12
Si Ispirito nan Dios a Pangibwatan nin Pakababa' tamo
*Ket sawanin, bubsat, ubatan koy nisurat moyo maipa'ka' sa bubagay a maipa'ka' konan Ispirito nan Dios. Rabay kon mapalaway a pakatanda' moyo.
Tanda' moyon sin kai kamo et nin namper kona ni Jesus, naibarang-barang kamon nangrayo nin dios-dios a kasan byay. Edet, ipapalaway ko komoyo a maipa'ka' sa pag'uuray nan Ispirito nan Dios. No si sayay tawo ket mampag'irgo ya mangibwat sa pag'uuray nan Ispirito nan Dios kona, kai nin magwa' a mag'irgo yan paninida' kona ni Jesus. Kai anamaet nin maibarita' nin peteg nin si'numan a wana, “Si Jesus, syay Uunuren,” no kai ya nin nipaisirong sa pag'uuray nan Ispirito nan Dios.
Tandaan moyoyti: Sayan-saya ya tamo' a Ispirito nan Dios mataman nin niduduma a man'ipuya' na.* Sayan-saya ya tamo' a Uunuren nin mampagsirbyan tamo mataman nin niduduma anamaet a dalan nin pagsisirbi. Sayan-saya ya tamo' a Dios nin mampagtrabaho sa byay nin barang saya kontamo nga'min nin nangipuryadi' nin sarba mataman nin niduduma anamaet a lamang a nagwa' sa byay tamo.
Sawanin, si barang sayay mammemper ket mampuyaan yan pakayadi' nan Ispirito nan Dios ta pigaw nin si barang saya konran nididinep nin mammemper ket matulungan ya.
Bilang wadi', main saraytaw saray mampuyaan nan Ispirito nan Dios nin mangibwat kona ket mangipatanda' saran kadunungan nan Dios; main saraytaw anamaet saray mampuyaan nan Ispirito nan Dios nin maipapalaway ran kikumpurmi kona a arararem nin bubagay. Ket main saraytaw et saray mampuyaan nan Ispirito nan Dios nin maksaw nin pagmamatalek a main nin gaw'en nin mangibwat konan Ispirito nan diri; main saraytaw anamaet saray mampuyaan nan Ispirito nin diri nin makapamaanda' sara nin main nin masakit; 10 main saraytaw anamaet saray pinuyaan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios nin mangwa' nin mumilagro. Main saraytaw anamaet saray pinuyaan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios nin mangibarita' nin nipatandaan nan Dios konra, tan main saraytaw anamaet saray pinuyaan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios nin mangipurok no sain ket ibat konan Dios o kai.* Ket main saraytaw et saray pinuyaan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios nin makapag'irgon nagsikabarang nin irgo a kai ra tanda', tan main saraytaw anamaet saray pinuyaan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios nin maibarita' ray katarusan nin sain nin irgo.
11 Edet, sa sarban sayti ket sayan-sayay nangwa', si Ispirito nan Dios. Itayak nan ipuya' a pakayadi' na sa barang sayay mammemper dipindi sa rabay na.
Saya atamon Lalaman nin Abaw a Parti na
12 Isipen moyoy maipa'ka' sa nikasaya nan lalaman nan sayay tawo. Abaw a parti na, bale' mataman no wanin, sayan-sayay lalaman ya tamo'. Wanin kontamon sarba tamon mammemper kona ni Cristo, sayan-sayay lalaman natamodti ni Cristo. 13 Wanin ta, nalipos atamo nin sayan-sayay Ispirito nan Dios ta pigaw nin nipasaya natamo sa sayan-sayay pa'sar lalaman. Judio man o ambo' atamo nin Judio, aripen man o ambo' atamo nin aripen, pari-pariho tamoyan rinisibi a sayan-saya nin Ispirito nan Dios. 14 Si lalaman anaod, ambo' tamo' nin sayan-saya a parti na no kai abaw.
