24
Diossen xobo ras akanti Jesussen yoia
Ja moa Diossen xobo meranoax Jesús pikókaini kaaitianra, jaonmea onanaibaon nokobainxon ja Diossen xobo metsáshaman itina oinmakana iki.
Jatian Jesussen jato yoia iki: —¿Matonki oinna nato xobo jaskáakinshaman akana? Enra mato ikonshaman yoiai, westíora makan texea wetsa makanki perakaatanibobira yamanoxiki, keyora ras anóxikanai —akin jato aká iki.
Nete senenamatianbi jaskara itibo
(Mr. 13.1-37; Lc. 21.5-36)
Jato jaskáa pekáo, olivos mananman bokana iki, jain kaax Jesús yakata iki, jatian moa jabicho iketian jaonmea onanaibaon nokobainxon yokákana iki: —Jawetianshamankayaki jaskarabo iti iki ixon min yoitininra noa keenai. Jainoax ¿Jaweki inoxiki ja mia joti ochama itan moa nete senenaitian non ja oinxon onantibo? —akin.
Jaskáakana jato Jesussen yoia iki: —Koirameekanwe mato tsonbi parankantima kopí.
Ichara benóxikanai eki yoinmeetax, ‘ea riki *Cristo’, iki ikaibo, jaskáakin yoixonbora jato icha paranoxikanai.
Matonra ninkánoxiki wetsanko, wetsankobo reteanankanai. Ikaxbi ratéyamanoxikanwe; jaskarabo ikíbira nete senenamapari inoxiki.
Jonibora wetsa mainmea jonibo betan reteananoxiki, jatian apobora wetsa mainmea apobo betan reteananoxiki, jonibora jawékiatinin inoxiki, jainoax jatíbiainra ani niwanbo inoxiki.
Ikaxbi jaskarabo ikaira itiki, moa masá tenetibo iki peokootaipari.
Matora yatanxonbo joni koshiboibabo bonoxikanai ramianoxon, jaskáaxonbora mato retenoxikanai. Ea chibanaibo iketianra jatíxonbi mato omísnoxikanai.
10 Jatianribira ichaxon ea ikonhakin jenenoxikanai. Jakonhai keská ixonbora, jato ramiakanti jake, jaskatira omisananoxikanai.
11 Icha ikonma *profetabora pikónoxikanai. Jabaonra icha joni parannoxiki.
12 Jatian moa iorai jakonma jawékibo kaita ikenra, icha jonibaon noimisti shinan keyónoxiki.
13 Ikaxbi ja nete senenai kamanbi eki koshii jenéyamaiboresa, kishpinmeenoxiki.
14 Ja Diossen ikinaton jati jakon joira, jatíbiainpari yoikaati jake, jatíxonbi onankana iti kopi, jatianparira moa nete senenoxiki.
15 Jawetianki ja Diossen xobo meran, jakonmabires jawéki akanti ja *profeta Danielnin yoini keská akanai maton oinnai (yoyo axon onankanwe).
16 Jatianra ja Judea main ikabo, jabati mananman bokanti jake,
17 jatian ja jaton xobo pekaten itinabora, jaton jawékibo bikasi moa naman jotima iki,
18 jainoax ja jaton wainko bokanabora, jaton chopa bikasi xobon jakiribi jotima iki.
19 ¡Jawe iresaipanon! Ja tooyabo itan bake maxkoya ainbobora ikonbiresi onitsapinoxiki.
20 Dios yokákanwe ja mato jabati katira, oitian iamax tantiti netenbi inake.
21 Akonbireskin masá tenetira inoxiki ja neten. Tsonbira nato nete peokoonontian itan ramakamanbi jaskáakinhora masá teneama iki itan jaskáakin masá tenetiribi moa yamanoxiki.
22 Jatian jaskáakin masá tenetibo basiora Diossen imaabira, jatikaxbi mawákanti iki. Jakopíra jawen katotabo noia ixonres, basima neteres imati iki.
23 Ja netebaon tsonbires mato atiki: ‘Oinkanwe, neno riki *Cristo’, iamaxon ‘oa riki’, akinbo yoikin, jato ikonhayamanoxikanwe.
24 Ikonma Cristobo itan ikonma *profetabora bekanti jake. Jabaonra ja oinxon onanti itan ani ratéti jawékibo anoxikanai, jaskáaxon ja Diossen katotabobi jato paranti shinanxon.
25 Koiramekanwe, jaskarabo ikámatianbira en moa mato yoike.
26 Jaskara iken, ‘Cristora jain joni jayamainko itinke’, akin mato akana, jain kayamanoxikanwe. Jainxon, ‘Cristora xobo chicho joneta itinke’, akin mato akanabi, ikonhayamanoxikanwe.
