3
Eperã jua chiwa bada
(Mt 12.9-14; Lc 6.6-11)
Waya Jesús wãji Ak'õre Ũraa jarateepata tedee. Mama baji eperã jua chiwa bɨ. Ũk'uru arii p'anadap'edaarãpa Jesumaa ak'ɨ para baji, ɨ̃ipata ewate jɨpai jĩak'aapa. Mãgá ãchi charraarãmaa jaranadait'ee. Mãpai Jesupa jua chiwa bɨmaa maaji:
—P'irabáiji mãik'aapa jõmaarã esajĩak'a ak'ɨnɨ̃ béeji.
Mãpai apemaarãmaa iidiji:
—¿K'ãare p'ãdata iru p'anɨ Ak'õre Ũraade ɨ̃ipata ewate oodamerã? ¿Pia ooipia bɨ wa k'achia? ¿Jɨpaipia bɨ piupiamaapa wa piupiipia bɨ, k'aripada-ee?
Mamĩda ãchi k'ĩup'ee para beeji k'awa p'anadap'edaa perã piata ooipia bɨ. Jesupa k'ĩrau ak'ɨji ãchimaa. Ma eperã chupɨria k'awaa k'iniada-e p'anadap'edaa perã, Jesús k'ĩra pia-ee beeji. Mãpai ma eperãmaa mãgaji:
—Pɨchi jua jĩrupáde aji.
Mãpai jua jĩruji. Aramata jɨpa beeji. Mapa fariseorã mamãik'aapa uchiadap'eda, Rey Herodes eere p'anadap'edaarã ome pedeeteemaa p'aneejida Jesús peepit'aadait'ee.
Jesupa eperãarã chok'araarãmaa jarateeda lago ide
Galilea eujãdepemaarã chok'ara Jesús t'ẽe chejida. Mapa iru wãji chi k'õp'ãyoorã ome Galilea Lago idee. Jesupa ne-inaa pia oopari k'awaadak'ãri, eperãarã chok'araara cheepurujida irumaa: Judea eujãdepemaarã, Jerusalén p'uurudepemaarã, Idumea eujãdepemaarã. Ichiaba chejida Jordán to k'ĩraik'a eerepemaarã, Tiro p'uuru k'ait'a p'anapatap'edaarã mãik'aapa Sidón p'uuru k'ait'a p'anapatap'edaarã. 9-10 Chok'ara jɨpada perã, k'ayaa beerãpa iru p'ĩsua ata chejida, t'õbairupa jɨpa p'aneedai jĩak'aapa. Eperãarã audú chok'ara nɨ̃bada perã, ichi ome nipapataarã pëiji barco jɨrɨde, eperãarã ichimaa chenaadamerã. Mãpai jarateeji barcodeepa.
11 Netuara merãtɨa beerãpa Jesús unudak'ãri, iru k'ĩrapite bedabaik'oodachida mãik'aapa biapachida:
—¡Pɨ Tachi Ak'õre Warrapɨ!
12 Mamĩda Jesupa netuaraarã ɨtrɨapachi ichia ooda nepɨrɨnaadamerã eperãarã k'ĩrapite.
Jesupa k'õp'ãyoorã jɨrɨt'erada
(Mt 10.1-4; Lc 6.12-16)
13 Maap'eda Jesús ee nok'odee wãji chi k'õp'ãyoorã ome mãik'aapa jɨrɨt'eraji ichi k'ĩsiade iru bada. 14 Doce jɨrɨt'eraji ichi ome nipapataadamerã mãik'aapa Ak'õre Ũraa jarateepataadamerã awara ãi. [Mãgɨɨrã t'ɨ̃ bɨji apóstoles.] 15 Mãgɨɨrã ichiaba pëiji netuara merãtɨa bee uchiapidamerã eperãarã k'ap'ɨadeepa. 16 Nãgɨɨrã paji chi doce jɨrɨt'erada: Simón, (Jesupa t'ɨ̃ bɨda Pedro); 17 Zebedeo warrarã, Santiago Juan ome; Jesupa ichiaba ãra t'ɨ̃ bɨda Boanerges; 18 Andrés; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago (Alfeo warra); Tadeo; Simón Celote apatap'edaa; 19 mãik'aapa Judas Iscariote; mãgɨpa t'ẽepai Jesús traicionaada.
