22
Wanoti fiestaki yoinmeeta esé
Jatian Jesussen, jakiribi jawékiki yoinmeeta esé yoikin jato aríbaa iki neskáakin:
“Ja Diossen ikinaton jati riki, westíora apon jawen bake wanoaitian fiestaaxon icha jawékiati aní keskaribi.
Jaskáaxon, ja apon jawen yonotibo raana iki, ja chaniabo moa jato kenati, ikaxbi tsoabi bekashamakana iki.
Jatianra jakiribi wetsa jawen yonotibo raanribia iki neskáakin yoixon: ‘Ja en jato chaniabo yoitankanwe moara en jawékiati ake. Enra nokon wakabo itan nokon yoina xoashamanbo jato retemake, moa jawékiatiresiki. Jawékiaki bekanwe’, akin jato ati.
Ikaxbi ja chaniabaon jato joi ninkáxonyamaa iki. Jaskati wetsa jawen mai oinnibiribi kaa iki. Wetsabiribi jawen jawékinin maroires kaa iki.
Jatian wetsabaonbiribi ja apon yonotibo yatanxon, ramiayonxon retekana iki.
Jaskara ninkataxa ja apo ikonbiresi sinata iki. Jaskákinra jawen sontárobo raanxon ja retemisbo jato keyo retemaa iki. Jainxon, jaton jemaribi jatiobi jato menomaa iki.
Jaskáa pekáo ja apon jawen yonotibo yoia iki: ‘Ja wanoti fiestatian non piti akára moa ike, ikaxbi ja en chania ikábora jaskarain joti jisámabobi ikanke.
Ramakaya icha jan winókanai callebaon boxon, jatíbi ja maton bechiaibo jato chanitankanwe’, akin jato aká iki.
10 Jato jaskáa boxon ja yonotibaon ja callen ikábo jato chania iki, jakon itan jakonma jonibo inonbi, jaskáakanara jainoax wanoai xobo bochonon kaman joni icha weita iki.
11 Jatian ja chania beabo oinni jikixon apon meraa iki westíora joni jayakax fiestanko jikiti chopa sawéoma itina.
12 Jatian apon yokata iki: ‘Joní ¿Jawekeskataxki ja jayá fiestanko iti chopa sawéomanixbi mia neno jikia?’ akin. Jaskáabi ja joni jawebi yoyo iama iki.
13 Jaskaketian ja apon jawen yonotibo yoia iki: ‘Nato joni tanéxanan menéxkanwe, jaskáaxon nenoa pikoxon ja yaméain potakanwe, ja masá tenei winikin xeta kerox ati ikainko’.
14 Ichara ikanai ja kenakaatabo ikaxbi ja katokootabora ichama iki”, akin jato aká iki.
Apo kopiátibokiriakin yokákana
(Mr. 12.13-17; Lc. 20.20-26)
15 Jato jaskáa pekáo boax *fariseobo tsinkíkana iki, jaskáaxon Jesús jakonmai yoyo imaxon jakopi ramianoxon shinan akí.
16 Jaskáaxon jaweti jaton joniboyabi Herodesnin jonibo raankana iki, jatian jabaon neskáakin yoikana iki: —¡Maestro! Nonra onanke minra ikon yoiai iki ixon, jainxonra akonkinribi ja Dios keenai keskati jati min jato onanmai. Minra ja jonibaon yoiai jawékibo chibanyamai, jato betan jakon inox mia iamai kopí.
17 Oinnon min shinanbiribi noa yoita. ¿Jakon o jakonmarin ja icha mai iboaa romamea apon yoiaibo senenhakin non kopíati? —akin akana iki.
18 Jatian jakonma shinanyaxon jaskáakanai onanxon jato Jesussen yoia iki: —¡Beparanmetaibo! ¿Jawekopiki maton ea jakonmain pakémakasai?
19 Jan apo kopíati koríki ea oinmakanta —akin jato aká iki. Jato jaskáa, bexonkana iki.
20 Jatian Jesussen jato yokata iki: —¿Tson bemanan jisárin itan tson janerin ja koríkiain akana? —akin.
21 Jaskáa yoikana iki: —Césarna riki —akin. Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ja Césarnin jawékibo, César menikanwe. Jatian ja Diossen jawékibobiribi Dios menikanwe —akin.*
22 Jato jaskáaka ninkatax ikonbiresi ratékana iki, jaskaxon jatianbi jenebaini moa bokana iki.
Mawatabo jiriti yokákana
(Mr. 12.18-27; Lc. 20.27-40)
23 Ja neteribira jaweti *saduceobo Jesússiba bekana iki, jabaonra mawatabo jiriti ikonhaayamakanai, jaskakinra Jesús yokákana iki:
24 —Maestro, Moiséssen esekanra yoia iki, westíora joni bakeaamabi mawáketian, ja kachianbaina ainbo jawen wetsan biti, ja jawen wetsa wayon bakeya imati kopí iki ixon.