27 Ja kaná chopékin, bari pikotaiorixon bari kaaiori tenai non oinnai keskára inoxiki ja jonin Bake joí.
28 Jaweranoki westíora mawá iki, jainra jaskara piai noyai yoinabo tsinkitai.*
Jonin Bake jakiribi joríbati
(Mr. 13.24-37; Lc. 17.26-30, 34-36; 21.25-33)
29 Jaskara masá tenetibo winota pekáoshokobira, moa bari nokanoxiki, oxénribi moa teneyamanoxiki, ja naikan iká wishtinboribi maannoxiki, jatíbi ja naiori iká koshi jawékiboribi shakónoxiki.
30 Jaskataitianra oinnoxikanai ja jonin Bakera moa joái ixon, ja oinxon onanti naikan ikaitian. Jaskataitianra jatíbi nato main já jonibo raketi winiananbi yoyo inoxikanai, ja jonin Bake jawen atipana koshia, itan penébires moa naikoinman joaitian oinnax.
31 Jatian janra jawen ángelbo raanoxiki, kikin koshin trompeta xoon akatoninres, jatíbi jawen katotabo mai senenainoabi jato tsinkiti.
32 Ja higo jiwi riki maton jainxon onanti. Jawetianki jawen ponyanbo jakonax, moa jawen peibo pechokoai, jatian maton onanai moara baritiati ochóma iki ixon.
33 Jaskáakinribi ja meskó jawékibo ikaitian oinxon, onanoxikanwe ja jonin Bake moa joti ochóma.
34 Ikonshamanra en mato yoiai: jatíbi nato jawékibora inoxiki seneni ja ramatian jakana jatíribi jonibo mawatamatianbi.
35 Ja nai betan maira keyónoxiki, ikaxbi ja nokon joibora, winóyamai senenoxiki.
36 Ikaxbi ja nete itan ja hora jotira tsonbi onanyamake. Nin ja naikan iká ángelbaon itan ja Bakenbira onanyamake. Nokon papa Diossenbichoresa onanke.
37 Ja Noé inontian ikáni keskáshamanribira inoxiki ja jonin Bake moa jakiribi joaitian.
38 Ja jenen ewa beamapari inontianbi peokootaxa, moa Noé wapóro meran jikiai kamanbi, jonibo iká iki pii itan xeai, jainoax wanoi itan benoibores.
39 Jatian tsonbi jaskara iti shinannamabires ikenbira, jenen ewa bexon jatíbi jato keyoa iki. Jaskáribira inoxiki ja jonin Bake moa jakiribi joaitian.
40 Ja neten rabé joni wainko teeti iibekonaitianra, westíorares boti iki, jatian wetsa botima iki.
41 Rabé ainboribi itiki renei iibekoni, westíorares boti iki, jatian wetsa botima iki.
42 Jaskara iken benxokaatax manákanwe. Ja netenshaman maton Ibo jotira maton onanyamake.
43 Shinankanwe, westíora jonira, ja horashaman yamé yometso joái onanax oxatima iki. Jaskáaxonra ja yometso jawen xobo meran jikimatima iki.
44 Jaskara iken matoribi benxokaata ikanwe; ja jonin Bakera jonoxiki tson shinannamatian.
Tee senenhakai yonoti betan tee senenhayamai yonoti
(Lc. 12.41-48)
45 Jawen tee akonkin senenhai shinanya yonotira, jawen ibon jaki jenekin yoibainai, jawen xobon ikábo jato ikinti itan jato jawékiamati.
46 Diossenra raroshaman imati iki jawen ati teebo senenhai iitaitian joxon ja yonoti jawen ibon nokoketian.
47 Enra mato ikonshaman yoiai: Jara jawen ibon jatíbi jawen jawékibo koiranon ixon jaki jeneti iki.
48 Ikaxbi ja yonoti jakonma ixon atiki, nokon ibora ishton joyamai ixon shinantaanan,
49 jan jato ikinna ja wetsa yonotibo jato jakonmaakin peokin, jainoax paenai jonibo betan jikiax jato betanres xeai, itan jato betan jawékiaibores ikí.
50 Jaskatibores iitaitianra ja nete itan ja hora joti shinannamainbires joxon, jawen ibon,
51 ja beparanmeetaibo ati keskáakinribi castiganoxiki. Jatianra akonbireskin masá tenei xeta kerox aki winiti iki.
* 24:28 Lc. 17.37. Mawá piai noyai yoinabo tsamata oinxon, mawára jake ixon non onanai keskáakinribi, neskara jawékibo ikai oinxon maton onanti jake moa Cristo joti ochóma. 24:29 Is. 13.10