Jesús Netuara Poro Waibɨa ome
(Mt 12.22-32; Lc 11.14-23; 12.10)
20 Ma t'ẽepai Jesús teeda t'ĩuji chi k'õp'ãyoorã ome mãik'aapa waya eperãarã chok'ara irumaa chejida. Mapa p'oyaa nek'odak'aa paji. 21 Jesús ëreerãpa mãga k'awaadak'ãri, iru ata chejida jaradap'edaa perã k'ĩra k'awa-ee bɨ.
22 Moisepa p'ãda jarateepataarã che p'anajida Jerusalendeepa. Ãchia jarapachida:
—Beelzebú, Netuara Poro Waibɨa juapata jãgá netuaraarã uchiapiparida apachida.
23 Jesupa ãchi t'ɨ̃ p'e atap'eda, nepɨrɨji:
—¿Sãga Satanapa uchiapiima ichi auk'aarã? 24 P'uuru pidaarã chik'ĩra unuamaa p'aneeruta pɨrã, taarãda-e ãchi itu jõdaridait'ee. 25 Auk'a te pidaarã awara-awaraadaidak'ãri, waa araa p'anapataada-e pait'ee mãik'aapa jõdaridait'ee. 26 Mãga pɨk'a Netuara Poro Waibɨapa ichi auk'aarã jëreru pɨrã, ãchi itu jõdaridai.
27 ’Ma awara, apida t'ĩudak'aa eperã juataura bɨmãi iru net'aa jãri atade. Naapɨara jɨ̃ nɨ̃bɨ-e pɨrã, iru net'aa jãri p'e ata-e pai. Mɨ waibɨara bɨ Netuara Poro Waibɨa k'ãyaara. Mapa netuaraarã mɨ jua choodak'aa.
28 ’Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õrepa p'ek'au k'achia jõmaata wẽpapii, pedee k'achia jaradap'edaa paara iru ãpɨte. 29 Mamĩda ik'achia jararuta pɨrã iru Jaure ãpɨte, Tachi Ak'õrepa perdonaak'aa. Mãgee p'ek'au k'achia wẽpapi-eda aji.
30 Moisepa p'ãda jarateepataarãpa jarapachida Jesupa ne-inaa oopachi netuara juapa mãik'aapa merapachida Tachi Ak'õre Jaure. Mapa mãga jaraji Jesupa.
María Jesús ɨ̃pemaarã ome pachedap'edaa
(Mt 12.46-50; Lc 8.19-21)
31 Mãpai pachejida Jesús nawe chi ɨ̃pemaarã ome. Mamĩda taawa p'aneejida mãik'aapa t'ɨ̃ pëijida Jesús ãchimaa uchiamerã. 32 Jesús ik'aawa su-ak'ɨ p'anadap'edaarãpa jarajida:
—Pɨ nawe pɨ ɨ̃pemaarã ome taawa nɨmaa p'anɨda ajida. Ãrapa pɨ jɨrɨ nidada ajida.
33 Irua p'anauji:
—Parãpa k'awa p'anɨ mɨ nawe mãik'aapa mɨ ɨ̃pemaarã. Mamĩda ¿k'airãta mɨa k'inia iru bɨma mɨ nawek'a mãik'aapa mɨ ɨ̃pemaarãk'a?
34 Ak'ɨp'eda ichi ik'aawa su-ak'ɨ p'anadap'edaarãmaa, mãgaji:
—Acha p'anɨɨrãta mɨa k'inia iru bɨ mɨ nawek'a mãik'aapa mɨ ɨ̃pemaarãk'a. 35 Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a oopataarãta mɨ ɨ̃pemak'a, mɨ ɨ̃pewẽrak'a p'anɨ mãik'aapa mɨ nawek'a.