25
Chonka xontakoki yoinmeeta esé
Ja Diossen ikinaton jati netera inoxiki, ja chonka xontako jaton lamparin bitaanan ja wanoai joni manai boax ikáni keskáribi winoti.
Pichikara ikana iki, shinanti onanmabo, jatian pichikaribi ikana iki shinanti onanbo.
Ja pichika shinanhomaninra, lamparin bokinbi, keyóketian jakiribi nachíti xeni boyamakana iki.
Ikaxbi ja shinanyabaonra, lamparin boribakinbi, xeniribi bokana iki.
Jatian ja wanoai joni ishton joyamaitianra, oxakan jato atimaana, jatikaxbi oxakana iki.
Jatian moa yamé pochínikon ninkákana iki: ‘¡Jainra moa wanoai joni joái bechii bekanwe!’ iki saí ikanai.
Jaskákanai ninkatax jishtenxon, jatíbi xontakobaon jaton lamparinbo jakonhakana iki.
Jatian ja pichika xontako shinanhomabaon akana iki ja shinanya xontakobo yoikin: ‘Non lamparinbora moa nokaibishoko iki, maton xeni ichatamashoko noa menikanwe’, akin.
Ikaxbi ja shinanya xontakobaon jato yoia iki: ‘Mato meniaxbira noaribi maxkátiki, jakonra itiki, ja maroaiboiba kaxon matonabiribi itiakin maton biá’, akin.
10 Ikaxbi ja pichika xontako xeni marokin bii bokana pekáora, ja wanoai joni nokota iki. Jatian ja benxokaata iká xontakobores wanoti fiestanko jabébi jikikana iki. Jatian moa weíkanketian xepótiribi xepota iki.
11 Jaskata pekáora ja wetsa xontakobo nokótoshitax, ‘¡Ibó! ¡Ibó! Noa xepóti kepenxonwe’, iki itoshikana iki.
12 Ikaxbi jan jato yoia iki: ‘Enra mato onanyamake, tsoara mato ibirai akinres’.
13 Jaskara iken; benxokaatabo ikanwe. Matonra ja nete itan ja horashaman ja jonin Bake jotiki onanyamake.
Kimisha joni teetaiki yoinmeeta esé
(Lc. 19.11-27)
14 Ja Diossen ikinaton jati netera inoxiki, ochó kanoxon westíora jonin jawen yonotibo kenaxon koirankanon ixon jato koríki menipakeni keská.
15 Westíora menia iki, pichika waranka, wetsa menia iki, rabé waranka; jainxon wetsa menia iki westíora warankares. Jatí ichares westíoraxonbo koirankanti jisábo onanxonra jato menipakea iki. Jaskáatanan moa ochó kaa iki.
16 Jan pichika waranka bia joninra, ja koríkinin teexon wesa pichika warankaribi bia iki.
17 Jatian jan rabé waranka biatoninribi jaskáashokoa iki. Janribi wetsa rabé waranka bishokoa iki.
18 Ikaxbi ja westíora waranka biatoninra, kaxon mai chinianan mai chicho ja koríki miinna iki.
19 Basi iiti ja ochó kayantana joni joá iki. Joxonra jawen jonibo yokápakea iki, jaweki ja koríkinin akana ixon.
20 Rekempari joá iki ja pichika waranka jan biantana, joxonra wetsa pichika warankaribi menitoshita iki. Jainxon yoia iki: ‘Ibó, minra ea menia iki pichika warankares, natora wetsa pichika warankaribi en mia meniai, ja riki en kaimaa’, akin aká iki.
21 Jatian ja jonin yoia iki: ‘Jakonra min ake, miara jakon itan miki koshiti joni iki, ja ichama min jakonhakin aká kopíra, rama bebonbires icha en mia koiranmai. Rama ebé raroi jowé’, akin aká iki.
22 Ja pekao, joá iki ja rabé waranka koríki jan biantana joni, joxon yoia iki: ‘Ibó minra ea menia iki rabé waranka koríki, natora wetsa rabé warankaribi en mia meniai, ja riki en kaimaa’, akin aká iki.
23 Jatian ja jonin yoia iki: ‘Jakonra min ake, miara jakon itan miki koshiti joni iki, ja ichama min jakonhakin aká kopíra, rama bebonbires icha en mia koiranmai. Rama ebé raroi jowé’, akin aká iki.
24 Ikaxbi ja westíora waranka koríki biantana toninbiribi joxon yoia iki: ‘Ibó, enra onanna iki, jain banaa ixonmabi jainoa bikaskin min jato yokákin teai.
