11
Arigen rako anaod kapadan pangangarig ko kona ni Cristo.
Say Manepeg konran Bubbayi sa Dupong ran Mammemper
Sawanin anamaet, raywen katamo ta sipapanemtem kamo lawas kongko, tan mansunuren moyoy uakay nin niparate' ko komoyo. Mataman bale' nin wanin, rabay ko nin matarusan moyoyti e:
Si ibwatan* nan barang sayay lalaki ket si Cristo, tan si ibwatan nan si babayi ket si lalaki, tan si ibwatan nan Cristo ket si Dios. Ket bana' anaod ta wanin, si sayay lalaki nin dumasal o ibarita' nay nipatandaan nan Dios kona sa pididinep moyo, matkap a kasan animan nin sakbong nan ulo na ta no main, kai naya nin man'ipadar nin ipasirayo a si ibwatan na. Bale' konran bubbayi ket naiduma ta, no si sayay babayi nin dumasal o ibarita' nay nipatandaan nan Dios kona ket kasan animan nin sakbong nan ulo na, kai naya nin man'ipadar nin ipasirayo a si ibwatan na. Makapading'ey in a kapada no kiniskisan yay ulo na. Anaod, no andi' ya sa manepeg nin bakas na, pakiskis yaynan diritsa. Bale' bana' ta makapading'ey nin tuloy a kiskis yay sayay babayi o a papukris yan bara'mon lalaki a bakas na, say manepeg anaod ket sakbungan nayay ulo na.
Anamaet anaod, ambo' nin manepeg no sakbungan nayan sayay lalaki a ulo na ta syay pinarsa nangibwat sa bakas nan Dios ket syay mampangipadar nin mangipasirayo konan Dios a syay ibwatan na. Si babayi bale', sya a mampangipadar nin mangipasirayo konan lalaki a syay ibwatan na. Wanin ta si u'nan lalaki, kai ya nin nangibwat konan babayi no kai, si u'nan babayi, nangibwat ya konan lalaki. Saya et, si lalaki kai ya nin pinarsa para konan babayi no kai si babayi a pinarsa para konan lalaki.* 10 Kanya' nin bana' konan siin nin rason tan bana' ta saray uanghil ket man'imatunan ray pigagawa' ran tutawo nan Dios, matkap nan ipa'kit nin babayi a naibi nin pagkanawanawa kona.
11 Wanin man, sa nikaipasaya tamo kona nin Uunuren, kai raya nin mapagsirbyan nin bubbayi a Uunuren nin kasan pakibiang ran lulalaki tan kai raya anamaet nin mapagsirbyan nin lulalaki nin kasan pakibiang ran bubbayi. 12 O' a ta mataman no sa lalaman nan si nu'nan lalaki a ibwatan nan nu'nan babayi, si lalaki ket matkap a iyanak nayan sayay babayi; bale' si Dios a ibwatan nin sarba.
13 Sayti e a panemtemen moyo sa pagdidisisyon moyo no manepeg kasi a mangipangulo yan dasal a babayi nin kasan sakbong nan ulo na: 14 Ambo' para nin kusto a man'ibarita' ran makapading'ey a mianro yan sabot a sayay lalaki? 15 Bale' sakalako sa sayay babayi ta no anro yay sabot na, ket mamabista kona, tan siin nin anron sabot na ket nibi nayan Dios nin sakbong nan ulo na. 16 Ket no bilang wadi' a main isen komoyo nin kuntra sa saytin man'ibarita' ko, siti a ibarita' ko:
Si'kami tan mataman anamaet lamang sa raruman dudupong ran mammemper konan Dios sa naduma-duma nin lugar, sain a kaugalian.
