21
Jerusalénhain Jesús jikia
(Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
Jaskati kaax, ja Betfagé jeman nokókana iki, ja Olivos manan ikainko, moa Jerusalén ochóma. Jainxonra Jesussen jaonmea onanai rabé raana iki.
Jato raankin yoia iki: —Oa nenonxon non oinna jema itinainko botankawe, jain kaxonra, westíora burro bake betan burro awin nexakana maton nokotiki. Ja choroanan ea bexontankanwe.
Jatian jaweraki mato akanaitian, non Ibo keenaitianra non boai, ramashokobira mato banexonribai akin jato yoitankanwe —akin jato aká iki.
Nato jawékibora iká iki, ja *profetanin yoinibo senennon ikax. Ja wishára ikai neskati:
“Ja *Sión janeya mananman iká jonibo yoikanwe
‘Oinkanwe, jainra maton apo joái.
Jara rabiti shinanhoma iki. Westíora burro baken peyakaaxa joái’ ”, iki.*
Jaskáakin jato yoia kaxonra, ja Jesussen yoia keskáakin jaonmea onanaibaon akana iki.
Bekana iki ja burro awin betan ja burro bake. Bexonra ja rabébi jaton taribaon pekakaakana iki, jatian Jesús jan peyakax kaa iki.
Ja kaaitianra, icha ixon jonibaon jaton taribo bai naponbi kakaaxonkana iki. Jatíribibaon, jiwi poyanshokobo ponskeanan, ja kaai bai napon tipinxonkana iki.
Jatian ja rekenain boaibo itan já pekao beaibo, saa ikana iki: —¡Noa kishpinmawe apo Davidkan Baké! ¡Nonra mia jowé akai, mia riki ja Ibon janenko joái! ¡Noa kishpinmawe ani Diossé! —iki.
10 Jatian moa Jerusalénhain Jesús jikiketianra, ja jemameabo jatikaxbi meskóbo shinanni ratékana iki. Jaskati ikana iki: —¿Tsoarin nato joni? —ikibo yoyo iki.
11 Jaskákanaitian, jabé beabaon jato yoia iki: —Nato riki ja *Profeta Jesús, ja Galilea main iká Nazaret jemamea —akin.
Diossen xobo Jesussen jakonhaa
(Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)
12 Jatian moa jain ikaxa, *Diossen xobo meran Jesús jikia iki. Jain jikixonra, jainoax maroaibo jatíbi jato jokonhaa iki. Koríki cambianaibaon mesabo, itan jainoax xotó maroti akanaboribi jato werananpakea iki.
13 Jainxon jato yoia iki: —Jawen kirika meranra, Dios neskatai: ‘Nokon xobora iti jake, jainoax Dios betan yoyo iti xobobiribi’, iki. Ikaxbi matonra imake, ja meranoax yometsoti xobo —akin jato aká iki.
14 Jatian jain Jesús iketianra, Dios rabiti xobo meran, bencheboyabi nitikomabo bekana iki. Bekanketianra jato benxoaa iki.
15 Ikaxbi ja ratéti jawékibo akaitian oinnax itan Dios rabiti xobo meranoax: “¡Noa kishpinmawe apo Davidkan Baké!” iki bakebo saa ikai ninkatax, ja *sacerdotebaon koshibo itan ja esé onanbo, ikonbiresi sinákana iki.
16 Jaskákin Jesús yoikana iki: —¿Minki ninkatai mia yoii jaskákanaibo? —akin. Jatian Jesussen jato yoia iki: —Enra ninkatai. Ikaxbi ¿Matonki yoyo akama iki, jaskara iti yoii Diossen joi meran neskatai? Jainra ikai: ‘Ja bakeshokobo, ja xoma akaishokobaonbira mia rabinoxikanai’, iki —akin jato aká iki.
17 Jato jaskáabaini, ja jemameax moa Jesús Betania jeman kaa iki. Ja yamé jain oxaa iki.
Higo bimioma Jesussen bimitimaakin yoia
(Mr. 11.12-14, 20-26)
18 Jatian yamékirishoko moa jakiribi Jerusalénhain karibai, Jesús jawékiakasa iki.
19 Kakinbi higo jiwi bai kexa chankata meraa iki. Ikaxbi, ochómakainxon oinnabi iká iki peiabichores. Jaskara iketian yoia iki: —¡Jawetianbira mia jakiribi bimiamanoxiki! —akin. Jaskáatianbi ja higo jiwi moa tanoa iki.
20 Jaskáaketian oinnax ratéxon, jaonmea onanaibaon Jesús yokákana iki: —¿Jawekeskatiki, nato higo jiwi ishtonbires tanoa? —akin.
21 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai: Ikoni Dioski koshiabo ixon meskó shinanyamakinra, nato higo jiwi en aká keskáakinbicho maton atima iki. Jawekeska ixon, nato manan maton yoiti iki: ‘Nenoax tsekékaini kaax, aniparo napo pakétanwe’, akin. Jatianra mato ixonti iki.
22 Jatian jatíbi maton oracion meran yokataibora, akonkin ikonhaxon maton biti iki —akin jato aká iki.
Jesussen yoiti koshi
(Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)
23 Jaskata pekáora, Dios rabiti xobo meran Jesús jikia iki. Jainxon jato axeai iitaitianra, *sacerdotebaon koshiboya, ja judíobaon joni koshibo bexon yokákana iki: —¿Tson shinanmanki min jato jaskáai? ¿Tsonki mia jaskara yoiti koshi imaa? —akin.
