, rekenpari ja chiní teeti jikiwanabo awé, japekáora ja reken jikiwanabo min jato akai’, akin.
Jatianra chiníbires teeti jikiwanabaonpari bexon, ja westíora nete teexon bititiiribi bipakekana iki.
10 Japekao, moa reken teeti jikiwanabaon biti iketian shinankana iki, jabaon bebonchaa biti. Ikaxbi jabaonribi, westíora nete teexon bikanaitiiribi bikana iki.
11 Jatian moa kopí biaxa, ja wai iboki jakonmaibiresbo yoyo ikana iki.
12 Jaskákin yoikana iki: ‘Ja chiní nokotabo westíora horares teekankenbira, noa akátiiribi min jato kopíake, noabokaya ikonbiresi bari napobi iibaiti teekenbi’, akin.
13 Jaskáakana, ja ibon, jato betan itina westíora yoia iki: ‘Joní, enra mia jakonmaama iki. Westíora nete teeta betan senen en mia kopíatira moa non shinan abékonwanke.
14 Natoriki ja min koríki, ja biax moa katanwe. Ikaxbi eara keenai ja chiní jikiwanaboribi mato akátiiribi kopíatinin.
15 Enra ja nokon koríki, nokon keena keskáakin ati atipanke. Jatian ¿Jawekopíki ikai ea jakonhira iketian mia eki notsi?’ akin.
16 Jaskatira, ja rekenain iitaibo chinínoxiki, jatian ja chinitain iitaibobiribi rekennoxikanai. Icha riki ja kenakaatabo, ikaxbi ja katokootabora ichama iki —akin jato aká iki.
Kimisha itin Jesussen jawen mawáti yoia
(Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34)
17 Jainoax Jesús moa jerusalénhain, kaa iki. Ja bain kakinra jawen chonka rabé jaonmea onannaibo tsinkixon jato yoia iki:
18 —Ramara noa jerusalénhain bokanai, jainxonra ja jonin Bake yataanan ja *sacerdotebaon koshibo itan ja esé onanbo menikin bonoxikanai. Jatianra jabaon jaskáaxon reteti shinankanti iki.
19 Jainxonra ja judíoma jonibo meninoxikanai jaki shirokanon ixon, rishkionkanon ixon, itan korosen axon retebakanon ixon. Ikaxbi kimisha nete itinra jirinoxiki —akin jato aká iki.
Jawen bakebo kopí westíora titan yokata
(Mr. 10.35-45; Lc. 22.24-27)
20 Jatian ja Zebedeon bakebaon tita, jawen bakebo betanbi joáx Jesús bebon chirankootoshita iki, jawéki yokákasi.
21 Jatian Jesussen yokata iki: —¿Jaweki mia keenai? —akin. Jatian ainbaon yoia iki: —Moa mia apo jikixon ja nokon bake rabébi, wetsa min mekayao, itan wetsa min memio jato yakámatinra ea keenai —akin.
22 Jaskáa, Jesussen yoia iki: —Matonra onanyamake ja maton yokatai. ¿Matonki atipantiki ja moka tenexon en xeairibi xeakin? —akin jato aká iki. Jatian jabaon yoia iki: —Nonra atipanke —akin.*
23 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ikon riki, ja moka tenexon en xeairibira maton xeanoxiki. Ikaxbi ja nokon mekayao itan nokon memio jato yakámatira, en jato imaima iki. Nokon papanresa oinnoxiki tsoaboki jan imatiki ixon —akin jato aká iki.
24 Jatian jaskáakinbo aká ninkatax, jatíribi chonka Jesussenmea onannaibo, ja rabéki sinákana iki.
25 Jaskákanaitian jato kenaxon Jesussen yoia iki: —Matonra onanke, Dios ikonhayamai apobaonra akai jawen jemabo kikinhakin iboataanan jato ikinkin. Jatian ja kikinman shinanmeetaibaon akai jaton keena keskáakin jato akin.
26 Ikaxbi matora jaskakanantima iki. Jaweratoboki kikinman ninkakaatai itin keenai, jabora jato jawéki axonaibores iti jake.
27 Jaweratoboki jato xewina iti shinanyabo iki, jabora jaton yonoti iti jake.
28 Ja jonin Bakera jaskara iki. Jara akinkanon ikax joáma iki. Jara joá iki jato akinti kopí, itan jawen yoranbi kopíataanan jatíbi jato ochankonia xabáai —akin jato aká iki.
Benche rabé Jesussen oinmaa
(Mr. 10.46-52; Lc. 18.35-43)
29 Jatian Jericóainoax moa bokanaitian, icha jonin jato chibana iki.
30 Ja bai kexa iká iki benche rabé yakábekona. Jatian Jesús jan winotai ninkatax, iká iki: —Ibó, miara Davidkan bake iki. Noibataanan noa akinwe —iki saí ibekoni.
31 Jaskataitian, netémakaskin jonibaon notsina iki. Ikaxbi jatiankaya bebonbires koshin saí ibekona iki: —Ibó, miara Davidkan bake iki. Noibataanan noa akinwe —iki.
32 Jaskaketian Jesús jainpari chankata iki. Jainxon jato kenaxon yokata iki: —¿En jawe mato kopi atinki mato keenai? —akin.
33 Jaskáa yoibekona iki: —Ibó, min oinmatinra noa keenai —akin.
34 Jaskáakana Jesussen jato noibaa iki. Jainxon jato bero tii axona iki. Jaskáatianbi ja benche rabékan moa oinbekona iki. Jaskatax Jesús chibani kabékona iki.
* 20:22 Nato riki ja Jesús ikai keskatiribi onitsapikanti yoii iká.