25 Jatian noibara iká iki kanchis joni ja bakebires jaskara winoti, jaton rekenparira wanoaxbi mawata iki, jatian bakeamabi iká iketian, já pekao iká jawen wetsan ja kachiana ainbo bia iki.
26 Jatian jara jaskashamanribi winota iki, japekaora ja kimisha itin iká jawen wetsa jaskáribi winota iki, jaskápatankaxonra ja kanchis wetsaxonbi ja ainbo awinhakana iki.
27 Jatian moa jatikaxbi mawákana pekáo, ja ainboribi mawata iki.
28 Jaskara iken ja kanchisxonbi awinhakana iní ikaxmein ja mawatabo jiriketian ¿Tson awinshaman ja ainbo inoxiki? —akinra akana iki.
29 Jaskáakana Jesussen jato yoia iki: —Matora jaimabires itai, ja wishakan yoiaibo onanyamaax, itan ja Diossen atipana koshiribi onanyamaa kopí.
30 Ja mawatabo moa jirikanketianra, benbobo wanoti itan ainbobo benoti moa yamanoxiki. Jabora naikanmea ángelbo keskábores moa inoxikanai.
31 ¿Matonkayaki yoyo akama iki, ja mawatabo jiriti iken ja yoii Dios ikai
32 ‘Ea riki Abrahamman Dios, Isaacnin Dios, itan Jacobnin Dios?’ iki. Jara mawábaon Diosma iki, ja riki jiriabaon Dios —akin jato aká iki.
33 Jato jaskáakin Jesussen yoia, jonibo ikonbiresi ratékana iki jawen esé ninkatax.
Japariakin senenhati joi
(Mr. 12.28-34)
34 Jaskáketianra, ja *saduceobo Jesussen netémaa ninkatax, fariseobo tsinkíkana iki.
35 Jatian westíora kikinhakin esé onannaton Jesús tanakin yokata iki:
36 —Maestró, ¿Jaweratokayarin japariakin senenhati joi esekan yoiai? —akin.
37 Jaskáa Jesussen yoia iki: —‘Ja min Ibo Dios noiwe, jatíbi min jointiaxonbi, min kayayaxonbi itan jatíbi min shinanyaxonbi’.
38 Jariki ja rekenain iká itan japariakin non senenhati joi.
39 Jatian japekao iká riki, jaskataniribi; jara ikai neskati: ‘Minbix noikaata keskáribiakin wetsabo noiwe’, iki.
40 Nato senenhati joi rabékira ike jatíbi esébo itan ja *profetabaon yoikatitai joibo koshii.
¿Tson bakemein iki Cristo?
(Mr. 12.35-37; Lc. 20.41-44)
41 Jatian jainbipari ja fariseobo tsinkíkana iketian jato Jesussen yokata iki:
42 ¿Matonki ja *Cristo tsoa shinannai? ¿Tson bakemein itiki? —akin. Jatian yoikana iki: —Davidkan bake riki —akin.
43 Jaskáakana jato Jesussen yoia iki: —¿Jaskara ixonbiki ja Diossen Shinanman imaa Davidkan, Ibó akin aká iki? David inike:
44 Diossenra nokon Ibo yoia iki: ‘Nokon mekayao yakáwe, Ja min rawibo en min taenaman itiakin imaxonai kaman iki’.§
45 ¿Jawekeskataxki ja Cristo Davidkan bake itiki, ja Davidkanbi Ibó akin akai ikax? —akin jato aká iki.
46 Jato jaskáaka tsonbi jawe joibi yoiamaa iki. Jatianbira moa jainxon tsonbi jawebi yokáwetsayamakana iki.
* 22:21 César iki iká riki; jan jato ikinai romamea koshi. 22:32 Ramara ea jaton Dios iki, Dios ikai ikaxa, jabo jiriabo ikanti jake. 22:37 Dt. 6.5; Mr. 12.29-30 § 22:44 Sal. 110.1