24 Jaskáakana, jato Jesussen yoia iki: —Enribi mato westíora yoká ashokoai; ja maton ea yoiketianra, enribi mato yoitiki, tson shinanmanki en jaskarabo akai iki ixon.
25 ¿Tson amaaki, Juanman jato bautizana iki? ¿Diossen amaa, ó jonibaon amaaki iká iki? —akin jato aká iki. Jato jaskáa meskó shinanbo akí neskákana iki: “Diossen amaara aká iki akin non akábira, ‘¿Jaweati maton ikonhayamaa iki?’ akin noa ati iki.
26 Jatian jonibaon amaara aká iki akin non ati ikaxbira, noa rakéribiai, jatíxonbiora já *profeta onankana iketian”, iki ikana iki.
27 Jaskáaxon yoikana iki: —Nonra onanyamake —akin. Jatian Jesussen jato yoia iki: —Jaskara ikenra enribi mato yoiamai, tson amaaki en jaskarabo akai ixon —akin jato aká iki.
Rabé bakeki yoinmeeta esé
28 Jatian Jesussen jato yoiribia iki: —¿Jawekeskaki maton shinannai neskara joi? Westíora jonironki inike rabé bakeya. Jatian jawen reken bake yoia iki: ‘Baké, ramapari nokon wainko uva bimi tsekai teetanwe’, akin.
29 Jaskáabi, ja baken yoia iki: ‘¡Eara kakashamai!’ akin. Jatian jaskáawanaxbi, moa wetsa shinan biax teeti kaa iki.
30 Jainxon, jawen wetsa bake jaskáakinribi yoia iki: ‘Jaskáa, ikonrake ea kabatanon’, akin aká iki. Ikaxbi ja bake kayamaa iki.
31 ¿Jatian jawerato bakenki, jawen papan joi senenhaxona iki? —akin jato aká iki. Jatian jabaon yoia iki: —Ja rekemanra axona iki —akin. Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai; matobo ikámatianbira, jan apo kopí yokákinxonaibo itan tsini ainbobopari, ja Diossen jato ikinti netenko jikinoxikanai.
32 Jato *bautizanai Juanra joá iki, itibi keskati jati jato onanmai, jabira maton ikonhayamaa iki. Jatianra, ja apo kopí yokákinxonaibo, itan ja tsini ainbobaonres ikonhakana iki. Jabo jaskataira maton oinna iki. Ikaxbi, mato shinanmeeyamakana iki já ikonhanox.
Jakonma shinanya teetaiboki yoinmeeta esé
(Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19)
33 Ramapari ja wetsa jawékiki yoinmeeta esé ninkáribikanwe: Westíora joninra jawen mainko uva wai axon, ja katemakin chiketa iki. Jaskáaxonra jainxon vinoati chinia iki, itan jainxon koiranti keyá xoboribi aká iki. Jaskarabo ayona pekáora, jain teekanon ixon, jaweti teetaibo jato menibaini moa ochó kaa iki.
34 Jatian ja uva bimibo moa tsekati senenketianra, jawen jonibo raana iki, jain teetaibaon jawenabiribi axonkana yokáxon bixonkanon ixon.
35 Ikaxbi, jain teetaibaon ja boabo yatanxon jakonmaakana iki. Westíora rishkionkana iki, wetsa retekana iki, jainxon wetsabiribi makanman tsakayonkana iki.
36 Jato jaskáakanketian, ja reken jato raanhibata bebonbires, ja wai ibon jawen yonotibo raanribia iki. Jaabi, ja reken boabo aibata keskáakinribi jato akana iki.
37 Jainxonra, senentiainbi jawen bakebi raanribia iki. ‘Jara tsonbi jaweatima iki ixon shinantaanan’.
38 Ikaxbi ja bake oinnax, ja teetaibo neskati yoyo ikana iki: ‘Nato riki ja jawen papan jawéki jan biti, retenon akanwe. Jatianra noa ibo banéti iki’, iki ikana iki.
39 Jaskáxon ja bake yatanxon, uva wainkonia pikobainkin boxon retekana iki.
40 ¿Jatian maton shinannamein, ja uva wai ibo joxon ja teetaibo jaweatiki? —akin jato Jesussen yokata iki.
41 Jaskáa yoikana iki: —Noibayamakinra ja jakonmabo jato keyo reteti iki. Jaskáaxonra wetsa teetaibo jain imati iki, ja bimi tsekaitiibi, jan biti ikátiishaman meniti atipanabo —akin akana iki.
42 Jatian Jesussen jato yoia iki:
—¿Matonki ja Wishá meran yoiaibo jawetianbi yoyo
akama iki? Jainra ikai:
‘Ja xoboaibaon rotokani makanra, jaki xoboati
makan baneta iki.
Natora non Ibon aká iki, jara ja oinnax jaon manaiti jawéki iki’, iki.
43 Jaskara kopíra en yoiai, matobo jawen joni itinra moa Diossen keenyamanoxiki. Jatianra jawen ikinna joni jaskara atin já keenaishaman akaibores jato imanoxiki.
44 Tsoaki ja nato makanki paketai, jara kikini rorokookainti iki. Jatian tsokiki ja nato makan paketai, jara jaras abainti iki —akin jato aká iki.
45 Jatian ja jawékiki yoinmeeta esé ninkaxon, ja *sacerdotebo itan *fariseobaon, onanna iki jatobi yoii jaskata.
46 Jaskara onanxon yatankasibi, joniboki rakékana iki, *profeta riki ixon shinankanai kopí.
* 21:5 Zac. 9.9