15 Ket bilang wadi' a makapag'irgo yay ayi ket wana, “Bana' ta ambo' ako nin gamet, kanya' nin ambo' ako nin parti nan lalaman,” bale', kai in nin mangyadi' a wana a mag'in yaynan ambo' nin parti nan lalaman. 16 Wanin a lamang a mataman no wanan tutulyan, “Bana' ta ambo' ako nin mata, kanya' nin ambo' ako nin parti nan lalaman,” kai anamaet a lamang nin mangyadi' a wana a mag'in yaynan ambo' nin parti nan lalaman. 17 No si lalaman ket mata ya tamo', pa'no yan makarnge'? Ket no tutulyan ya tamo' anamaet, pa'no yan makaangot? 18 Bale' ambo' nin wanin a lalaman ta si Dios, ginwa' nay lalaman tamo nin main nin nagsikabarang nin parti nin inunong nan maitukoy sa rabay na. 19 Anaod, no saya nin parti ya tamo', ambo' yayna nin lalaman. 20 Si lalaman anaod, abaw a nagsikabarang nin parti na; wanin man sayan-saya ya tamo' a lamang nin lalaman.
21 Kanya' anaod nin si mata ket kai na nin maibarita' konan gamet, a wana, “Kasan pakatkapan ko komo!” Wanin anamaet a lamang, si ulo kai na nin maibarita' konan ayi, a wana, “Kasan pakatkapan ko komo!” 22 Say pete-peteg, matkap tamo saran tuloy a pupartin sa wantamo ket ambo' nin matarig'en. 23 Say puparti anamaet nin wantamon ambo' nin mabista ket asikaswen tamon maong tan say puparti nin madawal nin ma'kit, pasketan tamo nin mabista nin salimbengan. 24 Bale' say parti nin mabistan maipadar, kai ana matkap nin pabistawen et. Ginwa' nan Dios nin wanin a lalaman tamo ta pigaw nin saytaw say parti nin ipa'ka' tamon makapoy a galang ket asikaswen tamon maong 25 ta pigaw nin say puparti nan lalaman ket kai nin napuruk-purok, no kai edet, mipagawan a saya tan saya. 26 Ket no si sayay parti ket main nin maingar na, si intiron lalaman main anamaet nin maingar na, tan no pagawan yan maong a saya ket sarba kiririket kona.
27 Say rabay koynaod nin ibarita' ket si'tamo nin mammemper, lalaman natamodti ni Cristo. Anamaet, barang saya kontamo ket sayay parti na nin naiduma. 28 Ket main nin nagsikabarang nin rispunsibilidad a nanuyuan nan Dios kontamo a pinipapasaya na.
Mu'na-mu'na, sinuyo' nasaray apostoles; ikarwa, saray mangibarita' nin say nipatandaan nan Dios konra; ikatlo, saray mangyakay nin minsahi nan Dios.
Mi'sa, main saraytaw saray pinuyaan nan pakayadi' nin mangwa' nin mumilagro, tan say pakayadi' nin manambar tan say pakayadi' nin tumulong konran kalalamo' ra, tan say pakayadi' nin ipangulwan rasaray mammemper, tan say pakayadi' nin makapag'irgo nin nagsikabarang nin irgo a kai ra nin tanda'.
29 Kai edet anaod nin magwa' a sarba ket apostol, o sarba ket mapuyaan nin pakayadi' nin mangibarita' nin say nipatandaan nan Dios konra, o sarba ket mangyakay nin minsahi nan Dios. Kai anamaet lamang nin magwa' a sarba ket mapuyaan nin pakayadi' nin mangwa' nin milagro, 30 o sarba ket mapuyaan nin pakayadi' nin manambar, o pakayadi' nin makairgo nin nagsikabarang nin irgo a kai ra tanda', o pakayadi' nin mangibarita' nin katarusan nin sain nin irgo a kai ra nin mataros.
Si Sangkaimpurtantiwan ket say Pangangado'
31 Sawanin bale', sulitan moyo in say pupakababa' a mas makapaabig para komoyon sarba tan ipapalaway ko anamaet komoyo sawanin no ani a mas mabista para komoyo nin sunuren moyo sa byay moyo.*
* 12:1 Roma 12:3-10; Efeso 4:1-16. * 12:4 Main nin raruman listawan nin pupakababa' a man'ipuya' nan Ispirito nan Dios konran mammemper sa Roma 12:6-8; Efeso 4:11; 1 Corinto 12:28. * 12:10 Mabasa et a maipa'ka' sa saytin pakayadi' nin mangipurok sa 1 Corinto 14:29; 1 Tesalonica 5:20-21; 1 Juan 4:1. * 12:31 Sawanin bale', mansulitan…byay moyo.- O:Wanin man, mansulitan moyoy magkamain nin sain say pakababa' a man'ipuya' nan Ispirito nan Dios nin wamoyo ket ata'gay a pangingikit sa sayti. Edet bale', ipapalaway ko komoyo sawanin no ani a mas mabista nin sulitan.