25 Ja kopira, rakékin ja min koríki en kaxon mai meran jonea iki. Ikaxbi nato riki ja min koríki’, akin.
26 Jaskáa, ja jonin yoia iki: ‘Mia riki jakonma, itan chikish joni. Ja jain banaa ixonmabi jainoa bikaskin en jato yokákin teai onanna ixonra,
27 iká iki, ja koríki min banco meran niati. Jatianra moa joxon ja nokon koríki kaita en bikeanke’, akin aká iki.
28 Jaskáatanan jawen jonibo yoia iki: ‘Ja westíora waranka koríki bichinxon, ja chonka waranka koríkia joni menikanwe.
29 Ja jakonhakin akára, bebonbires non meniti jake ibanon ichaya iki ixon. Ikaxbi ja jakonmaakin akára, ja jayatabobi non keyo bichinti jake.
30 Jatian ja nato jakonma yonoti, jemaori boxon yamé meran potakanwe, ja xeta kerox aki winiti ikainko’, akin jato aká iki.
Jatíbi jonibaon akábo jato yoixonti
31 Ja jonin Bakera, jatíbi jawen ángelboya penébires joáx, jawen penébires yakátinin yakánoxiki.
32 Já bebonra jatíbiainoa jonibo tsinkinoxiki. Jatian janra jato katópakenoxiki, ja oveja koiranaibaon cabrabo betan imayamakin ovejabo katotai keskáakin.
33 Ja ovejabora jawen mekayao jato imanoxiki, jatian ja cabrabora jawen mexkao jato imati iki.
34 Jatianra ja apon jawen mekayao ikábo jato yoiti iki: ‘Matobo neri bekanwe, nokon Papanra mato jakon imake. Ja nato nete jonianontianbi, matonribi Dios betanbi jainxon jato ikinti nete axona, iboakanwe.
35 Matonra ea pikasaitian ea pimaa iki. Ea nomiaitian maton ea xeamaa iki. Ea wetsanko iketian maton xobon ea maton imaa iki.
36 Ea chopaoma ikenbi maton ea chopa menia iki. Isinaitian, maton ea koirana iki. Cárcel meran iketian, ea oinni mato kaa iki’, akin jato atiki.
37 Jatianra ja jakon jonibo ikanti iki: ‘¿Jawetianki, mia pikasai oinxon non mia pimaa iki, Ibó? ¿Jawetianki, mia nomiaitian oinxon non mia xeamaa iki?
38 ¿Jawetianki wetsanko kaa iketian oinxon, non xobon mia non bia iki? ¿Jawetianki chopa keyota oinxon, mia non chopa menia iki?
39 ¿Jawetianki, isinai oinxon non mia koirana iki? ¿Jawetianki, cárcel meran iketian oinnax mia oinni noa kaa iki?’ iki ikanti iki.
40 Jatianra, ja Apon jato yoiti iki: ‘Ja nokon wetsabo, kikinmashoko shinankanaibo akinkinra, maton ea moa akinna iki’, akin.
41 Japekáora, ja mexkao ikábobiribi jato yoiti iki: ‘¡Eibakeax botankanwe, jakonmabo. Ja yoshinbaon koshi itan jawen yonotibo axona, jawetianbi nokayamai chiikan ewa meran botankanwe!
42 Matonra ea pikasainbi ea pimayamaa iki. Ea nomiainbi maton ea xeamayamaa iki.
43 Ea wetsanko kakenbi, maton xobon ea maton biamaa iki. Ea chopaoma ikenbi, maton ea chopa meniamaa iki. Ea isinainbi itan ea cárcel meran ikenbi, ea oinnitani mato kayamaa iki’, akin.
44 Jatianra jabaon akanti iki: ‘Ibó, ¿Jawetiankayaki mia pikasai non oinna iki, mia nomiaitian non oinna iki, mia wetsanko kaa non oinna iki, mia chopa keyota non oinna iki, jainxon isinainbi itan cárcel meran ikenbi mia non akinyamaa iki?’ akin.
45 Jatianra, ja apon jato yoiti iki: ‘Ja nokon wetsabo, kikinmashoko shinankanaibo maton akinyamaara, maton earibi akinyamaa iki’, akin.
46 Jaskara jakonma jonibora, jatíbitian masá tenetiain bokanti jake. Jatian ja Diossen yoiai keská ikábora jatíbitian jati netenkobiribi bokanti jake —akin jato aká iki.