Say Manepeg nin Tumbuken sa Pagkukumunyon
17 Ket sawanin, main nin saya et nin ambo' nin manepeg nin gawa' moyo a ibarita' ko komoyo. Wanin ta no mididinep kamo ta pigaw nin mangrayo kamo konan Dios, kai ana edet nin makapaabig komoyo no kai makaduka'. 18 Mu'na-mu'na, naiparate' kongko a no mididinep kamo ta pigaw nin mangrayo kamo konan Dios, mipupurok kamo. Ket midyo tepren ko nin wanin a page' 19 ta mangyadi' a wanin a matau-tao kamo ta pigaw nin maalilbi' saraytaw saray tutuo sa pangingikit nan Dios. 20 Kanya' nin no mididinep kamo ta pigaw nin midudungo kamo kumon nin mangan nin say pakapanemteman nin patiti nan Uunuren, adayo' sa sain a nakem moyo. 21 Anaod, kai kamo kano nin tuma'gan konran raruma ta pigaw nin midudungo kamo kumon nin mangan nin napasaya, no kai mu'na-mu'na kayna kano nin si'kan masiba' nin mangan. Say mangyadi' ket saray raruma ket nabok sara, saray raruma anamaet ket mabitil sara. 22 Ka'kit a wanin! Ani, kasa paran pammali moyo nin pangnganan tan pinuman moyo? Kasa gapon pangingibilang moyo sa sayti nin nipamipapasaya nan Dios ket man-gaw'en moyon mading'eyan saray mampagkurang! Ket sawanin, ani a taga'nan moyon ibarita' ko komoyo maipa'ka' sa sain? Say raywen katamo? Kai gapo!
Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20
23 Anaod, si'ko, niyakay ko komoyo no ani a niyakay nan diri ni Uunuren tamon Jesus. Wanti e: Sin mampangapon sara konan sitaw a yabin liniputan ya, nangalap yan tinapay, 24 nikisalamatan nayay Dios, mi'sa naya nin simpi-simping tan wana, “Siti a lalaman ko nin maida'ton para komoyo. Gaw'en moyoyti nin pirmi nin mangipapanemtem kongko.” 25 Wanin anamaet, sin nayadi' sarayna nin nangan, kinalap nayay baso tan wana, “Sayti nin arak a paka'kitan nin ba'yon pakitarato nan Dios sa tutawo nin pa'geten yan daya' ko nin tumuro'. Tepe' nin minom kamon sayti, gaw'en moyoyti nin mangipapanemtem kongko.”*
26 Anaod, sa pangngawa' moyon sain, angga li' nin sumubli' yaynadti si Uunuren tamon Jesus, man'ipatandaan moyoy patiti na tepe' nin mangan kamo nin sitin tinapay tan minom kamo konan sitin kupa. 27 Edet, si si'numan a mangan nin tinapay o minom nin arak nan Uunuren bale' kai nin maibagay a pigagawa' na sa pidudungo sa say pakapanemteman, maranod yan nanida' sa lalaman na nin Uunuren tan sa pinaturo' nin daya' na. 28 Ket bana' konan siin, matkap a usisaen nin barang saya no kumana' a kanakman na ba'yo ya nin kipangan nin tinapay tan kiinom nin arak. 29 Wanin ta si tawon mangan o minom a kai na nin asikaswen a napasaya saray mammemper sa sayan-sayay lalaman kona ni Cristo, mannabuan nan pakadusa a lalaman nan diri. 30 Siin a rason no ambale' a abaw sara komoyo a maisasakit tan mabublay a lalaman ra, tan nati-nati saraynay raruma. 31 Bale' no man'usisaen tamoyna yapo' a lalaman tamon diri, kai natamo nin dusawen nin Dios. 32 Bale' no mandusawen natamo man sawanin nin Dios, man-gaw'en na in nin pangangakay na kontamo ta pigaw nin kai atamo li' nin maikalamo' nin madusa konran saray kai nin mamper kona no awro li' nin mangukom ya.
33 Kanya' nin, bubsat, no mididinep kamo nin gaw'en a pakapanemteman konan Uunuren, taga'nan moyo sara a kalalamo' moyo ta pigaw nin mirarama' kamo nin mangan. 34 Ket no mabitil yayna a si'numan, mangan yayna yapo' sa bali na ta pigaw nin say pidudungo moyo nin mangan ket kai nin mag'in puon a dusawen nakamo nin Dios.
Ket say maipa'ka' sa raruma et nin bubagay, bibilinen katamoyna li' no isen akoyna.
* 11:3 Si ibwatan - Sa Griego, say katarusan nan sitin sarita' ket nayi a katarusan nin puon nan ilog tan si sangkaimpurtantiwan sa animan tan si pangibwatan na. Si katarusan nin inusar iti ket ma'kit sa papalaway sa birsikulo 7-9. Si inusar sa ka'bawan nin nipangipataros ket si sarita' nin ulo o pag'uuray o sangkata'gayan. * 11:9 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 1:26-27; 2:18-23. * 11:25 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; Lucas 22:14-20. Say maipa'ka' et sa ba'yon pakitarato nan Dios sa tutawo ket itaw sa Hebreo 8:6-12.